EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi ja USA vaheline isikuandmete kaitse kokkulepe

 

KOKKUVÕTE:

otsus (EL) 2016/920 USA ja ELi vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe allkirjastamise kohta

ELi ja USA vaheline kokkulepe kaitsetasemete kohta, mis tagatakse isikuandmete edasisaatmisel USA ning ELi õiguskaitseasutuste vahel

MIS ON OTSUSE JA KOKKULEPPE EESMÄRK?

 • Otsusega antakse luba allkirjastada (2. juunil 2016) kokkulepe Ameerika Ühendriikide (USA) ja Euroopa Liidu (EL) vahel süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ning nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kohta (nn katuseleping). Kokkulepe jõustub alles siis, kui pooled on üksteist teavitanud, et nende mõlema riigisisesed jõustamismenetlused on lõpule jõudnud (mis ELi poolelt tähendab seda, et nõukogu võtab pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist vastu otsuse kokkuleppe sõlmimiseks).
 • Kokkuleppe eesmärk on tagada isikuandmete kaitse kõrge tase, kui õiguskaitseasutused (politsei ja kriminaalõigusasutused) neid edastavad. Samuti on selle eesmärgiks edendada õiguse kohaldamise alast kostööd ühelt poolt ELi ja ELi riikide ning teiselt poolt USA vahel.
 • See annab suurema õiguskindluse ja tugevdab nende üksikisikute õigusi, kelle kohta andmeid edastatakse.
 • Kokkulepe on üks kolmest põhimeetmest, mis on sätestatud 2016. aasta teatises, mille eesmärgiks on usalduse taastamine ELi ja USA vaheliste andmevoogude edastamisel.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

 • Kokkulepe täiendab isikuandmete kaitset puudutavaid eeskirju olemasolevates ELi ning ELi riikide ja USA vahelistes kokkulepetes ja siseriiklikes õigusaktides, mis lubavad teabevahetust seaduste jõustamise eesmärgil. Sellega kehtestatakse andmekaitse raamistik, mida kohaldatakse ka selle valdkonna tulevastele kokkulepetele ja siseriiklikele õigusaktidele.
 • Kokkulepe hõlmab kõiki isikuandmeid (sh nimed, aadressid, karistusregistri andmed), mida vahetavad EL ja USA süütegude (sh terrorismi) tõkestamise, avastamise, uurimise ning nende eest vastutusele võtmise eesmärgil.

Kaitse

Kokkuleppega nähakse ette politsei ja kriminaalõigusasutuste vahel vahetatavatele isikuandmetele mitu kaitsemeedet, sealhulgas

 • selged piirangud andmete kasutamiseks – isikuandmeid võib kasutada ainult süütegude tõkestamise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise eesmärgil;
 • piirangud edasiseks edastamiseks – igasuguse edasise edastamise mitte-USA ja mitte-ELi riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile peab heaks kiitma selle riigi pädev asutus, mis isikuandmeid algselt edastas;
 • säilitusajad – isikuandmeid ei tohi säilitada kauem, kui see on vajalik või asjakohane. Säilitusajad tuleb avaldada või teha muul viisil avalikkusele kättesaadavaks;
 • õigus isikuandmetele juurdepääsuks ja nende parandamiseks – igal üksikisikul on õigus teatud tingimustel pääseda ligi oma isikuandmetele ja vajaduse korral nõuda nende parandamist;
 • teavitamine andmeturbe rikkumise korral – pannakse paika mehhanism, millega tagatakse pädeva asutuse ja vajaduse korral ka andmesubjekti* teavitamine andmeturbe rikkumistest;
 • õiguskaitse ja õiguste jõustamine – ELi kodanikel on täiendav õigus saada õiguskaitset USA kohtutes, kui USA asutused keelavad neile oma isikuandmetele juurdepääsu, isikuandmete parandamise või kui nad need ebaseaduslikult avaldavad. Lisaks saab iga ELi andmesubjekt kasutada juba olemasolevaid USA õiguskaitse võimalusi.

MIS AJAST OTSUST JA KOKKULEPET KOHALDATAKSE?

Otsust on kohaldatud alates 2016. aasta 20. maist. EL ja USA kirjutasid kokkuleppele alla 2. juunil 2016.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTE

Andmesubjekt: isik, kelle kohta isikuandmed käivad.

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 20. mai 2016. aasta otsus (EL) nr 2016/920 Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta (ELT L 154, 11.6.2016, lk 1 ja 2)

Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vaheline süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkulepe (ELT L 336, 10.12.2016, lk 3–13)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) nr 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89–131)

Viimati muudetud: 23.01.2017

Top