EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Riigiabi: regionaalabi suunised aastateks 2014-2020

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Riigiabi: regionaalabi suunised aastateks 2014-2020

2014. aasta juulis jõustusid Euroopa Liidu suunised tingimuste kohta, mille alusel liikmesriigid võivad anda ettevõtjatele investeeringuteks ettenähtud abi, et edendada majandusarengut Euroopa Liidu teatavates ebasoodsas olukorras olevates piirkondades aastatel 2014-2020.

ÕIGUSAKT

Regionaalabi suunised aastateks 2014-2020 (ELT C 209, 23.7.2013).

KOKKUVÕTE

Euroopa Komisjon on koostanud suunised tingimuste kohta, mille alusel ELi liikmesriigid võivad anda ettevõtjatele investeeringuteks ettenähtud abi, et edendada majandusarengut Euroopa Liidu teatavates ebasoodsas olukorras olevates piirkondades aastatel 2014-2020.

Muudetud suuniste eesmärk on hoogustada majanduskasvu investeeringute edendamise teel projektidesse, mis tooksid regionaalarengusse tegelikku lisaväärtust, eriti liidu kõige ebasoodsamas olukorras olevates piirkondades.

Täpsemalt on regionaalabi suunistes sätestatud eeskirjad, mille alusel saavad ELi liikmesriigid anda ettevõtjatele riigiabi, et toetada investeerimist uute tootmisruumide rajamiseks ebasoodsamas olukorras olevates Euroopa piirkondades või olemasolevate ruumide laiendamiseks või ajakohastamiseks.

Suunistes on sätestatud ka eeskirjad, mille alusel saavad ELi liikmesriigid koostada regionaalabi kaardid. Nendel kaartidel määratakse kindlaks geograafilised piirkonnad, millel on õigus saada regionaalabi ja millisel määral.

Uute suuniste põhisätted on järgmised.

  • Piirkondade, kus saab regionaalabi anda, koguhõlmatuse määr tõuseb 47%-ni ELi rahvastikust. Praegu elab umbes neljandik eurooplasi vähem arenenud piirkondades (mis on määratletud kui piirkonnad, mille SKT inimese kohta on alla 75% ELi keskmisest). Umbes kolmandik eurooplastest elas vähem arenenud piirkondades siis, kui võeti vastu suunised aastateks 2007-2013. Vaatamata piirkondlike erinevuste vähenemisele on komisjon võtnud arvesse majanduskriisi mõju ja seetõttu suurendanud elanikkonna hõlmatust.
  • Suunistega kehtestatakse rangem lähenemisviis suurettevõtjate poolt tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abile abi saavates enam arenenud piirkondades. Nendes piirkondades on suurettevõtjate investeeringutele abi andmine lubatav üksnes juhul, kui need käivitavad uusi tegevusi või on alginvesteeringuteks juba tegutsevate ettevõtete laienemiseks uutele tooteturgudele või protsessiuuendusteks, sest nende investeeringute elluviimine on abi tõttu tõenäolisem. Kõige vaesemates piirkondades (kus SKT on alla 75% ELi keskmisest) lubatakse suunistes jätkuvalt abi anda ka suurettevõtjate muud liiki investeeringutele.
  • Läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks peavad liikmesriigid avaldama veebis andmed selle kohta, kui palju ja kellele riigiabi antakse.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Regionaalabi suunised aastateks 2014-2020

1.7.2014

-

ELT C 209, 23.7.2013

Viimati muudetud: 27.02.2014

Top