EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa Sotsiaalfond

Euroopa Sotsiaalfond

 

KOKKUVÕTE:

Määrus (EL) 1304/2013 – Euroopa Sotsiaalfond

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

  • Määrusega määratletakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rakendamise põhimõtted, eeskirjad ja standardid.
  • Ajavahemikul 2014–2020 on ESFi neli põhilist investeerimisvaldkonda:

PÕHIPUNKTID

Üldised eesmärgid

ESF investeerib inimestesse, eesmärgiga parandada tööhõivet ja haridusvõimalusi kogu ELis. Ajavahemikul 2014–2020 on ESFi eesmärk pöörata põhitähelepanu kaitsetutele rahvastikurühmadele, sealhulgas noortele. Määruses kirjeldatakse ESFi tegevusulatust ja selle seoseid noorte tööhõive algatusega.

Põhivaldkonnad

ESF keskendub mitmele põhivaldkonnale, sealhulgas järgmistele:

Abikõlblikud piirkonnad

ESFist toetuse saamiseks on abikõlblikud kõik ELi riigid. ELi riikide kaudu saavad toetust taotleda kõikvõimalikud organisatsioonid nii riigi- kui ka erasektorist.

Eelarve prioriteedid

Esmakordselt on kehtestatud ühtekuuluvuspoliitika raames ESFilt saadav minimaalne osa 23,1 %, mis vastab enam kui 80 miljardile eurole, mis on ette nähtud sihtotstarbeliselt ESFi programmitööks programmiperioodil 2014–2020.

Igas ELi riigis tuleb suunata vähemalt 20 % ESFi vahenditest sihtotstarbeliselt sotsiaalse kaasatuse edendamiseks ja võitluseks vaesusega. See tähendab abi kaitsetutele ja ebasoodsamas olukorras olevatele rahvastikurühmadele tööturule lõimimiseks vajalike oskuste ja töökohtade saamisel.

ESF peab pakkuma noortele sihtotstarbelist abi, lisades noorte tööhõivealgatusele vähemalt 3,2 miljardit eurot. Selle algatuse raames tuleb aidata üksnes noori, kes ei tööta, õpi ega osale koolitusel, piirkondades, kus noorte tööpuuduse tase ületab 25 %.

Seoses vajadusega tegeleda noorte töötuse püsivalt kõrge tasemega ELis, muudetakse määrusega (EL) 2015/779 määrust (EL) nr 1304/2013. Sellega suurendatakse noorte tööhõive algatuse raames toetust saavate rakenduskavade esialgsete eelmaksete määra 2015. aastal 1 % asemel 30 %-ni.

Põhitähelepanu tulemustele

Programmid peavad olema suunatud tulemustele ja järgima täiendavuse põhimõtet*. Keskendumise mehhanism (st täpselt konkreetsele sihtrühmale suunatud meetmed) on oluline kohapeal tõelise mõju tagamiseks.

Rakendamine

ELi riikide ja Euroopa Komisjoni vahel kokkulepitud partnerluslepingutes ja rakenduskavades määratakse kindlaks strateegiliste investeeringute raamistik riiklikul ja piirkondlikul tasandil.

Avaliku ja erasektori partnerlus

Määrusega (EL) nr 1303/2013 sätestatakse, et avaliku ja erasektori partnerlustegevuse puhul võib toetusesaajaks olla ELi riigi eraõiguslik isik („erasektori partner“). Erasektori partner (kes on valitud tegevust läbi viima) võidakse tegevuse rakendamise ajal asendada teise toetusesaajaga, kui seda nõuavad avaliku ja erasektori partnerluse tingimused või erasektori partneri ja tegevust kaasrahastava finantsinstitutsiooni vahelise rahastamislepingu sätted.

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2015/1076 sätestatakse toetusesaaja muutmist ja sellega seotud kohustusi käsitlevad täiendavad eeskirjad. Kui Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatava avaliku ja erasektori partnerlustegevuse toetusesaajat muudetakse, on vaja tagada, et pärast muutmist pakub uus partner või organ vähemalt samal tasemel teenust ja järgib samu kvaliteedi miinimumstandardeid, mida on nõutud algse avaliku ja erasektori partnerluse lepinguga. Selles määruses on sätestatud ka erasektori partneri muutmise ettepanekute ja erasektori partneri kinnitamisega seotud menetlused ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatava avaliku ja erasektori partnerluse lepingutesse lisatavad miinimumnõuded.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 21. detsembrist 2013.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Täiendavuse põhimõte: ESFi rahastamine ei tohi asendada ELi riigi siseriiklikku rahastamist.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470–486)

Määruse (EL) 1304/2013 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 28. aprilli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1076, milles sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1303/2013 toetusesaaja muutmist ja sellega seotud kohustusi käsitlevad täiendavad eeskirjad ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavasse avaliku ja erasektori partnerluse lepingusse lisatavad miinimumnõuded (ELT L 175, 4.7.2015, lk 1–3)

Komisjoni 25. veebruari 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 288/2014, millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaselt eeskirjad, mis käsitlevad majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluvate rakenduskavade näidist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 (erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil) kohaselt eeskirjad, milles käsitletakse Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvate koostööprogrammide näidist (ELT L 87, 22.3.2014, lk 1–48)

Komisjoni 18. veebruari 2014. aasta rakendusotsus 2014/99/EL, milles sätestatakse loetelu piirkondadest, mis on kõlblikud abi saamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfondist, ning liikmesriikidest, mis on kõlblikud abi saamiseks Ühtekuuluvusfondist ajavahemikul 2014–2020 (ELT L 50, 20.2.2014, lk 22–34)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 08.05.2018

Top