Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ERFi, ESFi, Ühtekuuluvusfondi, EAFRD ja EMKFi ühissätted (2014–2020)

ERFi, ESFi, Ühtekuuluvusfondi, EAFRD ja EMKFi ühissätted (2014–2020)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1303/2013: ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ühised põhimõtted, eeskirjad ja standardid ajavahemikul 2014–2020.

PÕHIPUNKTID

 • Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid koosnevad viiest fondist: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF).
 • Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest tehtavate investeeringute ühiseks sihiks on toetada aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ elluviimist.
 • Ühissätete määruses:
  • määratletakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamise ühised põhimõtted, eeskirjad ja standardid;
  • kehtestatakse ühised eeskirjad, mida kohaldatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning muude ELi poliitikavaldkondade ja programmide (nt „Horisont 2020“) paremaks koordineerimiseks;
  • määratletakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ülesanded, prioriteetsed eesmärgid ja korraldus;
  • juhitakse tähelepanu käesoleva määruse ja muude eri fonde käsitlevate määruste seostele;
  • nähakse ette valdkondliku kontsentreerumise põhimõte, mis tagab investeeringute kontsentreerimise piiratud arvule põhiprioriteetidele, mis on kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020“;
  • pannakse suuremat rõhku tulemustele keskendumisele:
   • koostatakse tulemusraamistik koos eesmärkide ja sihtidega;
   • iga ELi riigi ja Euroopa Komisjoni vahel toimub igal aastal läbivaatuskoosolek;
   • igas ELi riigis viiakse 2019. aastal läbi programmide tulemuslikkuse analüüs;
  • nähakse ette „eeltingimused“ (kriteeriumid tagamaks, et liidu toetuse tulemuslikuks ja tõhusaks kasutamiseks oleksid olemas vajalikud eeldused);
  • majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi raames nähakse ette eraldatavate vahendite jaotamine kolme tüüpi piirkondade vahel (vähem arenenud piirkonnad, üleminekupiirkonnad ja enam arenenud piirkonnad) vastavalt nende sisemajanduse koguproduktile (SKP) ühe elaniku kohta.
 • Komisjon võttis vastu otsuse, milles avaldati piirkondade kolme kategooria kriteeriumidele vastavate piirkondade loetelu.
 • Määratleti kriteeriumid, millele ELi riigid ja piirkonnad peavad vastama, et saada fondidest toetust. ERFist ja ESFist eraldatavad vahendid tuleb jaotada liidu vähem arenenud piirkondade, ühelt toetustasemelt teise üle minevate piirkondade ja enam arenenud piirkondade vahel vastavalt nende SKP-le ühe elaniku kohta. Kuna riigid on haldus- ja kavandamisalaselt niivõrd erinevad, on EL koostanud toetust saavate piirkondade valimiseks ühise piirkondade klassifitseerimise süsteemi. Määratletakse saadavalolevad rahalised vahendid ja nende eraldamise kriteeriumid.
 • Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest antakse toetust mitmeaastaste programmide kaudu iga ELi riigi jaoks koostatud partnerluslepingu alusel. Partnerlusleping on dokument, milles on välja toodud kõnealuse riigi komisjoniga kokkulepitud üldine investeerimisstrateegia. Riik valmistab selle ette oma institutsioonilise raamistikuga kooskõlas, kaasates partnereid, kes esindavad piirkondlikke ja kohalikke avaliku sektori asutusi ning mitmesuguseid sotsiaalseid, majanduslikke, keskkonnakaitse ja muid huvirühmi.

Kontrollikoja aruanne

2017. aastal avaldas Euroopa Kontrollikoda aruande komisjoni ja ELi riikide vahel sõlmitud partnerluslepingute kohta. Aruandes jõuti järeldusele, et fondid on suunatud majanduskasvule ja töökohtade loomisele, selgitanud välja investeerimisvajadused ning määranud nende alusel edukalt kindlaks eesmärgid ja tulemused. Siiski leiti ka, et välja on töötatud tarbetult suurel arvul tulemusnäitajaid ning fondidevaheline tulemuslikkuse mõõtmine on ühtlustamata.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014. aastast.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469)

Määruse (EL) nr 1303/2013 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on ainult dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.5.2014, lk 1–66)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1299/2013 erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil (ELT L 347, 20.12.2013, lk 259–280)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1300/2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 281–288)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013, aasta määrus (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 289–302)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1302/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta, et selgitada, lihtsustada ja parandada nende rühmituste asutamist ja toimimist (ELT L 347, 20.12.2013, lk 303–319), ja selle parandus (ELT L 330, 3.12.2016, lk 5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470–486)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548)

Vt konsolideeritud versioon.

Teisesed õigusaktid

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 2/2017. Komisjoni läbirääkimised perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika ja partnerluslepingute üle: rahastamine on rohkem suunatud strateegia „Euroopa 2020“ prioriteetidele, kuid tulemuslikkuse mõõtmise kord muutub üha keerulisemaks

Komisjoni 3. aprilli 2014. aasta rakendusotsus 2014/190/EL, milles sätestatakse Euroopa Regionaalarengu Fondile, Euroopa Sotsiaalfondile ja Ühtekuuluvusfondile majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi kohaselt ette nähtud koguvahendite iga-aastane jaotus liikmesriikide vahel, noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise iga-aastane jaotus liikmesriikide vahel ja rahastamiskõlblike piirkondade loetelu ning summad, mis kantakse igale liikmesriigile Ühtekuuluvusfondist ja struktuurifondidest tehtud eraldistest üle Euroopa Ühendamise Rahastule ja enim puudust kannatavate isikute abistamiseks ajavahemikus 2014–2020 (ELT L 104, 8.4.2014, lk 13–42)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 522/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1301/2013 seoses üksikasjalike eeskirjadega Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate uuenduslike meetmete valiku ja haldamise põhimõtete kohta säästva linnaarengu valdkonnas (ELT L148, 20.5.2014, lk 1–3)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 7. märtsi 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 215/2014, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) rakenduseeskirjad seoses kliimamuutuste alase eesmärgi raames antavate toetuste metoodika, tulemusraamistiku vahe-eesmärkide ja eesmärkide kindlaksmääramise ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide sekkumiskategooriate nomenklatuuriga (ELT L 69, 8.3.2014, lk 65–84)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 4. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 481/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1299/2013 seoses erieeskirjadega koostööprogrammide kulude rahastamiskõlblikkuse kohta (ELT L 138, 13.5.2014, lk 45–50)

Komisjoni 3. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 480/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta (ELT L 138, 13.5.2014 lk 5–44)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 25. veebruari 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 288/2014, millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaselt eeskirjad, mis käsitlevad majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluvate rakenduskavade näidist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 (erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil) kohaselt eeskirjad, milles käsitletakse Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvate koostööprogrammide näidist (ELT L 87, 22.3.2014, lk 1–48)

Komisjoni 25. veebruari 2014. aasta rakendusotsus (EL) nr 184/2014, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) liikmesriikide ja komisjoni vahelise elektroonilise andmevahetussüsteemi suhtes kohaldatavad tingimused ning võetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1299/2013 (erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil) vastu sekkumiskategooriate nomenklatuur toetuse määramiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames (ELT L 57, 27.2.2014, lk 7–20)

Komisjoni 18. veebruari 2014. aasta rakendusotsus 2014/99/EL, milles sätestatakse loetelu piirkondadest, mis on kõlblikud abi saamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfondist, ning liikmesriikidest, mis on kõlblikud abi saamiseks Ühtekuuluvusfondist ajavahemikul 2014–2020 (ELT L 50, 20.2.2014, lk 22–34)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 240/2014, millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud Euroopa partnerluse käitumisjuhend (ELT L 74, 14.3.2014, lk 1–7)

Viimati muudetud: 08.09.2017

Top