EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa Regionaalarengu Fond (2014–2020)

Euroopa Regionaalarengu Fond (2014–2020)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erieeskirju

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Sellega luuakse ajavahemikuks 2014–2020 Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). ERFi eesmärk on edendada ELi harmoonilist, tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut, korrigeerides eri piirkondade arengutasemete mõningaid erinevusi.
 • Määrust on muudetud kahel korral:
  • muutmismäärusega (EL, Euratom) 2018/1046 – ELi finantsmäärus (vt kokkuvõtet), milles sätestatakse ELi eelarve koostamise ja täitmise eeskirjad; ning
  • muutmismäärusega (EL) 2020/460, mis võeti vastu pärast COVID-19 puhangut ja mis sisaldab erimeetmeid investeeringute mobiliseerimiseks ELi riikide tervishoiusüsteemidesse ja teistesse majandussektoritesse (koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus); ning
  • muutmismäärusega (EL) 2020/558, mis võeti vastu pärast COVID-19 puhangut ning mis sisaldab erakorralist paindlikkust Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel.

PÕHIPUNKTID

Toetuskõlblikkus

Kõik ELi riikide piirkonnad on toetuskõlblikud, kuid toetuste eraldamisel lähtutakse ELi prioriteetidest ja piirkonna tüübist.

Põhivaldkonnad

ERFi investeeringud keskenduvad neljale põhivaldkonnale:

Investeeringute liigid

 • VKEdesse püsivate töökohtade loomiseks ja säilitamiseks;
 • igat liiki ettevõtjatesse, kes tegutsevad innovatsiooni ja teadusuuringute, vähem süsinikuheidet tekitava majanduse ning samuti IKT valdkonnas, kes teevad koostööd VKEdega;
 • taristusse, mille kaudu osutatakse kodanikele energia-, keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid põhiteenuseid, aga ka sotsiaal-, tervishoiu- ja haridustaristusse;
 • VKEde käibekapitali vajaduse korral ajutise meetmena, et tõhusalt reageerida rahvatervise kriisile (pärast COVID-19 pandeemia puhkemist); ja
 • piirkondade sisemise potentsiaali arendamisse.

Üldine eelarve

Eelarve aastatel 2014–2020 on üle 185 miljardi euro.

Poliitilised ja eelarveprioriteedid

 • ERFi vahendite eraldamisel on väga olulised eespool nimetatud neli põhivaldkonda, mis on eri piirkonnakategooriates erinevad.
 • Piirkonnad on määratletud nende SKP alusel protsendina ELi keskmise suhtes:
  • enam arenenud piirkonnad: SKP üle 90%
  • üleminekupiirkonnad: SKP 75–90%
  • vähem arenenud piirkonnad: SKP alla 75%
 • Enam arenenud piirkondades, (üleminekupiirkondades), (vähemarenenud piirkondades) eraldatakse igas riigis vähemalt 80% (60%) (50%) ERFi vahendite kogusummast kahele või enamale neljast põhivaldkonnast, nimelt innovatsioonile ja teadusuuringutele, VKEdele, IKT-le ja vähem süsinikdioksiidiheidet tekitavale majandusele, kusjuures viimase tähtsuse tõttu tuleb igas riigis vähemalt 20% (15%) (12%) ERFi vahendite kogusummast suunata konkreetselt vähem süsinikdioksiidiheidet tekitava majandusega seotud projektidele.
 • Vähemalt 5% ERFi vahenditest eraldatakse sihtotstarbeliselt linnade säästvaks arenguks. ELi tasandil tuleb luua linnade arendusvõrgustik, mis aitaks kaasa koostöövõrkude loomisele ja kogemuste vahetamisele linnade säästva arendamise kohta.

Rakendamine

Koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus

Määrusega (EL) 2020/460 loodud koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus annab ELi riikide käsutusse 37 miljardit eurot Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid, et tugevdada tervishoiusüsteeme ning toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, lühiajalise töötamise kavasid ja kogukonnapõhiseid teenuseid.

Koronaviiruse erimeetmed: suurem paindlikkus Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi kasutamisel

Muutmismäärus (EL) 2020/558 võimaldab ELi riikidel vahendeid üle kanda Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi vahel, eri piirkondade kategooriate vahel ja 3 fondi konkreetsete prioriteetsete valdkondade vahel.

Alates 1. juulist 2020 kuni 30. juunini 2021 saab COVID-19-ga seotud ühtekuuluvuspoliitika programme erandkorras rahastada aruandeaasta jooksul 100% ulatuses ELi vahenditest. Meetmed lihtsustavad ka programmi heakskiitmist, et kiirendada rakendamist, hõlbustada rahastamisvahendite kasutamist ja lihtsustada auditeid.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 21. detsembrist 2013.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 289–302)

Määruse (EL) nr 1301/2013 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 22. augusti 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/2056, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 522/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1301/2013 seoses üksikasjalike eeskirjadega Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate uuenduslike meetmete valiku ja haldamise põhimõtete kohta säästva linnaarengu valdkonnas (ELT L 294, 11.11.2017, lk 26)

Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 522/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1301/2013 seoses üksikasjalike eeskirjadega Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate uuenduslike meetmete valiku ja haldamise põhimõtete kohta säästva linnaarengu valdkonnas (ELT L 148, 20.5.2014, lk 1–3)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 18. veebruari 2014. aasta rakendusotsus 2014/99/EL, milles sätestatakse loetelu piirkondadest, mis on kõlblikud abi saamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfondist, ning liikmesriikidest, mis on kõlblikud abi saamiseks Ühtekuuluvusfondist ajavahemikul 2014–2020 (ELT L 50, 20.2.2014, lk 22–34)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 07.07.2020

Top