EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi Julgeoleku-uuringute Instituut

ELi Julgeoleku-uuringute Instituut

Euroopa Liidu (EL) Julgeoleku-uuringute Instituut tegeleb rahvusvaheliste küsimuste uurimise ja analüüsimisega, et aidata kujundada ELi välis- ja julgeolekupoliitikat.

ÕIGUSAKT

Nõukogu otsus 2014/75/ÜVJP, 10. veebruar 2014, Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituudi kohta.

KOKKUVÕTE

Käesoleva nõukogu otsusega on EL otsustanud toetuda ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) kujundamisel jätkuvalt Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituudi (EUISS) eriteadmistele rahvusvaheliste küsimuste uurimisel ja analüüsimisel. EUISS loodi 2002. aasta jaanuaris. Selle peakontor asub Pariisis ja teabetalitus Brüsselis.

Oma uuringute ja analüüsidega aitab EUISS kaasa otsuste tegemisele Euroopa ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas. Eelkõige viib instituut läbi analüüse ning pakub võimalust ELi välisstrateegia arutamiseks konfliktide ennetamise, rahu tagamise jms valdkondades. Muu hulgas korraldab see kontaktide loomise üritusi ja seminare ning kogub asjakohast teavet ELi ametnike ja ekspertide jaoks. Samuti toimib see vahendajana ELi institutsioonide ja välisekspertide maailma, sealhulgas turvalisuse eest vastutajate vahel.

EUISSi tegevust juhib juhatus ja direktor.

  • Juhatus: juhatuse peamine ülesanne on kinnitada instituudi iga-aastane ja pikaajaline tööprogramm ning asjakohane eelarve. Juhatus peab instituudi aasta tööprogrammi kinnitama iga aasta 30. novembriks. Juhatusse kuulub üks esindaja igast ELi liikmesriigist ja üks komisjoni esindaja. Juhatus tuleb kokku vähemalt kaks korda aastas ja selle eesistuja on ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Juhatuse koosolekutel võib osaleda ELi sõjaväelise personali peadirektor. Juhatus võib otsustada moodustada ajutisi töörühmi või alalisi komiteesid, mis tegelevad konkreetsete teemadega.
  • Direktor: juhatus määrab direktori ametisse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja soovituse alusel kolmeaastaseks ametiajaks, mida on võimalik pikendada kahe aasta võrra. Direktori ülesandeks on instituudi igapäevane juhtimine, instituudi iga-aastase tööprogrammi ja instituudi tegevuse aastaaruande koostamine ning juhatuse töö ettevalmistamine.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Nõukogu otsus 2014/75/ÜVJP

10.2.2014

-

ELT L 41, 12.2.2014

Viimati muudetud: 11.06.2014

Top