EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Riigihangete läbiviimine – vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektorit käsitlevad eeskirjad

Riigihangete läbiviimine – vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektorit käsitlevad eeskirjad

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Sellega sätestatakse eeskirjad, mida kohaldatakse äriühingute või eraisikute suhtes ehitustööde, asjade või teenuste riigihankelepingute kasutamisel vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris.
 • Ehkki vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektori suhtes kohaldatakse direktiiviga 2014/24/EL sätestatud põhieeskirju ja põhimõtteid, võetakse direktiivis 2014/25/EL arvesse ka nende ühiskonna vajaduste rahuldamise seisukohast tähtsate sektorite eriiseloomu.

PÕHIPUNKTID

Piirmäärad

Riiklikud, piirkondlikud või kohalikud ametiasutused, avalik-õiguslikud äriühingud või eri- või ainuõigustega ettevõtjad (st käesoleva direktiiviga hõlmatud üksused) sõlmivad direktiivis sätestatud eeskirjade kohaselt hankelepingud siis, kui asjaomased maksumused ületavad järgmisi piirmäärasid (mis kehtivad alates 1. jaanuarist 2016):

 • asjade ja teenuste hankelepingud ning ideekonkursid: 418 000 eurot;
 • ehitustööde hankelepingud: 5 225 000 eurot;
 • sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste hankelepingud: 1 000 000 eurot.

Euroopa Komisjon hindab neid piirmäärasid iga kahe aasta tagant, et teha kindlaks, kas neid tuleks kooskõlas ELi rahvusvaheliste kohustustega muuta.

Hõlmatud tegevused

Direktiivi kohaldatakse riigihangete suhtes järgmistes valdkondades:

 • gaasi- ja soojusenergia ning elektrienergia ja vee sektori (kui tegu on avalikkusele osutatava teenusega ja seotud nende tootmisega), tarne või jaotamisega;
 • avaliku transporditeenuse pakkumine rongiga, trammiga, trollibussiga, bussiga või köisteedel;
 • lennuvälja-, meresadama- ja siseveekogude sadamateenused või muud õhu-, mere- või siseveeteede terminaliteenused;
 • postiteenused ja muude selliste ettevõtjate teenused, kes pakuvad avalikkusele postisaadetiste kogumist, sortimist, sihitamist ja kättetoimetamist hõlmavaid sarnaseid teenuseid;
 • nafta ja gaasi ammutamine ning söe ja teiste tahkekütuste uuringud või kaevandamine.

Erandid

Seda direktiivi ei kohaldata selliste hankelepingute suhtes,

 • mis on sõlmitud kolmandale ettevõtjale või organisatsioonile edasimüügi või rentimise kohta;
 • mis on sõlmitud kolmandas riigis ehitustöö tegemise või teenuse osutamise kohta kõigis eespool nimetatud sektorites;
 • millele kehtivad muud riigihankeid käsitlevad või rahvusvahelised õiguslikud kohustused (nt Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankeleping);
 • mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2009/81/EMÜ või mis on sellest välja jäetud (lepingud, mis hõlmavad kaitse- või julgeolekuaspekte).

Riigihankega seotud teadete uued tüüpvormid

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/1986 kehtestati riigihankega seotud teadete avaldamiseks uued tüüpvormid. Neid uusi vorme kohaldati kõigi uute riigihankega seotud teadete suhtes kuni 18. aprillini 2016.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 17. aprillist 2014. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 18. aprilliks 2016.

TAUST

Direktiiv 2014/24/EL sisaldab ELi üldisi õigusnorme, mis näevad ette riigihangete läbiviimise eeskirjad. Nende eeskirjadega sätestatakse järgitavad menetlused ja nõue, et riigiasutused peavad soovitud töö pakkumuste saamiseks riigihanget kasutades kohtlema kõiki taotlejaid võrdselt ning vältima neist kellegi diskrimineerimist. Samuti peavad nad olema oma tegevuses ja otsustamisprotsessis läbipaistvad.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243–374)

Direktiivi 2014/25/EL järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65–242)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1–64)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 11. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1986, millega kehtestatakse riigihankega seotud teadete tüüpvormid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 842/2011 (ELT L 296, 12.11.2015, lk 1–146)

Viimati muudetud: 19.09.2016

Top