EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus

Ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 468/2014: ELi pangandusjärelevalve mehhanism (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus)

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

  • Määrus sätestab õigusraamistiku ühtse järelevalvemehhanismi* (SSM) rakendamise praktiliseks korraldamiseks, et toetada Euroopa Keskpangale ja riiklikele pangandusjärelevalveasutustele antud järelevalvekohustusi.
  • See reguleerib Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvefunktsiooni täitmisega seotud ja riiklike pangandusjärelevalveasutuste vahelisi suhteid.
  • Määrusega sätestatakse metoodika SSMi raames järelevalve all olevate üksuste hindamiseks ja nende klassifitseerimiseks olulisteks ja vähem olulisteks üksusteks.

PÕHIPUNKTID

SSM on ühtse kriisilahenduskorra* (SRM) kõrval üks kahest ELi pangandusliidu* sambast.

Määrus täiendab määrust (EL) nr 1024/2013 (SSM määrus), millega kehtestati ühtne järelevalvemehhanism. Ühtsesse järelevalvemehhanismi kuuluvad EKP ja osalevate ELi riikide riiklikud pädevad asutused.

Kohaldamisala: määrus hõlmab nii EKP ja riiklike pädevate asutuste vahelise koostöö praktilist korraldamist kui ka organisatsiooniliste küsimuste, haldusmenetluste ja sanktsioonidega seotud üksikasjalikke eeskirju, sealhulgas:

  • SSMi korraldus, näiteks EKP-le ja riiklikele pädevatele asutustele antud kohustuste aluseks oleva korra sätestamine;
  • SSMi käitamine EKP ja riiklike pädevate asutuste poolt, sh EKP järelevalveotsuste vastuvõtmise nõuetekohane menetlus ja rikkumistest teatamine;
  • koostöömenetlused EKP, riiklike pädevate asutuste ja riiklike määratud asutuste* vahel seoses makrotasandi usaldatavusjärelevalve ülesannete ning vahenditega.

SSM raammääruse olulise osa moodustavad järelevalve alla kuuluva üksuse hindamise ja läbivaatamise metoodika, üksuse klassifitseerimine oluliseks ja vähem oluliseks ning samuti sellest hindamisest tulenevad korraldused.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 15. mail 2014.

TAUST

PÕHIMÕISTED

* Ühtne järelevalvemehhanism – ELi pangandusjärelevalve süsteem, kuhu kuuluvad EKP ja riiklikud pädevad asutused. Sellega antakse EKP-le otsene järelevalveõigus SSMis osalevates ELi riikides asuvate pankade üle.

* ELi pangandusliit loodi 2008. aasta finantskriisi puhkemise järel ELi pankade üle järelevalve tugevdamiseks.

* Ühtne kriisilahenduskord – ELi süsteem maksejõuetuse ohtu sattunud pankade olukorra tõhusaks lahendamiseks.

* Riiklikud määratud asutused – igas ELi riigis, mis teeb EKPga koostööd seoses SSM määruse rakendamisega, määratud asjaomased asutused. Enamasti on tegu riiklike keskpankadega, aga nendeks võivad olla ka riiklikud finantsjärelevalve asutused.

ÕIGUSAKT

Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1–50)

Viimati muudetud: 27.04.2020

Top