EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tervise ja keskkonna kaitsmine püsivate orgaaniliste saasteainete eest

This summary has been archived and will not be updated. See 'Tervise ja keskkonna kaitsmine püsivate orgaaniliste saasteainete eest' for an updated information about the subject.

Tervise ja keskkonna kaitsmine püsivate orgaaniliste saasteainete eest

Püsivad orgaanilised saasteained (POPid)* kujutavad märkimisväärset riski inimeste tervisele ja keskkonnale. Käesolevaga võtab EL meetmeid selle ohu vähendamiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ

KOKKUVÕTE

Püsivad orgaanilised saasteained (POPid)* kujutavad märkimisväärset riski inimeste tervisele ja keskkonnale. Käesolevaga võtab EL meetmeid selle ohu vähendamiseks.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega luuakse õigusraamistik inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete eest, keelustades, võimalikult ruttu järk-järgult kaotades või piirates nende ainete tootmist, turuleviimist ja kasutamist. Samuti kehtestab EL eeskirjad püsivaid orgaanilisi saasteaineid sisaldavate jäätmete ja hoidlatega tegelemiseks.

PÕHIPUNKTID

  • Määruse lisades on esitatud püsivate orgaaniliste saasteainete loendid: I lisas keelustatavad ained; II lisas ained, mille suhtes kohaldatakse piiranguid; III lisas ained, mille puhul piiratakse heidet; ning IV lisas ained, mille suhtes kohaldatakse jäätmekäitlusega seotud nõudeid.
  • Mõningatel tingimustel on püsivad orgaanilised saasteained käesoleva määrusega kehtestatud kontrollmeetmetest vabastatud, näiteks juhtudel, kui neid kasutatakse laboriuurimustes või kui neid leidub teistes ainetes tahtmatu jälgsaastena.
  • ELi riigid peavad seadma sisse tahtmatult toodetud püsivate orgaaniliste saasteainete andmekogud, koostama siseriiklikud rakenduskavad, teostama püsivate orgaaniliste saasteainete seiret tihedas koostöös Euroopa Komisjoniga ning vahetama teavet nii teiste ELi riikide kui ka kolmandate riikidega.
  • Määrusega rakendatakse kaks rahvusvahelist konventsiooni, mis käsitlevad püsivaid orgaanilisi saasteaineid Euroopa Liidus: 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokoll püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (1998. aasta Århusi protokoll) ja 2001. aasta püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon.

PÕHIMÕISTED

* Püsivad orgaanilised saasteained (POPid) on keemilised ained, näiteks pestitsiidid või tööstuskemikaalid, mis püsivad keskkonnas, satuvad toiduahelasse ning ohustavad inimeste tervist ja keskkonda.

Kuna sageli veetakse püsivaid orgaanilisi saasteaineid nende allikatest väga kaugele, on nende tõttu muretsemiseks põhjust kogu maailmas.

Lisateavet leiate püsivate orgaaniliste saasteainete teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 850/2004

20.5.2004

-

ELT L 158, 30.4.2004, lk 7-49

Parandus

-

-

ELT L 229, 29.6.2004, lk 5-22

Määruse (EÜ) nr 850/2004 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 30.06.2015

Top