EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Surveanumate varustuse ja materjali ohutus

Surveanumate varustuse ja materjali ohutus

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/68/EL, 15. mai 2014, surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

KOKKUVÕTE

MIS ON KÄESOLEVA DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesolevas Euroopa Liidu (EL) õigusaktis on sätestatud surveseadmetele ja -seadmestikele (näiteks katlad, keedukatlad, tulekustutid, soojusvahetid ja aurugeneraatorid) kehtivad olulised ohutusnõuded. Kõik ELis müüdavad paiksed surveseadmed peavad vastama rangetele tehnilistele spetsifikatsioonidele.

OLULISEMAD PUNKTID

Kohaldamisala

Käesolevat direktiivi kohaldatakse selliste surveseadmete projekteerimise, valmistamise ja vastavushindamise suhtes, mille maksimaalne lubatud rõhk ületab 0,5 baari. See hõlmab kõiki ELi turul uusi surveseadmeid ja -seadmestikke, olenemata sellest, kas need on valmistatud ELis või mujal. Samuti hõlmab see imporditud kasutatud seadmeid.

Väga erinevad rakendused

Surveseadmeid kasutatakse laialdaselt erinevates tööstusharudes, näiteks:

  • nafta-,
  • kemikaalide,
  • plasti-,
  • toiduainete,
  • klaasi-,
  • paberi-,
  • energiatootmise, -salvestamise ja -jaotuse sektorites.

Rangete ja tõhusalt rakendatavate standardite puudumise korral võivad paiksed surveseadmed olla nende teatavate omaduste tõttu ohtlikud.

Vastutus nõuetele vastavuse eest

Tootjad ja nende esindajad, importijad ning levitajad vastutavad oma toodete käesolevas õigusaktis sätestatud nõuetele vastavuse eest. Selle eesmärk on tagada kasutajate tervise kaitse ja ohutus, koduloomade ja vara turvalisus ning õiglane konkurents ELis.

Tootja/importija andmed

Varustusele, või kui see ei ole võimalik, siis pakendile või kaasasolevale dokumendile peavad olema märgitud tootja andmed (nimi, registreeritud ärinimi/kaubamärk ja postiaadress). Andmed peavad olema esitatud tarbijate ja turujärelevalveasutuste (riigiasutused, kes tagavad, et tooted oleksid kooskõlas õigusaktidega ning ohutud) jaoks kergesti arusaadavas keeles. Importijad esitavad oma kontaktandmed.

Nõuetele mittevastavus

ELi riigid peavad tagama, et tootjad, importijad ja levitajad järgiksid õigusakte. Kui on olemas tõendid nõuetele mittevastavuse kohta, peavad nad varustuse müüki kas piirama või selle keelama.

Lisad

Lisad sisaldavad üksikasjalikku teavet selliste aspektide kohta nagu:

  • olulised kohustuslikud ohutusnõuded;
  • vastavushindamismenetlused (kontrollimaks, kas toode vastab nõutud standarditele);
  • ELi vastavusdeklaratsioon.

MILLAL HAKATAKSE SEDA DIREKTIIVI KOHALDAMA?

Seda reguleerivad praegu direktiivis 97/23/EÜ sätestatud eeskirjad. Direktiiviga 2014/68/EL asendatakse direktiiv 97/23/EÜ ja see hakkab kehtima alates 1.6.2015 (teatavates aspektides alates 19.7.2016).

PÕHIMÕISTED

Surveseade - surveanum, torustik, ohutus- ja rõhu all olev lisaseadis, sealhulgas vajaduse korral survestatud osade külge kinnitatud osad, näiteks äärikud, otsikud, liited, toed, tõstesangad;

seadmestik - tootja poolt mitmest surveseadmest koostatud kogum, mis moodustab ühendatud ja funktsionaalse terviku.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2014/68/EL

17.7.2014

28.2.2015, mõnede artiklite puhul 18.7.2016

ELT L 189, 27.6.2014, lk 164-259

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/23/EÜ, 29. mai 1997, surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 181, 9.7.1997, lk 1-55)

Viimati muudetud: 23.09.2014

Top