EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi eeskirjad mõõtevahendite täpsuse tagamiseks

ELi eeskirjad mõõtevahendite täpsuse tagamiseks

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2014/32/EL mõõtevahendite kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse kogu ELis ühetaolised mõõtevahendite müügi ja kasutusele võtmise eeskirjad. Mõõtevahendid on olulised vahendid kaubanduses ja tööstuses ning tarbijate jaoks, kuna need tagavad mõõtmiste täpsuse ja aitavad kaasa äritehingute läbipaistvusele ja aususele.

Direktiivi eesmärk on

 • kehtestada põhinõuded, millele peavad vastama kõik mõõtmisfunktsiooniga seadmed ja süsteemid;
 • kehtestada lihtsamad, selgemad ja ühtsemad eeskirjad ning tagada jälgitavus;
 • vähendada tootjate, importijate ja levitajate halduskoormust;
 • tagada, et põhinõuetele vastavad mõõtevahendid saaksid ELis vabalt liikuda.

Kasu peaks seisnema järgmises:

 • nõuetele vastavad ja täpsemad mõõtevahendid ELi turul ning üldsuse suurem usaldus nende vastu;
 • vähem mittevastavaid seadmeid ja konkurentsimoonutusi turul, mis tulenevad erinevatest rakendamistavadest;
 • üldsuse kaitsmine valede mõõtmistulemuste eest;
 • suurem tähelepanu tehnoloogilistele uuendustele, rakendades tänapäevast reguleerivat lähenemist.

Käesoleva direktiiviga sõnastatakse uuesti ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/22/EÜ.

PÕHIPUNKTID

Direktiiviga viiakse mõõtevahendeid käsitlevad õigusaktid vastavusse ELi „uue õigusraamistikuga“. See raamistik koosneb kahest üksteist täiendavast tekstist:

Kohaldamisala

Legaalmetroloogilise kontrolli läbinud mõõtevahendeid kasutatakse mitmesuguste mõõteülesannete teostamiseks inimeste tervise ja ohutusega ning ausa kaubandusega seotud valdkondades. Direktiivi kohaldatakse järgmise suhtes:

 • kommunaalmõõturid (veearvestid, gaasiarvestid ja gaasi leppekoguse mõõturid*, aktiivelektrienergiaarvestid ja soojusarvestid);
 • kestva dünaamilise toimimisega mõõtesüsteemid vedelike (välja arvatud vesi) koguse mõõtmiseks (nt bensiinipumbad);
 • automaatkaalud (nt raudteekaalud või automaatsed pakkimisliinid);
 • taksomeetrid;
 • materiaalmõõdud ja dimensioonimõõtevahendid (neid kasutatakse näiteks metalli- või puidutööstuses) ja
 • heitgaasianalüsaatorid (nt mootori talitlusomaduste kontrollimiseks).

Käesolevas direktiivis käsitletakse mõõtevahendeid, mis on turule laskmise või kasutusele võtmise ajal liidu turu jaoks uued, see tähendab, et:

 • need on täiesti uued mõõtevahendid, mille on valmistanud ELis asuv tootja, või
 • tegemist on täiesti uute või kasutatud mõõtevahenditega, mis on imporditud kolmandast riigist.

Seda kohaldatakse kõigi mõõtevahendite tarneviiside, sealhulgas kaugmüügi suhtes.

Tootjate, importijate ja levitajate ülesanded

Tootja

 • tagab, et kõik ELis müüdavad mõõtevahendid kannavad vastavusmärgist, mis koosneb CE-märgisest ja metroloogilisest lisamärgisest (M), märgise kinnitamise aastaarvu kahest viimasest numbrist ja teavitatud asutuse* numbri(te)st ning millega tootja kinnitab, et mõõtevahend vastab kõigile ELi õigusaktide olulistele nõuetele (mis on sätestatud direktiivi I lisas ja asjakohastes mõõtevahendeid käsitlevates lisades);
 • viib läbi riski- ja vastavushindamise ning koostab mõõtevahendi jaoks tehnilise dokumentatsiooni enne CE- ja M-märgise lisamist (vt direktiivi II lisa);
 • säilitab (ka siis kui ta määrab volitatud esindaja*) tehnilise dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni (vastavalt direktiivi II lisale) kümme aastat pärast mõõtevahendi turule laskmist;
 • märgib mõõtevahendile oma nime, registreeritud kaubandusliku nimetuse või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi jälgitavuse tagamiseks;
 • võtab parandusmeetmeid, et viia mõõtevahend nõuetega vastavusse, kõrvaldada mõõtevahend turult või võtta tagasi, kui tal on põhjust uskuda, et turule lastud mõõtevahendid ei vasta nõuetele;
 • tagab, et mõõtevahendiga kaasas olevad juhised ja teave on esitatud keeles, mis on lõppkasutaja jaoks kergesti arusaadav, ning et need ja igasugune märgistus on selged ja arusaadavad.

Importija

 • tagab, et turule lastud mõõtevahendid vastavad olulistele nõuetele;
 • tagab, et tootja on teostanud nõuetekohase vastavushindamise, ja teavitab turujärelevalveasutust, kui leiab, et mõni mõõtevahend ei vasta nõuetele;
 • märgib mõõtevahendile oma nime, registreeritud kaubandusliku nimetuse või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi;
 • tagab, et mõõtevahendite märgistus ja tootja koostatud dokumendid on pädevatele asutustele inspekteerimiseks kättesaadavad.

Levitaja

 • tagab, et tema vastutusel olevad mõõtevahendid, nende ladustamise ja transportimise tingimused ei ohusta mõõtevahendite vastavust olulistele nõuetele;
 • tagab, et mõõtevahendil on vajalikud märgised;
 • võtab parandusmeetmeid, et viia mõõtevahend nõuetega vastavusse, kõrvaldada mõõtevahend turult või võtta tagasi, kui tal on põhjust uskuda, et turul kättesaadavaks tehtud mõõtevahend ei vasta nõuetele.

Direktiiviga

 • kehtestatakse nõuded, mida peavad täitma teavitavad asutused, ja vastavushindamisasutuste teavitamise kord;
 • täpsustatakse, kuidas riiklikud turujärelevalveasutused peavad tuvastama ja ära hoidma selliste mõõtevahendite müügi, mis ohustavad avaliku huvi kaitse aspekte, sealhulgas nende impordi kolmandatest riikidest;
 • sätestatakse eeskirjad seoses tootjate, importijate ja levitajate rikkumiste korral kohaldatavate karistustega, mis võivad tõsistel juhtudel sisaldada ka kriminaalkaristusi.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiviga 2014/32/EL muudeti ja asendati direktiiv 2004/22/EÜ ning see pidi ELi riikides jõustuma 20. aprillist 2016.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Gaasi leppekoguse mõõtur: seade, mis teisendab mõõtetingimustel mõõdetud gaasikoguse, temperatuuri, rõhu ja gaasi koostise leppetingimustele.
Teavitatud asutus – liikmesriigi poolt nimetatud sõltumatu organisatsioon, mis hindab teatavate toodete vastavust enne nende turule laskmist. See täidab ülesandeid, mis on seotud asjaomastes õigusaktides sätestatud vastavushindamismenetlustega, kui välise asutuse sekkumine on vajalik.
Volitatud esindaja: liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes on saanud tootjalt kirjaliku volituse tegutseda tema nimel.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/32/EL mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 149–250)

Direktiivi 2014/32/EL hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 82–128)

Viimati muudetud: 12.11.2019

Top