EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi eeskirjad mitteautomaatkaalude täpsuse tagamiseks

ELi eeskirjad mitteautomaatkaalude täpsuse tagamiseks

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2014/31/EL mitteautomaatkaalude kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse kogu ELis ühetaolised mitteautomaatkaalude* müügi ja kasutusele võtmise eeskirjad. Mitteautomaatkaalud on olulised vahendid kaubanduses ja tööstuses ning tarbijate jaoks, kuna need tagavad mõõtmiste täpsuse ja aitavad kaasa äritehingute läbipaistvusele ja aususele.

Nende eesmärk on:

 • kehtestada põhinõuded, millele mitteautomaatkaalud peavad vastama;
 • kehtestada lihtsamad, selgemad ja ühtsemad eeskirjad, tagades seeläbi jälgitavuse;
 • vähendada tootjate, importijate ja levitajate halduskoormust;
 • tagada, et põhinõuetele vastavad kaalud saaksid ELis vabalt liikuda.

Kasu peaks seisnema järgmises:

 • nõuetele vastavad ja täpsemad kaalud ELi turul ning üldsuse suurem usaldus nende vastu;
 • vähem mittevastavaid kaalusid ja konkurentsimoonutusi turul, mis tulenevad erinevatest rakendamistavadest;
 • üldsuse kaitsmine valede kaalumistulemuste eest;
 • suurem tähelepanu tehnoloogilistele uuendustele, rakendades tänapäevast reguleerivat lähenemist.

Käesoleva direktiiviga sõnastatakse uuesti ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/23/EÜ.

PÕHIPUNKTID

Direktiiviga viiakse mitteautomaatkaalusid käsitlevad õigusaktid vastavusse ELi uue õigusraamistikuga. See raamistik koosneb kahest üksteist täiendavast tekstist:

Kohaldamisala

 • Käesolevas direktiivis käsitletakse mitteautomaatkaalusid, mis on turule laskmise või kasutusele võtmise ajal liidu turu jaoks uued, see tähendab, et:
  • nad on täiesti uued mitteautomaatkaalud, mille on valmistanud liidus asuv tootja või
  • tegemist on täiesti uute või kasutatud mitteautomaatkaaludega, mis on imporditud kolmandast riigist.
 • Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi tarneviiside, sealhulgas kaugmüügi suhtes.
 • Direktiivis eristatakse järgmisi mitteautomaatkaalude kasutamise valdkondi:
  • äritehingute tegemine;
  • tollimaksude, tariifide, muude maksude, soodustuste, trahvide, hüvitiste, kahjutasude jms maksete arvutamine;
  • õigusnormide või eeskirjade kohaldamine või ekspertarvamuse andmine kohtuasjade lahendamisel;
  • meditsiinis kasutamine, kui patsiente kaalutakse tervise kontrollimiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks;
  • retsepti järgi ravimite valmistamine apteegis ning massi määramine analüüside tegemiseks meditsiini- ja farmaatsialaboratooriumides;
  • otsemüük üldsusele ja kinnispakkide valmistamine.

Tootjate, importijate ja levitajate ülesanded

Tootja

 • tagab, et kõigil ELis müüdavatel mitteautomaatkaaludel on vastavusmärgis, mis koosneb Euroopa vastavusmärgisest (CE) ja metroloogilisest lisamärgisest (M) ja selle pealekandmise aastaarvu kahest viimasest numbrist ning akrediteeritud teavitatud asutuse* numbrist (numbritest), mis näitab, et see vastab kõigile direktiivi I lisas sätestatud olulistele nõuetele;
 • esitab ELi tüübihindamisavalduse ühele tema valitud teavitatud asutusele kooskõlas vastavushindamismenetluse direktiivi II lisaga;
 • viib läbi riski- ja vastavushindamise ning koostab mitteautomaatkaalude jaoks tehnilise dokumentatsiooni enne CE- ja M-märgise lisamist (vt direktiivi III lisa);
 • säilitab (ka siis kui ta määrab volitatud esindaja*) tehnilise dokumentatsiooni ja liidu vastavusdeklaratsiooni (vastavalt direktiivi IV lisale) kümme aastat pärast mitteautomaatkaalude turule laskmist;
 • märgib mitteautomaatkaaludele oma nime, registreeritud kaubandusliku nimetuse või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi jälgitavuse tagamiseks;
 • võtab parandusmeetmed, et viia kaal nõuetega vastavusse, kõrvaldada kaal turult või võtta tagasi, kui tal on põhjust uskuda, et turule lastud mitteautomaatkaalud ei vasta nõuetele;
 • tagab, et mitteautomaatkaaluga kaasas olevad juhised ja teave on esitatud keeles, mis on lõppkasutaja jaoks kergesti arusaadav ning et need ja igasugune märgistus, on selged ja arusaadavad.

Importija

 • tagab, et turule lastud mitteautomaatkaalud vastavad olulistele nõuetele;
 • tagab, et tootja on teostanud nõuetekohase vastavushindamise, ja teavitab turujärelevalveasutust, kui leiab, et mõni kaal ei vasta nõuetele;
 • märgib mitteautomaatkaaludele oma nime, registreeritud kaubandusliku nimetuse või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi;
 • tagab, et kaalude märgistamine ja tootja koostatud dokumendid on pädevatele asutustele inspekteerimiseks kättesaadavad.

Levitaja

 • tagab, et nende vastutusel olev kaal, selle ladustamine ega transportimine ei ohusta kaalu vastavust olulistele nõuetele;
 • tagab, et kaalul on vajalikud märgised;
 • võtab parandusmeetmed, et viia kaal nõuetega vastavusse, kõrvaldada kaal turult või võtta tagasi, kui tal on põhjust uskuda, et turul kättesaadavaks tehtud kaal ei vasta nõuetele.

Direktiiviga

 • kehtestatakse nõuded, mida peavad täitma teavitavad asutused, ja teavitamise kord;
 • täpsustatakse, kuidas ohutust jälgivad liikmesriikide asutused peaksid tuvastama ja takistama inimeste tervist ja ohutust ohustavate kaalude importimist kolmandatest riikidest;
 • sisaldab eeskirju tootjate, importijate ja levitajate rikkumiste korral kohaldatavaid karistusi, mis võivad tõsistel juhtudel sisaldada ka kriminaalkaristusi.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiviga 2014/31/EL muudeti ja asendati direktiiv 2002/95/EÜ ning pidi ELi riikides jõustuma 20. aprillist 2016.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Mitteautomaatkaal – kaal, mille töö nõuab inimese sekkumist.
Teavitatud asutus – liikmesriigi poolt nimetatud sõltumatu organisatsioon, mis hindab teatavate toodete vastavust enne nende turule laskmist. See täidab ülesandeid, mis on seotud asjaomastes õigusaktides sätestatud vastavushindamismenetlustega, kui välise asutuse sekkumine on vajalik.
Volitatud esindaja – liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes on saanud tootjalt kirjaliku volituse tegutseda tema nimel.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/31/EL mitteautomaatkaalude turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 96, 29.3.2014, lk 107–148)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 82–128)

Viimati muudetud: 12.11.2019

Top