EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Liftide ohutuse tagamine

Liftide ohutuse tagamine

Euroopa Liidu (EL) õigusaktil liftide ja lifti ohutusseadiste müügi ja kasutuselevõtmise kohta on kaks peamist eesmärki: i) võimaldada liftide ja lifti ohutusseadiste müüki kogu ELi turul ning ii) tagada lifti kasutajate ja hoolduspersonali turvalisuse kõrge tase.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/33/EL lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidu (EL) õigusaktil liftide ja lifti ohutusseadiste müügi ja kasutuselevõtmise kohta on kaks peamist eesmärki: i) võimaldada liftide ja lifti ohutusseadiste müüki kogu ELi turul ning ii) tagada lifti kasutajate ja hoolduspersonali turvalisuse kõrge tase.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse ühetaolised eeskirjad liftide ja lifti ohutusseadiste müügi ja kasutuselevõtmise kohta. Seda kohaldatakse ehitisi ja rajatisi alaliselt teenindavate liftide suhtes, mis on mõeldud inimeste ja kaupade transportimiseks. Seda ei kohaldata köisraudteede, tõstukite, eskalaatorite ja liikuvate kõnniteede suhtes.

OLULISEMAD PUNKTID

Direktiivis määratletakse tootjate, importijate ja levitajate kohustused seoses liftide ja lifti ohutusseadiste müügiga.

  • Kõigil ELis müüdavatel liftidel ja ohutusseadistel peab olema CE-vastavusmärgis, mis näitab nende vastavust kõigile ELi õigusaktidest tulenevatele olulistele ohutusnõuetele.
  • Enne CE-märgise hankimist peab tootja viima läbi ohutus- ja vastavushindamise ning koostama liftide ja ohutusseadiste tehnilise dokumentatsiooni.
  • Importijad peavad kontrollima, kas tootjad on viinud läbi nõuetekohased vastavushindamised, ja teavitama turujärelevalveasutusi, kui nad leiavad, et liftid või ohutusseadised ei vasta põhilistele ohutusnõuetele.
  • Kogu vajalik dokumentatsioon tuleb registreerida ja seda tuleb säilitada kümme aastat.
  • Dokumentatsioon ja ohutusalane teave peavad olema lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadavas keeles.
  • Tootjad ja importijad peavad ohutusseadistele ja liftidele märkima oma postiaadressi.
  • Tootjad võivad nõuetelevastavust tõendava teabe esitada elektrooniliselt.

Lisaks on direktiivis sätestatud meetmed, mille abil ohutuse eest vastutavad riiklikud järelevalveasutused peavad tuvastama ohtlikud ohutusseadised ja liftid ning vältima nende importimist kolmandatest riikidest.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 18. aprillist 2014. Sellega tunnistatakse alates 20. aprillist 2016 kehtetuks direktiiv 95/16/EÜ.

TAUST

Direktiiviga ajakohastatakse liftide ja lifti ohutusseadiste müüki reguleerivaid ELi eeskirju. See on osa erinevaid tegevusvaldkondi puudutavast Euroopa õigusraamistiku moderniseerimisprotsessist, mille eesmärk on lihtsustada eeskirju, vähendada halduskoormust ning kehtestada selgemad ja järjepidevamad eeskirjad.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2014/33/EL

18.4.2014 Lisade teatud punkte ja artikleid kohaldatakse alates 19.4.2016

19.4.2016

ELT L 96, 29.3.2014, lk 251-308

Viimati muudetud: 17.02.2015

Top