EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi siseturu infosüsteem (IMI)

ELi siseturu infosüsteem (IMI)

KOKKUVÕTE:

Määrus (EL) nr 1024/2012 siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses sätestatakse eeskirjad siseturu infosüsteemi (IMI) kasutamiseks ELi riikide pädevate asutuste ja Euroopa Komisjonivaheliseks halduskoostööks, sealhulgas ELi kodanike isikuandmete töötlemiseks ja vahetamiseks.

PÕHIPUNKTID

Siseturu infosüsteem on turvaline internetirakendus, mis võimaldab riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel pidada kiiresti ja hõlpsasti sidet samade ametiasutustega ELis, Islandil, Liechtensteinis ja Norras siseturgu reguleeriva õiguse kohta (st õigusaktide kohta, mis on seotud ELi riikide vahelise siseturu kohta, kus on tagatud kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine ning kus kodanikud saavad vabalt elada, töötada, õppida ja tegeleda äritegevusega).

See aitab kõnealustel asutustel saada üle praktilistest raskustest, mis on seotud eelkõige halduskultuuri erinevuste, eri keelte kasutamise ja partnerite kindlaksmääramisega teistes ELi riikides.

See on Euroopa Komisjoni väljatöötatud tasuta avalik teenus, mis on kättesaadav kõigis ELi keeltes ja on toiminud alates 2008. aastast.

Suur kasu üldsusele

Kiirendades menetlust ja parandades riigiasutuste vahelist teabevahetust, vähendab siseturu infosüsteem viivitustest tulenevaid kulusid ning võimaldab asutustel pakkuda kodanikele ja ettevõtetele paremat teenust. Niisugusel kujul aitab siseturu infosüsteem kodanikel ja ettevõtjatel kaudselt ELi siseturu võimalusi maksimaalselt ära kasutada.

Siseturu infosüsteemi kasutusvaldkonnad

Kaks näidet direktiividest, mille puhul siseturu infosüsteemi kasutatakse: direktiiv kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (2005/36/EÜ) ja teenuste direktiiv (2006/123/EÜ).

Kutsekvalifikatsioonide alal saab ELi riik siseturu infosüsteemi abil kontrollida riigis praktiseerida soovivate spetsialistide kvalifikatsioonide kehtivust.

Lisaks kutsekvalifikatsioonidele ja teenustele hõlmab siseturu infosüsteem muu hulgas järgmisi valdkondi:

piiriülene tervishoid,

Solvit (millele eraisikud ja ettevõtjad saavad esitada kaebusi riigiasutuste kohta) ja

e-kaubandus: siin saab siseturu infosüsteemi abil näiteks paluda teisel riigil keelata ebaseadusliku kauba müük veebis.

Tänu paindlikkusele saab süsteemi kergesti laiendada uutele valdkondadele.

Siseturu infosüsteemil järgmised kolm peamist funktsiooni:

kahepoolne teabevahetus: (üks-ühele töökorraldus) turvaline teabevahetus kahe pädeva asutuse vahel;

mitmepoolne teabevahetus: (üks-mitmele töökorraldus), mis võimaldab asutusel saata välja teavet mitmele adressaadile;

repositooriumid: otsingufunktsiooniga mitmekeelsed andmebaasid IMI osapoolte vahel teabevahetuseks;

SOLVITi juhtumi käsitlemine: ametiasutustes ELi õiguse kohaldamist puudutavate kodanike ja ettevõtjate kaebuste lahendamist toetav töökorraldus;

avalik liides, mis võimaldab süsteemivälistel osalistel suhelda siseturu infosüsteemiga. Seda teenust hakatakse kasutama seoses Euroopa kutsekaardiga, mis võeti kasutusele direktiiviga 2013/55/EL.

Veebis on saadaval loetelu piirkondadest, kus IMI-t kasutatakse.

2014. aastal muudeti määrust (EL) nr 1024/2012 kaks korda, et võimaldada IMI kasutamist seoses järgmise teabega:

töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (direktiiv 2014/67/EL) ja

ELi riigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamisega (direktiiv 2014/60/EL).

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse 4. detsembrist 2012.

TAUST

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1–11)

Määruse (EL) nr 1024/2012 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

Viimati muudetud: 15.01.2016

Top