EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu

Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2011/93/EL – laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastane võitlus

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on parandada laste kaitset seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise eest. Selle saavutamiseks kohustatakse ELi riike

 • võtma ennetusmeetmeid;
 • kaitsma lapsohvreid;
 • uurima süütegusid ja esitama süüdistusi.

PÕHIPUNKTID

Selleks et hõlbustada süüdistuste esitamist, näeb direktiiv ette, et

 • kriminaliseeritakse mitmed seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist tähendavad olukorrad (20 süütegu ja süüteokatset);
 • kehtestatakse suuremad karistused. Siseriiklikes õigusaktides sätestatud maksimaalsed karistused ei tohi olla väiksemad kui 1–10 aastat vangistust, olenevalt süüteo raskusest. Arvestada tuleks ka mitmeid raskendavaid asjaolusid;
 • pikendatakse aegumistähtaega teatud ajani pärast ohvri täisealiseks saamist;
 • kõrvaldatakse konfidentsiaalsusnõuetest tulenevad piirangud, mis võimaldab nende kutsealade esindajatel, kelle põhitegevus on lastega tegelemine, teatada võimalikust süüteost;
 • kehtestatakse ekstraterritoriaalne jurisdiktsioon süütegude üle, mille on toime pannud kodanikud, nii et neid oleks võimalik vastutusele võtta nende kodumaal kuritegude eest, mille nad on toime pannud välismaal;
 • välismaal toime pandud süütegude eest vastutusele võtmise menetluslikud takistused tuleb kõrvaldada;
 • politseile peavad olema kättesaadavad tõhusad uurimisvahendid, näiteks organiseeritud ja raskete kuritegude vastu kasutatavad uurimisvahendid, ning lastepornograafia ohvrite väljaselgitamiseks tuleb luua eriüksused.

Lapsohvrite kaitseks kehtestatakse direktiiviga eeskirjad, mis käsitlevad järgmist:

 • lapsohvritele suunatud ulatuslike abistamis- ja toetusmeetmete võtmine eelkõige selleks, et vältida lapsohvritele lisatrauma tekitamist kriminaalasja uurimis- ja menetlustoimingutes osalemisega;
 • juurdepääs abile ja toetusele kohe, kui on põhjendatult alust kahtlustada süüteo toimepanemist;
 • erikaitse tagamine lastele, kes teatavad perekonnasisesest kuritarvitamisest;
 • abi ja toe tagamine olenemata sellest, kas laps teeb kriminaalmenetluse käigus koostööd;
 • ohvri eraelu puutumatuse, isiku ja kujutise kaitse.

Kuritegude ennetamiseks kehtestatakse direktiiviga järgmised nõuded:

 • kõigi süüdimõistetud isikute puhul tuleb hinnata nende ohtlikkust ja laste vastu suunatud seksuaalsüütegude kordumise võimalikku riski;
 • ELi riigid peavad tegema kättesaadavaks sekkumisprogrammid või -meetmed (nt ravi) süüdimõistetud isikutele ja teistele isikutele, kes usuvad, et nad võivad süüteo toime panna;
 • on võimalik tõkestada süüdimõistetud isiku kutsetegevust, mis hõlmab otseseid ja korrapäraseid kontakte lastega;
 • tööandjatel on õigus nõuda teavet süüdimõistmise või õiguste äravõtmise kohta seoses sellise kutse- või korraldatud vabatahtliku tegevusega, mis hõlmab otseseid ja korrapäraseid kontakte lastega, ning samuti karistusregistrite andmete paremat vahetamist, nii et ühes riigis tehtud süüdimõistvad kohtuotsused oleksid lisatud teistes riikides väljastatud karistusandmetele, et hõlbustada taustakontrolli;
 • ELi riigid tagavad nende territooriumil asuvate lastepornot sisaldavate või levitavate veebilehtede viivitamatu kõrvaldamise ning astuvad samme väljaspool nende territooriumi asuvate sarnaste veebilehtede kõrvaldamiseks. Samuti võivad nad otsustada tõkestada oma territooriumil asuvate internetikasutajate juurdepääsu sellistele veebilehtedele, rakendades kaitsemeetmeid kuritarvituste vältimiseks;
 • ELi riigid teevad ennetustööd, võttes hariduslikke meetmeid, suurendades teadlikkust ja koolitades ametnikke.

Järelmeetmed

Aastal 2016 avaldas Euroopa Komisjon kaks aruannet. Esimeses aruandes vaadeldi direktiivi tervikuna, teises aruandes aga käsitleti lastepornot sisaldavate või levitavate veebisaitide suhtes kehtestatud meetmeid (artikkel 25).

Ülemaailmne liit laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis

Sellega on seotud ELi ja USA ühisalgatus, mille raames 54 maailma riiki moodustasid 2012. aastal ülemaailmse liidu laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis. Nad on võtnud kohustuse järgida põhilisi poliitilisi eesmärke, mis aitavad

 • suurendada päästetud ohvrite arvu;
 • tõhustada kriminaalmenetlust ja
 • vähendada laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavate piltide hulka internetis.

Ülemaailmne liit liitus Ühendkuningriigi (1) algatusega WeProtect, moodustades WeProtecti ülemaailmse liidu, et teha lõpp laste seksuaalsele ärakasutamisele internetis. Liitu on koondunud üle 80 valitsuse, 20 ülemaailmset tehnoloogiaettevõtet ja 24 juhtivat rahvusvahelist ja valitsusvälist organisatsiooni, et kaitsta lapsi seksuaalse ärakasutamise eest internetis.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 17. detsembrist 2011 ning see pidi ELi riikides jõustuma 18. detsembrist 2013.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/93/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK (ELT L 335, 17.12.2011, lk 1–14)

Parandus

Direktiivi 2011/93/EL järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, milles hinnatakse, kui suures osas on liikmesriigid võtnud vajalikke meetmeid, et täita 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/93/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust (COM(2016) 871 final, 16.12.2016)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/93/EL (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) artiklis 25 osutatud meetmete rakendamise hindamise kohta (COM(2016) 872 final, 16.12.2016)

Viimati muudetud: 28.03.2018(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).

Top