Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tulirelvad – ebaseadusliku valmistamise ja kauplemise vastu võitlemine

Tulirelvad – ebaseadusliku valmistamise ja kauplemise vastu võitlemine

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 258/2012 – tulirelvade ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni protokolli rakendamine

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

 • Määruse I lisa sisaldab nimekirja tulirelvadest, nende osadest ja laskemoonast, mille ekspordiks on vaja luba. Euroopa Komisjonil on õigus seda nimekirja muuta.
 • Eksportija asukohaliikmesriigi pädev asutus võib anda ekspordiloa, kui eksportija on selleks esitanud ekspordiloa vormi.
 • Tulirelvade, nende osade ja laskemoona eksportimisel väljapoole ELi peab eksportija esitama oma asukohaliikmesriigi pädevale asutusele loa, mille on väljastanud veose sihtpunktiks olev kolmas riik, ning samuti loa igalt kolmandalt riigilt, mida veos läbib. Asutus peab seejärel menetlema ekspordiloa taotluse 60 tööpäeva jooksul.
 • Jälgimise eesmärgil peavad ekspordi- ja impordiluba ning nendega kaasnevad dokumendid sisaldama muu hulgas järgmisi andmeid:
  • väljaandmise koht ja kuupäev;
  • aegumise kuupäev;
  • ekspordi- ja impordiriik;
  • transiidiriigid;
  • lõppsaaja;
  • tulirelvade, nende osade ja laskemoona kirjeldused ja kogused.
 • Jahipidamiseks ja laskespordiks kasutatavate tulirelvade, nende osade ja laskemoona jaoks on ette nähtud lihtsustatud menetlus.
 • Kui ELi riigid otsustavad, kas ekspordiluba anda, peavad nad arvesse võtma selliseid kaalutlusi nagu:
  • rahvusvahelised lepingud ning
  • riiklik välis- ja julgeolekupoliitika.
 • Samuti peavad ELi riigid arvestama kaalutlustega, mis on kooskõlas nõukogu ühise seisukohaga 2008/994/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ELi eeskirjad. Need hõlmavad järgmisi aspekte:
  • oht, et kavandatud adressaat võiks kasutada eksporditavat sõjatehnoloogiat või -varustust agressiooniks teise riigi vastu või jõuga territoriaalsete nõudmiste esitamiseks, või
  • oht, et sõjatehnoloogia või -varustus suunatakse ostjariigis kõrvale või reeksporditakse ebasoovitavatel tingimustel.
 • ELi riigid peavad ekspordiloa andmisest keelduma, kui taotlejat on kriminaalkorras karistatud. Lisaks peavad nad ekspordiloa tühistama, peatama, kehtetuks tunnistama või seda muutma, kui loa andmise tingimused ei ole täidetud.
 • Määrus ei kohaldu antiiksetele või laskekõlbmatuks muudetud tulirelvadele või tulirelvadele, mida kasutatakse relvajõududes või politseis.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 30. septembrist 2013.

TAUST

Tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestav ÜRO protokoll on ainuke väikerelvi käsitlev õiguslikult siduv dokument ülemaailmsel tasandil. Sellega kehtestatakse riikidele eeskirjad tulirelvade ja relvade ebaseadusliku kauplemise kontrollimiseks ja reguleerimiseks, nende kuritegelikul eesmärgil levitamise vältimiseks ja nendega seotud õigusrikkumiste uurimiseks ning rikkumiste eest vastutusele võtmise lihtsustamiseks ilma seaduslikku kauplemist takistamata.

Protokoll täiendab ÜRO rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise konventsiooni.

Lisateavet vt teemast „Ebaseaduslik tulirelvadega kauplemine” Euroopa Komisjoni veebisaidil.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 258/2012, millega rakendatakse rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava ÜRO protokolli (ÜRO tulirelvade protokoll) artiklit 10 ning kehtestatakse tulirelvade, nende osade ja laskemoona ekspordilubade andmise menetlus ning importi ja transiiti käsitlevad meetmed (ELT L 94, 30.3.2012, lk 1–15)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad (ELT L 335, 13.12.2008, lk 99–103)

Viimati muudetud: 21.04.2016

Top