EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kohtualluvus erinevaid ELi riike hõlmavates kohtuasjades

Kohtualluvus erinevaid ELi riike hõlmavates kohtuasjades

KOKKUVÕTE:

Määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrus täiendab varasemat ELi õigusakti kohtualluvuse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (nn Brüsseli I määrus). Selle eesmärk on hõlbustada ja kiirendada tsiviil- ja kaubandusasjades kohtuotsuste vaba liikumist Euroopa Liidus vastavalt vastastikuse tunnustamise põhimõttele ja Stockholmi programmi suunistele.

PÕHIPUNKTID

Määrust kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjade suhtes. Seda ei kohaldata perekonnaõiguse suhtes, pankrotimenetlustes, pärimisasjades ja muudel konkreetsetel määruses loetletud juhtudel, nagu sotsiaalkindlustus ja vahekohtumenetlus.

Uue määruse kohaselt on tühistatud Brüsseli I määruse nn vahemeetmed ehk välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnustamise menetlus. See tähendab, et ühes ELi riigis tehtud kohtuotsust tuleb tunnustada teistes ELi riikides ilma erimenetluseta. Kui see on täidetav päritoluriigis, siis on see täidetav ka teistes ELi riikides, ilma et oleks nõutav otsuse täidetavaks tunnistamise avaldus.

Isikut, kelle suhtes täitmist taotletakse, tuleb sellest teavitada tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuse tunnistuse kaudu. Tunnistus koostatakse huvitatud poole taotlusel (määruses on esitatud vorm). Tunnistusele lisatakse kohtuotsus (kui seda ei ole kõnealusele isikule juba kätte toimetatud). See tuleb toimetada kõnealusele isikule kätte mõistliku aja jooksul enne otsuse jõustumist.

Teatud juhtudel võib isik, kelle suhtes taotletakse kohtuotsuse täitmist, taotleda kohtuotsuse tunnustamisest või täitmisest keeldumist. See võib kõne alla tulla siis, kui tema arvates esineb vähemalt üks määruses sätestatud tunnustamisest keeldumise alus (nt kui kohtuotsuse tunnustamine on selgelt vastuolus avaliku korraga). ELi riigid peavad teavitama komisjoni pädevatest kohtutest, kellele tuleb taotlus esitada.

Kohtualluvuse ühiseeskirjad

Menetluste, mille suhtes käesolevat määrust kohaldatakse, ja ELi riikide territooriumi vahel peab olema seos. Kohtualluvuse ühiseeskirju tuleks kohaldada põhimõtteliselt siis, kui kostja alaline elukoht on ELi riigis. Kostja suhtes, kes ei ela ELi riigis (st kelle alaline elukoht ei ole ELi riigis), tuleks kohaldada siseriiklikke kohtualluvuse eeskirju, mis kehtivad selle riigi territooriumil, kelle kohtusse pöörduti (kelle kohtus menetlust algatati).

Siiski kohalduvad teatavad kohtualluvuse eeskirjad kostja alalisest elukohast olenemata, et

  • tagada tarbijate ja töötajate kaitse;
  • kindlustada ELi riikide kohtute pädevus, kui neil on erandlik kohtualluvus (nt kinnisvara puhul);
  • austada poolte autonoomiat.

Teatud tingimustes võidakse kohtualluvust reguleerivaid norme kohaldada pooltele, kelle alaline elukoht ei ole ELis. See võib kõne alla tulla nt juhul, kui pooled on kokku leppinud, et kohutalluvus peab olema ELi riigi kohtutel.

Suurem respekt kohtualluvuse kokkulepete suhtes

Määrus suurendab kohtualluvuse valiku kokkulepete tõhusust, kui osalised on määranud konkreetse kohtu või kohtud vaidlust lahendama. Selle alusel on kokkuleppes määratud kohtul eelisõigus otsustada oma kohtualluvuse üle olenemata sellest, kas selle poole on pöördutud esimese või teisena. Mis tahes muu kohus peab menetluse peatama, kuni määratud kohus on teinud kindlaks kokkuleppekohase pädevuse olemasolu või loobunud pädevusest, kui kokkulepe on kehtetu.

Ühendkuningriik (1) ja Iirimaa osalesid käesoleva määruse vastuvõtmisel ja kohaldamisel. Taani kohaldab käesolevat määrust vastavalt Euroopa Ühenduse ja Taani vahel 19. oktoobril 2005 sõlmitud lepingule kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades.

Brüsseli I määruse rakendamine ühtse patendikohtu ja Beneluxi kohtu poolt

Määrus (EL) nr 542/2014 kehtestab uued eeskirjad seosele, mis puudutab menetlusi ühelt poolt teatud kohtute, mis on ühised mitmele ELi riigile (nagu ühtne patendikohus ja Beneluxi kohus) ja teiselt poolt Brüsseli I määrusega hõlmatud ELi riigi kohtute vahel. See tähendab, et nende kohtute vastu võetud otsuseid tuleb tunnustada ja täita kooskõlas määrusega (EL) nr 1215/2012.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1215/2012

9.1.2013 Kohaldatakse alates 10.1.2015

-

ELT L 351 of 20.12.2012, lk 1-32

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 542/2014

30.5.2014

-

ELT L 163, 29.5.2014, lk 1-4

Määrus (EL) nr 2015/281

26.2.2015

-

ELT L 54, 25.2.2015, lk 1-9

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline leping kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 79, 21.3.2013, lk 4-4)

Viimati muudetud: 24.09.2015(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).

Top