EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ränne - ELi reageering

Ränne - ELi reageering

Euroopa rände tegevuskava - COM(2015) 240 (final)

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Euroopa rände tegevuskava (COM(2015) 240 (final), 13.5.2015)

KOKKUVÕTE

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Sellega nähakse ette konkreetsed algatused paremaks toimetulekuks sisserändega, tagades sisserändajate ja varjupaigataotlejate õiglase jaotamise kõigi ELi riikide vahel.

Käsitledes ELi rändepoliitika välis- ja sisemõõtmeid, püütakse selle abil tihendada ELi koostööd blokiväliste riikidega.

PÕHIPUNKTID

Lühiajalised prioriteedid

Viivitamatud meetmed, et vältida edasisi inimohvreid Vahemerel:

otsingute ja päästetööde tõhustamine Vahemerel;

haavatavaid rändajaid ära kasutavate, inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate kuritegelike võrgustike sihikule võtmine;

objektiivsete kriteeriumide rakendamine sisserändajate ümberpaigutamiseks ja ümberasustamiseks ELi riikides;

tihe koostöö Aafrika riikidega rändevoogude vähendamiseks;

uusi saabujaid vastu võtvate ELi riikide abistamine.

Keskpika kuni pika perspektiivi prioriteedid

ELi rändepoliitika kõigi aspektide parem korraldamine:

ebaseadusliku sisserände stiimulite vähendamine:

koostöö partnerriikidega, et tegelda algpõhjustega, mis sunnivad inimesi Euroopasse tulema;

inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega tegelevate kuritegelike võrgustike likvideerimine;

ELi poliitika parandamine seoses ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmisega kodumaale;

piirihalduse parandamine:

ELi välispiiride tõhusamaks haldamiseks vajalike protseduuride kehtestamine;

tehnoloogia laialdasem kasutamine;

olemasoleva piirikontrolli toetamine;

ELi varjupaigapoliitika parandamine:

selge süsteemi väljatöötamine, mille puhul jaguneb vastutus varjupaigataotlejate vastuvõtmise eest ELi riikide vahel õiglasemalt;

uue seadusliku rände poliitika väljatöötamine:

põhitähelepanu pööramine vajalike oskustega inimeste ligimeelitamisele ELi tööealise elanikkonna kahanemise ajal.

Lisateave

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Euroopa julgeoleku tegevuskava (COM(2015) 185 (final), 28.4.2015)

Viimati muudetud: 26.08.2015

Top