EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes

Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2011/65/EL – teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega tugevdatakse olemasolevaid eeskirju ohtlike ainete (nt plii, elavhõbeda ja kaadmiumi) kasutamise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda, esmajoones võimaldades elektri- ja elektroonikaseadmete keskkonnaohutut taaskasutamist ja kõrvaldamist.

PÕHIPUNKTID

Uuesti sõnastatud õigusaktiga uuendatakse direktiivi 2002/95/EÜ, mis piirab teatavate ohtlike ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes, muuhulgas laiendades piiranguid, mis on kehtestatud ohtlike ainete kasutamisele, suuremale hulgale elektriseadmetele.

Kohaldamisala

 • Direktiivi lisas sätestatakse õigusaktiga hõlmatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad. Need ulatuvad kodumasinatest infotehnoloogia seadmestikuni ning lisaks on üks lahtine kategooria muudesse kategooriatesse mittekuuluvatele elektri- ja elektroonikaseadmetele (alates juulist 2019).
 • Keeld kehtib nüüd kõigi elektri- ja elektroonikaseadmete ning samuti kaablite ja varuosade suhtes. Lühike välistamiste nimekiri on antud teatavate erijuhtumite kohta.
 • Keeldu kohaldatakse teatavate toodete suhtes järk-järgult. See jõustub
  • 22. juulil 2014 seire-, kontrolli- ja meditsiiniseadmete;
  • 22. juulil 2016 in vitro meditsiiniseadmete;
  • 22. juulil 2017 tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete ja
  • 22. juulil 2019 ülejäänud tooterühmade osas.

Välistamised

Kõnealuseid piiranguid ei kohaldata mitmete toodete suhtes, näiteks relvad, kosmosesse saadetavad seadmed ning suured paiksed tööstuslikud tööriistad (nt trükipressid, freesimis- ja puurimisseadmed) ja paigaldised (nt elektrigeneraatorid). Eranditeks on ka fotogalvaanilised paneelid.

Direktiiviga (EL) 2017/2102 muudetakse direktiivi 2011/65/EL mitmete probleemide lahendamiseks, et vältida õigusakti soovimatuid tagajärgi 2011. aastal kasutusele võetud avatud kohaldamisala tõttu.

Sellega jäetakse vileorelid ja mõned maanteevälised liikurmasinad õigusakti kohaldamisalast välja.

Samuti on selle eesmärk hoogustada ringmajandust, kõrvaldades keelu elektri- ja elektroonikaseadmete järelturu tehingutelt (mis hõlmavad seadmete remonti, osade asendamist varuosadega, parandamist, korduskasutust ja uuendamist), mis jäid välja eelmise direktiivi 2002/95/EÜ reguleerimisalast, kuid mis ei ole kooskõlas direktiiviga 2011/65/EL.

Erandiks on elektri- ja elektroonikaseadmetest korduskasutusse võetud varuosad, tingimusel et korduskasutamine toimub auditeeritavates ettevõtetevahelistes suletud ahelana toimivates tagastussüsteemides ja tarbijat teavitatakse varuosade korduskasutamisest.

Erandid

 • Kui konkreetsed kriteeriumid on täidetud, siis piiranguid ei rakendata ajutiselt teatavatele nõudmistest vabastatud kasutusviisidele, nagu elavhõbeda kasutamine energiat säästvates lampides.
 • Piirangute erandid on loetletud kahes lisas. Pärast direktiivi avaldamist on loetelusse lisatud veel mitu erandit, mitu on aegunud ja enam ei kehti. Erandite loetelusid uuendatakse pidevalt kooskõlas tehnika arenguga.

Kohustused

 • Kõnealuse direktiivi alusel on valmistajad kohustatud tagama elektri- ja elektroonikaseadme turule laskmisel, et see on projekteeritud ja valmistatud kooskõlas õigusaktis sätestatud nõuetega.
 • Importijad peavad kontrollima, kas seadmed on vastavalt sätestatud nõuetele heaks kiidetud.
 • Turustajad peavad samuti tagama nõuete täitmise.

Kohandamine ja läbivaatamine

 • Erinevad lisad, sh piiratud ainete ja nende kõrgeima lubatava massiprotsendi loetelu, vaadatakse korrapäraselt läbi. Nende uuendamisel võetakse arvesse uusimaid tehnilisi ja teaduslikke andmeid ning riske inimeste tervisele ja keskkonnale.
 • Euroopa Komisjon peab viima läbi üldise läbivaatamise hiljemalt 22. juuliks 2021.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 21. juulist 2011. Direktiiviga 2011/65/EL sõnastatakse uuesti ja asendatakse direktiiv 2002/95/EÜ (ja selle hilisemad muudatused), mis pidi ELi riikides jõustuma 2004. aastaks. Direktiivis 2011/65/EL sisalduvad uued eeskirjad pidid ELi riikides jõustuma 2013. aastaks.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (uuesti sõnastatud) (ELT L 174, 1.7.2011, lk 88–110)

Direktiivi 2011/65/EL hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 18.10.2018

Top