Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Konkurentsivõimelise vähese CO2-heitega majanduse saavutamine aastaks 2050

Go to the summaries’ table of contents

Konkurentsivõimelise vähese CO2-heitega majanduse saavutamine aastaks 2050

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(2011) 112 (lõplik)) – konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

 • Tegu on 2050. aastani kehtiva edenemiskavaga, mis hõlmab erinevaid võimalusi EL kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgi saavutamiseks.
 • Selles on kirjeldatud vahesaavutusi ELi vähese CO2-heitega majandusele ülemineku edenemise jälgimiseks.
 • Lisaks on selles sätestatud poliitilised ülesanded, investeerimisvajadused ja eri sektorite rollid.

PÕHIPUNKTID

Euroopa Komisjoni analüüsi kohaselt on kulutõhusaim viis üldise eesmärgi saavutamiseks vähendada ELi territooriumil heidet 2030. aastaks 40% võrra ja 2040. aastaks 60% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega.

Vähese CO2-heitega majandusele üleminekusse peavad panustama kõik sektorid. Eri sektorite panused on sätestatud 2050. aastani kehtivas edenemiskavas.

 • Energiasektor võib 2050. aastaks CO2-heite peaaegu täielikult lõpetada. Suurima panuse annab olemasolevaid ja uusi tehnoloogiaid kasutades taastuvatest energiaallikatest energia tootmine.
 • Transpordisektor võib oma heidet vähendada rohkem kui 60% võrra, minnes üle energiatõhusamatele sõidukitele, elektrisõidukitele ja väiksema CO2-heitega toodetud energiale.
 • Hoonestussektor võib praegust heitetaset vähendada ligikaudu 90% protsendi võrra, suurendades hoonete energiatõhusust.
 • Tööstussektor võib kasvuhoonegaaside heidet vähendada rohkem kui 80% võrra, minnes üle tõhusamatele tootmisprotsessidele, suurendades energiatõhusust ja materjalide ringlussevõtmist ning võttes kasutusele uusi tehnoloogiaid.
 • Ehkki põllumajandustoodab prognooside kohaselt 2050. aastaks kolmandiku ELi kogu-CO2-heitest, on ka selles sektoris võimalik heidet 42–49% võrra vähendada, muu hulgas muutes inimeste toitumisharjumusi liha söömise vähendamiseks.

Nende eesmärkide saavutamiseks on järgmise nelja aastakümne vältel vaja mahukaid avaliku sektori ja erasektori investeeringuid. Teatises hinnatakse vajalike investeeringute iga-aastaseks kogumahuks 270 miljardit eurot ehk 1,5% ELi SKPst.

Tuleb arvestada, et investeeringutega kaasneb muu kasu peale kliimamuutuse pidurdumise ja tõhusama ressursikasutuse. See meetmete pakett võib

 • vähendada ELi iga-aastast energiakulu 175–320 miljardi euro võrra;
 • vähendada Euroopa sõltuvust imporditud fossiilkütustest;
 • stimuleerida Euroopa majandusstruktuuri muutumist, millega kaasneb sadade tuhandete töökohtade loomine;
 • parandada õhukvaliteeti Euroopa kodanike tervise hüvanguks.

TAUST

Globaalse kliimamuutuse hoidmiseks alla 2 oC (rahvusvaheliselt kokkulepitud eesmärk globaalse soojenemise katastroofiliste tagajärgede ennetamiseks) on EL võtnud eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 80–95% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava (KOM(2011) 112 (lõplik), 8.3.2011)

Viimati muudetud: 03.08.2016

Top