EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa VKEde tegevuse arendamine – COSME programm

Euroopa VKEde tegevuse arendamine – COSME programm

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1287/2013 – ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) (2014–2020)

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega luuakse Euroopa Liidu (EL) programm, mille eesmärk on väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEsid) tõhusamalt toetada, luues ettevõtluse arenguks soodsamad tingimused.

PÕHIPUNKTID

 • VKEd on ELi majanduskasvu ja tööhõive peamised edendajad. VKEdel nüüd kergem konkurentsis püsida tänu ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime edendamise programmile (COSME), mille raames parandatakse juurdepääsu kapitalile ja turgudele, lihtsustatakse eeskirju ning edendatakse ettevõtlust.
 • COSME loob Euroopa VKEde ja Euroopa Komisjoni vahel otsese suhtluskanali.

Paremad tingimused ettevõtluseks

 • COSME toetab meetmeid, mis parandavad VKEde rahastamisvõimalusi nii asutamise kui ka kasvu etapis. Rahastamisvahendite hulka kuuluvad omakapitalirahastu ja laenutagamisrahastu. Mõnel juhul saab neid kasutada koos siseriiklike regionaalpoliitika rahastamisvahenditega ning teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020“.
 • Programmiga parandatakse ka juurdepääsu ELi ja muu maailma turgudele. Programmi raames jagatakse teavet järgmiste valdkondade kohta:
  • ärivõimalused;
  • turulepääsu tõkked väljaspool Euroopa Liitu;
  • nõuanded õigus- ja tollipraktika kohta.
 • Samuti pakutakse tugiteenuseid intellektuaalomandi õiguste alal, sealhulgas abi piiriülese ettevõtluskoostöö, teadus- ja arendustegevuse ning tehnoloogiasiirde ja innovatsioonipartnerluste valdkonnas.

Konkurentsi edendamine

 • Ettevõtete konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse säilitamiseks püütakse programmiga parandada VKEdega seotud poliitika väljatöötamist ja elluviimist. Samuti edendatakse piiriülest koostööd ning toetatakse toodete, teenuste ja tehnoloogia arendamist.
 • Lisaks innustatakse VKEsid tegutsema keskkonnasäästlikult ja lähtuma ettevõtte sotsiaalse vastutuse põhimõttest.

Ettevõtluskultuur

 • Programmis on tähtsal kohal ka ettevõtluse edendamine. Ettevõtluskultuuri arendamiseks ELis eemaldatakse tõkked, mis raskendavad väikeettevõtete kasvu, seahulgas muudetakse VKEdele peale pandud regulatiivset koormust.
 • Erilist tähelepanu pööratakse programmis noortele naisettevõtjatele, aga ka teistele konkreetsetele sihtrühmadele, näiteks vanemaealised inimesed ja sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevad ettevõtjad.

Rahastamine

Programmi rakendatakse ajavahemikul 2014–2020 ja selle eelarve seitsmeks aastaks on 2,3 miljardit eurot. Programmi haldab Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 23. detsembrist 2013. aastast.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1287/2013, millega kehtestatakse ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) (2014–2020) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1639/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 33–49)

Viimati muudetud: 01.03.2018

Top