Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Ettevõtlus 2020: kolmeastmeline tegevuskava Euroopa ettevõtluspotentsiaali vallandamiseks

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Ettevõtlus 2020: kolmeastmeline tegevuskava Euroopa ettevõtluspotentsiaali vallandamiseks

Tegevuskava Ettevõtlus 2020 on mõeldud Euroopa ettevõtluskultuuri taaselavdamiseks. Tegevuskava keskendub hariduse ja koolituse arendamisele, õige keskkonna loomisele ning eeskujudele ja konkreetsete rühmade toetamisele.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele: Tegevuskava Ettevõtlus 2020. Ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas [COM(2012) 795 (final) - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

KOKKUVÕTE

Tegevuskava Ettevõtlus 2020. Ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas eesmärk on toetada ettevõtjaid, kellel on tähtis osa tööhõive suurendamisel, majanduskasvu soodustamisel ja majanduse tugevdamisel. Ainuüksi uued Euroopa ettevõtjad, eriti väikeettevõtjad, loovad igal aastal üle nelja miljoni uue töökoha.

Tegevuskava eesmärk on muuta Euroopa kodanike kultuuri ja hoiakuid seoses ettevõtlusega, et seda nähtaks ligitõmbava ja reaalse karjäärivõimalusena. Selles kutsutakse liikmesriike üles muutma ettevõtlusalase hariduse koolihariduse kohustuslikuks osaks ja peetakse vajalikuks muuta üldsuse arusaama ettevõtjatest, et neile saaks osaks teenitud tunnustus ja toetus. Samuti käsitletakse tegevuskavas tulevaste ettevõtjate ees seisvaid arvukaid tõkkeid, näiteks asjakohase hariduse ja koolituse puudumine, raskused laenu saamisel ja turgudele pääsemisel, ettevõtete üleandmisega seotud probleemid, läbikukkumishirm ja häbimärgistamine ning liigne bürokraatia.

Tegevuskava ettepanekud, mis tuleb kõigi asjaomaste tasandite (Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi) asutustel teoks teha ja millest siinkohal on esitatud vaid valik, on koondatud kolme nimetuse alla.

Ettevõtlusalane haridus ja koolitus:

 • tagada, et võtmepädevus ettevõtlikkus juurutatakse enne 2015. aasta lõppu kõigi haridustasandite õppekavadesse;
 • töötada välja üleeuroopaline ettevõtlusalase õppe algatus ja hinnata ettevõtlusalase õppe juurutamist liikmesriikides;
 • luua koos Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga suunav raamistik ettevõtlusalast haridust pakkuvate koolide ning kutseharidus- ja -koolitusasutuste arendamiseks;
 • pakkuda noortele võimalust saada enne kohustusliku koolihariduse omandamise lõppemist vähemalt üks praktiline ettevõtlusalane kogemus.

Ettevõtjate edukat arenemist ja kasvamist võimaldava keskkonna loomine:

 • juurdepääs rahalistele vahenditele;
 • uute ettevõtete toetamine nende elutsükli olulistes etappides ja nende kasvu soodustamine;
 • ettevõtlusvõimaluste avanemine digitaalajastul;
 • ettevõtete üleminek;
 • teise võimaluse andmine ausalt pankrotti läinud ettevõtjatele;
 • bürokraatia vähendamine: selgemad ja lihtsamad ELi eeskirjad.

Eeskujud ja konkreetsete rühmade toetamine:

 • ettevõtjad kui positiivsed eeskujud: algatused nagu ELi ettevõtluspäev VKEde nädala raames või ettevõtluse saadikute määramine liikmesriikides;
 • toetada mentorlus-, nõustamis- ja toetusprogrammide kaudu rühmi, kes on ettevõtjate seas alaesindatud või kelleni traditsioonilised ettevõtluse toetamise kavad ei jõua (näiteks naised, eakad, sisserändajad, töötud ja noored).

Tegevuskavaga Ettevõtlus 2020 seotud tööd alustati 2013. aastal oskusteabe, teadmiste ja heade tavade jagamisega ELi asutuste ja valitsuste vahel.

Tegevuskava toetub väikeettevõtlusalgatuseSmall Business Act raames tehtavale koostööle ettevõtjaid puudutava bürokraatia vähendamiseks. Tegevuskava ettepanekute järgimise eest vastutab igas liikmesriigis VKEde saadik.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

ELi tegevuskava Ettevõtlus 2020: kokkuvõte kodanikele

Viimati muudetud: 10.03.2014

Top