EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Üleeuroopalise energiataristu suunised

Üleeuroopalise energiataristu suunised

Käesoleva ELi määrusega kehtestatakse suunised esmatähtsate üleeuroopalise energiataristu koridoride ja alade õigeaegseks arendamiseks.

KOKKUVÕTE

2013. aasta aprillis kinnitati ELi suunised Euroopa energiataristu arendamiseks.

Üks strateegia „Euroopa 2020” prioriteete on jätkusuutliku majanduskasvu saavutamine ressursitõhusama, säästvama ja konkurentsivõimelisema majanduse edendamise teel. Strateegias seatakse energiataristudseejuures esiplaanile ja rõhutatakse vajadust Euroopa võrgud kiiresti ajakohastada ning kogu Euroopa ulatuses omavahel ühendada eelkõige selleks, et integreerida taastuvaid energiaallikaid.

Peamiselt on selle taga ELi liikmesriikide 2011. aasta kokkulepe, mille kohaselt:

  • Euroopa energiataristut on vaja moderniseerida ja laiendada;
  • võrke tuleb piiriüleselt ühendada;
  • on vaja luua võimalus kasutada alternatiivseid tarne- või transiiditeid;
  • on tarvis alternatiivseid (sealhulgas taastuvaid) energiaallikaid;
  • ükski ELi liikmesriik ei tohiks pärast 2015. aastat jääda eraldatuks Euroopa gaasi- ja elektrivõrkudest ega tunda muret selle pärast, et tema energiajulgeolekut ohustab asjakohaste ühenduste puudumine.

Suuniste kohaselt asutati üleeuroopalise energiataristu (TEN-E) 12 piirkondlikku rühma, mille raames valiti projektid.

2013. aasta oktoobris kinnitas komisjon loendi, kuhu kuulub 248 energiataristuprojekti (ühishuviprojektid), mille suhtes rakendatakse järgmisi eeliseid kiirem ja tõhusam loamenetlus; parem reguleerimine.

Projektidel on võimalus saada ka rahalist toetust Euroopa ühendamise rahastust(CEF), mille raames on üleeuroopalisele energiataristule eraldatud ligi 6 miljardit eurot kuni aastani 2020.

Projekti kaasamiseks loendisse peab see:

  • tooma märkimisväärset kasu vähemalt kahele ELi liikmesriigile;
  • soodustama integreerumist turule ja edasist konkurentsi;
  • suurendama varustuskindlust;
  • vähendama CO2heidet.

Iga kahe aasta tagant koostatakse uus ELi loend.

Suunistes märgitakse, et ühishuviprojekte tuleks võimalikult kiiresti rakendada ning tähelepanelikult jälgida ja hinnata, hoides samal ajal projektiedendajate halduskoormuse võimalikult väiksena.

Lisaks sellele leitakse, et komisjon peaks teatavatesse raskustesse sattunud projektidele määrama Euroopa koordinaatorid.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 347/2013 üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 713/2009, (EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 347/2013

-

-

ELT L 115, 25.4.2013

Viimati muudetud: 04.04.2014

Top