EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (2014–2020)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1309/2013 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond pakub toetust inimestele, kes kaotavad töö globaliseerumise tagajärgede või majandus- ja finantskriisi jätkuvate mõjude tõttu.

PÕHIPUNKTID

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) on aastast 2007 aidanud leida uusi töökohti või säilitada olemasolevaid töötajatele, kes on koondatud, kuna nende tööandja on globaliseerumise tõttu tegevuse peatanud või viinud tootmise EList välja. Ajavahemikul 2009–2011 ja alates 2014. aastast on fond abistanud ka majandus- ja finantskriisi tõttu koondatud töötajaid.

Üldiselt pakub EGF abi juhtudel, kui koondatakse üle 500 töötaja

  • ühes ettevõttes (kaasa arvatud selle tarnijad ja tootmisahela järgmise etapi tootjad) või
  • ühe või mitme naaberpiirkonna konkreetses sektoris.

Ligikaudu 170 miljonit euro suuruse aastaeelarvega EGF saab ajavahemikus 2014–2020 hüvitada kuni 60% selliste projektidega kaasnevatest kuludest, mille eesmärk on aidata koondatud töötajatel leida uus töökoht või alustada oma äri. Fond ei ole mõeldud ettevõtete elushoidmiseks ega restruktureerimiseks.

Võimalikud toetusesaajad

EGF võib aidata koondatud töötajaid (alalised, tähtajalised ja ajutised töötajad ning füüsilisest isikust ettevõtjad) ning samades piirkondades ka noori, kes ei õpi ega tööta (NEET), kui noorte töötuse määr on vähemalt 20%, võrdselt toetust saavate töötajatega.

Rahastamiskõlblike meetmete hulka kuuluvad

  • abi töökoha leidmisel;
  • karjäärinõustamine;
  • haridus, koolitus ja ümberõpe;
  • mentorlus ja juhendamine;
  • ettevõtlus ja äride loomine.

Taotlemise kord

Abitaotlusi edastavad Euroopa Komisjonile ELi liikmesriikide valitsused ning heakskiitmisel haldavad ja rakendavad neid riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused. Projektid kestavad kaks aastat.

Erinevalt pikaajalistest projektidest, mida rahastavad ELi struktuuri- ja investeerimisfondid (ESIF), näiteks Euroopa Sotsiaalfond, pakuvad EGFi projektid üksikisikutele toetust lühikese ja selgelt määratletud aja jooksul.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 855–864)

Määruse (EL) nr 1309/2013 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 09.01.2020

Top