EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Noorte ees seisvad väljakutsed. Valdkondadevahelise poliitilise koostöö tõhustamine

Noorte ees seisvad väljakutsed. Valdkondadevahelise poliitilise koostöö tõhustamine

ELi riikide ministrid peavad valdkondadevahelist poliitilist koostööd noorte ees seisvate sotsiaal-majanduslike väljakutsete käsitlemisel kõige tähtsamaks.

ÕIGUSAKT

Nõukogu järeldused, milles käsitletakse valdkondadevahelise poliitilise koostöö tõhustamist noorte ees seisvate sotsiaal-majanduslike väljakutsete tulemuslikuks käsitlemiseks (ELT C 172, 27.5.2015, lk 3-7)

KOKKUVÕTE

ELi riikide ministrid peavad valdkondadevahelist poliitilist koostööd noorte ees seisvate sotsiaal-majanduslike väljakutsete käsitlemisel kõige tähtsamaks.

MIS ON NÕUKOGU JÄRELDUSTE EESMÄRK?

Järeldustes käsitletakse strateegiaid valdkondadevahelise lähenemisviisi tugevdamiseks noortega seotud teemade käsitlemisel, et poliitikakujundajad saaksid tulemuslikumalt ja kiiremini reageerida noorte ees seisvatele probleemidele ning kasutada kõige tõhusamalt kõiki selles valdkonnas saadaolevaid ELi vahendeid ja programme.

PÕHIPUNKTID

Valdkondadevaheline poliitika

Ulatusliku valdkondadevahelise noortepoliitika rakendamiseks peavad ELi riigid:

 • võtma noortevaldkonda arvesse haridus-, koolitus- ja tööhõivepoliitika kujundamisel ning muudes poliitikavaldkondades, mis mõjutavad noorte elu. Selle põhimõtte tulemuslikuks rakendamiseks on vaja institutsioonidevahelist koostööd kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil;
 • rakendama asjakohaseid poliitikameetmeid ühendavaid üldisi noortestrateegiaid, milles käsitletakse noorte ees seisvaid probleeme ning millega kaasatakse noori ja noorteorganisatsioone;
 • looma mehhanisme noorte olukorra jälgimisekstõendus- ja teadmistepõhise poliitika nimel.

Järeldustes kutsutakse Euroopa Komisjoni üles:

 • analüüsima, kuidas noorte ees seisvate väljakutsete käsitlemisel saaks tulemuslikult kohaldada koordineeritud poliitika lähenemisviisi;
 • hindama, kuidas noorteküsimusi võetakse arvesse noorte elu mõjutavates teistes poliitikavaldkondades.

Järeldustes soovitatakse ELi riikidel ja komisjonil tungivalt:

 • tugevdada valdkondadevahelist koostööd, kasutades täielikult ära programmi„Erasmus+” võimalused;
 • koguda tõendeid selle kohta, kuidas valdkondadevahelise koostöö abil saab saavutada häid tulemusi.

Kohandatud lähenemisviisid

Noorte ees seisvaid sotsiaal-majanduslikke väljakutseid käsitlevate programmide puhul on vaja kasutada spetsiaalselt kohandatud valdkondadevahelist lähenemisviisi.

ELi riike kutsutakse üles:

 • tugevdama meetmete rakendamisel partnerluspõhist lähenemisviisi, nagu noortegarantii;
 • taotlema toetust noortevaldkonda hõlmavate tegevuste rakendamiseks, mida rahastatakse noortegarantii algatuste raames;
 • tugevdama formaalhariduse asutuste (nt koolid ja ülikoolid) ja mitteformaalse õppe (nt noorte- ja spordiklubid) pakkujate vahelist koostööd, et käsitleda haridussüsteemist varakult lahkumist;
 • edendama koostööd noorsootöötajate ja sotsiaalteenuseid pakkuvate asutuste vahel, et tõhustada noorte sotsiaalset kaasamist.

Komisjoni kutsutakse üles lihtsustama noortegarantii rakendamises osalevate noortepoliitika kujundajate ja vabaühenduste koostööd Euroopa tasandil.

ELi riike ja komisjoni kutsutakse üheskoos üles:

 • kaaluma Euroopa struktuurifondide ja programmi „Erasmus+” kasutamist selleks, et tulemuslikult käsitleda noorte ees seisvaid väljakutseid;
 • käsitlema küsimusi, mis tõstatatakse eelseisva ELi noorte töökava raames korraldatava ELi riikide vahelise vastastikuse õppimise käigus, mis käsitleb valdkondadevahelise noortepoliitika tugevdamist riiklikul tasandil.

Noorsootöö

ELi Nõukogu soovitab ELi riikidel ja komisjonil edendada noorsootöö tunnustamist noorte ees seisvate väljakutsete käsitlemisel ning selleks:

 • edendada noorsootöö ja mitteformaalse õppe tunnustamist ning näiteks noortepassi tunnistuse kasutamist tööhõive-, haridus, koolitus- ja kultuurivaldkonnas;
 • uurida võimalusi noortepassi tunnistuse kasutusele võtmiseks riikliku tunnustamise vahendina.

Lisateave:

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 20. mai 2014. aasta resolutsioon Euroopa Liidu noorte töökava (2014-2015) kohta (ELT C 183, 14.6.2014, lk 5-11)

Viimati muudetud: 24.09.2015

Top