EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Erasmus+ – ELi riikidevaheline partnerlus haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonnas

Erasmus+ – ELi riikidevaheline partnerlus haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonnas

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Programmi Erasmus+ eesmärk on:

 • anda noortele võimalus omandada oskusi ja teadmisi välismaal, et tööturul edukamalt konkureerida;
 • parandada haridus- ja koolitusasutustes õpetamise kvaliteeti ja innovatsiooni taset;
 • täiendada liikmesriikide reguleerimispüüdlusi haridus- ja kutseõppesüsteemide ajakohastamisel;
 • suurendada hariduse ja koolituse rahvusvahelist mõõdet ELi ning partnerriikide kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste koostöö kaudu;
 • parandada keelte õpetamist ja omandamist;
 • toetada tipptaseme saavutamist Euroopa lõimumisega seotud teemade õpetamisel ja uurimisel akadeemikute, õppijate ja kodanike hulgas;
 • toetada rahvaspordiorganisatsioone (peamiselt avalik-õiguslikke asutusi ja klubisid), et kasutada võimalust edendada spordi kaudu sotsiaalset kaasatust ning käsitleda selliseid ohte nagu doping, sporditulemustega manipuleerimine, rassism ja sallimatus.

PÕHIPUNKTID

Nõuded osalejatele

Erasmus+ on avatud kõigile ELi liikmesriikidele, Islandile, Liechtensteinile, Norrale, Šveitsile, riikidele, kes on esitanud taotluse ELiga liitumiseks, ja potentsiaalsetele kandidaatriikidele. Partnerriikidel, eelkõige ELi naabruspoliitikaga hõlmatud riikidel, on õigus saada osa õppimis- ja koolitusvõimalustest ning noorteaktsioonidest.

Rakendamine ja osalemine

Erasmus+ meetmed jagunevad detsentraliseeritud meetmeteks (mida haldavad igas riigis riiklikud bürood) ja tsentraliseeritud meetmeteks, mida haldab Brüsselis asuv Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA).

Eelarve

Üldeelarve ajavahemikuks 2014–2020 on 14,775 miljardit eurot.

See jaguneb järgmiselt:

 • 77,5 % haridusele ja koolitusele;
 • 10 % noortevaldkonnale;
 • 3,5 % üliõpilaste õppelaenu tagamise rahastule (üliõpilastele, kes on teise astme kraadiõppes (nagu magistriõpe));
 • 1,9 % Jean Monnet tegevusele (Euroopa integratsiooniga seotud õppe- ja teadustegevus);
 • 1,8 % spordivaldkonnale;
 • 3,4 % riiklike büroode tegevustoetusteks ning
 • 1,9 % halduskuludeks.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 50–73)

Määruse (EL) nr 1288/2013 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) nr 2018/1475, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrust (EL) nr 1288/2013, määrust (EL) nr 1293/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL (ELT L 250, 4.10.2018, lk 1–20)

Viimati muudetud: 25.06.2014

Top