Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stabiilsuse ja kasvu paktis sätestatud eeskirjade paindlikkus: investeeringute, struktuurireformide ja eelarvelise vastutuse vaheliste seoste tugevdamine

Stabiilsuse ja kasvu paktis sätestatud eeskirjade paindlikkus: investeeringute, struktuurireformide ja eelarvelise vastutuse vaheliste seoste tugevdamine

 

KOKKUVÕTE:

teatis (COM(2015) 12 (final)) – stabiilsuse ja kasvu pakti kehtivate nõuete paindlikum kasutamine

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

 • Teatises antakse suuniseid selle kohta, kuidas kõige otstarbekamalt kasutada tõlgendamisruumi stabiilsuse ja kasvu pakti kehtivate nõuete rakendamisel.
 • See tugevdaks sidet struktuurireformide, investeeringute ja maksundusalase vastutuse vahel, millega toetatakse Euroopa Liidus (EL) töökohtade loomist ja majanduskasvu.

PÕHIPUNKTID

Selgitused seoses struktuurireformidega

 • Euroopa Komisjon selgitab, et on võimalik võtta arvesse struktuurireforme, kui need reformid on:
  • olulised;
  • eelarvele tõestatava pikas perspektiivis otsese positiivse mõjuga, mis muu hulgas väljendub potentsiaalse püsiva majanduskasvu suurenemises;
  • täielikult rakendatud.
 • Selleks et reformimeetmeid saaks juba ette arvesse võtta, peavad ELi riigid esitama reformikava, mis sisaldab üksikasjalikku teavet ja usutavat ajakava.
 • Komisjon esitab nõukogule soovituse võimaldada ajutist kõrvalekaldumist keskpika perioodi eelarve-eesmärgist või selle saavutamiseks ettenähtud kohandamiskavast pärast seda, kui ta on asjaomast reformikava hinnanud.
  • Riikide puhul, mis ei ole kaasatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusse (ennetuslik osa), võib lubada kõrvalekallet kuni 0,5% SKPst, tingimusel et menetlus lõpetatakse nelja aasta jooksul pärast struktuurireformide klausli aktiveerimist.
  • Nendele riikidele, mille suhtes kohaldatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust (paranduslik osa), võib Euroopa Komisjon anda rohkem aega, et jõuda uuesti SKPst 3% piiresse, tingimusel et viiakse läbi reformid ja et on tehtud piisavalt jõupingutusi ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks.

Selgitused seoses investeeringutega

Euroopa Komisjon märgib, et:

 • ELi riikide panust Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ei võeta arvesse ei pakti ennetusliku ega parandusliku osa kohasel eelarvekohanduse kindlaksmääramisel, kuna eesmärgid ei hõlma ühekordseid meetmeid. Kui riigi eelarvepuudujääk ületab 3% SKPst, ei algata Euroopa Komisjon ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust juhul, kui kõrvalekalle tuleneb panusest fondi ning see on väike ja tõenäoliselt ajutine;
 • riigid, mille suhtes ei kohaldata ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust, võivad keskpika perioodi eelarve-eesmärgist või selle saavutamiseks kokkulepitud kohandamiskavast ajutiselt kõrvale kalduda, eriti majanduslanguse või suure negatiivse SKP lõhe korral, kui nad investeerivad vahetult projektidesse, mida EL kaasrahastab struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika raames (sealhulgas projektid, mida kaasrahastatakse noorte tööhõive algatuse raames), üleeuroopalise võrgu ja Euroopa ühendamise rahastu raames, ning projektidesse, mida kaasrahastatakse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist.

Selgitused seoses tsükliliste tingimustega

Selleks et võtta paremini arvesse majandustsükli kõikumisi, kasutab Euroopa Komisjon maatriksit, millega täpsustatakse stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslikust osast tulenevaid eelarvekohanduste nõudeid. Seega on nende riikide puhul olukorra paranemisel vajalik eelarve suurem kohandamine.

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale. Stabiilsuse ja kasvu pakti kehtivate nõuete paindlikum kasutamine (COM(2015) 12 (final), 13.1.2015)

Viimati muudetud: 30.03.2017

Top