EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ohutud lõhkematerjalid tsiviilotstarbeks

Ohutud lõhkematerjalid tsiviilotstarbeks

Euroopa Liidu (EL) tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide poliitikal on kolm eesmärki. Need on: i) luua ELi ühisturg tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turustamiseks; ii) ühtlustada ohutusnõuded, mis tagavad julgeoleku kaitse kõrge taseme; iii) rajada haldussüsteem lõhkematerjalide ja laskemoona vedamise üle järelevalve teostamiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/28/EL tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turul kättesaadavaks tegemist ja järelevalvet käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud).

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidu (EL) tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide poliitikal on kolm eesmärki. Need on: i) luua ELi ühisturg tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turustamiseks; ii) ühtlustada ohutusnõuded, mis tagavad julgeoleku kaitse kõrge taseme; iii) rajada haldussüsteem lõhkematerjalide ja laskemoona vedamise üle järelevalve teostamiseks.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide ELis turule laskmise ja järelevalve eeskirjad. Direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu:

 • lõhkematerjalid, mis on mõeldud kasutamiseks relvajõududes või politseis;
 • pürotehnilised tooted;
 • laskemoon, välja arvatud erandjuhtudel.

PÕHIPUNKTID

Direktiivis sätestatakse tootjate, importijate ja levitajate kohustused seoses kaubanduslike lõhkematerjalidega kauplemisega.

 • Kõigile ELi turul kättesaadavaks tehtud lõhkematerjalidele peab olema kinnitatud CE-märgis, mis kinnitab, et lõhkematerjal vastab kõigile ELi õiguse alusel kohaldatavatele põhilistele ohutusnõuetele.
 • CE-märgise saamiseks peab tootja viima läbi vastavushindamise, koostama toodete kohta üksikasjaliku tehnilise dokumentatsiooni ning tagama toodete jälgitavuse.
 • Importijad peavad kontrollima, et tootjad on teostanud nõuetekohase vastavushindamismenetluse, ning teavitama riiklikke turujärelevalveasutusi, kui nende arvates kujutab lõhkematerjal endast riski.
 • Kogu vajalik dokumentatsioon tuleb registreerida ja seda tuleb säilitada kümme aastat.
 • Dokumentatsioon ja ohutusalane teave peavad olema lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadavas keeles.
 • Tootjad ja importijad peavad märkima lõhkematerjalile oma postiaadressi.
 • Levitajad peavad kontrollima, kas lõhkematerjal kannab CE-märgist ja sellega on kaasas nõutud dokumendid ja juhised keeles, millest saavad kergesti aru sihtriigi lõppkasutajad. Kui levitaja arvab, et lõhkematerjal kujutab endast riski, peab ta sellest teavitama riiklikke turujärelevalveasutusi.

Lisaks sätestatakse direktiivis:

 • nõuded vastavushindamist teostavatele asutustele, kes peavad olema sõltumatud ja erapooletud;
 • sammud, mida turujärelevalveasutused peavad tegema tuvastamiseks, et lõhkematerjal ei vasta sätestatud nõuetele, kolmandatest riikidest ohtlike toodete importimise ennetamiseks ning vajalike parandusmeetmete võtmiseks.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 20. aprillist 2016. Sellega asendatakse alates 20. aprillist 2016 direktiiv 93/15/EMÜ.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2014/28/EL

18.4.2014

19.4.2016

ELT L 96, 29.3.2014, lk 1-44

Viimati muudetud: 12.02.2015

Top