EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vähese tähtsusega abi – vähese tähtsusega abi summad, mis on vabastatud teatamiskohustusest

Vähese tähtsusega abi – vähese tähtsusega abi summad, mis on vabastatud teatamiskohustusest

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1407/2013 vähese tähtsusega abi eeskiri riigiabi kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Kõnealuses määruses sätestatakse vähese tähtsusega abi summad, mis on vabastatud riigiabi kontrollist, sest neid ei saa lugeda ELi siseturul konkurentsi moonutavaks ega kaubandust mõjutavaks.

Vähese tähtsusega abiks nimetatakse ELi riigilt ühele ettevõtjale antavaid väikseid abimeetmeid, mille suhtes ei kohaldata Euroopa Komisjonile teatamise kohustust. Ühele ettevõtjale kolme aasta jooksul antava abi ülemmäär on 200 000 eurot.

PÕHIPUNKTID

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimise leping) artikli 107 lõike 1 kriteeriumidele vastav riiklik rahastamine on riigiabi, millest tuleb ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 3 kohaselt komisjonile teatada. Samas võib nõukogu määrata abi liigid, mille puhul teavitamist ei nõuta ning komisjon võib võtta vastu määrusi, mis on seotud kõnealuste riigiabi liikidega. Vähese tähtsusega abi võiks olla üks sellise abi liikidest ning seega sellise abi suhtes ei kohaldata teatamiskohustust.

Komisjon võttis 2006. aastal vastu vähese tähtsusega abi käsitleva määruse (määrus (EÜ) nr 1998/2006), mis kehtis ajavahemikus 2007–2013. Selles suurendati kaks korda teavitamiskohustusest vabastatud abi summat, seades ühele ettevõtjale kolme aasta jooksul antava abi ülemmääraks 200 000 eurot varasema 100 000 euro asemel. Nimetatud ülemmäära tõstmine põhines inflatsiooni ja ELi SKP muutustel aastani 2006 ning samuti nende näitajate eeldataval kasvutempol aastatel 2007-2013. Finantskriisi tõttu jäi tegelik inflatsioon 2006. aastal eeldatud tasemest märgatavalt madalamaks. Seetõttu ei olnud põhjust ülemmäära täiendavalt tõsta.

Käesoleva määrusega (EL) nr 1407/2013, millega vaadatakse läbi ja asendatakse määrus (EÜ) nr 1998/2006, lihtsustatakse veelgi väikeste abimeetmete käsitlemist. Näiteks ei ole rahalistes raskustes ettevõtjad enam määruse reguleerimisalast välja jäetud ja seetõttu on ka neil lubatud saada vähese tähtsusega abi.

Lisaks on lihtsustatud ja täpsustatud ettevõtja määratlust. Täpsemalt saab lugeda määruse artikli 2 lõikest 2.

Vähese tähtsusega abi määrust saab samuti kohaldada kuni 1 miljoni euro suurustele tagatisega laenudele, kui on täidetud teatavad tingimused. Täpsemat teavet leiab määruse artiklist 4.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014. Seda kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2020.

TAUST

Pärast COVID-19 puhangut ja kriisi tagajärgedega toimetulemiseks meetmete kehtestamist võttis komisjon vastu

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 18. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8)

Viimati muudetud: 02.06.2020

Top