EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi ning Colombia, Peruu ja Ecuadori vaheline kaubandusleping

ELi ning Colombia, Peruu ja Ecuadori vaheline kaubandusleping

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2012/735/EL ELi ja ELi riikide ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu allkirjastamise kohta

ELi ja ELi riikide ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping

Otsus (EL) 2016/2369 ELi ja ELi riikide ning Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

ELi ja ELi riikide ning Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokoll

MIS ON OTSUSE JA KAUBANDUSLEPINGU EESMÄRK?

 • Otsusega 2012/735/EL kinnitatakse heaks ühelt poolt ELi ja ELi riikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu sõlmimine ELi nimel.
 • ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu eesmärk on mõlemapoolne turgude avamine ning lepingupartneritevaheliste kaubandussuhete stabiilsuse suurendamine. Sellega nähakse ette järkjärguline vastastikune liberaliseerimine ambitsioonikas ja tasakaalustatud vabakaubanduspiirkonnas.
 • Otsusega (EL) 2016/2369 võetakse vastu kaubanduslepingule lisatud Ecuadori ühinemisprotokoll ning mis sisaldab kõiki asjakohaseid eeskirju Ecuadori ühinemise arvesse võamiseks.
 • Kaubanduslepingu eesmärk on edendada kahe piirkonna vahelist kaubandust ja investeeringuid, integreerida tootmise väärtusahelad* ning soodustada kohalike ettevõtete arengut piirkondlikul turul, et nad suudaksid konkureerida ka rahvusvahelisel tasandil.

PÕHIPUNKTID

Kaubanduslepingu eelised partneritele

 • Peamine eelis on tagada stabiilsed ja prognoositavad tingimused, mis annavad ettevõtetele kauplemiseks ja investeerimiseks suurema kindluse. Tänu kaubanduslepingule avanevad mõlema poole ettevõtetele ja tarbijatele märkimisväärsed võimalused.
 • Täiendav kasu:
  • kaupade, teenuste, riigihangete ja investeeringute avatud turg;
  • üleminekuaja lõpus säästetakse aastas 500 miljonit eurot imporditollimaksudelt (maksud, mida tolliasutused koguvad impordi korral ning mis põhinevad kaupade väärtusel või muudel kriteeriumidel, nagu näiteks kaal);
  • paremad kaubandustingimused, mis saavutatakse lihtsustatud menetluse (näiteks päritolureeglid, hügieeni- ja taimekaitsetingimused, tolliprotseduurid), konkurentsi soodustamise, suurema läbipaistvuse ja intellektuaalomandiõiguste kaitse tagamise abil;
  • läbipaistvam ettevõtluskeskkond, mis teeb ettevõtjate ja eraisikute elu lihtsamaks;
  • uus koostöö konkurentsivõime, uuendustegevuse, tootmise moderniseerimise, kaubanduse hõlbustamise ja tehnoloogiasiirde alal.
 • Samuti loodetakse kaubanduslepinguga soodustada Andide piirkonna riikide piirkondlikku integratsiooni. Seoses sellega jõudsid 2014. aasta juulis lõpule läbirääkimised Ecuadori ühinemise üle kaubanduslepinguga, mille tulemuseks on selle liitumine 2017. aasta jaanuaris.
 • Andide Ühenduse liikmel Boliivial on samuti võimalus taotleda kaubanduslepinguga liitumist.

Inimõigused ja säästev areng

Kaubanduslepingus peetakse oluliseks inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete austamist. Samuti sisaldab kaubandusleping sätteid säästva arengu edendamiseks tööõiguste ja keskkonnakaitse rahvusvaheliste konventsioonide rakendamise kaudu. Nende kohustuste täitmist jälgib muu hulgas süstemaatiliselt ka kodanikuühiskond.

Kaubanduslepingu rakendamine

 • Peruus annab kaubandusleping olulise võimaluse kohalike põllumajandus- ja kalandussaaduste ekspordiks (üks kolmandik kogu riigi ekspordist ELi). EL on Peruu suurim investor, kelle investeeringud on seotud peamiselt sidesektori, maavarasid kaevandavate tööstuste, panganduse ja rahandusega.
 • Colombia saab tänu kaubanduslepingule mitmekesistada eksporti ELi, mille tulemusena hakatakse lisaks põllumajandus- ja kalandussaadustele eksportima ka Colombia tööstustooteid. EL kuulub Colombia suurimate investorite hulka ning on investeeringute kaudu seotud peamiselt põllumajanduse, kütusevaldkonna ja kaevandamisega.
 • Kolmanda aastaaruande kohaselt ELi nng Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamise kohta ELi ja Peruu vahelise kaubanduse üldmaht neli aastat pärast rakendamist veidi langes rahvusvaheliste toormehindade languse tõttu, kuna mineraalsed maavarad moodustavad endiselt märkimisväärse osa Colombia ja Peruu ekspordibaasist ELi. Siiski on kaubandusleping aidanud kaasa mõlema riigi ekspordi mitmekesistamisele, eelkõige tööstuse ja põllumajandussaaduste valdkonnas.

MIS AJAST OTSUSEID KOHALDATAKSE?

 • Otsust 2012/735/EL kohaldatakse alates 31. maist 2012. aastast. Kaubanduslepingut Peruuga kohaldatakse ajutiselt alates 1. märtsist 2013. aastast ja Colombiaga alates 1. augustist 2013. aastast. Täielikult jõustub otsus pärast seda, kui ELi 28 riiki on selle ratifitseerinud.
 • Otsust 2016/2369/EL kohaldatakse alates 11. novembrist 2016. aastast. Kaubanduslepingut Ecuadoriga kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2017. aastast. Täielikult jõustub otsus pärast seda, kui ELi 28 riiki on selle ratifitseerinud.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Väärtusahel: mitmesugused äriga seotud tegevused, mille käigus tekib ettevõtte klientideni jõudev väärtus. Toote käsitlemise või töötlemise tulemusena suureneb selle väärtus väärtusahela igas lülis.

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 31. mai 2012. aasta otsus 2012/735/EL ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 354, 21.12.2012, lk 1–2)

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (ELT L 354, 21.12.2012, lk 3-2607)

Teatis ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu ajutise kohaldamise kohta Euroopa Liidu ja Peruu vahel (ELT L 56, 28.2.2013, lk 1)

Nõukogu 11. novembri 2016. aasta otsus (EL) 2016/2369 ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 356, 24.12.2016, lk 1–2)

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokoll (ELT L 356, 24.12.2016, lk 3–1456)

Teatis, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli ajutist kohaldamist Euroopa Liidu ja Ecuadori Vabariigi vahel (ELT L 358, 29.12.2016, lk 1)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Kolmas aastaaruanne ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamise kohta (COM (2017) 585 final, 10.10.2017)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Teine aastaaruanne ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamise kohta (COM (2016) 58 final 10.2.2016).

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Aastaaruanne ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamise kohta (COM(2014) 718 final, 4.12.2014).

Viimati muudetud: 16.10.2017

Top