EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi mitmeaastane eelarve (2014–2020)

ELi mitmeaastane eelarve (2014–2020)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013 – ELi mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selles sätestatakse maksimaalsed iga-aastased summad, mis on ette nähtud ELi eri poliitikavaldkondades kasutamiseks aastatel 2014–2020.

PÕHIPUNKTID

2013. aasta detsembris võttis EL vastu seitsmeaastase kava aastateks 2014–2020. Mitmeaastane finantsraamistik hõlmab kulukohustusi 960 miljardi euro suuruses summas (õiguslikult siduvad lubadused kulutada raha, kui teatud tingimused on täidetud) ja makseid 908,4 miljardi euro suuruses summas (tegelikud väljamaksmiseks ette nähtud summad) seitsmeaastase ajavahemiku jooksul 2011. aasta püsivhindades.

Mitmeaastase finantsraamistiku määruses sätestatakse ülemmäärad (maksimaalsed summad) ELi iga kululiigi kohta nimetatud ajavahemikul. Neid tuleb järgida ELi aastaeelarvete kokkuleppimisel.

Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 on jaotatud järgmisteks rubriikideks.

  • Rubriik 1 – arukas ja kaasav majanduskasv: 450,763 miljardit eurot (millest 325,149 miljardit majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks).
  • Rubriik 2 – jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad: 373,179 miljardit eurot.
  • Rubriik 3 – julgeolek ja kodakondsus: 15,686 miljardit eurot.
  • Rubriik 4 – globaalne Euroopa: 58,704 miljardit eurot.
  • Rubriik 5 – haldus: 61,629 miljardit eurot.

piechart

Aastate 2014–2020 finantsraamistiku põhitähelepanu on suunatud majanduskasvule ja tööhõivele. „Konkurentsivõime“ alamrubriik 1a on aastate 2007–2013 finantsraamistikuga võrreldes kasvanud enam kui 37%, mis peegeldab selle poliitilise prioriteedi tähtsust. Uus finantsraamistik on siiski eelmisest väiksem seoses survega mitme ELi riigi siseriiklikule eelarvele.

Mitmeaastase finantsraamistiku määruses on ette nähtud ka erivahendid, mis võimaldavad ELil reageerida konkreetsetele ettenägematutele olukordadele. Samuti võimaldab see rahastada selgelt määratletud kulutusi, mida ei saanud rahastada ühe või mitme rubriigi ülemmäärade piires, eelkõige on nendeks:

Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon sõlmisid ka institutsioonidevahelise kokkuleppe eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta. See peaks ratsionaliseerima iga-aastast eelarvemenetlust ja täiendama finantsraamistiku määrust.

2014. aastal kasutamata jäänud kulukohustuste ümberjaotamine

Mitmeaastase finantsraamistiku määruses on sätestatud, et kui pärast 2014. aasta 1. jaanuari võetakse vastu uued struktuuri- ja investeerimisfondide, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi programmid, mille eelarvet täidetakse koostöös liikmesriikidega, tuleb mitmeaastane finantsraamistik läbi vaadata, et kanda järgmistesse aastatesse üle 2014. aastal kasutamata jäänud summad.

Seoses sellega on mitmeaastase finantsraamistiku määrus läbi vaadatud, et oleks võimalik üle kanda 2014. aastal kasutamata jäänud kulukohustused: 16,5 miljardit eurot 2015. aastasse, 4,5 miljardit eurot 2016. aastasse ja 0,1 miljardit eurot 2017. aastasse. Põhjuseks oli asjaolu, et eespool nimetatud ELi fondidega hõlmatud valdkondades hilines 300 ELi programmi vastuvõtmine (645-st).

ELi mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisel jäävad kulutuste ülemmäärad samaks ja lisaraha ei kaasata.

Läbivaatamine

Mitmeaastane finantsraamistik vaadatakse läbi hiljemalt 2016. aastal, et võimaldada 2014. aastal valitaval Euroopa Parlamendil, nõukogul ja komisjonil (määratakse ametisse 2014. aastal) prioriteete finantsraamistikuga hõlmatud eelseisvaid aastaid silmas pidades ümber hinnata. Hindamisel võetakse arvesse sel ajal majanduses valitsevat olukorda ja kõige värskemaid makromajanduslikke prognoose.

Vahekokkuvõtte järelmuudeti 2017. aastal määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013 määrusega (EL, Euratom) 2017/1123. Läbivaadatud mitmeaastases finantsraamistikus suurendatakse ELi peamistele prioriteetidele eraldatud vahendeid 6,01 miljardi euroni aastatel 2017–2020 järgmiselt:

  • 2,08 miljardit eurot majanduskasvu suurendamiseks ja töökohtade loomiseks noorte tööhõive algatuse (+ 1,2 miljardit eurot), programmi „Horisont 2020“ (+ 200 miljonit eurot) ja programmi „Erasmus+“ (+ 100 miljonit eurot) kaudu;
  • 2,55 miljardit eurot rändeprobleemide käsitlemiseks, turvalisuse suurendamiseks ja välispiirikontrolli tugevdamiseks;
  • 1,39 miljardit eurot rände algpõhjustega tegelemiseks.

Komisjon teeb igal aastal enne järgmise aasta eelarvemenetlust finantsraamistikku tehnilised kohandused kooskõlas ELi kogurahvatulu ja hindade muutustega. Nende kohanduste tulemused 2018. aasta kohta edastati Euroopa Parlamendile ja nõukogule esimest korda 2017. Neid tulemusi muudeti hiljem, et võtta arvesse määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 2017. aasta muudatust, ning need edastati Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2017. aasta septembris.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014. aastast.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884–891)

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile — Finantsraamistiku tehniline kohandus 2018. aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele (ESA 2010) (nõukogu määruse nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) artikkel 6), millega ajakohastatakse ja asendatakse teatis COM(2017) 220 final (COM(2017) 473 final, 15.9.2017)

2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (ELT C 373, 20.12.2013, lk 1–11)

Viimati muudetud: 29.11.2017

Top