Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Abist sõltumise asemel saada iseseisvaks

Abist sõltumise asemel saada iseseisvaks

 

KOKKUVÕTE:

teatis (COM(2016) 234 final) – abist sõltumise asemel iseseisvaks

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatise eesmärk on pakkuda välja strateegia, kuidas saab EL kõige paremini toetada pagulasi ja põgenikke pikaleveninud olukordades (nt Süüria kriis), et suurendada vastupanuvõimet* ja iseseisvust.

PÕHIPUNKTID

Sundrände probleem nõuab ELilt jätkuvaid samme. Käesolevas Euroopa Komisjoni teatises soovitatakse läheneda sundrände probleemile arenguabi vaatenurgast, tuginedes senisest parematele tõenditele toimivate ja mittetoimivate lahenduste kohta. Selle eesmärk on hoida ära sundrände pikalevenimine ja kaotada järk-järgult praeguste põgenike sõltuvus humanitaarabist.

Muutuv rõhuasetus

See poliitika tugineb ELi strateegiale, mis ühendab häda-, taastus- ja arenguabi, et töötada välja strateegia, mis seob ühte humanitaarabi, arengukoostöö ja poliitilise kaasatuse. Sellel on muuhulgas järgmised osad.

  • Kõikide osaliste varajane kaasamine – poliitikakujundajad ja arenguabi andjad tuleks kaasata põgenikekriisi varajases staadiumis, et parandada elamistingimusi ja leida lahendusi, mis võivad sundrände lõpetada.
  • Sundrände tingimuste ja põhjuste kohta tuleb kavandada tõenduspõhised sidusad strateegiad, mille tulemuseks on pikaajaline kaitse ja iseseisvumine ning võimalus elada väärikalt, vähendades ühtlasi vastuvõtvale riigile avalduvat mõju.
  • Strateegiad tuleb muuta programmideks, mis on koordineeritud ELi rahastamistsüklitega. Lisaks tuleb ELi ja vastuvõtvate riikide vahel kokku lepitud eesmärkides võtta arvesse ootamatuid põgenikevooge ilma kohalikku arengut ohtu seadmata või kohalikke kogukondi veelgi kaitsetumaks muutmata.
  • Piirkondlik koostöö – ühiste probleemidega riigid peaksid tegema rohkem koostööd. Tuleb julgustada akadeemilist ja tööalast liikuvust ning tugevamate sidemete loomist seadusandlike asutuste ning ettevõtete, ametiühingute ja tööturu osapoolte vahel.
  • Töö partnerriikidega – tuleb edendada põgenike ametlikku registreerimist, lõimides neid järk-järgult kogukonna sotsiaal- ja majandusellu, ning hoogustada kohalike omavalitsuste kaasamist.
  • Erasektori kaasamine – erasektor tuleb kaasata kavandamisse kohe kriisi algusest. Tuleb lihtsustada koostööd era- ja avaliku sektori vahel, sealjuures tuleb julgustada füüsilisest isikust ettevõtjatest põgenikke ja toetada neid oma äritegevuse taasalustamisel.
  • Kvaliteetne haridus on tähtis lastekaitse jaoks ja see on üks eelisvaldkondi. Tuleb tagada katkematum side hädaolukordades antava ja riikliku hariduse vahel ning vastuvõtvaid riike tuleb julgustada rakendama põgenike hulka kuuluvate haridustöötajate potentsiaali.
  • Juurdepääs tööturule – põhiline on aidata vastuvõtvate riikide valitsustel lasta põgenikel pääseda tööturule ja inimväärsele tööle, kaitstes neid ärakasutamise eest.
  • Juurdepääs teenustele – väga tähtis on aidata vastuvõtvate riikide valitsustel pakkuda põgenikele teenuseid, nagu majutus-, tervishoiu-, kaitse-, õigus- ja sotsiaalkaitseteenused.

TAUST

Lisateave

* PÕHIMÕISTED

Vastupanuvõime: võime šokkidest taastuda või kiiresti kohaneda

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Väärikas elu: abist sõltumise asemel iseseisvaks (COM(2016) 234 final, 26.4.2016)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni talituste töödokument, järgmise teatise kaasdokument: komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Väärikas elu: abist sõltumise asemel iseseisvaks. Sundränne ja arenguabi (SWD(2016) 142 final, 26.4.2016)

Viimati muudetud: 19.09.2016

Top