EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mahepõllumajandusliku tootmise tulevik Euroopa Liidus

Mahepõllumajandusliku tootmise tulevik Euroopa Liidus

 

KOKKUVÕTE:

teatis (COM(2014) 179 final) – tegevuskava mahepõllumajandusliku tootmise tuleviku kohta ELis

MIS ON TEGEVUSKAVA EESMÄRK?

 • Euroopa Komisjoni selle tegevuskava eesmärk on toetada mahepõllumajandusliku tootmise* kui rangeid eeskirju järgiva sektori kasvu ELis.
 • Teatises käsitletakse võimalusi tulla toime pakkumise ja nõudluse probleemidega, kaasates uusi partnereid, eelkõige ELi riikides, ja sidusrühmi, nagu tootjaid, töötlejaid, jaemüüjaid ja tarbijaid.

PÕHIPUNKTID

Allpool esitatakse ülevaade tegevuskava kolmest esmatähtsast valdkonnast ja näiteid selle 18 meetme hulgast.

1. esmatähtis valdkond – suurendada ELi mahepõllumajanduslike tootjate konkurentsivõimet:

 • suurendades teadlikkust ELi vahendite kasutamismoodustest mahepõllumajanduslike tootjate abistamiseks (näiteks Euroopa Komisjoni juhend toetusvõimaluste kohta mahepõllumajanduslikele tootjatele) ja jagades teavet ELi mahetootmise logo kohta toidu märgistusel;
 • lahendades teadusuuringute ja innovatsiooni (nagu programmi „Horisont 2020”) abil mahepõllumajandusliku tootmise sisendite (nagu seemnete, loomasööda ja mahetootmiseks kohandatud loomatõugude) kättesaadavuse puudusi ning levitada nende tulemusi, et need oleksid põllumajandustootjatele vahetult kättesaadavad;
 • pakkudes rohkem teavet mahepõllumajandusliku tootmise ning samuti mahetooteturu ja kaubavahetuse kohta.

2. esmatähtis valdkond – suurendada tarbijate usaldust mahepõllumajanduse ja mahepõllumajandusliku toidu suhtes:

 • parandades mahetoodete sertifitseerimist juhtivate ELi riikide riiklike akrediteerimisasutuste süsteemi (ELi akrediteerimise ja turujärelevalve süsteemi raames) ning tagades järelevalve selle üle;
 • võttes kasutusele elektroonilisi sertifitseerimissüsteeme, et tagada ELi imporditud mahepõllumajanduslike toodete jälgitavust;
 • aidates välja töötada ja rakendada mahepõllumajandusega seotud pettuse ennetamist.

3. esmatähtis valdkond – tugevdada ELi mahepõllumajandusliku tootmise välismõõdet:

 • tehes koostööd kolmandate riikidega ühiste mahepõllumajanduslike standardite väljatöötamisel;
 • tagades õiglase konkurentsi ELi ja kolmandate riikide mahepõllumajanduslike tootjate ja toodete vahel ning lihtsustades regulatiivse raamistiku piires ELi mahepõllumajanduslike toodete juurdepääsu kolmandate riikide turgudele;
 • kinnitades tarbijatele, et kolmandate riikide kontrollisüsteem tagab mahemärgise ja -logo ausa kasutamise.

TAUST

See 2014. aastal vastuvõetud tegevuskava on järjeks aastal 2004 algatatud ELi esimesele tegevuskavale mahepõllumajandustoodete ja mahepõllumajanduse alal. Samal ajal esitas komisjon ELi uue õigusakti ettepaneku mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta.

Lisateave:

* PÕHIMÕISTE

Mahepõllumajanduslik tootmine: üleüldine põllumajanduslike majapidamiste juhtimise ja toiduainete tootmise süsteem, mis ühendab omavahel:

 • parimad keskkonnasõbralikud tavad;
 • kõrgetasemelise bioloogilise mitmekesisuse;
 • loodusvarade säilitamise ja kõrgete loomatervishoiustandardite kohaldamise;
 • tootmismeetodid, mis on kooskõlas teatavate tarbijate eelistustega, kes eelistavad tooteid, mille valmistamisel on kasutatud looduslikke aineid ja meetodeid.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Tegevuskava mahepõllumajandusliku tootmise tuleviku kohta Euroopa Liidus (COM(2014) 179 final, 24.3.2014)

Viimati muudetud: 19.07.2016

Top