Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1305/2013 – maaelu arengu toetused

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesolevas määruses:

 • sätestatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) eesmärgid põllumajandussektori arendamiseks aastatel 2014–2020, et see oleks:
  • geograafiliselt ja keskkonda arvestades paremini tasakaalustatud ja kliimasõbralik;
  • vastupanu- ja konkurentsivõimeline ning innovaatiline;
 • sätestatakse üldeeskirjad, millega reguleeritakse maaelu arendamiseks antavat ELi toetust, mida rahastatakse EAFRD kaudu;
 • selgitatakse EAFRD eesmärke ja tööpõhimõtteid.

PÕHIPUNKTID

Eesmärgid

EAFRD eesmärgid on:

 • parandada põllumajanduse konkurentsivõimet;
 • tagada loodusvarade jätkusuutlik majandamine ja kliimategevuse meetmete tulemuslik rakendamine;
 • tagada kogu ELi maapiirkondade arengu toetamine, mis hõlmab uute töökohtade loomist ja olemasolevate kaitsmist.

Prioriteedid

EL toetab kuue prioriteetse eesmärgi täitmisele suunatud tegevusi:

 • 1.

  parem teadmussiire ja innovatsioon;

 • 2.

  konkurentsivõimelisem põllumajandussektor ja säästev metsade majandamine;

 • 3.

  toiduahela korraldamise, sealhulgas töötlemise ja turustamise ning riskijuhtimise edendamine;

 • 4.

  ökosüsteemide ennistamine, säilitamine ja parandamine;

 • 5.

  ressursitõhususe edendamine ja vähese süsihappegaasi heitega majandusele sujuv üleminek;

 • 6.

  sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine.

Samuti võivad ELi riigid ja piirkonnad pöörata põhitähelepanu oma piirkonnas eriti tähtsatele küsimustele, näiteks:

 • noored põllumajandustootjad;
 • väikesed põllumajandusettevõtted;
 • mägialad;
 • maapiirkondade naised;
 • kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine ning elurikkus;
 • lühikesed tarneahelad (st põllumajandustoodete tootmise ja turustamise etapid).

Eelarve

 • EAFRD eelarveks nähti 2015. aastal ette 99,3 miljardit eurot. Sellest tuleb vähemalt 30% kasutada keskkonnakaitse meetmeteks ja kliimategevuseks ning 5% on ette nähtud kohalike strateegiate väljatöötamiseks.
 • Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2015/791 vaadatakse läbi ELi maaelu arengu programmidele antava toetuse eelarve jagunemine (määruse (EL) nr 1305/2013 I lisa).

Rakendamine

Käesoleva määruse alusel peab maaelu arengu poliitika olema kooskõlas muu selle valdkonna poliitikaga. ELi tasandil on kehtestatud eeskirjad ja sõlmitud lepingud ELi riikide vahel, et tagada minimaalsed kattuvused ja vasturääkivused.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

TAUST

EAFRD on üks kahest fondist, millest eraldatakse vahendeid ELi ühise põllumajanduspoliitika rakendamiseks. See toetab strateegia „Euroopa 2020” eesmärke, soodustades maaelu arengut kogu ELis, ning tegutseb kooskõlas teiste selle valdkonna algatustega, et tagada ELi vahendite tulemuslik kasutamine.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548)

Määruse (EL) nr 1305/2013 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 31.7.2014, lk 1–17)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL)nr 808/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 227, 31.7.2014, lk 18–68)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL)nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.7.2014, lk 69–124)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 27. aprilli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/791, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) I lisa (ELT L 127, 22.5.2015, lk 1–4)

Viimati muudetud: 31.08.2016

Top