EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi parema õigusloome tegevuskava

ELi parema õigusloome tegevuskava

 

KOKKUVÕTE:

teatis COM(2015) 215 final – ELi parema õigusloome tegevuskava

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatises kirjeldatakse rida reforme ELi õigus- ja poliitikaloome parandamiseks ja tagamaks, et õigusaktid ja poliitilised meetmed on tõenduspõhised, hästi läbimõeldud ning tagavad ELi kodanikele käegakatsutava ja jätkusuutliku kasu.

PÕHIPUNKTID

Meetmepakett tugineb ELi õigus- ja poliitikaloome tõhustamise olemasolevatele menetlustele ja protsessidele, sealhulgas mõjuhinnangutele, hindamistele, avalikele konsulteerimistele ning õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmile (REFIT).

Konkreetselt nähakse ette järgmised meetmed:

  • rohkem avatust ja läbipaistvust laialdasemate avalike konsultatsioonide kaudu ning selgitades paremini kavandatavaid õigusakte ja poliitikameetmeid;
  • olemasolevate õigusaktide ja poliitikameetmete põhjalik kontrollimine, näiteks uue, tugevdatud rolliga õiguskontrollikomitees, kes hindab mõjuhinnangute kvaliteeti ning kontrollib olemasolevate õigusaktide hinnanguid;
  • ettepanek sõlmida uus institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel, et tagada õigusaktide parem väljatöötamine, näiteks seades prioriteediks algatused, mis lihtsustavad või tõhustavad olemasolevaid õigusakte, ning hinnates komisjoni esitatud eelnõudesse Euroopa Parlamendi või nõukogu tehtud märkimisväärsete muudatuste mõju;
  • olemasolevate õigusaktide parem hindamine esmajoones tugevdatud programmi REFIT kaudu. EL hindab programmi REFIT abil olemasolevaid ELi õigusakte, et muuta need tõhusamaks ja eesmärgipärasemaks, seadmata ohtu poliitikaeesmärkide saavutamist. REFIT on edaspidi paremini suunatud, keskendudes kõige suurematele ebatõhususe ja põhjendamatu koormuse allikatele; see on kvantitatiivsem, hinnates võimalusel alati meetmete kulusid ja neist tulenevat kasu; ning see tuleb paremini kaasata komisjoni otsustamisprotsessi;
  • avataval REFITi platvormil saab teha komisjonile ettepanekuid selle kohta, kuidas saaks ELi õigusakte tõhusamaks ja tulemuslikumaks muuta;
  • uued algatused koormuse vähendamiseks, näiteks riigihangeteks standardse andmevormi kasutusele võtmine, et VKEd ei peaks täitma keerulisi riigihankedokumente;
  • ELi õigusaktide parem rakendamine, tehes ELi riikidega tõhusamalt koostööd, et uurida parimaid võimalusi ELi õigusele vastavuse tagamiseks.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Parem õigusloome paremate tulemuste saavutamiseks – ELi tegevuskava“ (COM(2015) 215 final, 19.5.2015)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Paremad lahendused parema õigusloome tegevuskava paremaks täitmiseks (COM(2017) 651 final, 24.10.2017)

Komisjoni talituste töödokument – ülevaade liidu jõupingutustest regulatiivse koormuse lihtsustamisel ja vähendamisel, mis kuulub järgmise teatise juurde: Paremad lahendused parema õigusloome tegevuskava paremaks täitmiseks (SWD(2017) 675 final, 24.10.2017)

Viimati muudetud: 28.09.2015

Top