EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa statistika: Euroopa statistikasüsteemi tööpõhimõte

Euroopa statistika: Euroopa statistikasüsteemi tööpõhimõte

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 223/2009 – Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamine

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruse eesmärk on luua Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise jaoks õigusraamistik, mida reguleerivad järgmised statistikaalased põhimõtted:

 • ametialane sõltumatus*;
 • erapooletus;
 • objektiivsus;
 • usaldusväärsus;
 • statistiline konfidentsiaalsus ja
 • kulutasuvus.

PÕHIPUNKTID

 • Statistikal on tähtis roll Euroopa Liidu (ELi) eesmärkide täitmisel. Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad statistika tegemise protsessi paremaks haldamiseks.
 • Statistika haldamisega tegelevad järgmised asutused.
  • Euroopa Komisjoni üks peadirektoraatidest – Eurostat – on Euroopa ametiasutus, mis vastutab ELi institutsioonide ja asutuste statistikaalaste toimingute koordineerimise eest.
  • ELi riigid määravad Eurostati riiklikuks kontaktasutuseks siseriikliku statistikaasutuse.
  • Euroopa statistikasüsteem kujutab endast partnerlust Eurostati, riiklike statistikaametite ja muude siseriiklike asutuste vahel. Käesoleva määrusega asutatakse Euroopa statistikasüsteemi komitee, mis koosneb riiklike statistikaametite esindajatest. Komiteed juhatab Eurostat. Komitee teeb komisjoniga koostööd Euroopa statistikaprogrammi ja statistilise konfidentsiaalsuse küsimustes ning Euroopa statistika tegevusjuhise edasiarendamiseks (seda ajakohastab ka Euroopa statistikasüsteem). Euroopa statistikasüsteem teeb tihedat koostööd ka Euroopa Keskpankade Süsteemiga.
 • Eurostat, riiklikud statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused levitavad Euroopa statistikat, et tagada laialdane ja erapooletu juurdepääs kõigile kasutajatele.
 • Konfidentsiaalseid andmeid võib kasutada ainult statistilistel eesmärkidel, välja arvatud teatud tingimustel, näiteks teadlased teaduslikel eesmärkidel. Euroopa statistikasüsteemi üks asutus võib edastada konfidentsiaalseid andmeid ainult teisele asutusele tingimusel, et edastamine on vajalik Euroopa statistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks.
 • Käesolevat määrust muudeti määrusega (EL) 2015/759, et tugevdada:
  • riiklike statistikaametite statistikaalase tegevuse koordineerivat rolli;
  • riiklike statistikaametite ja Eurostati peadirektori ametialast sõltumatust ning
  • Euroopa statistika tegevusjuhise rakendamist.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. aprillist 2009.

TAUST

Euroopa varasemat statistikasüsteemi muudeti üleilmse finantskriisi tagajärjel tekkinud väljakutsetele ja strateegia vajadustele lahenduse leidmiseks. Selle eesmärk oli tagada Euroopa statistika parem kooskõlastatus ja paindlikum levitamine. Seetõttu määratletakse käesoleva määrusega uuesti Euroopa statistika raamistik, konsolideerides Euroopa statistikasüsteemi tegevust ning täpsustades Eurostati, riiklike statistikaametite ja muude siseriiklike asutuste rolle.

* PÕHIMÕISTED

Ametialane sõltumatus: statistika sõltumatu arendamine, tegemine ja levitamine ilma poliitiliste või muude huvirühmade või ELi või siseriiklike asutuste surveta, eriti selles osas, mis on seotud tehniliste võtete, määratluste, metoodika ja kasutatavate allikate valikuga.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164–173)

Määruse (EÜ) nr 223/2009 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 06.02.2017

Top