Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rändlus mobiiltelefonivõrkudes ELi piires

Rändlus mobiiltelefonivõrkudes ELi piires

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 531/2012 – rändlus üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ELi piires

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Selle eesmärk on kaotada rändlustasud ELis reisides. See tähendab, et ELi kodanikud, kes reisivad ELis, saavad helistada, saata tekstisõnumeid ja kasutada oma mobiiltelefonides Internetti sama hinnaga kui oma kodumaal.
 • Samuti sätestatakse kaitsemeetmed, mis tagavad mobiilsideoperaatorite kaitse kuritarvituste eest ja suudaksid uued rändluseeskirjad hoida jõus ilma riigisiseseid hindu tõstmata.
 • Määrusega (EL) 2017/920 muudetakse määrust (EL) nr 531/2012 alates 15. juunist 2017. Sellega kehtestatakse eeskirjad, millega piiratakse summat, mida mobiilsideoperaatorid võivad üksteiselt küsida rändluse (st rändlusteenuste hulgimüügi) eest ELis.

PÕHIPUNKTID

 • Teises ELi riigis reisides tekkinud kõne-, sõnumi- ja andmesidekulud arvatakse maha kasutaja riigisisesest mahust.
 • Operaatorid ei pea rändlusteenuseid pakkuma; aga kui nad seda teevad, peavad nad järgima „rändluse koduhinna“ põhimõtet ning võtta kasutajatelt vaid riigisisest tasu.
 • Määrusega ei võimaldata „püsivat rändlust“, kui teise ELi riigi mobiilside tunnuskaarti (SIM) kasutatakse alaliselt.
  • Operaatorid saavad tuvastada põhimõtte rikkumisi, analüüsides rändlus- ja riigisiseseid kõnesid ning mobiilteenuste kasutamist nelja kuu jooksul.
  • Kui klient veedab enamikku oma ajast välismaal ja kasutab oma mobiiltelefoni rohkem välismaal kui kodus, võib operaator paluda kliendil olukorda selgitada 14 päeva jooksul.
  • Selline kontroll on suunatud neile, kes viibivad pikka aega välismaale, mitte aga neile, kes regulaarselt sisenevad oma riigisisesesse võrku, nagu piirialatöötajad.
 • Kui kasutaja jääb alaliselt väljapoole riiki, kus SIM-kaart on välja antud, võib operaator rakendada lisatasu:
  • kuni 0,032 eurot telefonikõne minutitasu;
  • kuni 0,01 eurot lühisõnumiteenuse (SMS) tasu;
  • kuni 7,70 eurot gigabaidi andmete tasu alates 15. juunist 2017 kuni 31. detsembrini 2017, vähendades iga aasta 1. jaanuaril järgmiselt: 6 eurot aastal 2018, 4 eurot.50 senti aastal 2019, 3 eurot 50 senti aastal 2020, 3 eurot aastal 2021 ja 2 eurot 50 senti aastal 2022.
 • Riigisiseste „avatud andmepakettide“ (st piiramatud andmed või väga madala ühikuhinnaga andmed) puhul võib operaator piirata andmerändlust ilma lisatasuta. See piirang peab ületama piirmäära, mille aluseks on riigisise paketi hind ja on piisavalt suur, et katta enamik klientide rändlusvajadusi. Lisaks sellele piirangule võib klient jätkata andmerändlust ülaltoodud lisatasuga.
 • Riiklik reguleeriv asutus võib lubada erandit „rändluse koduhinna põhimõttele“ juhtudel, kui operaator suudab tõendite alusel näidata, et ta ei saa „rändlust pakkuda nagu riigisiseseid“ teenuseid, ilma et see suurendaks riigisiseseid hindu.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2012.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud) (ELT L 172, 30.6.2012, lk 10–35)

Määruse (EL) nr 531/2012 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 15. detsembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/2286, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad mõistliku kasutamise poliitika rakendamist, jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasude kaotamise jätkusuutlikkuse hindamise metoodikat ja rändlusteenuse osutaja poolt sellise hindamise eesmärgil esitatavat taotlust (ELT L 344, 17.12.2016, lk 46–62)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2120, millega nähakse ette avatud internetiühendust käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1–18)

Viimati muudetud: 08.02.2018

Top