EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vastastikuse õigusabi osutamise leping Ameerika Ühendriikidega

Vastastikuse õigusabi osutamise leping Ameerika Ühendriikidega

 

KOKKUVÕTE:

ELi ja USA vaheline vastastikuse õigusabi osutamise leping

otsus 2009/820/ÜVJP, mis käsitleb ELi ja USA vahelise väljaandmislepingu ning vastastikuse õigusabi osutamise lepingu sõlmimist ELi nimel

otsus 2003/516/EÜ, mis käsitleb lepingute allakirjutamist ELi ja USA vahel väljaandmise ja vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades

MIS ON LEPINGU JA OTSUSE EESMÄRK?

 • Lepinguga sätestatakse ELi ja USA vahel kriminaalasjades vastastikuse õigusabi osutamise tingimused.
 • Selle eesmärk on tugevdada koostööd ELi riikide ja USA vahel, mis täiendab ELi riikide ja USA vahel sõlmitud kahepoolseid lepinguid.
 • Otsusega kinnitatakse USAga vastastikuse õigusabi andmise lepingu sõlmimist ELi nimel.

PÕHIPUNKTID

ELi riigid ja USA kohaldavad käesoleva raamlepingu tingimusi kahepoolsete vastastikuse õigusabi osutamise lepingute suhtes. Sellise lepingu puudumisel kohustuvad EL ja USA tagama, et kohaldatakse käesolevat lepingut.

Juhul kui olemasolevad ELi riikide ja USA vahelised kahepoolsed lepingud ei ole kooskõlas käesoleva lepinguga, tuleb kohaldada ELi raamistikku.

Vastastikune õigusabi

 • Pangainfoga seoses ja taotluse esitanud riigi taotlusel peab taotluse saanud riik kohe selgitama välja ja edastama järgmise teabe:
  • kas kuriteos kahtlustataval või süüdistataval füüsilisel või juriidilisel isikul on pangakonto või pangakontod;
  • kuriteos süüdimõistetud või kuriteoga seotud füüsilisi või juriidilisi isikuid käsitlev teave;
  • muude finantseerimisasutuste kui panga käsutuses olev teave;
  • finantstehingud, mis ei ole pangakontodega seotud.
 • ELi riikide abitaotlusi edastavad keskasutused, kes vastutavad vastastikuse õigusabi eest, või liikmesriikide siseriiklikud asutused, kes vastutavad kuritegude uurimise või nende eest vastutuselevõtmise eest. USA poolt edastavad abitaotlusi lepingu artikli 15 lõike 2 kohaselt määratud USA siseriiklikud asutused, kes vastutavad kuritegude uurimise või nende eest vastutuselevõtmise eest.
 • Taotluse esitanud riik võib vastastikuse õigusabi osutamise taotlusi ja nendega seotud teatisi esitada kiirete sidevahendite kaudu, sealhulgas faksi või elektronposti teel, millele järgneb taotluse saanud riigi taotluse korral ametlik kinnitus.
 • Taotluse esitanud riik võib paluda, et taotluse saanud riik tagaks abitaotluse ja selle sisu konfidentsiaalsuse. Kui abitaotlust ei saa rahuldada ilma nõutava konfidentsiaalsuse rikkumiseta, teatab taotluse saanud riigi keskasutus sellest taotluse esitanud riigile. Taotluse esitanud riik otsustab seejärel, kas abitaotlus tuleks sellele vaatamata rahuldada või mitte.
 • EL ja USA peavad võimaldama ühiste uurimisrühmade moodustamise ja toimimise, et hõlbustada üht või mitut liikmesriiki ja USAd hõlmavat uurimist või kohtu alla andmist.
 • EL ja USA peavad samuti võimaldama ELi riikide ja USA vahel videokonverentside toimumist, et tunnistajatelt või ekspertidelt ütlusi võtta.

Abi osutamine haldusasutustele

 • Vastastikust õigusabi antakse ka siseriiklikule või muule haldusasutusele, kes uurib tegu selle kohtu alla andmiseks või asja edasi suunamiseks eeluurimise või kohtu alla andmise eest vastutavatele asutustele.
 • Abi ei saa osutada küsimustes, mille puhul haldusasutus eeldab, et sõltuvalt asjaoludest kohtu alla andmist või edasi suunamist ei toimu.
 • Abitaotlused edastatakse asjaomaste riikide vahel kehtiva kahepoolse vastastikuse õigusabi osutamise lepingu kohaselt määratud asutuste poolt. Lepingu puudumisel edastatakse taotlused USA justiitsministeeriumi ja ELi riigi justiitsministeeriumi või muu vastava asjaomase ministeeriumi vahel, kes vastutab vastastikuse õigusabi osutamise taotluste edastamise eest.
 • Abi osutamisest ei või keelduda, põhjendades seda pangasaladuse hoidmisega.

Isikuandmete kaitse

 • Taotluse esitanud riik võib kasutada taotluse saanud riigilt saadud tõendeid või teavet:
  • eeluurimise ja menetluse käigus;
  • avalikku julgeolekut ähvardava vahetu ja tõsise ohu vältimiseks;
  • muude kui kriminaal- või haldusmenetluse toimingute käigus, mis on kriminaaluurimise või menetlusega otseselt seotud;
  • mis tahes muul otstarbel, kui teave või tõendid on avalikustatud, või taotluse saanud riigi eelneval nõusolekul.
 • Taotluse saanud riik võib kehtestada konkreetsel juhul tõendite ja teave kasutamise piiramise lisatingimusi, kui teatavat õigusabi taotlust ei saaks ilma selliste tingimusteta rahuldada. Sellisel juhul võib taotluse saanud riik nõuda, et taotluse esitanud riik annaks talle teavet, kuidas tõendeid või teavet on kasutatud.
 • Lisaks eespool nimetatud kasutuspiirangutele, et kaitsta isikuandmeid ja muid andmeid, täiendab käesolevas lepingus sisalduvaid andmekaitsemeetmeid vajaduse korral Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vaheline süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ning nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse leping (ELi ja USA raamleping).

Lepingu läbivaatamine

Kooskõlas lepingu artikliga 17 on EL ja USA lepingu toimimise aastatel 2015–2016 läbi vaadanud. Läbivaatamise järeldus on, et kokkulepe on olnud üldiselt edukas. Läbivaatamise tulemusena anti soovitused ELi ja USA vastastikuse õigusabi toimimise parandamiseks, sealhulgas kuidas paremini vahetada teadmisi üksteise õigusaktide ja menetluste kohta ning edukamalt tehnoloogiat kasutada, et kiirendada taotluste ja tõendite edastamist ning omavahelist suhtlust.

JÕUSTUMISE KUUPÄEV

Leping jõustus 1. veebruaril 2010. ELi riikides rakendati see kahepoolsete lepingutega.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline vastastikuse õigusabi osutamise leping (ELT L 181, 19.7.2003, lk 34–42)

Nõukogu 23. oktoobri 2009. aasta otsus 2009/820/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise väljaandmislepingu ning Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise vastastikuse õigusabi osutamise lepingu sõlmimist Euroopa Liidu nimel (ELT L 291, 7.11.2009, lk 40–41)

Nõukogu 6. juuni 2003. aasta otsus 2003/516/EÜ, mis käsitleb lepingute allakirjutamist Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel väljaandmise ja vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades (ELT L 181, 19.7.2003, lk 25–26)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vaheline süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkulepe (ELT L 336, 10.12.2016, lk 3–13)

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise väljaandmislepingu ja vastastikuse õigusabi osutamise lepingu jõustumistähtaega käsitlev teave (ELT L 323, 10.12.2009, lk 11)

Viimati muudetud: 16.04.2019

Top