EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mitmekeelsus - rikkus ja kohustus

Kõnealuses Euroopa Komisjoni teatises rõhutatakse ELi keelelise mitmekesisuse väärtust. Selles tutvustatakse samme, mille abil saaks tagada mitmekeelsuse kaasamise mitmesse ELi poliitikasuunda ja täita Barcelonas püstitatud eesmärgi, et eurooplased suudaksid lisaks oma emakeelele suhelda kahes võõrkeeles.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Mitmekeelsus: Euroopa rikkus ja ühine kohustus” (KOM(2008) 566 lõplik, 18.9.2008).

KOKKUVÕTE

Kõnealuses Euroopa Komisjoni teatises rõhutatakse ELi keelelise mitmekesisuse väärtust. Selles tutvustatakse samme, mille abil saaks tagada mitmekeelsuse kaasamise mitmesse ELi poliitikasuunda ja täita Barcelonas püstitatud eesmärgi, et eurooplased suudaksid lisaks oma emakeelele suhelda kahes võõrkeeles.

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

  • Teatises tehakse ettepanek kasutada olemasolevaid programme ja algatusi, et edendada keeleõpet ja keeleoskuste hindamist ning arendada edasi kirjaliku ja suulise tõlke õppekavasid.
  • Selles soovitatakse edendada õpilaste ja töötajate liikuvust, osutatakse vajadusele näidata keeleoskuste omandamise tulemusi, edendada loovust ja innovatsiooni keeleõppe alal ning luuakse asjaomastele sidusrühmadele alus parimate tavade vahetamiseks.
  • Selles julgustatakse kasutama subtiitreid ning edendatakse Euroopa meediatoodete ringlemist, toetatakse keelte ja sidetehnoloogiaga seotud projekte ning piiriülest halduskoostööd keeletõkete ületamiseks.
  • Selles julgustatakse edendama Euroopa keelte õpetamist ja omandamist väljaspool Euroopa Liitu majandus- ja kultuurisidemete tugevdamiseks.

PÕHIPUNKTID

  • Mitmekeelsus on tähtis sotsiaalse ühtekuuluvuse ja töötajate liikuvuse jaoks. See on üks võtmeteemasid nõukogu 2008. aasta resolutsioonis, milles kirjeldatakse Euroopa mitmekeelsuse strateegiat.
  • Suuremat tähelepanu tuleb pöörata täiskasvanutele ja neile, kes on jäänud väljapoole ametlikku haridussüsteemi, sest nemad on tõenäolisemalt ükskeelsed. See mõte on osa elukestva õppe põhimõttest, mis sõnastati nõukogu 2012. aasta soovituses, milles kutsuti ELi riike üles pakkuma kodanikele töövõimalusi informaalsete kogemuste alusel.
  • Elukestva õppe põhimõte on samuti kesksel kohal programmis„Erasmus+” , kuhu on kogutud ELi praegused haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammid ning mis pakub eurooplastele arvukamaid võimalusi välismaal elada ja oskusi omandada.
  • Meedia, uued tehnoloogiad ning tõlketeenused aitavad ületada keeletõkkeid Euroopa Liidus.
  • Keeleõppe ja keeleoskuse hindamise tähtsus tuuakse taas esile nõukogu 2014. aasta järeldustes, mis käsitlevad mitmekeelsust ja keeleoskuse arendamist.

PÕHIMÕISTED

Elukestva õppe programm on loodud selleks, et eurooplased saaksid asuda õppima oma elu igas etapis. See on osa programmist „Erasmus+”.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi veebilehelt.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 21. novembri 2008. aasta resolutsioon mitmekeelsust edendava Euroopa strateegia kohta (2008/C 320/01) (ELT C 320, 16.12.2008, lk 1-3).

Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta soovitus mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kohta (2012/C 398/01) (ELT C 398, 22.12.2012, lk 1-5).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+”: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 50-83).

Nõukogu 20. mai 2014. aasta järeldused mitmekeelsuse ja keeleoskuse arendamise kohta (2014/C 183/06) (ELT C 183, 14.6.2014, lk 26-29).

Viimati muudetud: 19.12.2014

Top