EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa kohandamine kliimamuutustele vastupanuvõimeliseks

Käesolevas teatises sätestatakse ELi strateegia, mille eesmärk on suurendada paindlikult Euroopa vastupanuvõimet kliimamuutustele ja seada esikohale soodsa hinnaga lahendused. Selles sätestatakse mitu kliimamuutustega kohanemise meedet, mis võimaldavad ELil kliimamuutuste mõjudele kõigil tasanditel paremini reageerida.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Kliimamuutustega kohanemist käsitlev ELi strateegia. COM(2013) 216 final, 16.4.2013.

KOKKUVÕTE

Kuna globaalse soojenemise mõju on tunda juba kogu maailmas, tuleb jätkata jõupingutusi õhutemperatuuri tõusu piiramiseks kogu maailmas, võttes meetmeid kliimamuutuste tagajärgede leevendamiseks. ELi jaoks tähendab see kasvuhoonegaaside heite vähendamist 2020. aastaks 20% võrreldes 1990. aasta tasemega, mis on esimene samm kokkulepitud eesmärgi poole ehk 80-95% vähendamiseni aastaks 2050.

Kliimamuutustega kohanemist käsitlev ELi strateegia on täienduseks kasvuhoonegaaside heite vähendamisele. Selles soovitatakse mitut lahendust seoses kliimamuutuste tagajärgedega.

Strateegias rõhutatakse, et praegustest kohanemismeetmetest on mitmeti kasu. Näiteks on arvestatud, et iga euro, mis kulutatakse praegu kaitse parandamiseks üleujutuste vastu, võimaldab tulevikus vältida kuue euro eest kahjusid.

Lisaks täiendab strateegiat 2012. aasta märtsis avatud kliimamuutustega kohanemist käsitlev Euroopa veebisait (Climate-ADAPT), kuhu on koondatud kõige värskemad andmed ELi kohanemismeetmete ning kohanemispoliitikat toetavate vahendite kohta.

Kaheksa meedet

Strateegias sätestatakse meetmed kohanemise edendamiseks ELis, parandades otsuste tegemist ja võttes sihikule haavatavad võtmetähtsusega majandusharud:

  • julgustada kõiki ELi liikmesriike võtma vastu ulatuslikke kohanemisstrateegiaid;
  • pakkuda võimalusi keskkonnaprojektide rahastamiseks ELi programmist LIFE, et toetada suutlikkuse tõstmist ja tõhustada Euroopa kohanemismeetmeid;
  • lisada kliimamuutustega kohanemine algatuse „Mayors Adapt” kaudu linnapeade pakti raamistikku;
  • täita kohanemisega seotud teadmistes esinevad lüngad;
  • arendada veebisaiti Climate-ADAPT, et sellest kujuneks ühtne teabepunkt Euroopa kliimamuutustega kohanemist käsitleva teabe hankimisel;
  • integreerida kohanemisküsimused ELi poliitikasse ja õigusaktidesse, et muuta põllumajandus-, kalandus-, piirkondliku arengu ja muud poliitikameetmed kliimamuutustele vastupidavaks;
  • tagada taristu suurem vastupidavus;
  • edendada kindlustust ja muud rahastamist, et tagada „ilmastikukindlad” investeeringud ja majandusotsused.

Juhtimine ja rahastamine

Kohanemisstrateegias rõhutatakse ELi liikmesriikide poliitika koordineerimise ja koostöö vajalikkust ELi kliimamuutuste komitee kaudu, mis koondab kõigi liikmesriikide esindajaid. Samuti soovitatakse kulutada rohkem sellele, et suurendada Euroopa vastupanuvõimet kliimamuutustele, sealhulgas ELi fondide ja programmide kaudu.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Valge raamat - Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik (2009).

Viimati muudetud: 08.06.2014

Top