EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document AFET_AD(2011)469848

ARVAMUS Esitaja: väliskomisjon Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2005/222/JHA (KOM(2010)0517 - C7-0293/2010 - 2010/0273(COD)) Arvamuse koostaja: Kristiina Ojuland

AD/2011/469848