EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_013_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 13

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 013

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1993

L 186

21

 

 

31993L0059

 

 

 

Директива 93/59/ЕИО на Съвета от 28 юни 1993 година за изменение на Директива 70/220/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства

3

1993

L 196

1

 

 

31993R2186

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета от 22 юли 1993 година относно общностната координация в областта на изготвянето на търговски регистри за статистически цели

10

1993

L 203

24

 

 

31993L0047

 

 

 

Шестнадесета директива 93/47/ЕИО на Комисията от 22 юни 1993 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения II, III, V, VI и VII към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметичните продукти

16

1993

L 214

40

 

 

31993L0041

 

 

 

Директива 93/41/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 година за отмяна на Директива 87/22/ЕИО относно сближаване на националните мерки, свързани с пускането на пазара на високотехнологични лечебни продукти, специално тези, получени чрез биотехнология

19

1993

L 220

1

 

 

31993L0068

 

 

 

Директива 93/68/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 година за изменение на Директиви 87/404/ЕИО (обикновени уреди под налягане), 88/378/ЕИО (безопасност на детски играчки), 89/106/ЕИО (строителни материали), 89/336/ЕИО (електромагнитно съответствие), 89/392/ЕИО (машини), 89/686/ЕИО (лични предпазни средства), 90/384/ЕИО (везни с неавтоматично действие), 90/385/ЕИО (активни имплантируеми медицински изделия), 90/396/ЕИО (домакински уреди, работещи с газообразни горива), 91/263/ЕИО (оборудване за телекомуникационни терминали), 92/42/ЕИО (нови бойлери за топла вода, работещи с течно или газообразно гориво) и 73/23/ЕИО (електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението)

20

1993

L 220

23

 

 

31993D0465

 

 

 

Решение на Съвета от 22 юли 1993 година относно модулите за различните фази на процедурите за оценяване на съответствието и правилата за поставяне и използване на маркировката за съответствие СЕ, които са предназначени за използване в директивите за техническо хармонизиране

42

1993

L 227

9

 

 

31993L0067

 

 

 

Директива 93/67/EИО на Комисията от 20 юли 1993 година относно принципите за оценка на рисковете за хората и околната среда от вещества, нотифицирани в съответствие с Директива 67/548/ЕИО на Съвета

59

1993

L 231

34

 

 

31993L0073

 

 

 

Пета директива 93/73/ЕИО на Комисията от 9 септември 1993 година относно методите за анализ, необходими за проверките на състава на козметичните продукти

70

1993

L 258

29

 

 

31993L0072

 

 

 

Директива 93/72/ЕИО на Комисията от 1 септември 1993 година за адаптиране за деветнадесети път към техническия прогрес на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества

90

1993

L 264

49

 

 

31993L0081

 

 

 

Директива 93/81/ЕИО на Комисията от 29 октомври 1993 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 70/156/ЕИО на Съвета относно типовото одобрение на моторните превозни средства и на техните ремаркета

92

1993

L 264

51

 

 

31993L0086

 

 

 

Директива 93/86/ЕИО на Комисията от 4 октомври 1993 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 91/157/ЕИО на Съвета относно батериите и акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества

94

1993

L 276

11

 

 

31993L0095

 

 

 

Директива 93/95/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 година относно изменение на Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС)

96

1993

L 279

39

 

 

31993D0583

 

 

 

Решение на Комисията от 28 юли 1993 година определящо списъка на продукти, предвиден в член 8 от Регламент (ЕИО) № 339/93 на Съвета

98

1993

L 284

25

 

 

31993L0091

 

 

 

Директива 93/91/ЕИО на Комисията от 29 октомври 1993 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 78/316/ЕИО на Съвета относно вътрешните инсталации на моторните превозни средства (разпознаване на устройствата за управление, на контролните сигнални устройства и индикаторите)

101

1993

L 294

21

 

 

31993L0105

 

 

 

Директива 93/105/EО на Комисията от 25 ноември 1993 година относно приложение VII Г, съдържащо информация, необходима за техническата документация, посочена в член 12 от седмото изменение на Директива 67/548/ЕИО на Съвета

121

1993

L 310

41

 

 

31993L0111

 

 

 

Директива 93/111/ЕО на Комисията от 10 декември 1993 година за изменение на Директива 93/10/ЕИО относно материалите и предметите, изготвени от филм от регенерирана целулоза, предназначени за контакт с храни

129

1993

L 314

38

 

 

31993L0112

 

 

 

Директива 93/112/ЕО на Комисията от 10 декември 1993 година за изменение на Директива 91/155/ЕИО на Комисията, определяща подробни мероприятия за системата от специфична информация относно опасните препарати, в изпълнение на член 10 от Директива 88/379/ЕИО на Съвета

130

1993

L 329

39

 

 

31993L0116

 

 

 

Директива 93/116/ЕО на Комисията от 17 декември 1993 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 80/1268/ЕИО на Съвета относно разхода на гориво на моторните превозни средства

136

1993

L 342

1

 

 

31993R3696

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета от 29 октомври 1993 година относно статистическата класификация на продуктите по дейности (КПД) в Европейската икономическа общност

151

1994

L 013

1

 

 

31993L0101

 

 

 

Директива 93/101/ЕО на Комисията от 11 ноември 1993 година относно двадесето адаптиране към техническия прогрес на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества

155

1994

L 017

34

 

 

31994D0023

 

 

 

Решение на Комисията от 17 януари 1994 година относно общите процедурни правила за Европейско техническо одобрение

265

1994

L 023

28

 

 

31994L0001

 

 

 

Директива 94/1/ЕО на Комисията от 6 януари 1994 година относно уеднаквяването на някои технически въпроси, предвидени в Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки

272

Top