EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0598

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli kehtivusaja pikendamist) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

COM/2020/598 final

Brüssel,24.9.2020

COM(2020) 598 final

2020/0276(NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli kehtivusaja pikendamist) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta


SELETUSKIRI

1.ETTEPANEKU TAUST

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Nõukogu võttis 7. juulil 2020 vastu otsuse, 1 millega antakse Euroopa Komisjonile volitused alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu uue protokolli üle ning kõnealuse lepingu kehtiva protokolli (mis aegub 13. oktoobril 2020) kehtivusaja võimaliku pikendamise üle.

Otsuses on sätestatud, et juhul, kui Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu uue protokolli üle peetavad läbirääkimised võtavad oodatust rohkem aega 2 ning selleks, et vältida püügitegevuse katkemist pikaks ajavahemikuks, peaks komisjonil olema võimalik leppida Cooki saarte valitsusega kokku praeguse protokolli 3 kehtivuse pikendamises piiratud ajaks, kuid võimaluse korral mitte rohkem kui üheks aastaks, jätkates samal ajal püüdlusi jõuda uues protokollis kokkuleppele kooskõlas otsuses seatud eesmärkidega.

Läbirääkimiste esimeses voorus (16. juuli 2020) jõudsid ELi ja Cooki saarte läbirääkijad ühisele seisukohale, et keerukate läbirääkimiste lõpuleviimiseks on vaja mitut läbirääkimisvooru. Seepärast leppisid pooled kokku protokolli kehtivusaja pikendamises kuni üheks aastaks vastavalt nõukogu antud volitustele. Pikendamine on sätestatud kirjavahetuse vormis sõlmitud kokkuleppes, mis parafeeriti Brüsselis ja Rarotongas (Cooki saared) 29. juulil 2020.

Selleks et vältida Euroopa kalalaevastiku püügitegevuse katkemist Cooki saarte vetes, on vaja kiiresti vastu võtta nõukogu otsus kirjavahetuse vormis kokkuleppe heakskiitmise kohta, et mõlemad pooled saaksid kokkuleppele alla kirjutada enne 13. oktoobrit 2020, mil praegune protokoll kaotab kehtivuse.

Komisjon teeb sellest lähtuvalt ettepaneku, et nõukogu annaks loa kirjavahetuse vormis kokkuleppele alla kirjutada ja seda ajutiselt kohaldada, mis võimaldab pikendada protokolli kehtivusaega maksimaalselt üheks aastaks.

Protokolli eesmärk on sätestada Euroopa Liidu laevade kalapüügivõimalused Cooki saarte kalapüügipiirkonnas kalavarude kasutamata ülejäägi piires, lähtudes teaduslikest nõuannetest ning Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjoni soovitustest. Lisaks on partnerluslepingu eesmärk tihendada koostööd Euroopa Liidu ja Cooki saarte vahel, et luua mõlema lepinguosalise huvides partnerlusraamistik säästva kalanduspoliitika ja kalavarude vastutustundliku kasutuse arenguks Cooki saarte kalapüügipiirkonnas.

ELi ja Cooki saarte vahelise kehtiva protokolli kohaselt on ELi laevastikul õigus püüda Cooki saarte vetes tuuniliike püügivõimalusega hinnanguliselt 7 000 tonni aastas.

Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega

Kooskõlas kalanduspoliitika reformi 4 prioriteetidega pakub protokoll liidu laevadele kalapüügivõimalusi Cooki saarte vetes, lähtudes parimatest kättesaadavatest teaduslikest nõuannetest ja järgides Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjoni soovitusi. Protokolliga luuakse Euroopa Liidule ja Cooki saartele võimalus teha tihedamat koostööd, et edendada kalavarude vastutustundlikku kasutamist Cooki saarte vetes ja toetada Cooki saarte valitsuse tegevust kalandussektori arendamisel mõlema poole huvides.

Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega

Läbirääkimised säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise uue protokolli üle (mille üks etapp on ka käesolev ettepanek protokolli kehtivusaja pikendamise kohta) on osa ELi välismeetmetest AKV riikide suhtes, mille puhul võetakse eelkõige arvesse ELi eesmärke seoses demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste austamisega.

2.ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

Õiguslik alus

Valitud õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise leping, mille artikli 43 lõikega 2 on kehtestatud ühine kalanduspoliitika ja artikli 218 lõikega 5 on kehtestatud lepingute allkirjastamise kord liidu ja kolmandate riikide vahel.

Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)

Ettepanek tehakse Euroopa Liidu ainupädevusse kuuluvas valdkonnas.

Proportsionaalsus

Ettepanek on proportsionaalne ühise kalanduspoliitika määruse artiklis 31 kehtestatud eesmärgiga luua õiguslik, keskkonnaalane, majanduslik ja sotsiaalne juhtimisraamistik liidu kalalaevade püügitegevuseks kolmanda riigi vetes. Ettepanek vastab nimetatud sätetele ja sama määruse artiklile 32, milles käsitletakse kolmandale riigile antavat finantsabi.

13. oktoobril 2020 aeguva protokolli kohase raamistiku aastane pikendamine läbirääkimiste ajaks, et tagada Cooki saarte vetes tegutsevate Euroopa laevade püügitegevuse järjepidevus, on eesmärgipärane.

3.JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll

Huvitatud isikutega konsulteeriti ajavahemikku 2016–2020 hõlmanud protokolli hindamise raames. Liikmesriikide ekspertidega konsulteeriti ka tehnilistel koosolekutel. Konsultatsioonid kinnitasid huvi Cooki saartega sõlmitud kalandusprotokolli uuendamise vastu. Käesolev ettepanek protokolli kehtivusaja pikendamiseks on osa protokolli uuendamist käsitlevatest läbirääkimistest.

Konsulteerimine sidusrühmadega

Hindamise käigus konsulteeriti liikmesriikidega, tööstusharu esindajatega ja rahvusvaheliste kodanikuühiskonna organisatsioonidega ning Cooki saarte kalandussektori haldusasutuste ja kodanikuühiskonnaga. Konsultatsioonid toimusid ka kaugpüügi nõuandekomisjoni raames.

Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine

Ühise kalanduspoliitika määruse artikli 31 lõike 10 kohaselt kutsus komisjon eel- ja järelhindamist tegema sõltumatu konsultandi.

4.MÕJU EELARVELE

Euroopa Liidu makstav aastane rahaline toetus on 700 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt:

(a)350 000 euro suurune aastane summa protokolli pikendatud kehtivuse ajal juurdepääsuks protokollis sätestatud liikidesse kuuluvatele kalavarudele;

(b)350 000 euro suurune aastane toetus protokolli pikendatud kehtivuse ajal Cooki saarte kalandusvaldkonna arendamiseks. Toetus vastab Cooki saarte riikliku poliitika eesmärkidele edendada kalavarude säästvat majandamist kogu protokolli kehtivusaja jooksul.

Kulukohustuste ja maksete assigneeringute iga-aastane summa määratakse kindlaks iga-aastase eelarvemenetluse käigus, sealhulgas reservi eelarverida aasta alguses veel jõustumata protokollide jaoks 5 .

Kehtivusaja pikendamist käsitlevas kirjavahetuses on sätestatud, et neid summasid vähendatakse proportsionaalselt, kui läbirääkimised protokolli uuendamise üle jõuavad lõpule ja allkirjastatud dokumente hakatakse kohaldama enne kirjavahetuse teel kokku lepitud aastase pikendamistähtaja lõppu.

5.MUU TEAVE

Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord

Järelevalve kord on sätestatud protokollis, mille kehtivusaja pikendamist kirjavahetuses käsitleti.

2020/0276 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli kehtivusaja pikendamist) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vaheline säästva kalanduse partnerlusleping 6 (edaspidi „partnerlusleping“), mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega (EL) nr 2017/418, 7 jõustus 10. mail 2017. Lepingu rakendamise protokolli (edaspidi „protokoll“) kohaldati ajutiselt alates 14. oktoobrist 2016 8 nelja aasta jooksul.

(2)Protokoll aegub 13. oktoobril 2020.

(3)Nõukogu andis 7. juulil 2020 komisjonile volitused alustada Cooki saartega läbirääkimisi säästva kalapüügi partnerluslepingu uue rakendusprotokolli sõlmimiseks.

(4)Enne protokolli uuendamist käsitlevate läbirääkimiste lõppu pidas komisjon liidu nimel läbirääkimisi, et pikendada kirjavahetuse vormis kokkuleppega kuni ühe aasta võrra kõnealuse protokolli kehtivusaega, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus. Läbirääkimised lõppesid edukalt ja kirjavahetuse vormis kokkulepe parafeeriti 29. juulil 2020.

(5)Kirjavahetuse vormis kokkuleppe eesmärk on võimaldada liidul ja Cooki saarte valitsusel jätkata koostööd, et arendada säästvat kalanduspoliitikat ja kalavarude vastutustundlikku kasutust Cooki saarte vetes ning anda ELi laevadele võimalus neis vetes kala püüda.

(6)(5)Seepärast tuleks kirjavahetuse vormis kokkulepe liidu nimel allkirjastada, tingimusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(7)Selleks et tagada liidu laevade püügitegevuse järjepidevus Cooki saarte vetes, tuleks kirjavahetuse vormis kokkulepet kohaldada ajutiselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli (mis aegub 13. oktoobril 2020) kehtivusaja pikendamist) (edaspidi „kirjavahetuse vormis kokkulepe“) allkirjastamine kiidetakse liidu nimel heaks, tingimusel et nimetatud kokkulepe hiljem sõlmitakse.

Kirjavahetuse vormis kokkuleppe tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu peasekretariaat annab kirjavahetuse vormis kokkuleppe läbirääkija poolt nimetatud isiku(te)le täisvolituse kirjavahetuse vormis kokkuleppe allkirjastamiseks, tingimusel et kokkulepe hiljem sõlmitakse.

Artikkel 3

Kuni kokkuleppe jõustumiseni ja vastavalt kokkuleppe punktile 6 kohaldatakse kirjavahetuse vormis kokkulepet ajutiselt alates selle allkirjastamisest 14. oktoobril 2020 või mis tahes hilisemast allkirjastamise kuupäevast.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

   Nõukogu nimel

   eesistuja

FINANTSSELGITUS

1.    ETTEPANEKU/ALGATUSE RAAMISTIK

1.1.    Ettepaneku/algatuse nimetus

Ettepanek: nõukogu otsus kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli (mis aegub 13. oktoobril 2020) kehtivusaja pikendamist) liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

1.2.    Asjaomased poliitikavaldkonnad

11 – Merendus ja kalandus

11.03 – Kohustuslikud osamaksed piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide liikmetena ning säästva kalapüügi lepingutes osalejana

11.03.01 – Liidu kalalaevade kolmandate riikide vetes toimuva kalapüügiga seonduva tegevuse juhiste väljatöötamine

1.3.    Ettepanek/algatus käsitleb

 uut meedet 

 uut meedet, mis tuleneb katseprojektist / ettevalmistavast meetmest 9  

X olemasoleva meetme pikendamist 

 ühe või mitme meetme ümbersuunamist teise või uude meetmesse või ühendamist teise või uue meetmega 

1.4.    Eesmärgid

1.4.1.    Üldeesmärgid

Läbirääkimiste pidamine ja säästva kalapüügi partnerluslepingute sõlmimine kolmandate riikidega vastab üldeesmärgile võimaldada ELi kalalaevadele juurdepääs kolmandate riikide kalapüügipiirkondadele ning arendada nende riikidega partnerlussuhteid, selleks et soodustada kalavarude säästvat kasutamist ELi vetest väljaspool.

Säästva kalapüügi partnerluslepingutega tagatakse ka ühise kalanduspoliitika põhimõtete vastavus muudes ELi poliitikavaldkondades võetud kohustustele (kolmandate riikide kalavarude säästev kasutamine, võitlus ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu, partnerriikide integreerimine globaalmajandusse, samuti kalapüügi parem haldamine nii poliitilisel kui ka finantstasandil).

1.4.2.    Erieesmärgid

Erieesmärk

Aidata kaasa säästvale kalapüügile väljaspool ELi asuvates vetes, tagada Euroopa esindatus kaugpüügis ning kaitsta Euroopa kalandussektori ja tarbijate huve, pidades rannikuriikidega läbirääkimisi ning sõlmides nendega säästva kalapüügi partnerluslepinguid kooskõlas muude Euroopa poliitikavaldkondadega.

Asjaomased tegevusalad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise struktuurile

Merendus ja kalandus, luua raamistik Euroopa Liidu laevade püügitegevuse haldamiseks kolmandate riikide vetes (säästva kalapüügi partnerluslepingud) (eelarverida 11.03.01).

1.4.3.    Oodatavad tulemused ja mõju

Märkige, milline peaks olema ettepaneku/algatuse oodatav mõju toetusesaajatele/sihtrühmale.

Kalandusalase partnerluslepingu protokolli kehtivusaja pikendamine võimaldab vältida Euroopa laevade püügitegevuse katkemist protokolli kehtivuse lõppemise kuupäeval 13. oktoobril 2020. Kokkulepe kehtib maksimaalselt üks aasta, kuni protokolli uuendamise üle peetavad läbirääkimised on lõpule viidud.

Protokolliga luuakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse strateegiline partnerlus kalandusvaldkonnas. Rahalise toetuse (valdkondlik toetus) ning partnerriigi tasemel vastuvõetud programmide elluviimise abil aitab protokoll ühtlasi kalavarusid tõhusamalt majandada ja kaitsta, eelkõige teostada kontrolli ebaseadusliku kalapüügi üle ja selle vastu võidelda ning toetada väikesemahulist kalapüüki.

1.4.4.    Tulemusnäitajad

Märkige, milliste näitajate abil jälgitakse edusamme ja saavutusi.

Kalapüügivõimaluste aastase kasutamise tase (püügilubade osakaal protokolliga pakutud võimalustest).

Püügiandmete kogumine ja analüüs ning lepingu kaubanduslik väärtus

Kaasa aitamine liidu tööhõivele ja lisandväärtuse loomisele ning liidu turu stabiliseerumisele (muude säästva kalanduse partnerluslepingutega saavutatud tasemel).

Kaasa aitamine partnerriigi püügitegevuse seire, kontrolli ja järelevalve parandamisele ning kalandussektori, eelkõige väikesemahulise kalapüügi arengule.

1.5.    Ettepaneku/algatuse põhjendused

1.5.1.    Lühi- või pikaajalises perspektiivis täidetavad vajadused, sealhulgas algatuse rakendamise üksikasjalik ajakava

Kirjavahetuse vormis kokkulepet protokolli kehtivusaja pikendamise kohta on kavas kohaldada ajutiselt alates selle allkirjastamisest 14. oktoobril 2020 või mis tahes hilisemast allkirjastamise kuupäevast, et vältida kehtiva protokolli alusel toimuva püügitegevuse katkemist.

1.5.2.    ELi meetme lisaväärtus (see võib tuleneda erinevatest teguritest, nagu kooskõlastamisest saadav kasu, õiguskindlus, suurem tõhusus või vastastikune täiendavus). Käesoleva punkti kohaldamisel tähendab „ELi meetme lisaväärtus“ väärtust, mis tuleneb liidu sekkumisest ja lisandub väärtusele, mille liikmesriigid oleksid muidu üksi loonud.

Kui EL ei sõlmi uut protokolli, siis ei saa liidu laevad kala püüda, sest leping sisaldab klauslit, mille kohaselt ei ole lubatud kalapüük, mis ei toimu lepingu protokolliga kindlaks määratud raamistikus. ELi kaugpüügilaevastiku jaoks on protokollil seega selge lisaväärtus. Lisaks luuakse protokolliga raamistik ELi ja Cooki saarte tihedamaks koostööks.

1.5.3.    Samalaadsetest kogemustest saadud õppetunnid

Cooki saarte kalapüügipiirkonna hinnangulise püügi, kättesaadavate hinnangute ja teaduslike nõuannete alusel on lepinguosalised kehtestanud tuuni ja tuunilaadsete liikide jaoks võrdluskoguse 7 000 tonni aastas, pakkudes püügivõimalusi neljale tuunipüügiseinerile. Valdkondliku toetuse puhul võetakse arvesse Cooki saarte kalanduse eest vastutavate asutuste suutlikkuse suurendamise vajadust ja riikliku kalandusstrateegia prioriteete, sealhulgas neid, mis on seotud teadusuuringute ning püügitegevuse kontrolli ja seirega.

1.5.4.    Kooskõla mitmeaastase finantsraamistikuga ja võimalik koostoime muude asjaomaste meetmetega

Säästva kalapüügi partnerluslepingu raames toetuseks eraldatavad summad moodustavad Cooki saarte riikliku eelarve jaoks jooksva sissetuleku. Kalandusalaste partnerluslepingute sõlmimise ja järelevalve üks tingimus on, et osa eraldistest peab olema suunatud (enamasti lisatuna riigieelarve seadusesse) kalandusministeeriumi valdkondliku poliitika raames toimuva tegevuse elluviimisele. Kõnealused finantsvahendid on vastavuses muude rahastamisallikatega, mida rahvusvahelised rahastajad pakuvad riigi tasandi kalandusvaldkonna projektide ja/või programmide rakendamiseks.

1.5.5.    Erinevate kasutada olevate rahastamisvõimaluste, sealhulgas vahendite ümberpaigutamise võimaluste hinnang

Ei kohaldata.

Ettepaneku/algatuse kestus ja finantsmõju

X Piiratud kestusega

   Kehtib alates 2020. aastast kuni 2022. aastani.

X    Finantsmõju avaldub kulukohustuste assigneeringutele 2020. aastal ning maksete assigneeringutele ajavahemikus 2020–2022.

Piiramatu kestusega

Rakendamise käivitumisperiood hõlmab ajavahemikku AAAA–AAAA,

millele järgneb täieulatuslik rakendamine

Ettenähtud eelarve täitmise viisid 10  

X Eelarve otsene täitmine komisjoni poolt

X oma talituste kaudu, sealhulgas kasutades liidu delegatsioonides töötavat komisjoni personali;

   rakendusametite kaudu

 Eelarve jagatud täitmine koostöös liikmesriikidega

 Eelarve kaudne täitmine, mille puhul eelarve täitmise ülesanded on delegeeritud:

◻ kolmandatele riikidele või nende määratud asutustele;

◻ rahvusvahelistele organisatsioonidele ja nende allasutustele (nimetage);

◻ Euroopa Investeerimispangale ja Euroopa Investeerimisfondile;

◻ finantsmääruse artiklites 70 ja 71 osutatud asutustele;

◻ avalik-õiguslikele asutustele;

◻ avalikke teenuseid osutavatele eraõiguslikele asutustele, kuivõrd nad esitavad piisavad finantstagatised;

◻ liikmesriigi eraõigusega reguleeritud asutustele, kellele on delegeeritud avaliku ja erasektori partnerluse rakendamine ja kes esitavad piisavad finantstagatised;

◻ isikutele, kellele on delegeeritud Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaste ÜVJP erimeetmete rakendamine ja kes on kindlaks määratud asjaomases alusaktis.

Mitme eelarve täitmise viisi korral esitage üksikasjad rubriigis „Märkused“.

Märkused

2.    HALDUSMEETMED

2.1.    Järelevalve ja aruandluse eeskirjad

Märkige sagedus ja tingimused.

Komisjon (merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat koostöös piirkonnas (Fidži) resideeruva kalandusatašeega) tagab protokolli rakendamise korrapärase järelevalve seoses ettevõtjatepoolse püügivõimaluste kasutamise ja püügiandmetega ning valdkondliku toetuse tingimuste järgimisega.

Lisaks sellele on säästva kalapüügi partnerluslepinguga ette nähtud vähemalt üks ühiskomitee iga-aastane koosolek, kus komisjon ja Cooki saared teevad kokkuvõtte lepingu ja protokolli rakendamisest ning kohandavad vajaduse korral kavandamist ja sellest tulenevalt ka rahalist toetust.

2.2.    Haldus- ja kontrollisüsteem(id)

2.2.1.    Eelarve täitmise viisi(de), rahastamise rakendamise mehhanismi(de), maksete tegemise korra ja kavandatava kontrollistrateegia selgitus.

Kindlakstehtud risk on ELi laevaomanike puhul kalapüügivõimaluste alakasutamine ja Cooki saarte puhul valdkondliku kalanduspoliitika rahastamiseks ettenähtud summade mittetäielik kasutamine või kasutamisel tekkivad viivitused.

2.2.2.    Teave kindlakstehtud riskide ja nende vähendamiseks kasutusele võetud sisekontrollisüsteemi(de) kohta

Ette on nähtud ulatuslik dialoog lepingus ja protokollis sätestatud valdkondliku poliitika kavandamise ja rakendamise teemal. Kontrollimeetodid hõlmavad ka tulemuste ühist analüüsimist.

Lisaks sellele on lepingu ja protokolliga ette nähtud eriklausel protokolli peatamiseks teatavatel tingimustel või kindlaksmääratud olukorras.


2.2.3.    Kontrollide kulutõhususe (kontrollikulude suhe hallatavate vahendite väärtusse) hinnang ja põhjendus ning prognoositav veariski tase (maksete tegemise ja sulgemise ajal).

2.3.    Pettuse ja eeskirjade eiramise ärahoidmise meetmed

Nimetage rakendatavad või kavandatud ennetus- ja kaitsemeetmed, nt pettustevastase võitluse strateegias esitatud meetmed.

Komisjon kohustub pidama Cooki saarte valitsusega poliitilist dialoogi ning tegema korrapärast koostööd, et parandada lepingu ja protokolli haldamist ja tugevdada ELi osalust varude säästvas majandamises. Kõikide komisjoni poolt säästva kalapüügi partnerluslepingu raames makstavate summade osas kasutatakse komisjoni tavalisi eelarvelisi ja finantsmenetlusi. Eelkõige selgitatakse täpselt välja kolmandate riikide arvelduskonto, kuhu rahaline toetus makstakse. Protokollis on sätestatud, et rahaline toetus makstakse Cooki saarte valitsuse osutatud pangakontole.

3.    ETTEPANEKU/ALGATUSE HINNANGULINE FINANTSMÕJU

3.1.    Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigid ja eelarveread, millele mõju avaldub

Olemasolevad eelarveread

Järjestage mitmeaastase finantsraamistiku rubriigiti ja iga rubriigi sees eelarveridade kaupa

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik

Eelarverida

Kulu liik

Osamakse

Number  

Liigendatud/liigendamata 11 .

EFTA riigid 12

kandidaatriigid 13

kolmandad riigid

finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punkti b tähenduses

11.03.01

Luua raamistik Euroopa Liidu kalalaevade püügitegevuse haldamiseks kolmandate riikide vetes (säästva kalapüügi lepingud)

Liigendatud

Ei

Ei

Ei

Ei

Uued eelarveread, mille loomist taotletakse

Järjestage mitmeaastase finantsraamistiku rubriigiti ja iga rubriigi sees eelarveridade kaupa

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik

Eelarverida

Kulu liik

Osamakse

Number  

Liigendatud/ liigendamata.

EFTA riigid

kandidaatriigid

kolmandad riigid

finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punkti b tähenduses

[XX.YY.YY.YY]

JAH/EI

JAH/EI

JAH/EI

JAH/EI

3.2.    Ettepaneku hinnanguline finantsmõju assigneeringutele

3.2.1.    Hinnanguline mõju tegevusassigneeringutele – ülevaade

   Ettepanek/algatus ei hõlma tegevusassigneeringute kasutamist

X    Ettepanek/algatus hõlmab tegevusassigneeringute kasutamist, mis toimub järgmiselt:

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik

Number

2

Jätkusuutlik kasv: loodusvarad

Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat

2020

2021

KOKKU

•Tegevusassigneeringud

Eelarverida 14 11.0301

Kulukohustused

(1a)

0,700

0,700

Maksed

(2 a)

0,350

0,350

0,700

Eelarverida

Kulukohustused

(1b)

Maksed

(2b)

Eriprogrammide vahenditest rahastatavad haldusassigneeringud 15  

Eelarverida

(3)

Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi assigneeringud KOKKU

Kulukohustused

= 1a + 1b + 3

Maksed

= 2a + 2b

+3

 Tegevusassigneeringud KOKKU

Kulukohustused

(4)

0,700

0,700

Maksed

(5)

0,350

0,350

0,700

•Eriprogrammide vahenditest rahastatavad haldusassigneeringud KOKKU

(6)

Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIGI 2 assigneeringud KOKKU

Kulukohustused

= 4 + 6

0,700

0,700

Maksed

= 5 + 6

0,350

0,350

0,700

Juhul kui ettepanek/algatus mõjutab mitut rubriiki, tuleb eelmist jaotist korrata

•Tegevusassigneeringud KOKKU (kõik rubriigid)

Kulukohustused

(4)

Maksed

(5)

Eriprogrammide vahenditest rahastatavad haldusassigneeringud KOKKU (kõik rubriigid)

(6)

Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIKIDE 1 kuni 4 assigneeringud KOKKU 
(võrdlussumma)

Kulukohustused

= 4 + 6

0,700

0,700

Maksed

= 5 + 6

0,350

0,350

0,700

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik

5

„Halduskulud“

Selle punkti täitmisel tuleks kasutada haldusalaste eelarveandmete tabelit, mis on esitatud õigusaktile lisatava finantsselgituse lisas (sisekorraeeskirjade V lisa), ja laadida see üles DECIDE võrku talitustevahelise konsulteerimise eesmärgil.

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

2020

2021

KOKKU

Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat

•Personalikulud

•Muud halduskulud

Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi assigneeringud KOKKU

Assigneeringud

Mitmeaastase finantsraamistiku 
RUBRIIGI 5
assigneeringud KOKKU

(Kulukohustuste kogusumma = maksete kogusumma)

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

2020

2021

KOKKU

Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIKIDE 1 kuni 5 assigneeringud KOKKU

Kulukohustused

0,700

0,700

Maksed

0,350

0,350

0,700

3.2.2.    Tegevusassigneeringutest rahastatav väljund (hinnang)

Kulukohustuste assigneeringud miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Märkige eesmärgid ja väljundid

2019

2020

2021

KOKKU

Väljundi liik 16

Keskmine kulu

Arv

Kulu

Arv

Kulu

Arv

Kulu

Arv

Koguarv

Kulud kokku

ERIEESMÄRK nr 1 17  

– Juurdepääs

Kord aastas

0,350

0,350

4,125

61,625

– Valdkondlik

Kord aastas

0,350

0,350

– Väljund

Erieesmärk nr 1 kokku

0,700

0,700

ERIEESMÄRK nr 2

– Väljund

Erieesmärk nr 2 kokku

KULUD KOKKU

0,700

0,700

3.2.3.    Hinnanguline mõju haldusassigneeringutele – ülevaade

X    Ettepanek/algatus ei hõlma haldusassigneeringute kasutamist

   Ettepanek/algatus hõlmab tegevusassigneeringute kasutamist, mis toimub järgmiselt:

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Aasta 
N 18

Aasta 
N + 1

Aasta 
N + +2

Aasta 
N + +3

Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6)

KOKKU

Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIGI 5 kulud kokku

Inimressursid

Muud halduskulud

Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIGI 5 kulud kokku

Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIGIST 5 välja jäävad kulud 19

Inimressursid

Muud halduskulud

Mitmeaastase finantsraamistiku RUBRIIGIST 5 välja jäävad kulud

KOKKU

Personalikulude ja muude halduskuludega seotud assigneeringute vajadused kaetakse asjaomase peadirektoraadi poolt kõnealuse meetme haldamiseks juba antud ja/või peadirektoraadi siseselt ümberpaigutatud assigneeringutest, mida vajaduse korral võidakse täiendada nendest lisaassigneeringutest, mis haldavale peadirektoraadile eraldatakse iga-aastase vahendite eraldamise menetluse käigus, arvestades eelarvepiirangutega.

3.2.3.1.    Hinnanguline personalivajadus

X    Ettepanek/algatus ei hõlma personali kasutamist.

   Ettepanek/algatus hõlmab personali kasutamist, mis toimub järgmiselt:

Hinnanguline väärtus täistööaja ekvivalendina

Aasta 
N

Aasta 
N + 1

Aasta N + 2

Aasta N + +3

Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6)

 Ametikohtade loeteluga ette nähtud ametikohad (ametnikud ja ajutised töötajad)

XX 01 01 01 (komisjoni peakorteris ja esindustes)

XX 01 01 02 (delegatsioonides)

XX 01 05 01/11/21 (kaudne teadustegevus)

10 01 05 01/11 (otsene teadustegevus)

Koosseisuväline personal (täistööajale taandatud töötajad) 20

XX 01 02 01 (üldvahenditest rahastatavad lepingulised töötajad, riikide lähetatud eksperdid ja renditööjõud)

XX 01 02 02 (lepingulised töötajad, kohalikud töötajad, riikide lähetatud eksperdid, renditööjõud ja noored spetsialistid delegatsioonides)

XX 01 04 aa  21

– peakorteris

– delegatsioonides

XX 01 05 02/12/22 (lepingulised töötajad, riikide lähetatud eksperdid ja renditööjõud kaudse teadustegevuse valdkonnas)

10 01 05 02/12 (lepingulised töötajad, riikide lähetatud eksperdid ja renditööjõud otsese teadustegevuse valdkonnas)

Muud eelarveread (märkige)

KOKKU

XX tähistab asjaomast poliitikavaldkonda või eelarvejaotist.

Personalivajadused kaetakse juba meedet haldavate peadirektoraadi töötajatega ja/või töötajate peadirektoraadi sisese ümberpaigutamise teel. Vajaduse korral võidakse personali täiendada iga-aastase vahendite eraldamise menetluse käigus, arvestades olemasolevate eelarvepiirangutega.

Ülesannete kirjeldus:

Ametnikud ja ajutised töötajad

Protokolli rakendamine (maksed, ELi laevade pääs Cooki saarte vetesse, püügilubade menetlemine), ühiskomiteede ettevalmistamine ja jälgimine, protokolli uuendamise ettevalmistamine: välishindamine, seadusandlikud menetlused, läbirääkimised.

Koosseisuväline personal

Protokolli rakendamine: suhtlemine Cooki saarte ametiasutustega ELi laevade pääsuks Cooki saarte vetesse, püügilubade menetlemine, ühiskomiteede ettevalmistamine ja jälgimine, eelkõige valdkondliku toetuse rakendamine.

3.2.4.    Kooskõla kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga

Ettepanek/algatus:

X    on täielikult rahastatav mitmeaastase finantsraamistiku asjaomase rubriigi sisese vahendite ümberpaigutamise kaudu.

See puudutab reservi eelarverea kasutamist (peatükk 40).

   tingib mitmeaastase finantsraamistiku asjaomases rubriigi mittesihtotstarbelise varu ja/või mitmeaastase finantsraamistiku määruses sätestatud erivahendite kasutuselevõtu.

Selgitage, millised toimingud on vajalikud, osutades asjaomastele rubriikidele, eelarveridadele ja summadele ning nimetades kasutatavad rahastamisvahendid.

   nõuab mitmeaastase finantsraamistiku muutmist.

Selgitage, millised toimingud on vajalikud, osutades asjaomastele rubriikidele, eelarveridadele ja summadele.

3.2.5.    Kolmandate isikute rahaline osalus

Ettepanek/algatus:

X    ei hõlma kolmandate isikute poolset kaasrahastamist

   hõlmab kaasrahastamist, mille hinnanguline summa on järgmine:

Assigneeringud miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Aasta 
N 22

Aasta 
N + 1

Aasta 
N + +2

Aasta 
N + +3

Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6)

Kokku

Nimetage kaasrahastav asutus 

Kaasrahastatavad assigneeringud KOKKU

 3.3.    Hinnanguline mõju tuludele

X    Ettepanekul/algatusel puudub finantsmõju tuludele.

   Ettepanekul/algatusel on järgmine finantsmõju:

   omavahenditele

   muudele tuludele

märkige, kas see on kulude eelarveridasid mõjutav sihtotstarbeline tulu    

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

Tulude eelarverida

Jooksva aasta eelarves kättesaadavad assigneeringud

Ettepaneku/algatuse mõju 23

Aasta 
N

Aasta 
N + 1

Aasta 
N + +2

Aasta 
N + +3

Lisage vajalik arv aastaid, et kajastada kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6)

Artikkel ………….

Sihtotstarbeliste tulude puhul märkige, milliseid kulude eelarveridasid ettepanek mõjutab.

Muud märkused (nt tuludele avaldatava mõju arvutamise meetod/valem või muu teave)

(1)    NÕUKOGU OTSUS, millega antakse Euroopa Komisjonile volitused alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu uue protokolli üle ning kõnealuse lepingu kehtiva protokolli võimaliku pikendamise üle (ST 8848/20).
(2)    Eelkõige COVID-19 pandeemiast tingitud praeguse ülemaailmse sanitaarolukorraga seotud tagajärgede tõttu.
(3)    Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokoll (ELT L 131, 20.5.2016, lk 10).
(4)    ELT L 354, 28.12.2013, lk 22.
(5)    Kooskõlas eelarvealast koostööd käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppega (2013/C 373/01).
(6)    ELT L 131, 20.5.2016, lk 3.
(7)    NÕUKOGU 28. veebruari 2017. aasta OTSUS (EL) 2017/418 Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja nende ajutise kohaldamise kohta (ELT L 64, 10.3.2017, lk 1).
(8)    ELT L 289, 25.10.2016, lk 1.
(9)    Vastavalt finantsmääruse artikli 58 lõike 2 punktile a või b.
(10)    Eelarve täitmise viise koos viidetega finantsmäärusele on selgitatud veebisaidil https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(11)    Liigendatud = liigendatud assigneeringud / liigendamata = liigendamata assigneeringud.
(12)    EFTA: Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon.
(13)    Kandidaatriigid ja vajaduse korral Lääne-Balkani potentsiaalsed kandidaatriigid.
(14)    Eelarve ametliku liigenduse kohaselt.
(15)    Tehniline ja/või haldusabi ning ELi programmide ja/või meetmete rakendamiseks antava toetusega seotud kulud (endised BA read), otsene teadustegevus, kaudne teadustegevus.
(16)    Väljunditena käsitatakse tarnitavaid tooteid ja osutatavaid teenuseid (nt rahastatud üliõpilasvahetuste arv, ehitatud teede pikkus kilomeetrites jms).
(17)    Vastavalt punktile 1.4.2 „Erieesmärk/eesmärgid ...“
(18)    Aasta, mil alustatakse ettepaneku/algatuse rakendamist. „N“ asemel tuleb märkida rakendamise esimene aasta (näiteks: 2021). Sama tuleb teha ka järgnevate aastate puhul.
(19)    Tehniline ja/või haldusabi ning ELi programmide ja/või meetmete rakendamiseks antava toetusega seotud kulud (endised BA read), otsene teadustegevus, kaudne teadustegevus.
(20)    Lepingulised töötajad, kohalikud töötajad, riikide lähetatud eksperdid, renditööjõud, noored spetsialistid delegatsioonides.
(21)    Tegevusassigneeringutest rahastatavate koosseisuväliste töötajate ülempiiri arvestades (endised BA read).
(22)    Aasta, mil alustatakse ettepaneku/algatuse rakendamist. „N“ asemel tuleb märkida rakendamise esimene aasta (näiteks: 2021). Sama tuleb teha ka järgnevate aastate puhul.
(23)    Traditsiooniliste omavahendite (tollimaksud ja suhkrumaksud) korral tuleb märkida netosummad, s.t brutosumma pärast 20 % sissenõudmiskulude mahaarvamist.
Top

Brüssel,24.9.2020

COM(2020) 598 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli kehtivusaja pikendamist) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta


Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vaheline kirjavahetuse vormis kokkulepe, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli kehtivusaja pikendamist

Euroopa Liidu kiri 

Lugupeetud kirjasaaja

Mul on au kinnitada, et oleme kokku leppinud järgmises ajutises korras, et pikendada kehtiva (14.10.2016–13.10.2020) protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) kehtivusaega kuni protokolli uuendamise üle peetavate läbirääkimiste lõpuleviimiseni.

Sellega seoses on Euroopa Liit ja Cooki saarte valitsus kokku leppinud järgmises:

(1)Alates 14. oktoobrist 2020 või mis tahes muust hilisemast kuupäevast pärast käesoleva kirjavahetuse allkirjastamist pikendatakse protokolli viimasel aastal kohaldatavat korda samadel tingimustel maksimaalselt ühe aasta võrra.

(2)Liidu rahaline toetus laevade juurdepääsu eest Cooki saarte vetele protokolli pikendatud kehtivusaja jooksul vastab protokolli artiklis 2 sätestatud aastasele summale. Makse tehakse ühe maksena hiljemalt kolme kuu möödumisel käesoleva kirjavahetuse ajutise kohaldamise kuupäevast.

(3)Kehtivusaja pikendamist käsitleva käesoleva kokkuleppe kohaselt on valdkondliku toetuse summa 350 000 eurot. Säästva kalapüügi partnerluslepingu artikli 6 kohane ühiskomitee kiidab selle summa maksmise protokolli artikli 3 kohaselt heaks hiljemalt nelja kuu jooksul pärast käesoleva kirjavahetuse kohaldamise alguskuupäeva. Valdkondliku toetuse rakendamist ja makseid käsitlevas protokolli artiklis 3 sätestatud tingimusi kohaldatakse mutatis mutandis.

(4)Kui läbirääkimised protokolli uuendamise üle jõuavad lõpule ja dokumendile kirjutatakse alla enne punktis 1 sätestatud üheaastase perioodi lõppu, vähendatakse eespool punktides 2 ja 3 osutatud rahalist toetust pro rata temporis-põhimõttel. Juba makstud summa arvatakse maha uue protokolli kohasest esimesest rahalisest toetusest.

(5)Kehtivusaja pikendamist käsitleva käesoleva kokkuleppe kohaldamise ajal antakse püügilitsentse protokollis sätestatud piirides vastavalt protokolli 1. lisa 5. jaos viimase kohaldamisaasta kohta sätestatud tasudele või ettemaksetele

(6)Käesolevat kirjavahetust kohaldatakse alates 14. oktoobrist 2020 või alates mis tahes muust hilisemast kuupäevast pärast käesoleva kirjavahetuse allakirjutamise kuupäeva ajutiselt kuni selle jõustumiseni. Kokkulepe jõustub kuupäeval, kui kokkuleppeosalised teatavad teineteisele protokolli jõustamiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

Oleksin tänulik, kui teataksite mulle selle kirja kättesaamisest ja kinnitaksite, et nõustute selle sisuga.

Lugupidamisega

                   …………………………

Euroopa Liidu nimel

Cooki saarte valitsuse kiri 

Lugupeetud kirjasaaja

Mul on au teatada, et sain kätte Teie tänase kuupäevaga kirja, mille sisu on järgmine:

„Lugupeetud kirjasaaja,

Mul on au kinnitada, et oleme kokku leppinud järgmises ajutises korras, et pikendada kehtiva (14.10.2016–13.10.2020) protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) kehtivusaega kuni protokolli uuendamise üle peetavate läbirääkimiste lõpuleviimiseni.

Sellega seoses on Euroopa Liit ja Cooki saarte valitsus kokku leppinud järgmises: 

(1)Alates 14. oktoobrist 2020 või mis tahes muust hilisemast kuupäevast pärast käesoleva kirjavahetuse allkirjastamist pikendatakse protokolli viimasel aastal kohaldatavat korda samadel tingimustel maksimaalselt ühe aasta võrra.

(2)Liidu rahaline toetus laevade juurdepääsu eest Cooki saarte vetele protokolli pikendatud kehtivusaja jooksul vastab protokolli artiklis 2 sätestatud aastasele summale. Makse tehakse ühe maksena hiljemalt kolme kuu möödumisel käesoleva kirjavahetuse ajutise kohaldamise kuupäevast.

(3)Kehtivusaja pikendamist käsitleva käesoleva kokkuleppe kohaselt on valdkondliku toetuse summa 350 000 eurot. Säästva kalapüügi partnerluslepingu artikli 6 kohane ühiskomitee kiidab selle summa maksmise protokolli artikli 3 kohaselt heaks hiljemalt nelja kuu jooksul pärast käesoleva kirjavahetuse kohaldamise alguskuupäeva. Valdkondliku toetuse rakendamist ja makseid käsitlevas protokolli artiklis 3 sätestatud tingimusi kohaldatakse mutatis mutandis.

(4)Kui läbirääkimised protokolli uuendamise üle jõuavad lõpule ja dokumendile kirjutatakse alla enne punktis 1 sätestatud üheaastase perioodi lõppu, vähendatakse eespool punktides 2 ja 3 osutatud rahalist toetust pro rata temporis-põhimõttel. Juba makstud summa arvatakse maha uue protokolli kohasest esimesest rahalisest toetusest.

(5)Kehtivusaja pikendamist käsitleva käesoleva kokkuleppe kohaldamise ajal antakse püügilitsentse protokollis sätestatud piirides vastavalt protokolli 1. lisa 5. jaos viimase kohaldamisaasta kohta sätestatud tasudele või ettemaksetele

(6)Käesolevat kirjavahetust kohaldatakse alates 14. oktoobrist 2020 või alates mis tahes muust hilisemast kuupäevast pärast käesoleva kirjavahetuse allakirjutamise kuupäeva ajutiselt kuni selle jõustumiseni. Kokkulepe jõustub kuupäeval, kui kokkuleppeosalised teatavad teineteisele protokolli jõustamiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

Oleksin tänulik, kui teataksite mulle selle kirja kättesaamisest ja kinnitaksite, et nõustute selle sisuga.“

Kinnitan, et Teie kirja sisu on minu valitsusele vastuvõetav.

Teie kiri koos käesoleva kirjaga moodustab Teie ettepanekule vastava kokkuleppe.

Lugupidamisega

Cooki saarte valitsuse nimel

Top