Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0208

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust

COM/2019/208 final

Brüssel,14.6.2019

COM(2019) 208 final

2019/0101(COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust

(EMPs kohaldatav tekst)


SELETUSKIRI

1.ETTEPANEKU TAUST

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

13. detsembril 2018 võttis Üldkohus vastu otsuse hagide T-339/16 (Ville de Paris/komisjon), T-352/16 (Brüssel/komisjon) ja T-391/16 (Ayuntamiento de Madrid/komisjon), mis olid esitatud komisjoni määruse (EL) 2016/646 (millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega 1 ) kohta. Määruses (EL) 2016/646 on sätestatud vastavustegurid, millega hinnatakse sõiduki vastavust heitkoguste piirnormidele tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katse käigus. Vaidlustatud vastavustegureid kasutati tegelikus liikluses mõõdetud heitkoguste ja laboris mõõdetud heitkoguste erinevuse järkjärguliseks vähendamiseks.

Kohus ei otsusta vastavustegurite tehnilise vajalikkuse üle. Komisjon leiab, et määrus (EL) 2016/646 muudab de facto määrusega (EL) 715/2007 kehtestatud piirnormi 80 mg/km, võimaldades tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katsetel kõrgemat heitkoguste taset kui siis, kui heitkoguseid mõõdetakse laboritingimustes. Kohus leiab, et vastavustegurid oleks võinud kehtestada ainult seadusandja ise, kuna see on seotud seadusandliku akti (määrus (EÜ) nr 715/2007 2 ) olulise osaga. Seetõttu tühistas kohus määruse (EL) 2016/646 selle osa, millega määrati kindlaks vastavustegurid.

Tühistamine on osaline. Seega jääb RDE-katsemenetlus, mis on kehtestatud komisjoni määrusega (EL) 2016/427 3 ja mida on täiendavalt muudetud komisjoni määrustega (EL) 2016/646 4 , (EL) 2017/1154 5 ja (EL) 2018/1832 6 , kehtima ning seda tuleb tüübikinnitusel endiselt teha.

Vajadus käesoleva ettepaneku vastuvõtmiseks tuleneb otseselt Üldkohtu otsusest kohtuasjades T-339/16, T-352/16 ja T-391/16 ning selle kiire vastuvõtmine on äärmiselt oluline, et vältida õiguslikku ebakindlust seoses 1. septembrist 2017 juba antud tüübikinnituste ja tulevaste tüübikinnitustega. Tegelikult on oluline, et ettevõtjatel oleks kohaldatavate eeskirjade suhtes selgus niipea kui võimalik ja igal juhul enne, kui kohtuotsus 23. veebruaril 2020 jõustub. Õiguskindlusetuse riski vähendamiseks on artiklis 3 tähtajaks määratud kolm päeva.

Et vältida õiguslikku ebakindlust alates 1. septembrist 2017 juba antud tüübikinnituste suhtes, lükkab Üldkohus selle tühistamise mõju edasi maksimaalselt 12 kuu võrra (st 23. veebruarini 2020), et anda komisjonile otsuse rakendamiseks aega.

Vahepeal on komisjon otsustanud teha Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku varem vastu võetud vastavustegurite taaskehtestamise kohta, et vältida liigset koormust tootjatele, kes juba kavandasid oma sõidukid varasemat tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmise menetlust arvesse võttes.

Peale selle teeb komisjon ettepaneku, et seadusandja annaks komisjonile õiguse igal aastal seadusandja kehtestatud vastavustegureid allapoole korrigeerida, et kajastada kaasaskantavate mõõteseadmete täpsuse parandamisel tehtud edusamme. See võimaldab lämmastikoksiidide (NOx) heitkoguseid tegelikus liikluses järk-järgult veelgi vähendada.

Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega

Heitkoguste normid võetakse vastu sõiduautode, kaubikute ning linnaliini- ja kaugsõidubusside tüübikinnitust käsitleva ELi raamistiku osana. Järjestikuseid Euro-norme märgitakse kergeveokite (sõiduautod ja kaubikud) puhul araabia numbritega ja raskeveokite (veoautod, bussid ja kaugsõidubussid) puhul rooma numbritega. Viimased normid on Euro 6 kergsõidukitele ja Euro VI raskeveokitele:

Direktiivis 2007/46/EÜ 7 on sätestatud ühine õigusraamistik sõiduautode, kaubikute, veoautode ja busside tüübikinnituse jaoks.

Euro 5 ja euro 6 norme käsitlevas määruses (EÜ) nr 715/2007 on reguleeritud saasteainete, eelkõige lämmastikoksiidide (NOx) heite piirnormiks (NOx, st NO ja NO2 kombineeritud heide) sõidukitele 80 mg/km.

Määrusega (EÜ) nr 692/2008 rakendatakse ja muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust

Määrustes 2017/1151 (kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus) ja 2018/1832 (tegelikus liikluses tekkivad heitkogused 4) määratakse kindlaks uued sõidukite tüübikinnituse katsemenetlused ja lubatakse katsetamine tegelikus liikluses, sealhulgas katsetamine sõltumatute sertifitseeritud laborite poolt.

Määrusega nr 595/2009/EÜ on ette nähtud, et uued raskeveokid ja mootorid peavad vastama uutele heitkoguste piirnormidele, ning on kehtestatud teabele juurdepääsu lisanõuded.

Komisjoni määrusega (EL) nr 582/2011 rakendatakse ja muudetakse määrust (EÜ) nr 595/2009 seoses raskeveokite heidetega (Euro VI).

Euro-heitenormid on kaasa toonud tahkete osakeste heite väga märkimisväärse vähenemise nii massi (PM) kui ka arvu (PN) poolest ja muude saasteainete, näiteks süsivesinike (HC) ja süsinikmonooksiidi (CO) poolest. Maanteetranspordist tulenevat NOx heidet ja eelkõige lämmastikdioksiidi (NO2) heidet ei ole siiski vähendatud nii palju, kui Euro-heitenormide kasutuselevõtuga 1991. aastal loodeti. Selle põhjuseks on asjaolu, et tegelikes sõidutingimustes on heitkogused sageli suuremad kui tüübikinnituskatsete käigus mõõdetud heitkogused (eriti diiselsõidukite puhul).

Kuna viimastel aastatel täheldati märkimisväärset erinevust kergsõidukite tegelikus liikluses ja laborikatsete käigus tekkivate heitkoguste vahel, töötas komisjon välja RDE-katsemenetluse, mida kohaldatakse alates 1. septembrist 2017. Selles katsemenetluses, mis kajastab paremini tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid ja vähendab erinevust tegelikus liikluses ja laboris mõõdetud heitkoguste vahel, kasutatakse heitkoguste mõõtmiseks kaasaskantavaid sõiduki pardal olevaid heiteanalüsaatoreid realistliku teekatse ajal.

RDE-menetlus täiendab laboripõhist menetlust, et kontrollida, kas laboratoorse katse käigus mõõdetud lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heitkoguste tase püsib madal ka tegelikes sõidutingimustes. Uusimate heitenormide („Euro 6d-TEMP“ või „Euro 6d“) kohaselt sertifitseeritud kergsõidukid on kinnituse saanud tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste katsete tulemusel.

Lisaks katsekorra olulisele muutmisele on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrusega (EL) 2018/858 (mootorsõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta) tagatud tõhus turujärelevalve sõidukite keskkonnamõju üle.

Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega

Õhukvaliteet on kogu Euroopa Liidus viimastel aastakümnetel paranenud tänu ELi ning riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste ühistele pingutustele. See hõlmab võrreldes 2000. aastaga 10–70-protsendilist õhusaasteainete heitkoguste vähendamist olenevalt saasteainest (ja NOx vähendamist 42 %). Vähendamine põhineb ka edusammudel, mis on tehtud keskkonnakaitsealaste nõuete transpordisektorisse integreerimisel. 8  

Siiski seisavad linnad Euroopa Liidus jätkuvalt silmitsi tõsiste probleemidega, mis on seotud lämmastikdioksiidi (NO2) kontsentratsiooniga välisõhus, kusjuures maanteetranspordil on endiselt suurim osakaal selles, et inimeste tervise ja keskkonna kaitseks mõeldud välisõhu kvaliteeti ja Euroopa õhu puhtamaks muutmist käsitleva direktiiviga (direktiiv 2008/50/EÜ) sätestatud piirnorme ületatakse. 2016. aastal teatas 19 liikmesriiki normide ületamisest 9 , tavaliselt linnapiirkondade suure NOx heite (NO + NO2) tõttu, mis on põhjustatud kohalikust liiklusest. Diiselautode ja kaubikute NOx heitkogused, mis võivad tegelikes sõiduoludes olla oluliselt kõrgemad kui labori katsetsüklis mõõdetud regulatiivsed heite piirnormid, aitavad sellele oluliselt kaasa. 10  

Diiselautode kohustuslikke NOx heite piirnorme on ELis järk-järgult vähendatud 500 mg-lt kilomeetri kohta Euro 3 tasemel (diiselsõidukite Euro 1 ja Euro 2 tasemel ei ole NOx piirnorme kehtestatud) 80 mg/km-le (Euro 6 tasemel) 11 . Siiski on tõendeid selle kohta, et vaatamata nendele üha rangematele NOx piirnormidele, mida kontrollitakse laboritingimustes ja standarditud katsetsükli abil, ei vähenenud tegelikus liikluses tekkivad NOx heitkogused samal määral (Weiss et al. 2011).

Vastuseks sellele töötas komisjon välja tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste mõõtmise menetluse (RDE). See uus katsemenetlus on vajalik diiselautode tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste kontrollimiseks. Esimest korda kasutati seda alates 2016. aasta algusest seire eesmärgil laborikatse täiendamiseks ja uute sõidukitüüpide suhtes on seda kohaldatud alates 1. septembrist 2017; kõigi uute sõidukite suhtes kohaldatakse seda alates 1. septembrist 2019.

2.ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

Õiguslik alus

Ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114.

Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)

Võttes arvesse muid mootorsõidukite tüübikinnitust käsitlevaid õigusakte, põhineb kõnealune meede Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 114, millega on tagatud siseturu toimimine.

Euroopa Liidu meetmed on vajalikud selleks, et vältida tõkete tekkimist ühtsel turul eelkõige autotööstuse valdkonnas, ning õhusaaste ja kliimamuutuste rahvusvahelise iseloomu tõttu. Kuigi peamiste toksiliste õhusaasteainete mõju on kõige tugevam saasteallika läheduses, ei piirdu õhukvaliteedile avalduv mõju kohaliku tasandiga ja piiriülene saaste on tõsine keskkonnaprobleem, mis tihti muudab riiklikud lahendused ebatõhusaks. Mõõtmised atmosfääris annavad tunnistust sellest, et ühes liikmesriigis tekkiv reostus suurendab saastet ka teistes liikmesriikides. Õhusaaste probleemi lahendamiseks on vajalik kooskõlastatud tegevus ELi tasandil.

Proportsionaalsus

Ettepanek on proportsionaalne, kuna sellega nähakse ette vajalikud õiguslikud muudatused ja samas ei lähe see kaugemale sellest, mis on vajalik ühest küljest mootorsõidukite saasteainete heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamiseks ja teiselt poolt sõidukitootjatele õiguskindluse tagamiseks. Sellega nähakse ette vajalikud õiguslikud tingimused, et tagada tootjatele võimalikult suurel määral võrdsed tingimused.

Vahendi valik

Määruse kasutamine on asjakohane, kuna sellega muudetakse kehtivat määrust.

3.JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll

Ei kohaldata

Konsulteerimine sidusrühmadega

Komisjon saatis autotööstuse esindajatele enne RDE-vastavustegurite vastuvõtmist küsimustiku. Küsimustiku abil sooviti saada tehnilist teavet ja andmeid komisjoni koostatava hinnangu tarbeks. Küsimused keskendusid järgmisele kolmele valdkonnale:

a) uue diiselsõidukipargi koosseis seoses NOx vähendamise tehnoloogiaga;

b) kõik olemasolevad andmed nende sõidukite tegelike heitkoguste kohta;

c) teave üldiste NOx heitkoguste tulemuste parandamise võimaluste kohta.

Saadi neli vastust. Vastused saabusid Euroopa autotootjate ühenduselt (ACEA), teadusühenduselt Association for Emissions Control by Catalyst (AECC), ühelt (anonüümsust taotlenud) autotootjate ühenduselt ja ühelt (anonüümsust taotlenud) esimese taseme tarnijalt. Vaatamata kirjalikele ja mitmetele suulistele taotlustele asjaomastes töörühmades ei andnud teavet ükski konkreetne sõidukitootja. Neljast saadud vastusest esitasid asjakohast teavet ja andmeid üksnes AECC ja esimese taseme tarnija. Ülejäänud kaks vastust osutusid antud kontekstis suhteliselt kasutuks.

Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine

Enne määruse (EL) 2016/646 vastuvõtmist tegi komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) metauuringu NOx heitkoguste kohta, mis saadi kaasaskantavate heitkoguste mõõtmise süsteemidega (PEMS) teostatud Euro 6 diiselsõidukite katsetega. Saadud andmekogum hõlmas 36 eri tüüpi diiselsõidukit ja 234 katsesõitu. See oli põhjalik ja usaldusväärne andmekogum, millest ilmnes, et Euro 6 diiselsõidukite keskmine NOx heitkoguste tase maanteel oli umbes 4 (st neli korda regulatiivsest NOx piirnormist kõrgem).

Mõjuhinnang

Käesoleva ettepaneku puhul ei ole mõju hindamine vajalik. Käesoleva algatusega muudetakse õiguslikku vahendit, mille abil määratakse kindlaks samad olemasolevad vastavustegurid, mis on vajalikud tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katsemenetluse nõuetekohaseks kohaldamiseks, ning volitatakse komisjoni vastavustegurit veelgi allapoole korrigeerima, et kohandada seda tehnika arenguga. Vastavustegurid ei mõjuta määruses (EÜ) nr 715/2007 sätestatud kehtivaid heitkoguste piirnorme, mille mõju hinnati määruse (EÜ) nr 715/2007 12 vastuvõtmise ajal.

Põhiõigused

Ettepanek ei mõjuta põhiõiguste kaitset.

4.MÕJU EELARVELE

Ei kohaldata.

5.MUU TEAVE

Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord

Ei kohaldata.

Selgitavad dokumendid (direktiivide puhul)

Ei kohaldata.

2019/0101 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 13 ,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 715/2007 14 on üks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/46/EÜ 15 ette nähtud tüübikinnitusmenetlust käsitlevatest eraldiseisvatest õigusaktidest.

(2)Määrusega (EÜ) nr 715/2007 on ette nähtud, et uued kergsõidukid peavad vastama teatavatele heite piirnormidele (Euro 5 ja Euro 6 normid), ning kehtestatakse lisanõuded sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse kohta. Kõnealuse määruse rakendamiseks vajalikud konkreetsed tehnilised sätted on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 692/2008 16 ja seejärel komisjoni määruses (EL) 2017/1151 17 .

(3)Mootorsõidukite tüübikinnituse heitega seotud nõudeid on Euroopa normide kasutuselevõtmise ja hilisema läbivaatamisega järk-järgult oluliselt karmistatud. Kuigi üldiselt on sõidukite heide kõigi reguleeritud saasteainete ulatuses oluliselt vähenenud, ei olnud see nii diiselmootoritest pärinevate NOx heitkoguste puhul ega eelkõige kergsõidukitesse paigaldatud bensiini otsesissepritsega mootorite tahkete osakeste puhul. Seetõttu on vaja olukorra parandamiseks võtta meetmeid.

(4)Komisjon analüüsis määruses (EÜ) nr 692/2008 kehtestatud tüübikinnitusega seotud menetlusi, katseid ja nõudeid oma uuringutele ja komisjonivälistele allikatele toetudes põhjalikult ja leidis, et Euro 5 ka Euro 6 sõidukite tegelikus liikluses teel tekkivad heitkogused ületavad oluliselt heitkoguseid, mida on mõõdetud regulatiivses uues Euroopa sõidutsüklis (New European Driving Cycle, NEDC), seda eriti diiselsõidukite NOx heite osas.

(5)Selle tulemusena töötas komisjon välja uue metoodika tegelikes sõidutingimustes tekkivate sõidukite heitkoguste katsetamiseks ehk tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste (RDE) katsemenetluse. RDE-katsemenetlus kehtestati komisjoni määrustega (EL) 2016/427 18 ja (EL) 2016/646 19 . Hiljem võeti see üle määrusesse (EL) 2017/1151 ja täiendati parandatud komisjoni määrusega (EL) 2017/1154 20 .

(6)Määrusega (EL) 2016/646 21 kehtestati RDE-katsemenetluse kohaldamise tähtajad ning RDE-katsemenetluses kasutatavad vastavuskriteeriumid. Selleks kasutati saasteainepõhiseid vastavustegureid, et võtta arvesse kaasaskantava heitemõõtmissüsteemi (PEMS) abil tehtud mõõtmiste statistilist ja tehnilist ebakindlust.

(7)13. detsembril 2018 võttis Üldkohus liidetud kohtuasjades T-339/16, T-352/16 ja T-391/16 22 vastu otsuse seoses hagiga määruse (EL) 2016/646 tühistamiseks. Üldkohus tühistas määruse (EL) 2016/646 selle osa, millega määrati kindlaks vastavustegurid, mida kasutatakse selleks, et hinnata RDE-katse tulemuste vastavust määruses (EÜ) nr 715/2007 sätestatud heite piirnormidele. Kohus leidis, et vastavustegurid võib kehtestada ainult seadusandja, kuna need on seotud määruse (EÜ) nr 715/2007 olulise osaga.

(8)Üldkohus ei seadnud kahtluse alla vastavustegurite tehnilist põhjendatust. Seepärast ja arvestades, et tehnoloogia arengu praeguses etapis on tegelikus liikluses mõõdetud heitkogused ja laboris mõõdetavad heitkogused endiselt erinevad, on asjakohane võtta vastavustegurid määruses (EÜ) nr 715/2007 kasutusele.

(9)Selleks et võimaldada tootjatel järgida Euro 6 heitkoguste piirnorme RDE-katsemenetluses, tuleks tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katses kasutatavad vastavuskriteeriumid kehtestada kahes etapis. Esimese sammuna tuleks tootja taotluse korral kohaldada ajutist vastavustegurit, teise sammuna tuleks kasutada ainult lõplikku vastavustegurit. Komisjon peaks lõplikke vastavustegureid tehnika arengut silmas pidades pidevalt jälgima.

(10)Lissaboni lepinguga anti seadusandjale võimalus delegeerida komisjonile õigus võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ja täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 lõike 1 alusel delegeeritavad volitused võivad hõlmata meetmeid, mis vastavad üldjoontes nõukogu otsuse 1999/468/EÜ 23 artikli 5a kehtestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohastele meetmetele. Seetõttu on vajalik kohandada määruse (EÜ) nr 715/2007 kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist käsitlevad sätted Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.

(11)Selleks et aidata kaasa liidu õhukvaliteedi eesmärkide saavutamisele ja vähendada sõidukite heitkoguseid, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte konkreetsete menetluste, katsete ja tüübikinnitusnõuete üksikasjalike eeskirjade kohta. Kõnealune delegeerimine peaks hõlmama määruse (EÜ) nr 715/2007 täiendamist nende läbivaadatud eeskirjadega ning heitkoguste mõõtmiseks kasutatavate katsetsüklitega; heitekontrollisüsteemide tõhusust vähendavate katkestusseadmete kasutamise keelu rakendamise nõudeid; meetmeid, mis on vajalikud, et täita tootja kohustust tagada sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavus; tahkete osakeste mõõtmise muudetud korra vastuvõtmist. Samuti peaks delegeerimine hõlmama määruse (EÜ) nr 715/2007 muutmist, et korrigeerida lõplikke vastavustegureid allapoole, et võtta arvesse kaasaskantava heitemõõtmissüsteemi tehnilist arengut, ning et muuta tahkete osakeste massi põhiseid piirnorme ja kehtestada tahkete osakeste arvulised piirnormid. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu saama kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel peaks olema pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(12)Selleks et tagada rakendamise järjepidevus tehnika arengut silmas pidades, tuleks käesoleva määruse jõustumise ajal pooleli olev kontrolliga regulatiivmenetlus, mille kohta komitee on oma arvamuse juba esitanud, viia lõpule kooskõlas otsuse 1999/468/EÜ artikliga 5a.

(13)Selleks et tagada ühetaolised tingimused määruse (EL) nr 715/2007 artikli 4 lõigete 2 ja 3 rakendamiseks, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 24 .

(14)Kuna käesoleva määruse eesmärke, milleks on kehtestada eeskirjad mootorsõidukite heitkoguste kohta, et aidata kaasa peamiste õhukvaliteedi eesmärkide saavutamisele, ei suuda liikmesriigid üksi piisaval tasemel saavutada, sest kehtiva tüübikinnitusega mootorsõidukeid võib turustada piiriüleselt, kuid meetme ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(15)Määrust (EÜ) nr 715/2007 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 715/2007 muudetakse järgmiselt.

(1)Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Tootja taotlusel võib käesoleva määruse alusel antud tüübikinnitust laiendada lõikes 1 käsitletud sõidukitelt ka direktiivi 2007/46/EMÜ II lisas määratletud M1, M2, N1 ja N2 -kategooria sõidukitele, mille tuletatud mass on kuni 2 840 kg ja mis vastavad käesolevas määruses kehtestatud nõuetele. “.

(2)Artikli 3 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid: “.

(3)Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

(a)lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.Tootjad tõendavad, et kõik ühenduses müüdavad, registreeritavad või kasutuselevõetavad uued sõidukid saavad tüübikinnituse vastavalt käesolevale määrusele. Samuti tõendavad tootjad, et kõik uued varu-saastetõrjeseadmed, mis vajavad tüübikinnitust ja mida ühenduses müüakse või võetakse kasutusele, saavad tüübikinnituse vastavalt käesolevale määrusele.

Need kohustused hõlmavad I lisas sätestatud heitkoguste piirnormide järgimist. I lisa tabelis 2 sätestatud Euro 6 heitkoguste piirnormide järgimiseks jagatakse mis tahes kehtiva tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste katse käigus kindlaks määratud heitkogused I lisa tabelis 2a sätestatud vastavusteguriga. Tulemus peab jääma allapoole nimetatud lisa tabelis 2 sätestatud Euro 6 heite piirnorme.“;

(b)lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega lõigetes 2 ja 3 osutatud erimenetlused ja -nõuded. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. “.

(4)Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

(a)lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.    Tootja varustab sõidukid selliselt, et komponendid, mis võivad mõjutada heitmeid, oleksid konstrueeritud, valmistatud ja kokku monteeritud selliselt, et sõiduk on normaalse kasutamise korral kooskõlas käesoleva määrusega.“;

(b)lõike 3 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada lõikeid 1 ja 2, kehtestades erinõuded ja töötades välja käesolevas lõikes sätestatud tüübikinnituse erimenetlused, katsed ja nõuded, mis on seotud eelkõige:“.

(5)Artikli 6 lõike 7 teine lause asendatakse järgmisega:

„Kui see teave ei ole veel kättesaadav või ei vasta veel käesolevale määrusele, esitab tootja selle kuue kuu jooksul alates tüübikinnituse kuupäevast. “.

(6)Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

Artikkel 8

Delegeeritud õigusaktid sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse kohta

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada artikleid 6 ja 7. Selle hulka kuulub OBD- ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe esitamise tehniliste tingimuste määratlemine ja ajakohastamine, pöörates erilist tähelepanu VKEde erivajadustele.“.

(7)Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

(a)lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Alates 2. juulist 2007 ei tohi riigiasutused sõiduki heitmete või kütusekuluga seotud põhjustel keelduda andmast uut tüüpi sõidukile EÜ või siseriiklikku tüübikinnitust, mida tootja taotleb, või keelata uue sõiduki registreerimist, müüki või kasutuselevõtmist, kui asjassepuutuv sõiduk on kooskõlas käesoleva määrusega, ja eriti I lisa tabelis 1 sätestatud Euro 5 piirnormide või I lisa tabelis 2 sätestatud Euro 6 piirnormidega, kui artikli 4 lõike 1 teisest lõigust ei tulene teisiti.“;

(b)lõiked 4 ja 5 asendatakse järgmisega:

„4. Alates 1. septembrist 2014 ja N1-kategooria II ja III klassi ning N2-kategooria sõidukite puhul alates 1. septembrist 2015 keelduvad riigiasutused heite või kütusekuluga seotud põhjustel EÜ või siseriikliku tüübikinnituse andmisest uut tüüpi sõidukitele, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega ning eriti I lisa tabelis 2 sätestatud Euro 6 piirnormidega.

Vastavust Euro 6 piirnormidele tuleb kontrollida mis tahes asjakohase RDE-katse käigus, võttes arvesse I lisa tabelis 2a sätestatud saasteainepõhiseid vastavustegureid kooskõlas artikli 4 lõike 1 teise lõiguga.

5. Alates 1. septembrist 2015 ja N1-kategooria II ja III klassi ning N2-kategooria sõidukite puhul alates 1. septembrist 2016 loevad riigiasutused direktiivi 2007/46/EÜ artikli 18 tähenduses kehtetuks nende uute sõidukite vastavussertifikaadi, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega ning eriti I lisa tabelis 2 sätestatud Euro 6 piirnormidega [„mis on kindlaks määratud lõike 4 teise lõigu kohaselt“,] ja keelavad heite või kütusekuluga seotud põhjustel nende registreerimise, müügi ja kasutuselevõtmise.

Vastavust Euro 6 piirnormidele tuleb kontrollida mis tahes asjakohase RDE-katse käigus, võttes arvesse I lisa tabelis 2a sätestatud saasteainepõhiseid vastavustegureid kooskõlas artikli 4 lõike 1 teise lõiguga.“.

(8)Artikli 11 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kui uued varusaastetõrjeseadmed, mis on ette nähtud paigaldamiseks käesoleva määruse alusel tüübikinnitusega kinnitatud sõidukitele, ei ole seda tüüpi, millele on antud käesoleva määruse kohaselt tüübikinnitus, keelavad riigiasutused nende müügi või paigaldamise sõidukitele.“.

(9)Artikli 12 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid võivad pakkuda käesoleva määrusega kooskõlas olevate mootorsõidukite seeriatootmisele finantssoodustusi.“.

(10)Artikli 14 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, et võtta vastu järgmised meetmed, mis põhinevad sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmse foorumi egiidi all läbiviidava ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni tahkete osakeste mõõtmise programmi tulemustel, vähendamata liidus keskkonnakaitse taset:

a)    Muuta käesolevat määrust, et vaadata läbi I lisas sätestatud tahkete osakeste massi ja osakeste arvu piirnormid;

b)    täiendada käesolevat määrust, võttes vastu tahkete osakeste arvu läbivaadatud mõõtmiskorra.

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte:

a) mis täiendavad käesolevat määrust, et kohandada menetlusi, katseid ja nõudeid ning heitkoguste mõõtmiseks kasutatavaid katsetsükleid, et õigesti kajastada tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid;

b) millega muudetakse käesolevat määrust, et kohandada I lisa tabelis 2a sätestatud saasteainepõhised lõplikud vastavustegureid tehnika arenguga.“.

(11)Lisatakse artikkel 14a:

„Artikkel 14a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ja artikli 14 lõigetes 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [jõustumiskuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ja artikli 14 lõigetes 2 ja 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6. Artikli 5 lõike 3, artikli 8 ja artikli 14 lõigete 2 ja 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“.

(12)Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

Komiteemenetlus

1.Komisjoni abistab direktiivi 2007/46/EÜ artikli 40 lõikes 1 osutatud komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.“.

(13)I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus ei mõjuta määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõike 3, artikli 8 ning artikli 14 lõigete 2 ja 3 kohaseid käimasolevaid menetlusi, mille puhul komitee on oma arvamuse kooskõlas otsuse 1999/468/EÜ artikliga 5a juba esitanud.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel    Nõukogu nimel

president    eesistuja

(1)    ELT L 109, 26.4.2016, lk 1.
(2)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1).
(3)    Komisjoni 10. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/427, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitmetega (ELT L 82, 31.3.2016, lk 1).
(4)    Komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/646, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega (ELT L 109, 26.4.2016, lk 1).
(5)    Komisjoni 7. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1154, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) 2017/1151, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) tegelikus liikluses tekkiva heite osas (ELT L 175, 7.7.2017, lk 708).
(6)    Komisjoni 5. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1832, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ, komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) 2017/1151, et parandada kergsõidukite heitkoguste tüübikinnituskatseid ja -menetlusi, sealhulgas kasutusel olevate sõidukite vastavuskatseid ja tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katseid, ning võtta kasutusele kütuse- ja elektrienergiakulu jälgimise seadmed (ELT L 301, 27.11.2018, lk 1).
(7)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1).
(8)    Vaata: COM (2018) 330. Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile.
(9)    Vaata: Euroopa Keskkonnaamet (EEA), 2019. Õhukvaliteet Euroopas – 2018. aasta aruanne https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018  
(10)    Maanteetranspordi tõttu tekib umbes 40 % lämmastikdioksiidide heitkogustest ELis. Liikluse tõttu õhku paisatud lämmastikoksiidide üldheitkogusest 80 % tekitavad diiselmootoriga sõidukid.
(11)    Euro 6 NOx piirnorm kehtestati 2007. aastal ja seda hakati kohaldama uute sõidukitüüpide suhtes septembris 2014 ja uute sõidukite suhtes septembris 2015.
(12)    Komisjoni talituste töödokument — Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku (mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses heitmetega ja sõidukite remonditeabe kättesaadavust ning millega muudetakse direktiivi 72/306/EMÜ ja direktiivi ../../EÜ — mõjuhinnang) lisa {KOM (2005) 683 lõplik}./* SEK/2005/1745 */
(13)    ELT C , , lk .
(14)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1).
(15)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1).
(16)    Komisjoni 18. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 692/2008, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 199, 28.7.2008, lk 1).
(17)    Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1151, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008 (ELT L 175, 7.7.2017, lk 1).
(18)    Komisjoni 10. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/427, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitmetega (ELT L 82, 31.3.2016, lk 1).
(19)    Komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/646, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega (ELT L 109, 26.4.2016, lk 1).
(20)    Komisjoni 7. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1154, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) 2017/1151, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) tegelikus liikluses tekkiva heite osas (ELT L 175, 7.7.2017, p.708).
(21)    Komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/646, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega (ELT L 109, 26.4.2016, lk 1).
(22)    13. detsembri 2018. aasta kohtuotsus Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid vs. komisjon, T-339/16, T-352/16 ja T-391/16, EU:T:2018:927.
(23)    Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).
(24)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
Top

Brüssel,14.6.2019

COM(2019) 208 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust


LISA

Määruse (EÜ) nr 715/2007 I lisasse lisatakse järgmine tabel 2a:

 Tabel 2a

Tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste vastavustegurid

Lämmastikoksiidid (NOx)

Tahkete osakeste arv (PN)

Süsinikmonooksiid (CO)( 1 )

Süsivesinike koguheide (THC)

Süsivesinikud ja lämmastikoksiidid (THC + NOx) kokku

CFpollutant-final (2)

1,43

1,5

CF pollutant-temp (3)

2,1

1,5

(1) CO heide mõõdetakse ja registreeritakse kõigi RDE-katsete puhul.

(2) CFpollutant-final — vastavustegur, mida kasutatakse Euro 6 heitkoguste piirnormide järgimise kontrollimiseks, võttes arvesse mobiilse heitemõõtmissüsteemi (PEMS) kasutamisega seotud tehnilist ebakindlust.

(3) CF pollutant-temp on ajutine vastavustegur, mida võib tootja taotlusel kasutada alternatiivina tegurile CFpollutant-final 5 aasta ja 4 kuu pikkusel ajavahemikul pärast artikli 10 lõikes 4 ja 5 nimetatud kuupäevi.“.

Top