EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0442

KOMISJONI TEATIS KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi eelarve, mis toetab Euroopa majanduse taastekava

COM/2020/442 final

Brüssel,27.5.2020

COM(2020) 442 final

KOMISJONI TEATIS

ELi eelarve, mis toetab Euroopa majanduse taastekava


ELi EELARVE, MIS TOETAB EUROOPA MAJANDUSE TAASTEKAVA

1.Ambitsioonikas ja uuenduslik ELi eelarve, mis aitab Euroopa majandust taastada

Komisjon on esitanud julge ja tervikliku kava Euroopa majanduse taastamiseks 1 . See kava põhineb solidaarsusel ja õiglusel ning on tihedalt seotud liidu ühiste põhimõtete ja väärtustega. Kavas sätestatakse, kuidas anda Euroopa majandusele hoogu, edendada rohe- ja digipööret ning muuta majandus tulevaste põlvkondade jaoks õiglasemaks, vastupidavamaks ja jätkusuutlikumaks.

Koroonaviiruse pandeemia on jõudnud igasse paika Euroopa Liidus ja kogu maailmas. Pandeemia majanduslik ja sotsiaalne mõju on aga liikmesriigiti väga erinev, samuti erineb liikmesriikide suutlikkus tulla kriisiga toime ja sellele reageerida. See ähvardab tekitada ohtlikke erinevusi liikmesriikide majanduste vahel ja seab ühtse turu tõsise surve alla. Euroopa vajab koordineeritud reageerimist, mis oleks kiire, ambitsioonikas ja suunatud sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse.

Taastekava elluviimine nõuab suuri avaliku ja erasektori investeeringuid. Nende vajadustega tegelemiseks on vaja jõulisi meetmeid, et kaotada vähemalt 1,5 triljoni euro suurune üldine avaliku ja erasektori investeeringute puudujääk, parandada pandeemia põhjustatud vahetu majanduslik ja sotsiaalne kahju ning suunata liit kindlalt kestliku ja vastupanuvõimelise taastumise teele 2 .

Komisjon teeb ettepaneku kasutada täiel määral ära ELi eelarve potentsiaali, et kaasata investeeringuid ja kiirendada rahalise toetuse andmist majanduse taastamise esimestel otsustava tähtsusega aastatel. Need ettepanekud põhinevad järgmisel.

ØErakorraline Euroopa majanduse taasterahastu (edaspidi „Next Generation EU“), mille maht on 750 miljardit eurot 3 . Sellega suurendatakse ajutiselt ELi eelarvet finantsturgudelt saadavate uute rahaliste vahenditega. Kogutud vahendid eraldatakse ELi programmide kaudu, et toetada vahetuid meetmeid, mis on vajalikud elatusvahendite kaitsmiseks, majanduse uuesti jalule aitamiseks ning kestliku ja vastupanuvõimelise majanduskasvu soodustamiseks.

ØTugevdatud mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027. Komisjon teeb ettepaneku luua uued vahendid ja tugevdada peamisi programme, kasutades Next Generation EU, et suunata investeeringud kiiresti sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse, tugevdada ühtset turgu, tõhustada koostööd sellistes valdkondades nagu tervishoid ja kriisiohjamine ning tagada liidule pikaajaline eelarve rohe- ja digipöörde edendamiseks ning õiglasema ja vastupanuvõimelisema majanduse ülesehitamiseks.

Koos töötajatele, ettevõtjatele ja riikidele mõeldud kolme olulise turvavõrguga, mille Euroopa Ülemkogu 23. aprillil heaks kiitis ja mille maht ulatub 540 miljardi euroni, suunataks nende ELi tasandil võetud erakorraliste meetmetega Euroopa majanduse taastamiseks 1 290 miljardi euro ulatuses sihipärast ja kiirendatud toetust 4 . Kohaldades konservatiivseid hinnanguid mitmeaastase finantsraamistiku ja Next Generation EU finantsvõimenduse kohta, ulatub käesoleva meetmepaketiga saavutatav koguinvesteering 3,1 triljoni euroni.

Nende meetmetega vastatakse otsustavalt Euroopa Parlamendi üleskutsetele esitada „uue mitmeaastase finantsraamistiku osana ulatuslik taaste- ja ülesehituspakett niisuguste investeeringute tegemiseks, mille eesmärk on toetada pärast kriisi Euroopa majandust 5 ning juhtide üleskutsele luua taastefond, mis oleks „piisavalt ulatuslik, suunatud Euroopa kõige rohkem mõjutatud sektoritele ja geograafilistele piirkondadele ning mõeldud praeguse enneolematu kriisiga toimetulekuks 6 .

See ühine arusaam on aluseks kiirele ja laiaulatuslikule kokkuleppele institutsioonide vahel. Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles tegema taastekava kõigi elementide osas väga tihedat koostööd ning vaatama igal aastal läbi kulud, mida rahastatakse sihtotstarbelisest välistulust Next Generation EU raames. Selle läbivaatamise põhimõtted võiks sätestada institutsioonidevahelises deklaratsioonis. Kiire kokkuleppe saavutamine Next Generation EU teemal ja ambitsioonikas pikaajaline eelarve on jõuline avaldus Euroopa solidaarsusest ja otsustavusest ajal, mil panused ei saaks olla suuremad.

ELi pikaajaline eelarve, mida toetab Next Generation EU, on ainulaadne vahend Euroopa majanduse taastamiseks. ELi eelarve pakub läbipaistvat ja usaldusväärset raamistikku eesseisvale ulatuslikule investeerimisprogrammile, mis tugineb ühenduse juhtimis- ja otsuste tegemise meetodile. Lisaks Euroopa ühtse turu tugevdamisele on ELi eelarve ka kindel vahend investeeringute, ühtekuuluvuse ja solidaarsuse suurendamiseks.

Viimastel nädalatel on komisjon kasutanud ära kogu praeguse ELi eelarve paindlikkuse, et suunata iga kättesaadav euro elude päästmisse ja elatusvahendite säilitamisse. Kuigi need meetmed on tõestanud, et ELi eelarve suudab anda liikmesriikidele kriisiolukorras õigeaegset ja märkimisväärset toetust, on need ammendanud ELi praeguse eelarve paindlikkuse, tuues esile tungiva vajaduse võtta uusi meetmeid majanduse taastamise järgmiste ja otsustavate etappide käivitamiseks.

Liidu prioriteetidele vastavat ajakohast ja paindlikku pikaajalist eelarvet käsitlevate komisjoni ettepanekute põhialused kehtivad ka praegu. Nüüd teeb komisjon ettepaneku kohandada ja tugevdada neid ettepanekuid, et Euroopa majanduse taastamist hoogustada. Euroopa Parlamendis ja nõukogus juba tehtud märkimisväärsetele edusammudele tuginemine loob parimad tingimused kokkuleppe saavutamiseks õigeks ajaks.

Selle põlvkonna peamiseks väljakutseks on endiselt Euroopa kahekordne rohe- ja digipööre. See kajastub kõigis komisjoni ettepanekutes. Investeerimine suuremahulisse renoveerimislainesse, taastuvenergiasse ja puhta vesiniku lahendustesse, puhtasse transporti, säästvasse toitu ja arukasse ringmajandusse annab Euroopa majanduskasvule tohutu potentsiaali. Toetus peaks olema kooskõlas liidu kliima- ja keskkonnaeesmärkidega. Investeerimine digitaristusse ja -oskustesse aitab suurendada konkurentsivõimet ja tehnoloogilist sõltumatust. Investeerimine vastupanuvõimesse tulevastele terviseprobleemidele ja strateegilisse autonoomiasse aitab liidul olla paremini valmis tulevasteks kriisideks.

Next Generation EU annab ELi eelarvele lisavõimsust, mis on vajalik otsustavaks reageerimiseks kõige pakilisematele probleemidele. Tegemist on ühekordse erakorralise vahendiga, mis luuakse ajutiselt ja mida kasutatakse üksnes kriisidele reageerimise ja majanduse taastamise meetmeteks. Vahendid suunatakse ELi eelarve kaudu liikmesriikidele, et toetada investeerimis- ja reformiprioriteete, ning nende abil tugevdatakse majanduse taastamiseks vajalikke finantsprogramme, mille lõpptähtaeg on 31. detsember 2024. Rahaliste vahendite kogumine finantsturgudel aitab rahastamiskulusid ajaliselt jaotada, nii et liikmesriigid ei pea ajavahemikul 2021–2027 tegema ELi eelarvesse märkimisväärseid täiendavaid osamakseid. Komisjon pakub välja ka uusi omavahendeid, mis võiksid aidata rahastada Next Generation EU raames kogutud turupõhise rahastamise tagasimaksmist.

Next Generation EU kiire käivitamine on majanduskriisi peatamiseks väga oluline. Et teha rahalised vahendid kõige pakilisemate vajaduste rahuldamiseks võimalikult kiiresti kättesaadavaks, teeb komisjon ettepaneku muuta kehtivat mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020, et eraldada juba 2020. aastal täiendavalt 11,5 miljardit eurot. See täiendav rahastamine tehakse kättesaadavaks algatusele REACT-EU, maksevõime toetamise rahastamisvahendile ja Euroopa Kestliku Arengu Fondile nende kiireloomuliste vajaduste rahuldamiseks.

2.Kuidas rahastut „Next Generation EU“ kasutatakse?

Selle paketi kõiki programme ja iga eurot kasutatakse kõige olulisemate taastevajaduste rahuldamiseks, nagu on kindlaks määratud komisjoni vajaduste hinnangus. Need ettepanekud keskenduvad valdkondadele, kus ELi eelarve saab tuua kaasa suurimaid muutusi, täiendades ja võimendades liikmesriikides käimasolevat olulist tööd.

Pakett põhineb kolmel sambal, milleks on: vahendid, millega toetatakse liikmesriikide jõupingutusi kriisist taastumisel, selle põhjustatud kahjude parandamisel ja kriisist tugevamana väljumisel; meetmed erainvesteeringute suurendamiseks ja raskustes olevate ettevõtjate toetamiseks; ning oluliste ELi programmide tugevdamine, et kriisist õppida ning muuta ühtne turg tugevamaks ja vastupanuvõimelisemaks.

1)Liikmesriikide toetamine kriisist taastumisel, selle põhjustatud kahjude parandamisel ja kriisist tugevamana väljumisel

Avaliku sektori investeeringutel on oluline roll majanduse tasakaalustatud ja kestlikus taastamises. Seetõttu kasutatakse suuremat osa Next Generation EU vahenditest (enam kui 80%)) investeeringute ja reformide toetamiseks liikmesriikides, suunates need sinna, kus kriisi mõju on kõige suurem ja vastupanuvõimet tuleb kõige enam parandada. Peamine majanduse taastevahend on uus taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend, mis on spetsiaalselt loodud Euroopa prioriteetidega kooskõlas olevate investeeringute ja reformide rahastamiseks. Ühtekuuluvuspoliitikal on oluline roll majanduse tasakaalustatud ja kestliku taastamise toetamisel uue algatuse REACT-EU kaudu, mille eesmärk on tegeleda kõige pakilisemate majanduslike ja sotsiaalsete vajadustega ning teha kohandusi tulevastes ühtekuuluvusprogrammides, et muuta need paindlikumaks ja viia täielikult kooskõlla majanduse taastamise prioriteetidega. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond aitab põllumajandustootjatel ja maapiirkondadel korraldada rohepööret ja toetada Euroopa ambitsioonikate keskkonnaeesmärkide jaoks olulisi investeeringuid ja reforme. Märkimisväärselt tugevdatud õiglase ülemineku mehhanism aitab liikmesriikidel kiirendada rohepööret ja hoogustada seeläbi oma majandust.

ØUus taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend

ELi eelarve võib pakkuda jõulist toetust Euroopa poolaasta raames kindlaks määratud investeerimis- ja reformiprioriteetidele, mis on eriti oluline ajal, mil riikide eelarved on surve all.

Taastekava keskmes on uus taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend. Rahastu eesmärk on toetada investeeringuid ja reforme, mis on olulised majanduse kestva taastumise jaoks, parandada liikmesriikide majanduslikku ja sotsiaalset vastupanuvõimet ning toetada rohe- ja digipööret. Toetus on kättesaadav kõigile liikmesriikidele, kuid keskendub liidu kõige enam mõjutatud piirkondadele, kus vastupanuvõimet tuleb kõige enam parandada. See aitab võidelda suurenevate erinevustega liikmesriikide vahel ja valmistada majandust ette tulevikuks.

Rahastu pakub ulatuslikku rahalist toetust investeeringutele ja reformidele, mis muudavad liikmesriikide majanduse vastupanuvõimelisemaks. Äärmiselt oluline on see, et rahastu aitab tagada, et need investeeringud ja reformid keskenduksid rohe- ja digipöördega seotud probleemidele ja investeerimisvajadustele. See aitab liikmesriikidel lahendada majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme, mis on kriisi järel muutunud veelgi olulisemaks mitmes valdkonnas, nagu sotsiaalvaldkond, tööhõive, oskused, haridus, teadusuuringud ja innovatsioon ning tervishoid, aga ka ettevõtluskeskkonnaga seotud valdkondades, sealhulgas avalik haldus ja finantssektor. Komisjon pakub ulatuslikku tehnilist tuge, et tagada vahendite kasutamine parimal võimalikul viisil.

Rahastu kavandatav eelarve on 560 miljardit eurot, et aidata rahastada liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavasid. Rahastu varustatakse kuni 310 miljardi euro suuruse toetusvahendiga ja see võib anda kuni 250 miljardi euro väärtuses laene. 

Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend integreeritakse kindlalt Euroopa poolaastasse. Liikmesriigid koostavad oma riiklike reformikavade osana majanduse taaste- ja vastupidavuskavad. Nendes kavades sätestatakse investeerimis- ja reformiprioriteedid ning nendega seotud investeerimispaketid, mida rahastust rahastatakse, kusjuures toetust antakse osamaksetena sõltuvalt tehtud edusammudest ja eelnevalt määratletud võrdlusaluste põhjal.

ØREACT-EU – liikmesriikidele antava ühtekuuluvustoetuse suurendamine

Komisjon teeb ettepaneku uue algatuse REACT-EU kohta, et suurendada ühtekuuluvustoetuse andmist liikmesriikidele, et muuta nende majandus kriisi lahendamise etapis vastupidavamaks ja jätkusuutlikumaks. See aitab ületada lõhet esimeste reageerimismeetmete ja pikemaajalise majanduse taastamise vahel. 

Komisjon teeb ettepaneku eraldada REACT-EU kaudu praegusest kuni 2022. aastani 55 miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitika täiendavaks rahastamiseks, 50 miljardit eurot Next Generation EU vahenditest 2021. ja 2022. aastal ning 5 miljardit eurot juba 2020. aastal, kohandades praegust finantsraamistikku. See põhineb kehtivatel ühtekuuluvuseeskirjadel, sealhulgas erandlikul paindlikkusel, mis on kehtestatud koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse kaudu. Nende ettepanekute alusel eraldatakse aastatel 2020–2022 täiendavaid vahendeid praegustele ühtekuuluvusprogrammidele ja Euroopa abifondile enim puudust kannatavate isikute jaoks, mis võimaldab peamiste kriisiolukorra lahendamise meetmete rahastamist ja enim puudust kannatavate isikute toetamist katkematult jätkata.

Lisavahendite eraldamisel lähtutakse kriisi majandusliku ja sotsiaalse mõju raskusastmest, sealhulgas noorte töötuse tasemest ja liikmesriikide suhtelisest jõukusest. Täiendavad kohustused täidetakse programmimuudatuste või uue sihtotstarbelise programmi kaudu, mille esitavad liikmesriigid ja mille võtab vastu komisjon. Komisjon teeb liikmesriikidega tihedat koostööd, et seda protsessi võimalikult kiirelt ja tõhusalt juhtida.

Rahastamisega toetatakse peamisi kriisiolukorra parandamise meetmeid kõige olulisemates sektorites majanduse roheliseks, digitaalseks ja vastupanuvõimeliseks taastamiseks. See hõlmab investeeringuid tööturgude parandamiseks, sealhulgas värbamistoetuste, lühendatud tööaja kavade ja noorte tööhõivemeetmete kaudu, tervishoiusüsteemide toetamist ning käibekapitali pakkumist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Toetus on kättesaadav kõigis majandussektorites, sealhulgas turismi- ja kultuurisektoris ning olulisteks investeeringuteks rohe- ja digipöörde valdkonnas, suurendades investeeringuid, mis on juba kavandatud tulevaste ühtekuuluvusprogrammide raames. Osa nendest lisavahenditest võib kasutada ka toidupuuduse ja materiaalse puuduse all kannatavate inimeste abistamiseks.

ØÜhtekuuluvuspoliitika majanduse taastamise teenistuses

Lisaks viivitamatule kriisile reageerimisele on ühtekuuluvuspoliitika äärmiselt oluline, et tagada majanduse tasakaalustatud taastamine pikemas perspektiivis, vältides majanduskasvu asümmeetriat ja erinevusi liikmesriikide vahel ja nende sees.

Seepärast on liidu strateegiliste prioriteetide jaoks oluline käivitada uued ühtekuuluvuspoliitika programmid 1. jaanuaril 2021, paralleelselt praegustele programmidele 2022. aasta lõpuni eraldatava lisarahastusega. Nende ettepanekute eesmärk on praeguseid prioriteete maksimaalselt toetada.

Komisjon kohandab praegu oma ettepanekuid tulevaste ühtekuuluvuspoliitika programmide kohta, et anda veelgi suuremat toetust majanduse taastamisse tehtavatele investeeringutele, näiteks riiklike tervishoiusüsteemide vastupanuvõime valdkonnas või sellistes sektorites nagu turism ja kultuur, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamine, noorte tööhõive meetmed, haridus ja oskused ning laste vaesuse vastu võitlemise meetmed.

Kriis mõjutab tõenäoliselt eriti rängalt noori ning seega peaksid liikmesriigid, kus noorte töötuse tase on üle ELi keskmise, kavandama vähemalt 15 % eelarve jagatud täitmise alla kuuluvatest Euroopa Sotsiaalfond+ vahenditest noorte toetamiseks. Pidades silmas kriisi tõenäolist mõju ühiskonna kõige haavatavamatele rühmadele, teeb komisjon ka ettepaneku, et vähemalt 5 % Euroopa Sotsiaalfond+ kogukulutustest tuleks kasutada laste vaesusest välja aitamiseks.

Et aidata liikmesriikidel maksimeerida uutest ühtekuuluvuspoliitika programmidest ja praegustest programmidest REACT-EU alusel saadavat kasu, antakse neile tehnilist abi.

Muudetud ettepanekutega nähakse ette ka fondide vaheliste ülekannete suurem paindlikkus ja kehtestatakse uued sätted, mis aktiveeritakse hädaolukordades. Et tagada piisav toetus kõige enam abi vajavatele liikmesriikidele ja piirkondadele, nähakse komisjoni muudetud ettepanekutega ette ka riiklike ühtekuuluvuspoliitika eraldiste läbivaatamine 2024. aastal, võttes arvesse uusimat kättesaadavat statistikat. Läbivaatamine võib liikmesriikide puhul kaasa tuua kokku kuni EUR 10 miljardi euro suuruse üksnes ülespoole korrigeerimise.

ØÕiglase ülemineku toetamine

Euroopa majanduse taastamine ja tulevane heaolu sõltuvad meetmetest, mida me võtame praegu, et valmistuda üleminekuks kliimaneutraalsele, ressursitõhusale ja ringluspõhisele majandusele. Need muutused mõjutavad kõiki eurooplasi, kuid mõnele sektorile ja piirkonnale langeb suurem kohanemiskoormus kui teistele. Majanduse taastepaketi osana teeb komisjon ettepaneku kasutada rahastut „Next Generation EU“ finantsabi andmiseks, et toetada Euroopa majanduse ümberkujundamist ja tagada, et kedagi ei jäeta kõrvale.

Eelkõige teeb komisjon ettepaneku anda õiglase ülemineku fondile märkimisväärset täiendavat rahastamist summas 30 miljardit eurot, mis teeb kogusummaks 40 miljardit eurot. Neid vahendeid kasutatakse selleks, et leevendada kliimaneutraalsusele ülemineku sotsiaal-majanduslikku mõju kõige enam mõjutatud piirkondades, näiteks toetades töötajate ümberõpet, aidates VKEdel luua uusi majanduslikke võimalusi ning investeerides puhtale energiale üleminekusse ja ringmajandusse. InvestEU rahastamise suurendamine tähendab ka seda, et õiglase ülemineku mehhanismi teist sammast tugevdatakse. Komisjon teeb ka ettepaneku luua uus avaliku sektori laenurahastu, mis moodustab õiglase ülemineku mehhanismi kolmanda samba. Seda toetatakse 1,5 miljardi euroga ELi eelarvest 7  ja 10 miljardi euroga Euroopa Investeerimispanga laenudena. Kõik kolm õiglase ülemineku mehhanismi sammast peaksid kokku kaasama kuni 150 miljardi euro ulatuses investeeringuid, et tagada kõigi kaasamine rohepöördesse.

Maapiirkondadel on oluline roll keskkonnasäästlikule majandusele üleminekul ning Euroopa ambitsioonikate kliima- ja keskkonnaeesmärkide täitmisel. Komisjon teeb ettepaneku suurendada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi eelarvet 15 miljardi euro võrra, et toetada põllumajandustootjaid ja maapiirkondi struktuuriliste muudatuste tegemisel, mis on vajalikud Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamiseks ning eelkõige selleks, et toetada uue elurikkuse strateegia ja strateegia „Talust taldrikule“ ambitsioonikate eesmärkide saavutamist.

2)Majandusele ja erainvesteeringutele uue hoo andmine

On vaja kiireloomulisi meetmeid, et hoogustada majandust ja luua tingimused majanduse taastamiseks, mida tõukavad tagant olulistesse sektoritesse ja tehnoloogiatesse tehtavad erainvesteeringud. Seepärast teeb komisjon ettepaneku tugevdada Euroopa investeerimise juhtprogrammi InvestEU, et kaasata erainvesteeringuid strateegilistesse projektidesse kogu liidus. Selle raames teeb komisjon ettepaneku luua uus strateegiliste investeeringute rahastu, et investeerida peamistesse väärtusahelatesse, mis on Euroopa tulevase vastupanuvõime ja strateegilise autonoomia jaoks üliolulised. Elujõulised ettevõtted, millesse investeerida, on investeeringute hoogustamise edukuse eeltingimus, kuid sajad tuhanded ettevõtted satuvad aasta lõpuks tõenäoliselt suure rahastamissurve alla. Seepärast teeb komisjon ettepaneku uue maksevõime toetamise rahastamisvahendi kohta, et toetada kiiresti kriisi tõttu ohustatud usaldusväärseid ettevõtteid ja aidata neil keerulisest olukorrast välja tulla. See vahend peaks käivituma veel käesoleval aastal.

ØLikviidsuse ja maksevõime abipaketi loomine surve all olevatele äriühingutele

Euroopa majanduse suutlikkus taastada majanduskasv sõltub erasektori vastupanuvõimest ja kohanemisvõimest. Kriisi tagajärjel on paljudel muidu elujõulistel äriühingutel suuri likviidsus- ja maksevõimeprobleeme. Komisjoni hinnangud näitavad, et negatiivse stsenaariumi korral võib 35–50 % üle 20 töötajaga ettevõtetest aasta lõpuks rahastamispuudujääki kogeda. Ainuüksi sel aastal võib kapitalivajadus jääda vahemikku 720 miljardit kuni 1,2 triljonit eurot. Sellise ulatusega kriisiga silmitsi seistes ei piisa liikmesriikide praegu antavast toetusest. Pealegi on liikmesriikide suutlikkus oma ettevõtteid toetada väga erinev. Seetõttu on kiiresti vaja võtta meetmeid, et aidata neil ettevõtetel kriisist väljuda, vältides majandusliku kahju ja ettevõtete pankrottide nõiaringi ning aidates ühtsel turul hästi taastuda.

Seepärast teeb komisjon ettepaneku uue maksevõime toetamise rahastamisvahendi kohta, et aidata kaasata erasektori vahendeid, toetamaks kiiresti tegelikult elujõulisi Euroopa äriühinguid koheste likviidsus- ja maksevõimeprobleemide lahendamisel. See vahend on ajutine ning suunatud üksnes ja rangelt pandeemia majandusliku mõju käsitlemisele. See aitab vältida ulatuslikku kapitalipuudujääki ja muidu elujõuliste äriühingute võimalikku makseviivitust ning sellest tulenevat suurt majanduslikku kahju. Neid kiireloomulisi meetmeid täiendatakse pikemaajalise toetusega selliste programmide raames nagu InvestEU, ühtekuuluvuspoliitika ja ühtse turu programm.

See uus, ajutine rahastamisvahend luuakse EFSI raames. Sellega kaasatakse erainvesteeringuid raskustes olevatesse ettevõtetesse, pakkudes osalisi tagatisi kahjumi vastu. Kiire rahastamise tagamiseks eraldatakse ELi eelarvest praegusest finantsraamistikust 2020. aastal viis miljardit eurot ja täiendavad 26 miljardit eurot Next Generation EU rahastamisvahendist, millega antakse Euroopa Investeerimispanga grupile kuni 75 miljardi euro suurune tagatis, mis tagab kiire rakendamise kohapeal. Rahastamisvahendi eesmärk on investeerida maksevõime toetuseks 300 miljardit eurot.

Tagatis määratakse kindlaks nii, et investeeringud oleksid suunatud ettevõtjatele, kes vajavad kõige rohkem kapitali kõigi liikmesriikide ja sektorite lõikes, keskendudes eelkõige liikmesriikidele, kes on vähem võimelised riigiabi kaudu sekkuma, ning liikmesriikidele ja sektoritele, kus COVID-19 majanduslik mõju on olnud kõige rängem. See on oluline, et säilitada ühtsel turul võrdsed tingimused ja vältida kahjulike majanduslike erinevuste edasist levimist liidus. Maksevõime toetamise rahastamisvahendit rakendavate asutuste kapitaliolukorda tuleks hoolikalt kaaluda.

Lisaks suurendatakse täiendava meetmena Euroopa Investeerimisfondi kapitali, et toetada paljusid väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid, sealhulgas maksevõime toetamise rahastamisvahendi rakendamise kaudu. See aitaks koos Euroopa Ülemkogus aprillis kokku lepitud meetmetega veelgi kaasa ulatusliku paketi väljatöötamisele Euroopa majanduse taastamiseks. Kapitali suurendamist kuni 1,5 miljardi euroni rahastatakse nii praeguse kui ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames.

ØSuurem investeerimissuutlikkus ja strateegiline autonoomia

Kriis mõjutab erainvesteeringuid rängalt: komisjoni analüüs näitab, et erasektori investeeringud võivad aastatel 2020–2021 väheneda üle 1 triljoni euro. Euroopa majanduse investeerimisvajaduste rahuldamine nõuab kiireloomulisi meetmeid, et seda suundumust muuta ja luua tingimused investeeringutel põhinevaks majanduse taastamiseks. Need investeeringud on eriti olulised, et Euroopas õnnestuks rohe- ja digipööre, sest komisjoni hinnangul on samal ajavahemikul vaja investeerida vähemalt 1,2 triljonit eurot. Investeeringud olulistesse sektoritesse ja tehnoloogiatesse, alates 5Gst kuni tehisintellektini ja puhtast vesinikust kuni avamere taastuvenergiani, on Euroopa tuleviku võti.

Programmil „InvestEU“ on ainulaadsed eeldused investeeringute kaasamiseks ja liidu poliitikameetmete toetamiseks sügavast majanduskriisist taastumisel. Seda on näidanud eelmise finantskriisi järel Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ja finantsinstrumentide rakendamisega saadud kogemused.

Komisjon teeb seepärast ettepaneku ajakohastada programmi „InvestEU“ 15,3 miljardi euro tasemele kaasseadusandjate poolt juba kokku lepitud nelja poliitikaharu jaoks. See võib anda tõuke investeeringuteks, mille summa ületab 240 miljardi eurot.

Programm „InvestEU“ annab üliolulist toetust taastumisetapis ettevõtetele ja tagab, et erainvestorite seas pööratakse suurt tähelepanu liidu keskpika ja pika perspektiivi poliitilistele prioriteetidele, eelkõige Euroopa rohelisele kokkuleppele ja digitaaltehnoloogiale üleminekule. Programm suurendab Euroopa Investeerimispanga grupi ja riiklike tugipankade võimet võtta riske, et toetada majanduse taastamist. Mobiliseerides märkimisväärses mahus erainvesteeringuid, täiendab see kriisiolukorra parandamise etapis maksevõime toetamise rahastamisvahendi ja REACT-EU kaudu antavat kohest toetust ning rahastamist ühtekuuluvuspoliitika tulevase raamistiku alusel ja muudest programmidest.

Investeerimine strateegilisse autonoomiasse: uus strateegiliste investeeringute rahastamisvahend

Programmi „InvestEU“ keskmes on uus rahastamisvahend, mille eesmärk on suurendada Euroopa vastupanuvõimet, suurendades strateegilist autonoomiat olulistes tarneahelates Euroopa tasandil.

Programmi „InvestEU“ raames luuakse täiendava vahendina strateegiliste investeeringute rahastamisvahend. Selle vahendiga toetatakse projekte, mis aitavad luua tugevaid ja vastupidavaid väärtusahelaid kogu ELis ning suurendada liidu ühtse turu autonoomiat, säilitades samal ajal selle avatuse konkurentsile ja kaubandusele kooskõlas ühtse turu eeskirjadega. Sellega suurendatakse liidu majanduse vastupanuvõimet, tagades samal ajal strateegiliselt olulistele ettevõtjatele vahendid õitsenguks ja kasvuks ELis. Liikmesriikide toetus nendele projektidele ei ole tõenäoliselt piisav ja tugev piiriülene mõõde tähendab, et edu saavutamiseks on hädavajalik kooskõlastatud Euroopa lähenemisviis.

Next Generation EU rahastamisvahendist eraldatav 15 miljardi euro suurune summa annaks uue rahastamisvahendiga ELi eelarvetagatise summas 31,5 miljardit ja võiks luua investeeringuid kuni 150 miljardi euro ulatuses, et stimuleerida Euroopa tööstuslikku juhtpositsiooni strateegilistes sektorites ja peamistes väärtusahelates, sealhulgas nendes, mis on olulised rohe- ja digipöörde jaoks. Kõnesoleva vahendiga tagatakse, et sellised investeeringud kasutavad täielikult ära ühtse turu potentsiaali, kusjuures ELi eelarvetagatisega toetatakse ettevõtjaid kogu Euroopas ja sellest saab võimas majanduse taastamise vahend.

3)Kriisist saadud kogemuste kasutamine ja Euroopa strateegiliste probleemide lahendamine

Kriis on esile tõstnud nii Euroopa koostöö väärtust kui ka näidanud igati, et liit peab kiiresti suurendama kriisidele reageerimise suutlikkust ja suurendama tulevastele šokkidele vastupanuvõimet. Komisjon teeb ettepaneku uue programmi „EL tervise heaks“ kohta, et tugevdada terviseohutust ja valmistuda tulevasteks tervisekriisideks. Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi (rescEU) laiendatakse ja tugevdatakse, et liit saaks valmistuda tulevasteks kriisideks ja neile reageerida. Programmi „Euroopa horisont“ tugevdatakse, et rahastada olulisi teadusuuringuid tervishoiu, vastupanuvõime ning rohe- jaa digipöörde valdkonnas. Tugevdatakse muid ELi programme, sealhulgas välisrahastamisvahendeid, et viia tulevane finantsraamistik täielikult vastavusse taastamisvajadustega, ning tugevdatakse erivahendeid, et muuta ELi eelarve paindlikumaks ja reageerimisvõimelisemaks.

ØUued ja tugevdatud programmid vastupanuvõime suurendamiseks ja koostöö tugevdamiseks

Next Generation EU pakub sihtotstarbelist täiendust olulistele programmidele, mis suurendavad majanduskasvu ja tugevdavad Euroopa võimet tulevastele kriisidele vastu seista ja neist üle saada. Sellega täiendatakse komisjoni algseid ettepanekuid tulevase raamistiku kohta, mis on jätkuvalt õiglane ja tasakaalustatud alus kokkuleppe saavutamiseks.

Uus programm terviseohutuse ja koostöö tugevdamiseks

Kriis on näidanud, et tervishoiu rahastamist peab tulevases finantsraamistikus rohkem tähtsustama. Komisjon teeb ettepaneku ambitsioonika eraldiseisva programmi „EL tervise heaks“ kohta, et pakkuda vajaduste hindamise käigus kindlaks tehtud eelseisvate tervishoiuprobleemide lahendamiseks sihtotstarbelist toetust. Selle ettepaneku kohaselt on uue programmi rahastamiseks ette nähtud 9,4 miljardit eurot, mida on võrreldes varasemate Euroopa Sotsiaalfond + raames tehtud ettepanekutega oluliselt suurendatud.

Uus programm aitab tagada, et liidul on otsustava tähtsusega suutlikkus reageerida kiiresti ja vajalikus ulatuses tulevastele tervishoiukriisidele. Programmi eesmärk on luua terviklik raamistik ELi tervisekriiside ennetamiseks, nendeks valmisolekuks ja neile reageerimiseks, täiendades ja tugevdades jõupingutusi riiklikul tasandil ning piirkondlikku toetust tervishoiusüsteemidele ühtekuuluvuspoliitika raames. 

Programmi esimene tegevussuund on terviseturve ja kriisiks valmisolek. Sellega toetatakse investeeringuid elutähtsasse tervishoiutaristusse, vahenditesse, struktuuridesse, protsessidesse ja laboratoorsesse suutlikkusse, sealhulgas haiguspuhangute seire-, modelleerimis-, prognoosimis-, ennetamis- ja ohjamisvahenditesse. Sellega toetatakse mehhanismi loomist tervisekriisi korral oluliste toodete, näiteks ravimite (sealhulgas vaktsiinide) ja ravi, vahetoodete, ravimite toimeainete ja toorainete, meditsiiniseadmete ja -varustuse, nagu ventilaatorite, kaitseriietuse ja -varustuse, diagnostiliste materjalide ja vahendite väljatöötamiseks, hankimiseks ja haldamiseks. See aitab luua uue ELi-ülese riskidest teavitamise raamistiku, mis hõlmab kriisi kõiki etappe.

Teine tegevussuund toetab pikemaajalist käsitust, mille eesmärk on parandada tervisenäitajaid tõhusate ja kaasavate tervishoiusüsteemide abil kõigis liikmesriikides, parema haiguste ennetamise, tervislike eluviiside edendamise, juurdepääsu, diagnostika ja ravi abil, samuti piiriülese tervishoiualase koostöö abil. Programmiga toetatakse näiteks suutlikkuse suurendamist liikmesriikides, rahastatakse meditsiini- ja tervishoiutöötajate koolitusprogramme ning investeeritakse tervishoiusektori digiüleminekusse ja koostalitlusvõimeliste digitaristute kasutuselevõttu, sealhulgas teadusuuringuteks ja andmete jagamiseks.

Programmi kavandamisel ja rakendamisel võetakse täielikult arvesse selle valdkonna pädevuste jaotust liidu ja liikmesriikide vahel. See seotakse ELi programmide raames antava muu asjakohase toetusega ja selle abil hakatakse ühismeetmeid uuel viisil rakendama ning tagatakse meditsiiniliste vastumeetmete ja vahendite kättesaadavus suurte terviseohtude korral. See toimib koos tugevdatud rescEUga, mis keskendub kriisidele reageerimise otsesele suutlikkusele, varudele, varustuse ja personali olemasolu kindlustamisele ja lähetamisele hädaolukordades, tagades vajalikud maksed tervishoiu valdkonnas.

Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi reageerimissuutlikkuse suurendamine

Pandeemia selge õppetund on see, et Euroopa peab olema võimeline reageerima kiiremini ja paindlikumalt tõsistele piiriülestele kriisidele, arvestades meie majanduse ja ühiskonna võimalike häirete ulatust. Seepärast teeb komisjon ettepaneku tugevdada liidu elanikkonnakaitse mehhanismi rescEU. See muudab rescEU paindlikumaks ja suurendab liidu suutlikkust tegutseda ELi tasandil ühiselt.

Rahalisi vahendeid suurendatakse 3,1 miljardi euroni, et rahastada investeeringuid hädaolukordadele reageerimise taristusse, transpordivõimsusse ja hädaolukordadele reageerimise tugirühmadesse. Täiustatud rescEU annab liidule suutlikkuse ja logistilise taristu, mis suudab tegeleda eri liiki hädaolukordadega, sealhulgas juhul, kui need hõlmavad meditsiinilist hädaolukorda, täiendades uut terviseprogrammi. Ettepanekuga ühtlustatakse ja suurendatakse ka tegevusvõime paindlikkust. See tagab tulevikus ulatuslikes hädaolukordades ELi õigeaegsema ja tõhusama reageerimise.

Programm „Euroopa horisont“ – investeerimine innovatsiooni ja valmisolek tulevikuks

Programmi „Euroopa horisont“ vahendid ulatuvad 94,4 miljardi euroni, et suurendada Euroopa toetust tervishoiu ja kliimaga seotud teadus- ja innovatsioonitegevusele. See aitab tugevdada valmisolekut reageerida hädaolukordadele tõhusalt ja kiiresti ning investeerida teaduspõhistesse lahendustesse, täiendades uue programmi „EL tervise heaks“ ja rescEU raames pakutavat tegevuse rahastamist.

Tervishoiu valdkonnas kasutatakse lisavahendeid selleks, et laiendada teadusuuringuid selliste probleemide lahendamiseks nagu koroonaviiruse pandeemia, kliiniliste uuringute laiendamine, uuenduslikud kaitsemeetmed, viroloogia, vaktsiinid, ravi ja diagnostika ning teadusuuringute tulemuste ülekandmine tervishoiupoliitika meetmetesse.

Samuti tehakse ettepanek suurendada vahendeid teadusuuringuteks ja innovatsiooniks kliimaga seotud valdkondades. See tugevdab toetust ELi tööstuse konkurentsivõimele asjaomastes majandussektorites ja edendab majanduse taastamist kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega. Sellega pakutakse täiendavaid vahendeid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, idufirmade ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate uuteks ja läbimurdelisteks uuendusteks.

Seisame kriisi ajal kõrvuti meie ülemaailmsete partneritega

Pandeemia on ülemaailmne väljakutse. Ülemaailmse reageerimiseta jääb maailmas iga riik ja piirkond, sealhulgas liit, haavatavaks. COVID-19 vastases võitluses peab EL jätkuvalt näitama üles solidaarsust oma partneritega kogu maailmas.

Komisjon teeb ettepaneku eraldada 86 miljardit eurot naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendile uue välistegevuse tagatise kaudu ning Euroopa Kestliku Arengu Fondile, et toetada partnereid - eelkõige Lääne-Balkanil, naaberriikides ja ülejäänud Aafrikas – nende jõupingutustes võidelda pandeemia tagajärgedega ja nendest taastumisel koostöös selliste rahvusvaheliste partneritega nagu rahvusvahelised finantsasutused, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja Maailma Terviseorganisatsioon. Praeguse finantsraamistiku sihipärane kohandamine võimaldab teha ühe miljardi euro suuruse täiendava toetuse kättesaadavaks juba 2020. aastal.

Toetusega tagatakse likviidsus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, säilitatakse investeeringud taastuvenergia projektidesse ning suurendatakse partnerriikides kohalikes vääringutes rahastamise suutlikkust, et tugevdada tervishoiusüsteeme, sealhulgas valmisolekut, ning suurendada tootmisvõimsust COVID-19ga seotud vaktsineerimise, ravi ja diagnostika alal. See suurem toetus on suunatud ka kõige haavatavamatele riikidele ja piirkondadele, et tegelda pandeemia raskete sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgedega.

Komisjon teeb ka ettepaneku eraldada humanitaarabi rahastamisvahendi tugevdamiseks täiendavalt viis miljardit eurot, et rahuldada maailma kõige haavatavamate piirkondade kasvavaid humanitaarvajadusi. Pandeemia mõju ja majanduslik kahju, näiteks sissetuleku kaotus nafta- ja toorainehindade järsu languse tõttu ning rahaülekannete drastiline vähenemine, suurendavad olemasolevaid vajadusi, muutes veelgi olulisemaks, et liidul jätkuks vahendeid, näitamaks üles solidaarsust ülejäänud maailmaga.

ØMuude programmide tugevdamine, et suurendada vastupidavust ja saavutada strateegiliste prioriteetide alaseid tulemusi

Komisjoni poolt 2018. aastal välja pakutud finantsraamistik aastateks 2021–2027, mida tugevdati õiglase ülemineku mehhanismi ja täna välja pakutavate muudatustega, jääb läbirääkimiste viimases etapis oluliseks lähtepunktiks. Tasakaalustatud taastepaketi jaoks on vajalikud nii kavandatud struktuur, toetuse tase, prioriteetide vaheline tasakaal kui ka sellised põhielemendid nagu eesmärk eraldada vähemalt 25% kulutustest kliimameetmetele ning soolist võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist toetavad meetmed. Veel üks oluline element on komisjoni ettepanek võtta vastu määrus uue mehhanismi kohta ELi eelarve kaitsmiseks õigusriigi toimimises esinevate üldistunud puuduste eest. Lisaks sellele on komisjonil kavas veelgi tugevdada kehtivaid rangeid meetmeid, mille eesmärk on kaitsta eelarvet pettuste ja eeskirjade eiramise eest. Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) ja Euroopa Prokuratuur (EPPO) kasutavad oma kontrolli- ja uurimisvolitusi.

Kriis on siiski selgelt näidanud, et mitmes olulises valdkonnas ei piisa veebruaris riigijuhtide poolt arutatud toetuse tasemest. Lisaks Next Generation EU raames rahastatavatele lisavahenditele on seepärast hädavajalik tugevdada ka muid programme, et need saaksid täiel määral täita oma rolli liidu vastupidavamaks muutmisel ning pandeemia ja selle tagajärgede tõttu suurenenud probleemide lahendamisel.

Need hõlmavad järgmist.

ØLiidu küberkaitse tugevdamine ja digipöörde toetamine, eraldades programmi „Digitaalne Euroopa“ kogueelarve jaoks 8,2 miljardit eurot.

ØInvesteerimine ajakohastesse ja hästi toimivatesse transporditaristutesse nagu Rail Baltic, et hõlbustada piiriüleseid ühendusi, eraldades täiendavalt 1,5 miljardit eurot Euroopa ühendamise rahastule.

ØTingimuste loomine hästitoimiva ühtse turu alusel toimuvaks majanduse taastamiseks, säilitades ühtse turu programmi ning maksu- ja tollialast koostööd toetavate programmide jaoks kavandatud eelarved vastavalt 3,7 miljardi, 239 miljoni ja 843 miljoni euro tasemel.

ØInvesteerimine noortesse täiendava 3,4 miljardi euro eraldamisega programmile „Erasmus+“, mis teeb kogusummaks 24,6 miljardit eurot, ning kultuuri- ja loomesektorisse, suurendades programmi „Loov Euroopa“ mahtu 1,5 miljardi euroni.

ØPõllumajandusliku toidutööstuse ja kalandussektori vastupidavamaks muutmine ning kriiside ohjamiseks vajaliku tegevusruumi loomine täiendava 4 miljardi euro eraldamisega ühise põllumajanduspoliitika ning 500 miljoni euro eraldamisega Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi jaoks.

ØKoostöö tõhustamine välispiiride kaitse ning rände- ja varjupaigapoliitika valdkonnas, tugevdades Varjupaiga- ja Rändefondi ning integreeritud piirihalduse fondi, et jõuda 22 miljardi euro suuruse kogusummani.

ØTugeva toetuse tagamine Euroopa strateegilisele autonoomiale ja julgeolekule, suurendades Sisejulgeolekufondi vahendeid 2,2 miljardi euroni ning tugevdades Euroopa Kaitsefondi 8 miljardi euro tasemele.

ØMeie partnerite toetamine Lääne-Balkanil, suurendades liidu ühinemiseelset abi 12,9 miljardi euroni.

Selliste sihipäraste kohandustega vastab liidu pikaajaline finantsraamistik paremini tema prioriteetidele ja ambitsioonidele ning aitab liitu vastupidavamaks muuta ja säilitada strateegilist autonoomiat keskpikas ja pikas perspektiivis. Seepärast teeb komisjon ettepaneku muuta sihipäraselt oma 2018. aasta ettepanekut järgmise finantsraamistiku kohta, võttes arvesse seniste läbirääkimiste tulemusi, oma ettepanekut õiglase ülemineku mehhanismi kohta 8 ning eespool käsitletud täiendusi. Täielik ülevaade taasterahastut Next Generation EU hõlmavast mitmeaastasest finantsraamistikust programmide kaupa on esitatud lisas.

ØPaindlikumad hädaabivahendid

Üksikutest programmidest kaugemale vaadates on kriisi raames ilmnenud, kui oluline on liidu suutlikkus reageerida kiiresti ja paindlikult, et kehtestada Euroopa tasandil kooskõlastatud lahendus. See omakorda nõuab paindlikumat ELi eelarvet. Tervishoiukriisi laiaulatuslikud tagajärjed ammendasid kiiresti praeguse eelarve paindlikkuse. Tulevikuks on vaja paindlikumat ja kohanemisvõimelisemat eelarvet, milleni on võimalik jõuda üksnes hästi kavandatud erivahendite abil.

Seepärast teeb komisjon ettepaneku tugevdada paindlikkusega seotud ja erakorralisi vahendeid, mille abil saab ulatuslikult koondada ressursse ettenägematute probleemide lahendamiseks, näiteks ELi Solidaarsusfond, millest toetatakse suurtest katastroofidest mõjutatud liikmesriike ja piirkondi, ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond, millest toetatakse töötajaid, kes on suurte restruktureerimiste tagajärjel töö kaotanud.

Märkimisväärselt suurem solidaarsus- ja hädaabireserv toetab ELi meetmeid tervishoiukriisi kõigi aspektide ja muude hädaolukordade lahendamisel. Rahalisi vahendeid võib vajaduse korral suunata erakorralise abi andmiseks selliste ELi vahendite kaudu nagu humanitaarabi, erakorralise toetuse rahastamisvahend, ühtse turu programm ning selle erakorralised veterinaar- ja fütosanitaarmeetmed või Varjupaiga- ja Rändefond.

Koos pakuksid need rahastamisvahendid ajavahemikul 2021–2027 täiendavat hädaabirahastust kuni 21 miljardi euro ulatuses võrreldes komisjoni 2. mai 2018. aasta ettepanekutega.

3.Kavandatu muutmine tõelisuseks: Next Generation EU

Suuremat osa kavandatud taastamismeetmetest toetab uus ajutine majanduse taasterahastu „Next Generation EU“, mille finantsvõimekus on 750 miljardit eurot. See rahastu on erakorraline ja ajutine hädaolukorra mehhanism. Rahastamine tagatakse omavahendite otsusega, mis võimaldab komisjonil laenata ajavahemikul 2021–2024 võetavate meetmete jaoks liidu nimel kuni 750 miljardit eurot.

Selleks et tagada vajalik eelarvesuutlikkus Next Generation EU rahastamisega seotud võimalike kohustuste täitmiseks ning kooskõlas eelarvedistsipliini nõuetega, suurendatakse läbivaadatud omavahendite otsusega erandkorras ja ajutiselt kulukohustuste ja maksete assigneeringute ülemmäärasid 0,6 %-ni ELi kogurahvatulust. Ülemmäärade suurendamist kasutatakse üksnes COVID-19 kriisiga seotud vajaduste rahuldamiseks ja see piirdub nende kohustuste täitmiseks vajaliku ajaga.

Next Generation EU ulatus ja ülesehitus kajastavad liidu ees seisvate probleemide suurust ja kiireloomulisust. Kriisi järel tekkinud pakiliste investeeringute rahastamisvajadused on enneolematud. Seepärast on liidu tasandil vaja otsustavat ja erakorralist reageerimist. Asjaomase reageeringu enneolematu iseloom ja nende vahendite erakordne suurus nõuavad nende sidumist omavahendite süsteemiga, mille kõik liikmesriigid on oma põhiseadusest tulenevate nõuete kohaselt heaks kiitnud. 

Täiendav toetus, mida rahastatakse riikide suuremast panusest vahetult pärast kriisi, suurendaks veelgi survet riikide eelarvetele. Sellistel erakorralistel asjaoludel on täiesti õigustatud kasutada rahastamismehhanismi, mis toetaks märkimisväärselt ja õigeaegselt kulutuste kasvu ilma riikide võlgu suurendamata, kui solidaarsuse väljendust kriisile vastavas ulatuses.

Laenamine tugineb liidu varasematele headele tulemustele turupõhiste rahastamisvahendite kasutamisel investeeringute ja reformide toetamiseks liikmesriikides. Liit laenab finantsturgudelt tingimustel, mis kajastavad tema väga kõrget krediidireitingut, ja suunab need vahendid kiiresti sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse.

Selleks emiteerib komisjon kapitaliturgudel erineva lõpptähtajaga võlakirju, kasutades parimal viisil ära nende turgude suutlikkust selliseid võlakirju vastu võtta, tagades samal ajal väikseima keskmise laenukulu. Selline mitmekesine rahastamisstrateegia võimaldab komisjonil teha laenuvõtmistehinguid viisil, mis vastab kõige paremini tehingute ulatusele ja valitsevale turukeskkonnale.

Next Generation EU kaudu suunatud vahenditest kasutatakse 500 miljardi euro suurust osa taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi toetuskomponendi rahastamiseks ning muude oluliste kriisi- ja taasteprogrammide tugevdamiseks. Rahastu abil kaasatud ülejäänud rahalised vahendid summas 250 miljardit eurot tehakse taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi raames liikmesriikidele kättesaadavaks laenudena.

Kaasatud vahendid makstakse tagasi pärast 2027. aastat ja hiljemalt 2058. aastaks. See aitab leevendada survet liikmesriikide eelarvetele ajal, mil nende rahandus on tõsise surve all, tagades samal ajal, et kõik sellest võlakirjade emiteerimisest tulenevad kohustused täidetakse tulevastest ELi eelarvetest. Selleks et hõlbustada kaasatud turupõhiste vahendite tagasimaksmist ja aidata veelgi vähendada survet liikmesriikide eelarvetele, teeb komisjon rahastamisperioodi hilisemas etapis ettepaneku täiendavate uute omavahendite kohta.

Pilk tulevikku: omavahendite süsteemi reformimine

Uus majanduslik kontekst ja Next Generation EU raames kaasatud vahendite tagasimaksete jätkusuutlik haldamine kinnitavad vajadust ELi eelarve rahastamise põhjaliku reformi järele.

Komisjon on jätkuvalt seisukohal, et kõikide tagasimaksete järkjärguline kaotamine muudab mitmeaastase finantsraamistiku tasakaalustatumaks. Kuid COVID-19 pandeemia majanduslikku mõju arvestades tooks tagasimaksete järkjärguline kaotamine praeguses olukorras kaasa teatavate liikmesriikide osamaksete ebaproportsionaalse suurenemise aastatel 2021–2027. Selle vältimiseks võiks praegused tagasimaksed järk-järgult kaotada palju pikema ajavahemiku jooksul, kui komisjon oma 2018. aasta ettepanekus ette nägi.

Uued omavahendid täiendaksid traditsioonilisi omavahendeid, lihtsustatud käibemaksupõhiseid omavahendeid ja liikmesriikide osamakseid ning ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinevaid uusi omavahendeid. Need tuginevad ELi prioriteetidele ja poliitikale, mille eesmärk on lahendada kliimamuutustega seotud probleeme, aga ka õiglasele maksustamisele globaliseerunud maailmas.

Komisjon on pühendunud rohelise kokkuleppe täitmisele. Sellega seoses võivad keskkonnahoidlikud omavahendid aidata kaasa majanduse taastamisele, toetades samal ajal Euroopa majanduse ja ühiskonna rohepööret. Valikuvõimalused võiksid hõlmata heitkogustega kauplemise süsteemil põhinevaid omavahendeid, sealhulgas nende võimalikku laiendamist merendus- ja lennundussektorile, ning piiril kohaldatavat süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi.

ELi heitkogustega kauplemise süsteemil põhinevad omavahendid, mis olid arutlusel 2020. aasta veebruaris toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel, võimaldaksid liikmesriikidel säilitada sama suure tulu, kui nad said viimasel ajal enampakkumistest. ELi heitkogustega kauplemise süsteemist saadav tulu, mis ületab seda ülemmäära, läheks ELi eelarvesse. Sellised omavahendid võiksid tuua ELi eelarvesse ligikaudu 10 miljardi euro suuruse tulu, sõltuvalt CO2 hinna arengust ja süsteemi laiendamisest teistele sektoritele.

Samal ajal on oluline tagada, et ELi ettevõtjad konkureeriksid kolmandate riikide ettevõtjatega võrdsetel tingimustel. Piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism aitaks vältida kasvuhoonegaaside heite ülekandumist, mis kahjustab ELi jõupingutusi minna üle CO2-neutraalsele ühiskonnale. Piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib tuua lisatulu vahemikus 5–14 miljardit eurot, sõltuvalt selle ulatusest ja ülesehitusest.

Ettevõtted, mis saavad ELi ühtsest turust tohutut kasu ning elavad kriisi muu hulgas tänu ELi ja liikmesriikide otsesele ja kaudsele toetusele üle, võiksid majanduse taastumisetapis aidata kaasa selle taastamisele. See võib hõlmata ettevõtete tegevusel põhinevaid omavahendeid, mis võivad olenevalt ülesehitusest aastas ligikaudu 10 miljardit eurot kasu tuua.

Digitaalmaks põhineks märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamise alasel OECD tööl; komisjon toetab aktiivselt OECD ja G20 juhitud arutelusid ning on valmis tegutsema, kui ülemaailmset kokkulepet ei saavutata. Digitaalmaks, mida kohaldatakse üle 750 miljoni euro suuruse käibega ettevõtete suhtes, võiks lisada ELi eelarvesse kuni 1,3 miljardit eurot aastas.

Need uued omavahendid võivad aidata rahastada Next Generation EU raames kaasatud turupõhiste vahendite tagasimakseid ja intresse. Kui need kehtestatakse 2024. aastaks, siis võiksid liikmesriikide osamaksed 2021.–2027. aasta mitmeaastasesse finantsraamistikku võrreldes 2020. aasta maksetega väheneda vastavalt osale nende majandusest.

Kõik tulu- ja maksevood, mille aluseks on Next Generation EU, lisanduvad iga-aastase eelarvemenetluse käigus eraldatud assigneeringutele ega mõjuta seega eelarve tasakaalu. Need vood, sealhulgas makstud intress, kajastuvad eelarves eraldi, et rõhutada nende ajutist ja erakorralist olemust ning tagada täielik läbipaistvus 9 .

Koroonaviiruse pandeemia majanduslik mõju toob esile vajaduse tagada liidule piisav eelarvepoliitiline manööverdamisruum juhuks, kui tekib majandusšokk, mis viib kogurahvatulu vähenemiseni. Selleks et tekitada omavahendite ülemmäärasid arvestades piisav varu, mille abil liit saaks täita oma konkreetse aasta finantskohustused ja tingimuslikud kohustused isegi kõige ebasoodsamates majandusoludes, teeb komisjon ettepaneku suurendada kulukohustuste ja maksete assigneeringute ülemmäärasid püsivalt vastavalt 1,46 %-ni ja 1,40 %-ni ELi kogurahvatulust.

4.Kokkuvõte – tee kiire kokkuleppeni Euroopa majanduse taastamise ambitsioonika eelarve osas

Praegusel erakordselt raskel ja ebakindlal ajal on liidul rohkem kui kunagi varem vaja näidata, et ta on valmis ja nõus otsustavalt tegutsema ning kavandama teed parema tuleviku suunas. Kokkuleppele jõudmine ambitsioonikas taastekavas, mille keskmes on ELi eelarve, annab liidule parima eduvõimaluse.

Next Generation EU kasutab ära ELi eelarve täieliku potentsiaali, et hoogustada majandust ning suurendada Euroopa jätkusuutlikkust, vastupidavust ja strateegilist autonoomiat. See tugineb liidu kogemusele turupõhise rahastamise kasutamisel ja laiendab seda, et saavutada praeguses olukorras kiiresti vajalik toetuse ulatus.

Tugevdatud mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 suunab liidu tagasi kriisist pikaajalise taastumise teele, pakkudes hädavajalikku rahastamist esmasteks vajadusteks ning pikaajalisteks investeeringuteks rohe- ja digipöördesse.

Taastekava edukus ei sõltu mitte ainult selle ulatusest ja ambitsioonidest, vaid ka meetmete võtmise kiirusest ning võimest kohandada reageerimist vastavalt arengutele. Paljudes liidu piirkondades on kiiresti vaja rahalist toetust, et hoida ettevõtted elus ja toetada neid, kes seda kõige enam vajavad. Samuti on vähe aega selleks, et leppida kokku pikaajalises raamistikus, kuid veel ei ole liiga hilja. Kiire kokkulepe võimaldab tõhustatud programme õigeaegselt käivitada.

Komisjon jagab Euroopa Parlamendi otsustavust tagada sujuv üleminek uuele pikaajalisele raamistikule. Praeguse raamistiku pikendamine ei asenda siiski kõikehõlmavat kokkulepet uue ja tänapäevase pikaajalise eelarve kohta. See on ainus viis varustada liitu uute programmide ja vahenditega, mis on taastekava elluviimiseks olulised. Seetõttu tuleks lähinädalatel tehtavas institutsioonidevahelises töös täielikult keskenduda Next Generation EU lõpuleviimisele ja uuele pikaajalisele raamistikule.

Euroopa Komisjon kutsub Euroopa Ülemkogu ja kaasseadusandjaid üles neid ettepanekuid kiiresti läbi vaatama, et jõuda juuliks Euroopa Ülemkogu tasandil poliitilisele kokkuleppele. 

Varajane otsus praeguse raamistiku muutmise ettepaneku kohta võimaldab teha täiendavad rahalised vahendid algatusele REACT-EU, maksevõime toetamise rahastamisvahendile ja Euroopa Kestliku Arengu Fondile kohe kättesaadavaks, võttes arvesse nende vajaduste kiireloomulisust.

Seejärel teeb komisjon tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et jõuda kokkuleppele tulevases pikaajalises raamistikus ja selle valdkondlikes programmides. Selle töö lõpuleviimine varasügisel tähendaks, et uus pikaajaline eelarve oleks valmis ja toimiks ning aitaks Euroopa majandust alates 1. jaanuarist 2021 taastada.

Kiire tegutsemine näitab, et liit on valmis tegema kõik vajaliku, et seada majandus taas õigetele rööbastele, kaitsta kõigi eurooplaste elatusvahendeid ning investeerida Euroopa pikaajalisse üleminekusse õiglasemale, rohelisemale ja digitaalsemale tulevikule.

Miljardites eurodes, 2018. aasta hindades

(1)      COM(2020) 456.
(2)      Komisjoni talituste töödokument (2020) 98.
(3)      Kui ei ole märgitud teisiti, väljendatakse summasid 2018. aasta püsivhindades.
(4)      Põhineb konservatiivsel prognoosil eeldatavate kordajate kohta ja võrreldavate vahendite abil saavutatud tulemustel. Eeldatavate kordajate täpsust võib aga mõjutada praeguse majandusolukorra volatiilsus.
(5)      Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2020. aasta resolutsioon ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu, mida kinnitati Euroopa Parlamendi 15. mai 2020. aasta resolutsioonis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta.
(6)      Euroopa Ülemkogu eesistuja järeldused pärast Euroopa Ülemkogu liikmete videokonverentsi, 23. aprill 2020.
(7)      1,25 miljardit eurot rahastamisvahenditest ja 250 miljonit eurot eelarvest.
(8)      COM(2020) 22, COM(2020) 23.
(9)      Next Generation EU toetuskomponendi laenukulud kaetakse ELi eelarvest. Hinnanguliselt ulatuvad need kulud 2021.–2027. aasta finantsraamistikus kuni 17,4 miljardi euroni.
Top

Brüssel,27.5.2020

COM(2020) 442 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE

ELi eelarve, mis toetab Euroopa majanduse taastekava


TAASTE JA VASTUPIDAVUSE RAHASTAMISVAHEND 

Eesmärk: toetada investeeringuid ja reforme, et muuta ELi riikide majandus vastupanuvõimelisemaks ja edendada kestlikku majanduskasvu.

Mehhanism: tagastamatu abi ja laenud. 

Kriisist tulenevad vajadused ja oodatav mõju

ØCOVID-19 kriis mõjutab suurel määral kõiki ELi liikmesriike. Kriisi mõju ja tagajärjed on siiski eri liikmesriikides erinevad. Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi eesmärk on suurendada liikmesriikide majanduse vastupanuvõimet, leevendada kriisi majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning toetada majanduse taastamist, edendades samal ajal rohe- ja digipööret ning vältides seeläbi kriisi kahjulikku mõju liikmesriikide lähenemisele.

ØCOVID-19 kriisi lühiajaline mõju oleneb peamiselt liikumispiirangute kestusest ja rangusest, tootmise struktuurist ning kriisi vahetu mõju leevendamiseks võetud majanduspoliitilistest meetmetest. Kriisi tagajärjed keskpikas ja pikas perspektiivis olenevad sellest, kui kiiresti liikmesriikide majandus kriisist taastub, mis oleneb omakorda majanduse vastupanuvõimest ja suutlikkusest võtta piisavaid meetmeid. Võttes arvesse liikmesriikide ebavõrdset eelarvelist lähtepositsiooni, märksa erinevaid nakkusmäärasid ja rahvatervise eriolukorra erinevat tõsidust, tekib tõeline oht, et COVID-19 kriis suurendab veelgi erinevusi ELis. See oleks majanduslikult, sotsiaalselt ja poliitiliselt väga kulukas ning kui erinevusi ei kõrvaldata, siis ei ole olukord jätkusuutlik.

ØTaaste ja vastupidavuse rahastamisvahend pakub ulatuslikku rahalist toetust investeeringuteks ja reformideks, sh rohe- ja digipöördeks, et muuta majandus vastupanuvõimelisemaks ning valmistada seda tulevikuks paremini ette. See aitab liikmesriikidel lahendada tekkinud probleemid, mis muutvad pärast kriisi veelgi kriitilisemaks. Rahastamisvahendiga tagatakse samuti, et kõnealused investeeringud ja reformid keskenduvad probleemidele ja investeerimisvajadustele, mis on seotud rohe- ja digipöördega, tagades seeläbi kestliku taastamise. Seeläbi aidatakse rahastamisvahendi abil vältida võimalust, et pikaajalised investeeringud meie majanduste rohe- ja digipöördesse muutuvad pärast kriisi teisejärguliseks. Koos rahastamisvahendiga pakutakse märkimisväärset tehnilist toetust.

Rakendamine

ØRahastamisvahendi käsutuses on märkimisväärselt vahendeid ja see on muudetud mitmeaastase finantsraamistiku alusel rahastu „NextGenerationEU“ oluline programm. Sellest antakse nii toetusi kui ka laene investeeringute ja vajalike reformide rahastamiseks.

ØTaaste ja vastupidavuse rahastamisvahend kaasatakse Euroopa poolaastasse. Liikmesriigid esitavad riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad oma riiklike reformiprogrammide osana. Need kavad sisaldavad liikmesriikide tulevaste aastate investeeringute ja reformide tegevuskava ning rahastamisvahendi kaudu finantseeritavaid investeerimis- ja reformipakette. Komisjon hindab kavasid selle alusel, kuidas need mõjutavad liikmesriikide konkurentsivõimelist kestlikkust, majanduslikku ja sotsiaalset vastupanuvõimet, kestlikku majanduskasvu ning rohe- ja digipööret.

ØRessursside jaotamisel lähtutakse rahastamisvahendi eesmärgist, mis on püsiva taastumise edendamine, ELi majanduste vastupanuvõime suurendamine ja liikmesriikide majanduslike erinevuste vähendamine. Riiklikku kaasrahastamist ei nõuta.

Vastastikune täiendavus ELi ja liikmesriikide poliitikaga

ØRahastamisvahendist saab Euroopa poolaasta osa. Taaste- ja vastupidavuskavade raames esitatud investeeringud peaksid olema kooskõlas liidu pikaajaliste strateegiatega, eelkõige Euroopa rohelise kokkuleppe ja digipöörde, liikmesriikide energia- ja kliimakavade ning vajaduse korral õiglase ülemineku kavadega.

ØRahastamisvahend lisandub ühtekuuluvuse huvides antavale taastamisabile (REACT-EU), mille kaudu toetatakse kriisist taastumise meetmeid, mis on lühiajaliselt seotud tööturgude, tervishoiu ja VKEdega (likviidsuse ja maksevõime toetus), ning olulisi investeeringuid rohe- ja digipöördesse, et anda viivitamata otsetoetust liikmesriikide majandustele. Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi kaudu toetatakse investeeringuid ja reforme, millel on püsiv mõju liikmesriikide majanduse tootlikkusele ja vastupanuvõimele.

ØLiikmesriigid märgivad oma riiklikes taaste- ja vastupidavuskavades ära muude liidu poliitikameetmete alusel eraldatud või kavandatud rahastamise ja selle, kuidas tagatakse täiendavus kõnealuste investeeringutega. Liikmesriikidele taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendist rahalise toetuse andmise otsuste tegemisel võetakse arvesse muude liidu fondide ja programmide kaudu rahastatud meetmeid, vältides seeläbi topeltrahastamist. Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendist rahalist toetust saavad investeeringud ja reformid määratakse kindlaks Euroopa poolaasta kontekstis, tagades seeläbi nende täiendavuse ja soodustades nende rakendamise järelevalvet.

Finantsaspektid

Rahastu „NextGenerationEU“ raames rakendatud taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi rahastamispaketi maht on 560 miljardit eurot, millest 310 miljardit eurot tagastamatu abi ja 250 miljardit eurot laenude jaoks.

TAASTAMISABI, MIDA ANTAKSE ÜHTEKUULUVUSE HUVIDES JA EUROOPA

TERRITOORIUMIDELE (REACT-EU)

Eesmärk: investeeringud lühiajalistesse kriisist taastumise meetmetesse.

Mehhanism: peamiselt tagastamatu abi.

Kriisist tulenevad vajadused ja oodatav mõju

ØÜhtekuuluvuspoliitika on ülioluline, et tagada tasakaalustatud taastamine ning vältida ebakõlade ja erinevuste suurenemist liikmesriikide piires ja vahel. Selle kaudu toetatakse COVID-19 puhangust enim mõjutatud piirkondi ja liikmesriike. Uue REACT-EU algatuse eesmärk on suurendada liikmesriikidele antavat toetust, kõrvaldades esmareageerimise meetmete ja pikaajalise taastamise vahelise lünga.

ØREACT-EU kaudu antakse täiendavat rahastamist kõige olulisematele sektoritele, aidates võtta kriisist taastumise meetmeid, mis on vajalikud, et luua eeldused roheliseks, digitaalseks ja vastupanuvõimeliseks taastamiseks.

ØSee hõlmab investeeringuid tööturgude taastamiseks, sh värbamistoetuste abil, lühendatud tööajaga töötamise kavasid ja noorte tööhõive meetmeid, toetust tervishoiusüsteemidele ning toetust olulise likviidsuse tagamiseks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjate käibekapitali jaoks. Selliseid toetusi hakatakse andma majandussektorite üleselt, sh kriisist suurel määral mõjutatud turismi- ja kultuurisektorile, kuna need moodustavad eriti suure osa teatavate COVID-19 kriisist enim mõjutatud ELi riikide majandusest, ning REACT-EU aitab seeläbi tasakaalustada liidus suurenevaid erinevusi.

ØTäiendavat toetust saab kasutada kriisist taastumise meetmete osana Euroopa rohelisse kokkuleppesse ja digipöördesse investeerimiseks, et täiustada nendes valdkondades juba tehtavaid ja ühtekuuluvusprogrammide kaudu kavandatud märkimisväärseid investeeringuid.

ØCOVID-19 puhang mõjutab tõsiselt ka meie ühiskonna kõige haavatavamaid liikmeid. Seetõttu võib kasutada osa täiendavatest ressurssidest, et toetada toidu- või materiaalse puuduse all kannatavaid inimesi.

Rakendamine

ØAastate 2014–2020 ühtekuuluvusprogrammid toimivad täiel kiirusel. Programmid on kohandatavad ja paindlikud, eelkõige pärast koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse pakettidega tehtud muudatusi. Nende kaudu toetatakse abikõlblike projektide kulusid kuni 2023. aasta lõpuni.

ØREACT-EU raames saavad praegused ühtekuuluvusprogrammid 2020., 2021. ja 2022. aastal täiendavat toetust oluliste kriisist taastumise meetmete jaoks. Täiendavaid kulukohustusi rakendatakse liikmesriikide esitatud ja komisjoni vastuvõetud programmimuudatuste või uue sihtotstarbelise programmi kaudu.

ØTäiendavaid ressursse eraldatakse kriisi majandusliku ja sotsiaalse mõju suuruse ning liikmesriigi suhtelise jõukuse alusel. Säilitatakse koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuste kaudu tagatud täiendavat paindlikkust. See hõlmab lihtsustatud menetlusi, võimalust kanda ressursse üle fondide ja piirkondade kategooriate vahel ning kaasrahastamise normide leevendamist, mis võimaldab täielikku rahastamist ELi eelarvest.

Vastastikune täiendavus ELi ja liikmesriikide poliitikaga

ØREACT-EU täiendab taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendit ning ühtekuuluvuspoliitika raames praegu antavat toetust. Selle kaudu toetatakse lühiajalisi kriisist taastumise meetmeid, mis on seotud tööturgude, tervishoiu ja VKEdega (likviidsustoetus käibekapitali jaoks), ning olulisi investeeringuid rohe- ja digipöördesse, et anda liikmesriikide majandusele viivitamata otsetoetust, samas kui taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi kaudu toetatakse investeeringuid ja reforme, millel on püsiv mõju liikmesriikide majanduse tootlikkusele ja vastupanuvõimele. 

ØREACT-EU täiendab ka ettepanekuid tulevaste (aastate 2021–2027) ühtekuuluvuspoliitika programmide jaoks. Neid ettepanekuid kohandatakse, et anda suuremat toetust investeeringutele näiteks riiklike tervishoiusüsteemide vastupanuvõime valdkonnas, turismi- ja kulutuurisektoris, või noorte tööhõive meetmetesse, haridusse ja oskustesse ning laste vaesuse vastase võitluse meetmetesse. Nende abil tagatakse ka sobilik toetus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Nende abil tagatakse suurem paindlikkus fondide vahelisteks ülekanneteks ning kehtestatakse uued sätted, et oleks võimalik kiiresti reageerida hädaolukordadele. Riiklike ühtekuuluvuspoliitika eraldiste läbivaatamisega 2024. aastal tagatakse sobilik täiendav toetus seda kõige rohkem vajavatele liikmesriikidele ja piirkondadele, võttes arvesse uusimat saada olevat riiklikku ja piirkondlikku statistikat.

Finantsaspektid

ØREACT-EU vahendid on 55 miljardit eurot, mis eraldatakse 2020., 2021. ja 2022. aastal.

PROGRAMM „INVEST EU“

(SH STRATEEGILISTE INVESTEERINGUTE RAHASTAMISVAHEND)

Eesmärk: investeeringute kaasamine, et toetada majanduse taastumist ja pikaajalist majanduskasvu, sh uus rahastamisvahend strateegilistesse Euroopa väärtusahelatesse tehtavate investeeringute edendamiseks.

Mehhanism: eelarvetagatise andmine.

Kriisist tulenevad vajadused ja oodatav mõju

ØProgrammil „InvestEU“ on ainulaadsed eeldused pakkuda erakorralist rahastamist ja toetada liidu poliitikameetmeid sügavast majanduskriisist taastumise käigus. Seda on näidanud kogemused, mis saadi eelmise finantskriisi ajal programmi „InvestEU“ eellaste – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ja finantsinstrumentide – rakendamisel.

ØPraeguse kriisi ajal ei ole rahaliste vahendite jaotamine turul täiesti tõhus ja tajutud risk piirab märkimisväärselt erasektori investeeringuid. Suur ebakindlus seab praegu kahtluse alla finantsturu teabe kvaliteedi ja kahjustab laenuandjate võimet hinnata ettevõtete ja investeerimisprojektide elujõulisust. Kui seda ebakindlust ei vähendata, võib laialt levida riskikartlikkus erasektori investeerimisprojektide suhtes, mis võib kaasa aidata krediidituru kriisi tekkimisele. Selles olukorras on eriti väärtuslik programmi „InvestEU“ põhiomadus vähendada projektidega seotud riske, et suurendada erasektori rahastamist, ja seda tuleks ära kasutada.

ØTäiustatud programm „InvestEU“ saab anda üliolulist toetust taastumisetapis ettevõtetele ja tagada samal ajal, et investorid pööravad suurt tähelepanu liidu keskpika ja pika perspektiivi poliitilistele prioriteetidele, näiteks Euroopa rohelisele kokkuleppele ja digipöördele. Programm suurendab Euroopa Investeerimispanga grupi ja riiklike tugipankade riskivõtmisvõimet, et toetada majanduse taastamist.

ØProgrammi täiustatakse veelgi strateegiliste investeeringute rahastamisvahendi abil, mis keskendub vastupanuvõimeliste väärtusahelate loomisele kooskõlas liidu strateegilise tegevuskava ja komisjoni esitletud uue tööstusstrateegiaga. Need projektid võivad olla näiteks üleeuroopalist huvi pakkuvad tähtsad projektid või sarnaste omadustega projektid, näiteks ravimitööstuse valdkonnas.

ØSee rahastamisvahend on eriti oluline kriisijärgses olukorras, kuna mõnedel liikmesriikidel ei pruugi olla rahalisi vahendeid, et anda neile projektidele riigiabi, ning mitmed projektid on rahvusvahelised ja vajavad Euroopa tasandil meetmeid. Uus rahastamisvahend aitab need probleemid lahendada.

Rakendamine

ØKaasseadusandjad on programmi „InvestEU“ nelja poliitikaharu omadustes juba kokku leppinud, aga nende finantsvahendeid suurendatakse. Sellest lähtuvalt suurendatakse Euroopa Investeerimispanga grupi ja muude rakenduspartnerite rahastamisvõimekust.

ØUus strateegiliste investeeringute rahastamisvahend on InvestEU fondi viies poliitikaharu ja taastepaketi oluline osa. Rahastamisvahendi kaudu toetatakse tugevate ja vastupanuvõimeliste väärtusahelate loomist ja arendamist kõikjal ELis. Rahastamisvahend suurendab ELi väärtusahelatele keskendumise teel liidu majanduse strateegilist sõltumatust ning tagab ELi piires ressursid, mida strateegiliselt olulised ettevõtted vajavad, et olla edukas ja kasvada. Rahastamisvahend keskendub Euroopa Liidus asutatud ja tegutsevatele ettevõtetele, kelle tegevus on strateegilise olulisusega ning kes tegutsevad elutähtsa taristu ja tehnoloogia või kriitilise tähtsusega tervishoiuteenuste osutamise valdkonnas. Lisaks sellele toetatakse rahastamisvahendi kaudu strateegilisi väärtusahelaid, näiteks aruka tervishoiu, tööstusliku asjade interneti, vähese CO2-heitega tööstuse ja küberturvalisuse valdkonnas. Selle tegevusega kaasnevad COVID-19 kriisi järgses ettevõtluskeskkonnas olemuslikult suuremad riskid, kuna toetajatele avaldub suurem nõudluse või pakkumise poolne risk. Seega on pikaajalised investeeringud ülitähtsad strateegiliselt olulisi projekte rakendavate ettevõtete tugevdamiseks.

Vastastikune täiendavus ELi ja liikmesriikide poliitikaga

ØStrateegiliste investeeringute rahastamisvahend täiendab Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi maksevõime toetamise rahastamisvahendit. Maksevõime toetamise rahastamisvahend on vahetu ja ajutine vahend, mille eesmärk on toetada kriisile reageerimise meetmena COVID-19 kriisist enim mõjutatud ettevõtete maksevõimet, et taastada nende kapitalipositsioon.

ØStrateegiliste investeeringute rahastamisvahend keskendub rohkem pikemale perspektiivile, aidates üles ehitada kriisijärgseid turge, keskendudes nende projektide toetamisele, mis aitavad saavutada ühtsel turul oluliste väärtusahelate puhul strateegilise sõltumatuse, toetades rahvusvaheliste investeeringute kaudu ELi projektide laiendamist.

Finantsaspektid

ØRahastu „NextGenerationEU“ täiendav rahaline panus 15,3 miljardit eurot olemasolevatele poliitikaharudele ja 15 miljardit eurot strateegiliste investeeringute rahastamisvahendi poliitikaharule tähendab, et programmi „InvestEU“ kogueraldis on 30,3 miljardit eurot. See võimaldab tagatiste taset 72 miljardi euro väärtuses ja investeeringute üldist taset kuni 400 miljardi euro väärtuses.

MAKSEVÕIME TOETAMISE RAHASTAMISVAHEND

Eesmärk: rakendada erasektori investeeringuid, et toetada kriisist mõjutatud elujõuliste ettevõtete maksevõimet.

Mehhanism: eelarvetagatise andmine.

Kriisist tulenevad vajadused ja oodatav mõju

ØPraegu saavad ettevõtted kriisiperioodil toimetulekuks märkimisväärset likviidsustoetust peamiselt riigieelarvetest COVID-19 puhangu kontekstis majanduse toetamiseks antava riigiabi ajutise raamistiku alusel. Kuid kriisi tagajärjel tekib maksvõime probleeme üha enamatel ettevõtetel, mis oleksid muidu elujõulised, ja neile ei piisa antavast likviidsustoetusest. See on osaliselt seotud asjaoluga, et likviidsustoetust antakse üldjuhul laenudena, mis võib veelgi nõrgestada ettevõtete bilansse, kuna paljudes ettevõtetes suurendati viimastel aastatel pidevalt finantsvõimendust. See tähendab, et paljude ELi ettevõtete finantsolukord oli kriisi alguses suhteliselt kehv ning tõenäoliselt hakkab nende tulu majandussurutise käigus kiiresti vähenema ja aktsiapositsioonid hakkavad kiiresti halvenema.

ØEsialgsete prognooside kohaselt võib rohkem kui 20 töötajaga ettevõtete kogukahju olla kevadprognoosi majandusliku lähtestsenaariumi realiseerumisel aasta lõpuks 720 miljardit eurot. See kahju suureneks stressistsenaariumi korral ligikaudu 1,2 triljoni euroni. Ettevõtted saavad tekkinud kahju osaliselt maandada, tuginedes likviidsetele varadele ja käibekapitalile, kuid mitmel juhul neist puhvritest ei piisa. Prognooside kohaselt võib aasta lõpuks tekkida käibekapitali puudujääk 35–50 %-l rohkem kui 20 töötajaga ettevõtetest, olenevalt sellest, kas realiseerub keskne või stressistsenaarium. See tähendab, et ebasoodsa stsenaariumi realiseerumise korral võib tekkida rahastamise puudus kuni 260 000 Euroopa ettevõttel, kus töötab ligikaudu 35 miljonit töötajat. Üldjuhul tugineb enamik Euroopa tööstuse ökosüsteemidest keerukatele tarneahelatele, mis ulatuvad eri liikmesriikidesse ühtsel turul. Kui nende kapitalipuudujääkidega ei tegeleta, siis võivad need põhjustada väiksemad investeeringud ja suurema töötuse pika ajavahemiku jooksul. Kapitalipuudujääkide mõju on eri sektorites, tööstuse ökosüsteemides ja liikmesriikides erinev, mille tõttu tekivad erinevused ühtsel turul ja kahjustatakse püsivalt meie tootmispotentsiaali ning võimet majanduslangusest taastuda.

ØMaksevõime toetamise rahastamisvahend on Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi osana loodud uus ja ajutine rahastamisvahend, mille eesmärk on vältida COVID-19 kriisi tõttu tekkivaid ülisuuri kapitalipuudujääke ja võimalikke makseviivitusi ettevõtetes, mis oleksid olnud vastasel juhul elujõulised. Rahastamisvahend aitab rakendada erasektori ressursse, et toetada elujõulisi Euroopa ettevõtteid ja lahendada nende maksevõimega seotud probleemid. See vahend on ajutine ning suunatud üksnes ja rangelt COVID-19 mõjuga tegelemisele.

ØMõnedes liikmesriikides suudab riik ise neid ettevõtteid toetada. Teistes liikmesriikides on riigi võime toetust anda piiratum. Ka COVID-19 pandeemia mõju majandusele on olnud eri liikmesriikides erinev. Kui need erinevused unarusse jätta, siis moonutaksid need püsivalt võrdseid tingimusi ja suurendaksid veelgi majanduslikke erinevusi liidus. Maksevõime toetamise rahastamisvahend tasakaalustab neid moonutusi ja toetab ühtse turu ladusat toimimist.

Rakendamine

ØMaksevõime toetamise rahastamisvahendiga antakse Euroopa Investeerimispanga grupile liidu garantii, mille eesmärk on kaasata erakapitali, et toetada abikõlblikke äriühinguid, mida COVID-19 kriis on negatiivselt mõjutanud.

ØLiidu garantii kasutamise võimalus on tagatud kõigile liikmesriikidele ja sektoritele, kuid see oleks suunatud eelkõige neile liikmesriikidele ja sektoritele, mida COVID-19 majanduslikult kõige enam on räsinud, ja nende liikmesriikide äriühingutele, kus riigipoolse maksevõimetoetuse kättesaadavus on piiratum.

ØEuroopa Investeerimispanga grupp kasutab liidu garantiid, et vähendada erainvestorite riski investeerimisel abikõlblikesse äriühingutesse, pakkudes kaubanduslikel alustel toimivate investeerimisvahendite (erasektori hallatud fondid või eriotstarbelised rahastamisvahendid) jaoks garantiisid või rahastust, kaasates nii selliste äriühingute toetuseks erasektori vahendeid. See lubab abikõlblikel äriühingutel otsida uut kapitali erainvestoritelt, tugevdades nii oma kapitalibaasi ja maandades oma maksevõimet ähvardavaid riske. Niisugune vahendaja kaudu toimiv süsteem tagab, et otsuseid selle kohta, milliseid äriühinguid toetatakse, teevad ainult investeerimisvahendite sõltumatud haldajad. Potentsiaalsete investorite kaasamine erasektorist võimaldab suunata pakutavat kapitali paremini äriühingutele, mis on tõeliselt elujõulised.

Vastastikune täiendavus ELi ja liikmesriikide poliitikaga

ØMaksevõime toetamise rahastamisvahend on kohene ja ajutine täiendus VKEde tõhustatud komponendile programmi „InvestEU“ raames, VKEdele suunatud ühtekuuluvusvahenditele, mida on suurendatud, ja Euroopa Investeerimispanga poolt praegu loodavale COVID-19 tagatisfondile, samuti programmi „InvestEU“ strateegiliste investeeringute rahastamisvahendile.

ØRahastamisvahend täiendaks riiklikke poliitikameetmeid, mida piiratud arv liimesriikide praegu võtab, tagades maksevõime toetuse kättesaadavuse kõikjal liidus. Rahastamisvahendite tingimused peaksid olemas kooskõlas riigiabi eeskirjadega, et tagada võrdsus ja suurendada võimalusi selliste vahendite kombineerimiseks liikmesriikide poolt otse pakutava toetusega, võttes seejuures nõuetekohaselt arvesse rahastamisvahendi euroopalikku iseloomu ja fondide ärilist juhtimist.

Finantsaspektid

Praeguse finantsraamistiku kohast ELi garantiid suurendatakse 31 miljardi euro suuruse rahastamispaketiga 66 miljardi euro võrra. Garantii võimaldab kaasata umbes 300 miljardit eurot investeeringuid juba alates 2020. aastast.

PROGRAMM „EL TERVISE HEAKS“

Eesmärk: investeeringud terviseturbesse ja tervishoiusüsteemide vastupanuvõimesse.

Mehhanism: tagastamatu abi ja hanked.

Kriisist tulenevad vajadused ja oodatav mõju

ØUlatuslik ja iseseisev programm „EL tervise heaks“ kajastab COVID-19 kriisi ja eelmiste terviseprogrammide kestel saadud kogemusi. Selle abil saab luua ja taastada ravisuutlikkust ning varustuse ja ravimite varusid, millest on abi tulevaste tervishoiuprobleemide puhul. Uus programm on keskne vahend, mille abil tagada Euroopale vahendid tulevaste terviseohtudega toimetulekuks.

ØSelle eesmärk on luua ulatuslik raamistik selliste tervisohtudega tegelemiseks, siduda omavahel kõik ELi asjakohased tervishoiuga seotud programmid, luua uusi võimalusi meetmete rakendamiseks ja tagada, et suuremate terviseohtude korral on olemas meditsiinilised vastumeetmed ja vahendid.

ØProgrammi esimene tegevussuund on terviseturve. See loob alused tugevale, õiguspärasele ja hästi rahaliste vahenditega varustatud ELi raamistikule tervisekriiside ennetamiseks, nendeks valmisolekuks ja neile reageerimiseks. Raamistik tõhustab riikliku ja ELi tasandi erandolukorra plaanimise suutlikkust ja lubab liikmesriikidel astuda ühiselt vastu ühistele terviseohtudele, ennekõike piiriülestele (sealhulgas väljastpoolt ELi lähtuvatele) ohtudele, mille puhul ELi sekkumine saab anda käegakatsutavat lisaväärtust.

ØTeine tegevussuund toetab terviseühtsuse põhist pikemaajalist käsitust, mille eesmärk on parandada tervisenäitajaid kõigis liikmesriikides tõhusate ja kaasavate tervishoiusüsteemide abil haiguste parema ennetamise ja kontrolliga, tervislike eluviiside edendamisega, tervishoiuteenuste kättesaadavuse, diagnostika ja raviga, aga ka piiriülese tervishoiualase koostööga.

ØSamuti tegeletakse uue programmi raames mittenakkuslike haigustega. On leidnud kinnitust, et see mõjutab oluliselt COVID-19st tingitud suremust.

ØLisaks sellele võiks ulatuslike konkreetsete algatustega eesmärgiks seada näiteks konkreetsete haiguste likvideerimise, nagu emakavähi ja hooajalise gripi juhtumite vähendamise. Nende abil saaks ära hoida kahju ja kulusid, mida oleks võinud vältida, ja vähendada tervisealast ebavõrdsust.

Rakendamine

ØSelleks et tagada küllaldane kriitiline mass ja mastaabisääst, tugineb programm käimasolevale tööle, nagu Euroopa tugivõrgustikud, mis tegelevad haruldaste haigustega, ning kriiside ennetamisele, nendeks valmisolekule ja nende ohjamisele. Selle raames toetatakse ülespoole suunatud lähenemist ning propageeritakse ennetustööd, ravi integreerimist ja võrdset juurdepääsu tervishoiuteenustele.

ØProgramm tagab pidevad investeeringud ELis operatiivtoetuse andmiseks vajalikesse taristutesse ja vahenditesse, et tulla toime tervisekriisidega, tegeleda ennetuse, valmisoleku ja reageerimisega ning toetada tõeliselt sektoriülest koordineerimist ELi tasandil. Töö hakkab toimuma tihedas koostöös Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse, Euroopa Ravimiameti, Euroopa Toiduohutusameti või Euroopa Kemikaaliametiga, eksperdirühmade ja Euroopa Liidu referentlaborite, samuti selliste rahvusvaheliste organitega nagu Maailma Terviseorganisatsioon.

ØLähtudes teaduslikest nõuannetest tagab programm „EL tervise heaks“ strateegilised hanked selliste toodete puhul nagu biotsiidid (desinfektsioonivahendid), reaktiivid testimise jaoks, kaitseriietus, põhiravimid, meditsiiniseadmed (näiteks hingamisaparaadid ja kompuutertomograafid), diagnostikareagendid ja muud asjaomased kaubad, nagu vahendid süstimiseks ja steriilsed sidemed. Selle eesmärk on luua liikmesriikide jaoks võimalus võtta vajaduse korral kiireid asjakohaseid vastumeetmeid peamistele nakkushaigustele. Lisaks sellele luuakse programmi raames stiimulid vaktsiinide väljatöötamiseks, tootmiseks ja kasutuselevõtuks liidus ning selleks, et taaskäivitada ravimite ja ravimite toimeainete/lähteainete tootmine ELis.

ØUuest programmist alalistele eksperdirühmadele antava rahastusega toetatakse rescEU jõupingutusi Euroopa meditsiinikorpuse tugevdamiseks. Lähtudes veterinaarvaldkonnas saadud kogemustest antakse sellest toetust tervishoiu- ja logistikaekspertidele ja vajaduse korral meditsiinitöötajatele, kelle saab igal ajal välja kutsuda ja saata ükskõik kuhu ELis nõustamist ja ekspertteavet pakkuma. Rühmadele lisaks on ette nähtud varustus (näiteks mobiilsed laborid).

ØSamuti toetab programm tervishoiutaristu ning meditsiini- ja veterinaarlaborite alase suutlikkuse koordineerimist kõikjal liidus, sealhulgas ettevalmistusi intensiivravivõimalusi puudutava teabe vahetamisega tegeleva üleeuroopalise taristu loomiseks. Programmi raames luuakse lihtne süsteem, et toetada piiriüleseid ühishankeid selliste toodete, vahendite ja teenuste puhul, millel on tervishoiusüsteemide koostöö seisukohast tõendatult selge ELi lisaväärtus.

ØProgramm „EL tervise heaks“ aitab kasutada rahastust sihtotstarbeliselt peamiseks tegevuseks e-tervise vallas (lisaks rahastusele programmi „Digitaalne Euroopa“ raames), muu hulgas toetab andmete kasutamist tervishoiuteenuste, teadustegevuse ja poliitikakujundamise valdkonnas (tervishoiu Euroopa andmeruumi kontekstis), kasutades pilvi või muud taristust ja andmemahukat tehnoloogiat, nagu tehisintellektivahendid. See toetab suuremat kaugtervishoiuteenuste kasutamist, muu hulgas Euroopa tugivõrgustike telemeditsiini mudeli kasutuselevõttu ja tugevdamist. See aitab välja töötada Euroopa võrdlusaluseid ja riikideüleseid lahendusi.

ØProgramm aitab haigusi ennetada, muu hulgas toetades liikmesriikide poliitikat ning nende kindlate tehniliste suuniste ja poliitikavalikute põhjal ennetustöö ja tervisliku eluviisi propageerimise vallas. See aitab koguda ja asjakohasel viisil jagada erinevate teenistuste, ELi asutuste ning riiklike ja rahvusvaheliste tervishoiuorganite olemasolevaid andmete ja infoallikaid ning propageerida tõenditepõhiseid häid tavasid seoses haiguste ennetamise ja nendega toimetulekuga.

ØEnnetustöö alus on terviseühtsuse põhimõttest lähtuv haiguskäsitus ning see hõlmab teadmiste ja arusaamade kogumist zoonooside ja võimalike zoonooside arengu kohta.

ØProgrammi raames toetatakse meetmeid, mille eesmärk on parandada nakkuste tõrjet ja kontrolli, nakkusi kiiresti ja õigesti testida ja diagnoosida, ravida patsiente sobilikke antimikroobikume kasutades ning vähendada sobimatute ja ohtlike antimikroobikumide kasutamist kõigis valdkondades. Rahvusvaheline mõõde tagab, et Euroopa tervishoiupoliitika on seotud rahvusvahelisel tasandil toimuvaga ning täiendab tulusalt meetmeid, mis puudutavad piirkondliku ja üleilmse tähtsusega probleeme.

Vastastikune täiendavus ELi ja liikmesriikide poliitikaga

ØKeskne põhimõte on, et uus programm kiirendab uute lähenemisviiside sündi – olgu siis tegu heade tavade, novaatorlike lahenduste või teadusprojektide tulemustega –, aidates neid enne täismahus kasutuselevõttu vastuvõtlike elanikkonna rühmade tasandil katsetada. Samuti on uus programm koostoimeline taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendiga. Kui rahastu raames luuakse stiimulid uuteks reformideks, siis uus programm „EL tervise heaks“ võib toetada rakendamise koordineerimist liikmesriikides.

ØUue programmi eesmärk on saada tulemusi, mis keskenduvad otseselt terviseküsimustele. Seega loob see sünergiaid ja aitab lõimida tervise muudesse ELi programmidesse, nagu Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond+, programm „Euroopa horisont“, programm „Digitaalne Euroopa“, ühtse turu programm ja ühine põllumajanduspoliitika. Eriti tihe koostöö ja vastastikune täiendavus on uuel programmil rescEUga: viimane keskendub suutlikkusele kriisile otse reageerida, varudele ning varustuse ja personali lähetamisele hädaolukordade puhul ning uus programm pakub vajalikke tervishoiuspetsiifilisi vahendeid.

ØUus programm toimib koostöös liikmesriikidega, pidades kinni Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 168 sätestatud pädevuse jaotamisest ja tuginedes kehtivatele koostöömehhanismidele, keskendudes strateegilistele ja piiriülestele aspektidele.

ØKõnealuse programmi raames tehtud investeeringutest võidab täiendavus tervisega tegelevate ametite töö tulemustega, eriti mis puudutab heade tavade, järelevalve-eeskirjade või suutlikkuse suurendamisele suunatud programmide vahetamist.

ØSamuti toetab uus programm tihedas koostöös tulevase programmiga „rescEU“ liidu ja selle liikmesriikide ühiseid jõupingutusi meditsiiniressursside (ravimite, vaktsiinide, inimressursside, varustuse) kättesaadavuse tagamisel.

Finantsaspektid

ØRahastuga „NextGenerationEU“ kaasatava täiendava rahastamispaketi suurus on 7,7 miljardit eurot.

LIIDU ELANIKKONNAKAITSE MEHHANISM/rescEU

Eesmärk: suurendada liidu elanikkonnakaitse mehhanismi reageerimisvõimet.

Mehhanism: tagastamatu abi ja hanked.

Kriisist tulenevad vajadused ja oodatav mõju

ØLiidu elanikkonnakaitse mehhanismi/rescEU laiendatud vahendid lubavad ELil ja liikmesriikidel olla kriisiolukordadeks paremini valmis ja suuta neile kiiresti ja paindlikult reageerida, eriti suure mõjuga kriiside puhul, võttes arvesse võimalust, et halvatud on majanduse ja ühiskonna toimimine (nagu COVID-19ga seotud hädaolukord nii selgelt näitas). Ehkki ulatuslikud hädaolukorrad ja katastroofid on suhteliselt harukordsed, võivad need majandust ja ühiskonda rängalt ja pikaks ajaks kahjustada ning seega on nende puhul vaja oluliselt suuremahulisemat kavandamist ja valmisolekut.

ØKriisi õppetundidele tuginedes peaks rescEU suurendatud suutlikkus võimaldama ELil töötada välja ja omandada varude kogumise ja nende kohaletoimetamise vahendid, nagu laohooned, transpordivahendid ja üldine logistiline toetus.

ØSelleks et reageerida kogu ELi piires tulemuslikult ulatuslikele hädaolukordadele, vajab rescEU võimalikult suurt paindlikkust ja reaalset suutlikkust tegutseda ELI tasandil – sealhulgas paindlikkust ja lihtsustatud korda eelarve ja tegevuse vallas – olukordades, kus kriisist haaratud liikmesriigid ei suuda seda teha.

ØLisaks annab täiustatud programm liidule vahendid ja võimeka logistikataristu, mis suudab tegeleda eri liiki hädaolukordadega, sealhulgas juhul, kui need hõlmavad meditsiinilist hädaolukorda. Sellega kaasneksid mehhanismid, mis võimaldavad ELil:

·omandada, üürida, rentida ja varuda rescEU kindlakstehtud suutlikkust;

·tuua väljastpoolt ELi sisse tooteid ja töötajaid ning lähetada neid ELi sees;

·transportida kiiresti tooteid ja töötajaid erinevatest punktidest kõikjal ELis teistesse punktidesse, kus neid tooteid ja töötajaid vajatakse. Rahvusvahelist lähetamist võimaldav ekspertteave mis tahes katastroofide puhul (sealhulgas nn meditsiinispetsialistide lendsalk, kuhu kuuluvad eriarstid, õed, epidemioloogid, intensiivraviarstid ning integreeritud ja hästivarustatud meditsiinitöötajate rühmad);

·transportida ohvreid/patsiente kiiresti sinna, kus neid suudetakse kõige tulemuslikumalt ravida, kui kohalikud ja riiklikud vahendid on ammendunud. Selle taristu hulka kuulub süsteem, kuhu kuuluvad vabu kohti omavad tervishoiuasutused kõikjal liikmesriikides.

ØMehhanismi juurde kuulub täiustatud ja integreeritud süsteem reaalajas teabevahetuseks, millele on juurdepääs kõigil liikmesriikidel, nii et asjaomased vahendid saab igal ajal lühikese etteteatamisega mobiliseerida.

ØSamuti täiustatakse rahvusvahelise valmisoleku ja reageerimise mõõdet, nii et vahendeid saab kasutada ka väljaspool ELi.

Rakendamine

ØEL saab otse hankida, rahastada ja juurutada rescEU strateegilisi asjakohaseid vahendeid, logistilist ladustamist ja logistilist transporti ning lõimitud taristut hädaabiteabe haldamiseks, mis suudab hakkama saada mis tahes liiki hädaolukorras ja mis juurutatakse rescEU egiidi all. See strateegiline suutlikkus täiendab liikmesriikide vastavat suutlikkust. Selle elemendid peaksid asuma ELi mitme liikmesriigi territooriumil selliselt, et oleks tagatud võimalikult tõhus geograafiline kaetus hädaolukorrale reageerimiseks. ELi eelarvest kaetaks sisenemis-/väljumis-/transpordikulud, samuti ladustamis- ja finantskulud.

ØKomisjon peaks olema suuteline ostma, üürima või rentima transpordi- ja logistilised vahendid (mitmeotstarbelised vahendid õhusillaks/transpordiks). See lubaks ELil reageerida mis tahes hädaolukorrale ELis ja kolmandates riikides (sealhulgas meditsiiniliselt: katastroofiohvrite, patsientide, arstide, Euroopa meditsiinimeeskondade, repatrieeritavate, samuti igasuguste hädaolukorras reageerimisega seotud veoste transport). Abivahendite ladustamine ja transpordivõimekus peaks olema strateegiliselt seotud, et kiirendada kohaletoimetamist ja tagada tarneahela nõuetekohane toimimine.

ØHaldusmenetlused hoitakse minimaalsena, et vähendada koormust ja viivitusi kasutuselevõtul, mis on hädaolukordade puhul eluliselt tähtis.

ØrescEU sisaldab eelarve paindlikkust võimaldavaid sätteid, mille hulka kuuluvad ennetus- ja valmisolekukomponendi mitmeaastane programm ning reageerimiseks vajalike vahendite kohese olemasolu ja paindlikkuse tagamine. Nagu COVID-19 kriis on kuhjaga näidanud, on hädaolukorrad juba olemuslikult ettearvamatud ja ei jagune programmitöö perioodil ühtlaselt, kuid kui hädaolukord tekib, on reageerimise kiirus ülioluline.

Vastastikune täiendavus ELi ja liikmesriikide poliitikaga

ØLiidu elanikkonnakaitse mehhanism/rescEU oma laiendatud kujul on integreerituma hädaolukordade ohjamise käsituse keskne element. Koos Euroopa hädaolukordadele reageerimise keskusega, mida on laiendatud, on see tegevuse seisukohast ühtne kontaktpunkt ELi strateegiliste vahendite haldamisel ning kiirel ja tulemuslikul reageerimisel mis tahes liiki ulatuslikele kriisidele.

ØOmades rescEU eri liiki strateegilist suutlikkust, teenindab see vastavalt kriisiolukorrale kõiki liikmesriiki eri sektorites. Omaenese logistikavahendite omamine peaks olema küllaldane, et transportida kaupu, meditsiinitöötajaid ja patsiente ulatuses, mida vajab mis tahes riik, kelle vahendid on ammendunud, luues õigeaegselt käegakatsutavat ELi lisaväärtust.

ØTagatakse liidu elanikkonnakaitse mehhanismi/rescEU komponendi (eriti selle erakorraliste varude soetamise) täiendavus muude ELi rahastatavate valmisolekumeetmetega. See tugineb konkreetsetele kriteeriumidele, nagu hõlmatud toodete kategooria (nišitooted spetsialistidele, üldised vajadused, tooted esmareageerijatele jne).

Finantsaspektid

ØRahastuga „NextGenerationEU“ rescEU jaoks kaasatava täiendava rahastamispaketi suurus on 2 miljardit eurot.

Top