EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:003A:FULL

Euroopa Liidu Teataja, C 3 A, 7. jaanuar 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 3A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

63. aastakäik
7. jaanuar 2020


Sisukord

Lehekülg

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Nõukogu

2020/C 003 A/01

Teade vaba ametikoha kohta CONS/AD/153/19

1


ET

 


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Nõukogu

7.1.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 3/1


Teade vaba ametikoha kohta CONS/AD/153/19

(2020/C 003 A/01)

Osakond

TREE: transport, energeetika, keskkond, haridus

Asukoht

Brüssel, Justus Lipsiuse hoone

Ametikoht

peadirektor

Tegevusüksus ja palgaaste

AD 15

Nõutud julgeolekukontrolli läbimine tasemel

EU SECRET

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG –

3. veebruar 2020, kell 12.00 (Brüsseli aja järgi)

Kes me oleme

Nõukogu peasekretariaat abistab Euroopa Ülemkogu ja ELi nõukogu ning nende ettevalmistavaid organeid nende kõigis tegevusvaldkondades. Ta pakub nõustamist ja tuge Euroopa Ülemkogu ja nõukogu liikmetele ja nende eesistujatele kõigis tegevusvaldkondades, sealhulgas poliitilist ja õigusalast nõu, koordineerib nende tegevust teiste institutsioonidega, töötab välja kompromisse ning jälgib ja käsitleb kõiki praktilisi küsimusi, mis on vajalikud Euroopa Ülemkogu ja nõukogu töö heaks ettevalmistamiseks ja toimimiseks.

Transpordi, energeetika, keskkonna ja hariduse peadirektoraat (TREE) koosneb praegu kahest direktoraadist: TREE.1, mille tegevusvaldkonnad on keskkond, haridus, noored, kultuur, audiovisuaalvaldkond ja sport; ja TREE.2, mille tegevusvaldkonnad on transport, telekommunikatsioon ja energeetika.

Peadirektoraat koordineerib keskkonna nõukogu, transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu ning hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu istungite korraldamist, mis toimuvad iga koosseisu puhul umbes neli korda aastas. Neid nõukogu istungeid valmistavad ette COREPER ja mitu töörühma, kes tegelevad nii seadusandlike kui ka mitteseadusandlike dokumentidega ning nendega seotud rahvusvaheliste suhetega.

Pakume järgmist

Direktoraadi TREE peadirektori ametikoht on väljakutseid pakkuv töö poliitiliselt huvitavas keskkonnas; juhtida tuleb meeskonda, kuhu kuulub 51 kõrgelt kvalifitseeritud töötajat.

Teie ülesanne on peasekretäri alluvuses ja koostöös kahe teise TREE direktoriga juhtida ja koordineerida peadirektoraati ja selle ressursse professionaalselt, korraldada selle tegevust ning toetada ja motiveerida oma töötajaid. Teie ülesanne on töötada välja peadirektoraadi strateegia ja tööprogramm ja need ellu viia, määratleda peadirektoraadi eesmärgid ja tagada eesmärkide saavutamine vastavalt nõutud tähtaegadele ja kvaliteedistandarditele. Teie ülesanne on edendada tulemuslikku teabevahetust ja koostööd nii peadirektoraadi piires kui ka teiste peadirektoraatidega ning nõukogu peasekretariaadi talitustega.

Annate Euroopa Ülemkogule, nõukogule, COREPERile ja nende eesistujatele ning nõukogu peasekretärile kirjalikult ja suuliselt, omal algatusel või nende taotlusel kõrgetasemelist ja menetlusalast nõu peadirektoraadi pädevusvaldkonda kuuluvate dokumentide kõikide aspektide kohta ning osalete kohtumistel ja vajaduse korral teabekoosolekutel ja/või läbirääkimistel, et saavutada kompromisse ja leida lahendusi. Selles kontekstis abistate eesistujariiki läbirääkimistel ning tagate tulemusliku teabevahetuse ja koostöö ELi institutsioonide, asutuste ja muude organitega peadirektoraadi pädevusse kuuluvates valdkondades.

Teie ülesanne on tagada poliitika ja saavutatavate eesmärkide üldine strateegiline koordineerimine, sealhulgas teiste peadirektoraatidega.

Saate koos juhtimismeeskonnaga planeerida ja korraldada oma tööd paindlikult, võttes arvesse tööaega ning peadirektoraadi tegevusvaldkonda puudutavate koosolekute ajakava. Teil ja teie töötajatel on võimalik kasutada nõukogu peasekretariaadi paindlikku töökorraldust, sealhulgas teha kaugtööd. Vajalikud on välislähetused, sealhulgas väljapoole ELi (keskmiselt umbes 15 korda aastas).

Keda me otsime

Otsime juhti, kellel on põhjalikud kogemused ELi poliitikakujundamise ja ELi seadusandliku protsessi alal ning põhjalikud teadmised ELi institutsioonilistest küsimustest. Kasuks tulevad teadmised peadirektoraadi pädevusse kuuluvatest valdkondadest.

Kõigilt nõukogu peasekretariaadis töötavatelt juhtidelt oodatakse juhtkonna ja sidusrühmade nõustamist, oma töötajate juhtimist, rahaliste vahendite haldamist ning nõukogu peasekretariaadi esindamist. Neid ootusi on kirjeldatud I lisas esitatud nõukogu peasekretariaadi juhtide horisontaalses profiilis.

Lisaks peavad sellele ametikohale valitud töötajal olema:

võime mõelda ja planeerida strateegiliselt, ennetada ja tuvastada võimalikke probleeme ning pakkuda välja toimivaid lahendusi ja kompromisse;

juhiomadused ning võime anda mitmekultuurses ja mitmekesises keskkonnas suuniseid, samuti võime meeskonda motiveerida ja võimestada, asetades suurt rõhku töötajate arendamisele;

suurepärane suhtlemisoskus, sealhulgas inimestevahelises suhtluses; võime luua tugevat meeskonnatöö vaimu ja hoida häid töösuhteid erinevate peasekretariaadi siseste ja väliste partneritega ning võime olla diplomaatiline;

võime juhtida ja toetada töötajaid muutuste läbiviimisel;

hea võime planeerida ja korraldada peadirektoraadi üldist tööd pingelistest tähtaegadest kinnipidamiseks ning võime tagada meeskonna töökoormuse õiglane jaotus ja järelkasvu planeerimine;

võime saavutada ühiseid kokkuleppeid või eesmärke, andes sidusrühmadele sihipärast nõu ning hõlbustades tõhusalt ja konstruktiivselt arutelude pidamist mõlemale poolele kasulike tulemuste saamiseks.

Nõukogu peasekretariaat toetab oma juhtide liikuvust ja seega peaksid kandidaatidel olema laiaulatuslikud kogemused ning nad peaksid olema valmis ja suutelised töötama oma karjääri jooksul nõukogu peasekretariaadis erinevates tegevusvaldkondades.

TÖÖLEVÕTMISPÕHIMÕTTED

Avalduse esitamise ajal peab kandidaat vastama järgmistele nõuetele:

a)

Üldtingimused

ta peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik;

tal peavad olema kõik asjaomase liikmesriigi kodaniku õigused;

ta peab olema täitnud kõik talle sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega pandud kohustused.

b)

Eritingimused

akadeemiline kraad eelistatavalt õigusteaduse, majandusteaduse või politoloogia või Euroopa õpingute alal (1);

tal peab olema vähemalt 15 aasta pikkune asjakohane poliitilise nõustamise töökogemus, mis on nõudnud väga kõrgel tasandil vastutust;

tal peab olema vähemalt kolme aasta pikkune töökogemus kõrgema juhtkonna liikme ametikohal ELi poliitika valdkonnas;

võttes arvesse, et nõukogu peasekretariaadis ja teiste institutsioonidega suhtlemisel kasutatakse ulatuslikult inglise ja prantsuse keelt, on vajalik nendest ühe suurepärane valdamine ning teise heal tasemel oskus. Kasuks tuleb ELi muude ametlike keelte oskus.

MÄRKUS

1)

Käesoleva ametikoha puhul on nõutud julgeolekukontrolli läbimine juurdepääsuks salastatud dokumentidele (tasemel EU SECRET). Kandidaadid peavad olema valmis läbima nõukogu otsuse 2013/488/EL (2) kohase julgeolekukontrolli. Ametisse nimetamine jõustub ainult tingimusel, et valitud kandidaat on saanud kehtiva juurdepääsutõendi. Juurdepääsutõendita kandidaadile pakutakse ajutist töölepingut, kuni julgeolekukontrolli menetlus on lõpule viidud ja tõend saadud.

2)

Edukas kandidaat peab olema valmis läbima nõukogu peasekretariaadi juhtimisalase koolituse.

MÄRKUS

Võttes arvesse asjaolu, et käesolevat ametikohta käsitatakse tundliku ametikohana, võidakse sellel ametikohal töötavat teenistujat kohustada viie aasta möödumisel ametikohta vahetama.

VALIKUMENETLUS

Ametisse nimetavat asutust abistab eduka kandidaadi valimisel nõuandev valikukomisjon. Nõuandvat valikukomisjoni abistab hindamiskeskus, mille tööd korraldavad välised personalikonsultandid. Hindamiskeskuse koostatud aruanded sama liiki ametikoha kohta kaotavad kehtivuse kaks aastat pärast asjaomaste katsete toimumise kuupäeva või nõukogu peasekretariaadi ja asjaomase hindamiskeskuse vahelise raamlepingu lõppemisel, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

Nõuandev valikukomisjon hindab ja võrdleb kõigepealt kõikide kandidaatide kvalifikatsiooni, töökogemust ja motivatsiooni, võttes aluseks kandidaatide esitatud avaldused. Selle võrdleva hindamise põhjal koostab nõuandev valikukomisjon nimekirja kõige sobivamatest kandidaatidest, kelle võiks valikukomisjoni arvates kutsuda esimesele vestlusele. Kuna see esimene valik põhineb avalduste võrdleval hindamisel, ei taga vaba ametikoha nõuete täitmine kutset esimesele vestlusele. Nõuandev valikukomisjon teeb vestlusel osalenud kandidaatide seast eelvaliku, kuhu kantud kandidaadid kutsutakse hindamiskeskuses toimuvale hindamisele ning nõuandva valikukomisjoniga toimuvale teisele vestlusele.

Valikumenetluse esialgne ajakava on järgmine:

vestlustele kutsutavaid kandidaate teavitatakse eeldatavalt 2020. aasta veebruari teises pooles;

esimesed vestlused toimuvad kavakohaselt 2020. aasta märtsi alguses;

hindamiskeskuse osa toimub eeldatavasti 2020. aasta märtsi keskel;

vestluste teine voor on kavandatud 2020. aasta märtsi lõpuks / aprilli alguseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Käesolev ametikoht on avaldatud kooskõlas Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (3) artikli 29 lõikega 2 (kõrgema ametniku ametikoht).

See ametikoht on avaldatud kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele ja väljaspool institutsioone.

KUIDAS KANDIDEERIDA

Avalduste esitamise tähtaeg on 3. veebruar 2020 kell 12.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi).

Vastu võetakse üksnes e-posti teel saadetud avaldused, mis tuleb saata aadressilapplications.management@consilium.europa.eu (4) eespool nimetatud tähtajaks. Hilinenud avaldusi arvesse ei võeta.

Eespool esitatud e-posti aadressi tuleb kasutada kogu valikumenetlust käsitlevas kirjavahetuses (e-kirja teemareale tuleb pealkirjaks märkida: CONS/AD/153/19 TREE)

Enne avalduse esitamist peaksid kandidaadid kontrollima tähelepanelikult, kas nad vastavad kõigile valikukriteeriumidele, et vältida valikumenetlusest automaatset väljaarvamist.

Avaldused on vastuvõetavad ainult siis, kui nad sisaldavad järgmist:

a)

nõuetekohaselt täidetud ja kuupäevaga varustatud kandideerimisavaldus (V lisa); avalduse elektrooniline vorm on kättesaadav nõukogu veebisaidil järgmise lingi kaudu: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/

b)

inglise või prantsuse keeles koostatud üksikasjalik elulookirjeldus (CV), (5) millele on lisatud motivatsioonikiri ja mis peaks olema soovitavalt Europassi vormis (http://europass.cedefop.europa.eu) ning milles tuleb esitada kogu teenistuskäik, tuues muu hulgas välja kandidaadi kvalifikatsioonid, keelteoskuse, töökogemuse ja praegused tööülesanded, ning

c)

haridust tõendavate diplomite ning töökogemust kinnitavate dokumentide ja tõendite koopiad. Tõendavad dokumendid peavad olema välja antud kolmandate isikute poolt ning üksnes punktis b osutatud CV saatmisest ei piisa.

Kõik avaldusele lisatavad dokumendid peavad olema Wordi, PDF- või JPG-vormingus, pealkirjastatud (inglise või prantsuse keeles) ja nummerdatud (1. lisa, 2. lisa jne). Lisatud peab olema ka lisade loetelu. Posti teel või pilvepõhiste andmesäilituslahenduste või failijagamisplatvormide kaudu saadetud avaldusi vastu ei võeta.

Edukaks osutunud kandidaadil palutakse esitada eespool osutatud dokumentide originaalid.

Teile saadetakse avalduse kättesaamist kinnitav e-kiri. Palume teadmiseks võtta, et e-kirja edastamisega seotud tehnilisi raskusi ei ole kunagi võimalik täielikult vältida. Sellepärast, kui te ei saanud e-kirja teie avalduse kättesaamise kohta, palume teil kontrollida, kas nõukogu peasekretariaat sai selle kätte, saates e-kirja järgmisel aadressil: applications.management@consilium.europa.eu. Kuna nõuandev valikukomisjon alustab tööd peatselt pärast avalduste esitamise tähtaega, palume teil teha kogu vajalik kontroll sellele kuupäevale järgneval nädalal.

VÕRDSED VÕIMALUSED

Nõukogu peasekretariaat on pühendunud võrdsetele võimalustele (vt II lisa). Nõukogu peasekretariaat on tööandjana pühendunud soolise võrdõiguslikkuse tagamisele ning mis tahes alusel toimuva diskrimineerimise ärahoidmisele. Ta ootab taotlusi kõigilt sobivatelt erineva tausta ja oskustega kandidaatidelt ELi liikmesriikidest võimalikult laialt geograafiliselt alalt. Soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks innustab nõukogu peasekretariaat kandideerima naisi.

Puudega isikud võivad töölevõtmise menetluse ajal saada abi. Lisateabe saamiseks saatke palun e-kiri aadressil Equal.opportunities@consilium.europa.eu

AVALDUSTE UUESTI LÄBIVAATAMINE

Läbivaatamise taotluste, edasikaebamise ning Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamise menetlused on toodud käesoleva teate III lisas.

ANDMEKAITSE

Käesoleva valikumenetluse suhtes kohaldatavad isikuandmete töötlemise reeglid on toodud käesoleva teate IV lisas.


(1)  Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad“) artikli 5 lõike 3 punkti c kohaselt peab kandidaatidel olema vähemalt:

i)

lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab diplom ja mille omandamiseks vajaliku ülikooliõppe tavaline kestus on vähemalt neli aastat, või

ii)

lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab diplom, ja vähemalt aastane asjaomane töökogemus, kui ülikooliõpingute tavaline kestus on vähemalt kolm aastat.

(2)  ELT L 274, 15.10.2013, lk 1.

(3)  Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, mis on sätestatud nõukogu määruses (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1) ja mida on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 1023/2013 (ELT L 287, 29.10.2013, lk 15).

(4)  See e-posti aadress on ühendatud üldpostkastiga ja saab töödelda ainult e-kirju, mis on saadetud tundlikkustasemega „Normal“; e-kirju, mis saadetakse muu tundlikkustasemega (nt „Personal“, „Private“, „Confidential“), ei ole võimalik töödelda. Seepärast palun valige tundlikkustase „Normal“. E-kirja maksimaalne maht on 25 MB. Kui teie e-kirja ja selle manuste maht on suurem, palume teil saata manused mitmes e-kirjas.

(5)  Kandidaatidel palutakse mitte lisada oma CV-le fotosid.


I LISA

NÕUKOGU PEASEKRETARIAADI JUHTIDE HORISONTAALNE PROFIIL

Nõukogu peasekretariaadis juhina töötades annate lisaväärtust nii nõustaja kui ka juhina ning esindate alati nõukogu peasekretariaati.

Nende ülesannete täitmisel oodatakse Teilt järgmist.

Esindajana

Tegutsemist eetiliselt nii väljaspool nõukogu peasekretariaati kui ka selle sees

Tegutsemist Euroopa Ülemkogu ja nõukogu ning liidu kui terviku huvides; kõikide erimeelsuste kindlakstegemise ja lahendamise tagamist

Usaldusel ja avatusel põhinevate suhete loomist ning aktiivset tegutsemist võrgustike loojana

Tulemustele orienteeritust ning mõjukust, olles samal ajal teistest lugupidav ja teenindusvalmis

Nõustajana

Panustamist liidu arengusse; tegutsemist proaktiivselt ja loovalt; ettepoole suunatud mõtlemist ja tulevaste arengute prognoosimist; tegutsemist lahenduste pakkujana

Sidusrühmade nõustamist, et hõlbustada nende eesmärkide saavutamist, tegutsedes meie kahe institutsiooni huvides; tegutsemist objektiivselt ja õiglaselt

Teadlikkust otsuste tegemise ja avaliku mõttevahetuse seotusest; nõuandmisel arvestamist sidusrühmade poliitilise olukorra ning suhtluskaalutlustega

Vahendajaks olemist legitiimsete otsuste tegemisel koostöö, heade töösuhete ning kompromisside loomise kaudu liikmesriikide vahel ning institutsioonide ja teiste sidusrühmadega

Kursis olemist oma vastutusalas toimuvate arengutega, sealhulgas nendega, mis ei ole Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tööga otseselt seotud; üldpildi nägemist

Juhina

Töötajate usaldamist ja neile uute ülesannete andmist, toetamist ja motiveerimist, tagasiside ja suuniste andmist, algatuste tegemise innustamist ning raamidest väljaspool mõtlemise julgustamist; hierarhia ja kontrolli vähendamist miinimumini, tagades samal ajal töö kvaliteedi

Hoolitsemist selle eest, et eesmärgid ja ootused oleksid selgelt väljendatud ning oleks tagatud teabevoog töötajatele, töötajatelt ja nende vahel, samuti teiste peadirektoraatide, direktoraatide ja üksustega

Tegutsemist alati kogu nõukogu peasekretariaadi huvides, mitte ainult oma peadirektoraadi, direktoraadi või üksuse huvides, ning tulemuste tagamist meie sidusrühmadele; kapseldunud mõtteviiside kaotamist

Julgust tegeleda konfliktide, ebapiisava tulemuslikkuse ja muude probleemide lahendamisega õigel ajal; oma töötajate heaolu ja arengu tagamist ning töötajate ees hoolsuskohustuse täitmist

Muutuste juhtimisel ja hõlbustamisel oma töötajate kaasamist, tagamaks, et nõukogu peasekretariaat käiks arengutega kaasas ning muutuks dünaamilisemaks, paindlikumaks ja koostööaltimaks; oma sõnade järgi käimist

Vastutuse võtmist nõukogu peasekretariaadi inimressursside ja rahaliste vahendite optimaalse kasutamise eest


II LISA

VÕRDSED VÕIMALUSED NÕUKOGU PEASEKRETARIAADIS

Nõukogu peasekretariaat on pühendunud tagama võrdsed võimalused oma kõikidele töötajatele ja töökoha taotlejatele. Nõukogu peasekretariaat on tööandjana pühendunud meeste ja naiste võrdsete võimaluste tagamisele ning mis tahes alusel toimuva diskrimineerimise ärahoidmisele. Ta ootab taotlusi kõigilt sobivatelt erineva tausta ja oskustega kandidaatidelt ELi liikmesriikidest võimalikult laialt geograafiliselt alalt.

Nõukogu peasekretariaadi võrdsete võimaluste poliitika peamised eesmärgid on järgmised:

saavutada meeste ja naiste võrdne esindatus. Nõukogu peasekretariaat innustab naisi kandideerima eriti juhtivatele kohtadele, kus nad on praegu alaesindatud;

parandada juurdepääsu töökeskkonnale ning tagada selle kaasavus. Töökeskkonda saab mõistlikkuse piirides kohandada puudega töötajate jaoks, kui see ei koorma põhjendamatult institutsiooni ressursse. Puudega isikuid saab töölevõtmise menetluse ajal abistada;

tagada, et inimressursside ja personalihalduspoliitikas austataks võrdsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

kaitsta töötajaid töökohal toimuva ahistamise eest;

töö- ja eraelu ühitamine. Nõukogu peasekretariaat pakub mitmesuguseid paindlikke töötingimusi, sealhulgas kaugtöö võimalust, individuaalset tööaega ning emadele ja isadele võimalust saada lapsehoolduspuhkust kooskõlas personalieeskirjadega. Nõukogu peasekretariaadil on lastesõim 0–4-aastastele lastele. Nõukogu peasekretariaadi töötajate lapsed saavad kasutada Euroopa Komisjoni pikapäevarühma ja pühade ajal pakutavaid lastehoiuteenuseid.

Lisateabe saamiseks saatke e-kiri aadressil Equal.opportunities@consilium.europa.eu


III LISA

ASUTUSESISENE KAEBUS – KOHTULIK EDASIKAEBAMINE – KAEBUS EUROOPA OMBUDSMANILE

Kui Te ei ole valikumenetluse mis tahes etapis rahul sellega, kuidas Teie taotlust menetletakse, on Teil õigus esitada kaebus.

Asutusesisene kaebus

Kui saate otsuse, millega Te ei ole rahul, võite kolme kuu jooksul alates otsuse teatavakstegemisest esitada Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel kaebuse nõukogu peasekretariaadile:

Euroopa Liidu Nõukogu

Legal Advisers to the Administration Unit, ORG 1.F

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: legal.advisersHR@consilium.europa.eu

Ametisse nimetav asutus vastab sellistele kaebustele kirjalikult nelja kuu jooksul alates kaebuse kättesaamisest. Kui Teie kaebus saabub piisavalt vara, võib olla võimalik, et nõuandev valikukomisjon vaatab Teie kaebuse sisuks oleva otsuse läbi ja vastab Teie kaebusele.

Kohtulik edasikaebamine

Kui Te ei ole rahul vastusega, mis Te saite ametisse nimetavalt asutuselt asutusesisese kaebuste menetlemise korra alusel, võite esitada kaebuse personalieeskirjade artikli 91 alusel Euroopa Liidu Üldkohtule:

Euroopa Liidu Üldkohus

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

Kaebus Euroopa Ombudsmanile

Pärast nõukogu peasekretariaadis kõikide õiguskaitsevahendite, eelkõige personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 kohase asutusesisese kaebuse esitamise kasutamist, saate nagu iga teine liidu kodanik esitada kaebuse Euroopa Ombudsmanile:

Euroopa ombudsman

1 avenue du Président Robert Schuman – BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

tuginedes Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 228 lõikele 1 ning kooskõlas tingimustega, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi otsuses 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom (1).

Peaksite arvestama, et Euroopa Ombudsmanile esitatud kaebusel ei ole peatavat mõju personalieeskirjade artikli 90 lõikes 2 ja artiklis 91 sätestatud ajavahemiku suhtes, mis on ette nähtud kaebuste esitamiseks Euroopa Liidu Üldkohtule Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 270 kohaselt.


(1)  Euroopa Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (EÜT L 113, 4.5.1994, lk 15).


IV LISA

ANDMEKAITSE

Valikumenetlust korraldava institutsioonina tagab nõukogu peasekretariaat, et kandidaatide isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 (1).

Valikumenetluse õiguslikuks aluseks on Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad ja otsus 2013/488/EL Euroopa Liidu salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta. Valikumenetluse viib läbi inimressursside direktoraadi (ORG.1) personaliplaneerimise ja töötajate liikuvuse üksus ning seda kontrollib üksuse juhataja. Kandidaatide esitatud andmed tehakse kättesaadavaks töölevõtmistalituse töötajatele, nende ülemustele ja nõuandva valikukomisjoni liikmetele ning vajaduse korral õigusnõunike üksusele. Kandidaadi tuvastamiseks ja/või menetluse praktiliseks korralduseks vajaliku haldusteabe võib edastada hindamiskeskusele.

Andmetöötlustoimingute eesmärk on koguda andmeid kõikide nõukogu peasekretariaadis töökohta taotlevate kandidaatide kohta ning valida välja üks nendest kandidaatidest.

Kõnealused andmed on:

isikuandmed, mis võimaldavad kandidaate tuvastada (perekonnanimi, eesnimi, sünniaeg, sugu, kodakondsus);

kandidaatide poolt menetluse praktilise korralduse hõlbustamiseks antud andmed (postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber);

kandidaatide antud andmed, mis võimaldavad hinnata nende vastavust vaba ametikoha teates kirjeldatud kandideerimistingimustele (kodakondsus, keelteoskus, kvalifikatsioonid ja nende omandamise aastad, diplomi/kraadi liik, selle välja andnud asutuse nimi, töökogemus);

kui kandidaat on läbinud julgeolekukontrolli, siis saadud loa liik ja kehtivusaeg;

kandidaatidele korraldatud katsete tulemused, sealhulgas hindamiskeskuse konsultantide poolt valikukomisjoni jaoks koostatud hinnangud.

Andmetöötlus algab avalduse kättesaamise kuupäeval. Avalduse kohta avatakse toimik ja seda säilitatakse arhiivis kaks aastat.

Kõik kandidaadid saavad kasutada isikuandmetele juurdepääsemise ja nende parandamise õigust. Põhjendatud taotlused tuleks saata töölevõtmistalitusele e-posti aadressil selection.officials@consilium.europa.eu.

Kandidaadid võivad igal ajal pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole (edps@edps.europa.eu).


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


V LISA

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1:

Annexe 2:

Annexe 3:

Annexe 4:

Annexe 5:

Annexe 6:

Annexe 7:

Annexe 8:


 

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

TABLE OF ANNEXES

Annex 1:

Annex 2:

Annex 3:

Annex 4:

Annex 5:

Annex 6:

Annex 7:

Annex 8:


Top