EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document a17aaae0-125e-11ed-8fa0-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/260, 11. veebruar 2021, millega kiidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 artikli 226 lõike 3 kohaselt heaks riiklikud meetmed, mille eesmärk on piirata teatavate veeloomataudide mõju, ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2010/221/EL (teatavaks tehtud numbri C(2021) 773 all) (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst

02021D0260 — ET — 14.07.2022 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/260,

11. veebruar 2021,

millega kiidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 artikli 226 lõike 3 kohaselt heaks riiklikud meetmed, mille eesmärk on piirata teatavate veeloomataudide mõju, ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2010/221/EL

(teatavaks tehtud numbri C(2021) 773 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 059 19.2.2021, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2022/181, 9. veebruar 2022,

  L 29

40

10.2.2022

►M2

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2022/1188, 8. juuli 2022,

  L 184

59

11.7.2022
▼B

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/260,

11. veebruar 2021,

millega kiidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 artikli 226 lõike 3 kohaselt heaks riiklikud meetmed, mille eesmärk on piirata teatavate veeloomataudide mõju, ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2010/221/EL

(teatavaks tehtud numbri C(2021) 773 all)

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesoleva otsusega kiidetakse määruse (EL) 2016/429 artikli 226 lõike 3 kohaselt heaks riiklikud meetmed, mille on vastu võtnud I või II lisas loetletud liikmesriigid või nende osad, et piirata teatavate veeloomi mõjutavate taudide mõju, ning selles sätestatakse:

a) 

nende meetmete esialgse ja jätkuva heakskiitmise tingimused;

b) 

piirangud veeloomade liikumisele liikmesriikide vahel;

c) 

liikmesriikide aruandluskohustused.

Artikkel 2

Taudivabu alasid hõlmavate riiklike meetmete heakskiitmine

I lisa tabeli teises või neljandas veerus loetletud liikmesriigid või nende osad loetakse olevat kõnealuse tabeli esimeses veerus loetletud taudidest vabad ning neile antakse määruse (EL) 2016/429 artikli 226 lõike 3 kohaselt heakskiit võtta vastu riiklikke meetmeid.

Artikkel 3

Likvideerimisprogrammide heakskiitmine taudide puhul, mille suhtes kohaldatakse riiklikke meetmeid

1.  
Kiidetakse heaks II lisa tabeli teises veerus loetletud liikmesriikide vastu võetud ja selle tabeli neljandas veerus loetletud alasid hõlmavad likvideerimisprogrammid, mis käsitlevad sama tabeli esimeses veerus loetletud taude, mille suhtes kohaldatakse riiklikke meetmeid.
2.  
Likvideerimisprogrammi kohaldamisaeg ei tohi ületada kuut aastat alates kuupäevast, mil komisjon on selle esmakordselt heaks kiitnud. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib komisjon asjaomase liikmesriigi taotlusel pikendada likvideerimisprogrammi kohaldamisaega veel kuue aasta võrra.

▼M1

Artikkel 4

Selliste vastuvõtlikku liiki kuuluvate veeloomade liikumine liikmesriikide või nende osade vahel, kelle suhtes kohaldatakse riiklikke meetmeid, sealhulgas likvideerimisprogramme

1.  

III lisa tabeli teises veerus loetletud konkreetsele taudile vastuvõtlikku liiki kuuluvaid veeloomi võib vedada I või II lisa tabeli teises ja neljandas veerus loetletud liikmesriikidesse või nende osadesse üksnes juhul, kui:

a) 

need on pärit liikmesriigist või selle osast, mis on asjaomasest taudist vabana kantud I lisa tabeli teise ja neljanda veeru loetellu,

b) 

nendega on kaasas päritoluliikmesriigi pädeva asutuse väljastatud ametlik sertifikaat, mis on koostatud vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/2236 ( 1 ) I lisa 1., 2., 3. või 5. peatükis sätestatud asjakohasele loomatervise sertifikaadi näidisele ning milles on täpsustatud asjaomaste riiklike erimeetmete puhul asjakohased tagatised.

2.  

Erandina lõike 1 punktist a võib III lisa tabeli teises veerus loetletud konkreetsele taudile vastuvõtlikku liiki kuuluvaid veeloomi vedada I või II lisa tabeli teises ja neljandas veerus loetletud liikmesriikidesse või nende osadesse järgmistel tingimustel:

a) 

looduses vabalt elavad veeloomad on läbinud karantiini vesiviljelusettevõttes, mis on heaks kiidetud kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/691 ( 2 ) artikliga 15;

b) 

liikmesriikide või nende osade puhul, kus kohaldatakse Gyrodactylus salaris’e nakkuse suhtes riiklikke meetmeid, on:

i) 

veeloomi vahetult enne vedu hoitud Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) veeloomade tervise koodeksi ( 3 ) peatüki 10.3 artikli 10.3.8 punktis 2 sätestatud tingimustel;

ii) 

kalamari desinfitseeritud ja seejärel hoitud OIE veeloomade tervise koodeksi peatüki 10.3 artikli 10.3.8 punktis 3 sätestatud tingimustel.

▼B

Artikkel 5

Liikmesriikide iga-aastased aruanded

1.  
I või II lisa tabeli teises veerus loetletud liikmesriigid esitavad komisjonile hiljemalt iga aasta 30. aprilliks aruande heakskiidetud riiklike meetmete kohta, mis käsitlevad vastavalt vajadusele kas artiklis 2 osutatud liikmesriikide või nende osade taudivaba staatust või artiklis 3 osutatud likvideerimisprogramme.
2.  

Lõikes 1 osutatud aruanne sisaldab järgmist:

a) 

teave eelneval kalendriaastal taudivaba staatuse säilitamiseks võetud meetmete kohta, sealhulgas vähemalt rakendusmääruse (EL) 2020/2002 III lisas sätestatud teave, või

b) 

teave likvideerimisprogrammi edenemise kohta, sealhulgas eelneval kalendriaastal tehtud analüüside üksikasjad ja vähemalt rakendusmääruse (EL) 2020/2002 V lisa 4. jaos sätestatud teave.

3.  
Lõikes 1 osutatud aruandes esitatakse põhjused, miks tuleks vastavalt vajadusele kas taudivaba staatuse säilitamise meetmeid või likvideerimisprogrammi kohaldada veel ühe kalendriaasta jooksul. Eelkõige tuuakse välja ravi, vaktsiinide või taudidele resistentsete varude olemasolu või muu asjakohane areng, kui üks või mitu neist on alates eelmise aruande esitamisest muutunud asjaomase taudi puhul rakendatavaks ennetus- ja tõrjevõimaluseks.

Artikkel 6

Heakskiidetud riiklike meetmete muutmine

Komisjon võib I ja II lisas sätestatud riiklikke meetmeid muuta, kui artikli 5 lõikes 3 osutatud teabest või muust loomatervise suundumusi käsitlevast teabest nähtub, et liikumispiirangute kehtestamine liikmesriikide vahel ei ole enam vajalik või põhjendatud, et hoida ära konkreetse taudi sissetoomist või tõkestada selle levikut.

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine

Komisjoni otsus 2010/221/EL tunnistatakse kehtetuks alates 21. aprillist 2021.

Artikkel 8

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 21. aprillist 2021.

Artikkel 9

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

▼M2
I LISALiikmesriigid  (1) või nende osad, mis loetakse olevat teatavatest veeloomi mõjutavatest taudidest vabad ja mille puhul on heaks kiidetud riiklikud meetmed kooskõlas määruse (EL) 2016/429 artikli 226 lõikega 3

Taud

Liikmesriik

Kood

Heakskiidetud riiklike meetmetega hõlmatud ala geograafiline piiritlus

Karpkalade herpesviroos (KHV)

Prantsusmaa

FR

Durançole’i tsoon, Durançole’i jõe lähtest kuni heakskiidunumbriga FR 13092001 CE vesiviljelusettevõtte Ferme Marine de la Durançole’i väljapääsuavani

Järgmised üksikud bioturvarühmikud, millest igaüks koosneb kindlaksmääratud heakskiidunumbriga vesiviljelusettevõttest:

FR 17116001 CE Pisiculture de l’EARL Carpio

FR 34023506 CE SCEA les poissons du Soleil

FR 34195501 CE Olivier Germaine – Pisciculture

FR 39366002 CE Pisciculture du Moulin de Pierre

FR 63263022 CE Pisciculture de Fontanas

FR 66190003 CE SCEA les poissons du Soleil

FR 72261001 CE Ecloserie de l’AAPPMA de Conlie – Bernay – Ruillé

FR 72294001 CE Ecloserie de l’AAPPMA 72 – Sougé Le Ganelon

Itaalia

IT

Monticolo järvede tsoon, mis hõlmab haudejaama IT004BZ106 ning järvesid Grande lago di Monticolo/Großer Montiggler See ja Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler See

Iirimaa

IE

Kogu territoorium

Portugal

PT

Järgmine bioturvarühmik, mis koosneb kindlaksmääratud heakskiidunumbriga vesiviljelusettevõttest:

PT 06 001 CP Herdade de Entre Águas/PT

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

UK(NI)

Põhja-Iirimaa

Karpkalade kevadvireemia (SVC)

Taani

DK

Kogu territoorium

Soome

FI

Kogu territoorium

Ungari

HU

Kogu territoorium

Iirimaa

IE

Kogu territoorium

Rootsi

SE

Kogu territoorium

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

UK(NI)

Põhja-Iirimaa

Bakteriaalne neeruhaigus (BKD)

Taani

DK

Järgmised üksikud bioturvarühmikud, millest igaüks koosneb kindlaksmääratud heakskiidunumbriga vesiviljelusettevõttest:

42939 Trinbak Dambrug

84470 Brænderigårdens Dambrug

103471 Abildvad Dambrug

103559 Fårup Mølle Dambrug

103587 Trend Å Dambrug

103623 Hårkjær Dambrug

103647 Egebæk Dambrug

103670 Refsgårds Dambrug

103682 Sangild Dambrug

103733 Skade Dambrug

117789 Funderholme Fiskeopdræt

118656 AquaSearch Ova, Billund

118844 Ravning ægpakkeri

128165 Ollerupgård Dambrug

Soome

FI

Järgmised üksikud bioturvarühmikud, millest igaüks koosneb kindlaksmääratud heakskiidunumbritega vesiviljelusettevõtetest:

177-1/ Hanka-Taimen Oy,

177-2 Vanaja ja Venekoski kalakasvandused

386-1 Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Keskijärvi kalakasvandus

386-2 Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Kontiolahti kalakasvandus

065-3 Kainuun Lohi Oy, Likolampi kalakasvandus

185-2 Terhontammi Oy, Sorsakoski haudejaam

383 Kuusamon Jalokala Oy, Käylä haudejaam

253-3 Natural Resources Institute Finland - Luke, Taivalkoski kalakasvandus

Iirimaa

IE

Kogu territoorium

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

UK(NI)

Põhja-Iirimaa

Nakkuslik pankrease nekroos (IPN)

Taani

DK

Järgmised üksikud bioturvarühmikud, millest igaüks koosneb kindlaksmääratud heakskiidunumbriga vesiviljelusettevõttest:

42939 Trinbak Dambrug

83138 Hallesøhuse Dambrug

84470 Brænderigårdens Dambrug

103554 Fruerlund Dambrug

103559 Fårup Mølle Dambrug

103571 Hallesø Dambrug

103623 Hårkjær Dambrug

103640 Munkbro Dambrug

103647 Egebæk Dambrug

103668 Ravning Dambrug

103670 Refsgårds Dambrug

103682 Sangild Dambrug

103802 Ådal Dambrug

103910 Piledal Dambrug

104106 Hallundbæk Dambrug

106296 Mølbjerg Dambrug

106314 Ravningkær Dambrug

117789 Funderholme Fiskeopdræt

118656 AquaSearch Ova, Billund

118844 Ravning ægpakkeri

121851 Gadegård Dambrug

122355 FREA

125770 Aquasearch Ova

128165 Ollerupgård Dambrug

129695 Ravning Avlsstation

Soome

FI

Territooriumi mandriosa

Sloveenia

SI

Järgmised üksikud bioturvarühmikud, millest igaüks koosneb kindlaksmääratud heakskiidunumbriga vesiviljelusettevõttest:

SIRIB050108 Pšata

SIRIB120102 Ilirska Bistrica

Rootsi

SE

Territooriumi mandriosa

Gyrodactylus salaris’e nakkus (GS)

Soome

FI

Tenojoki jõe valgala ja Näätämöjoki jõe valgala; Paatsjoki jõe, Tuulomajoki jõe ja Uutuanjoki jõe valgalasid käsitatakse puhvertsoonidena

Iirimaa

IE

Kogu territoorium

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

UK(NI)

Põhja-Iirimaa

Austrite herpesviirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

UK(NI)

Põhja-Iirimaa territoorium, v.a Dundrumi ja Killough’ laht, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough ja Strangford Lough

Lõhelaste alfaviiruse nakkus (SAV)

Soome

FI

Territooriumi mandriosa

(1)   

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriikidele Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.
II LISALiikmesriigid (1) või nende osad, kus rakendatakse teatavate veeloomi mõjutavate taudide likvideerimise programme ja mille puhul on heaks kiidetud riiklikud meetmed kooskõlas määruse (EL) 2016/429 artikli 226 lõikega 3

Taud

Liikmesriik

Kood

Heakskiidetud riiklike meetmetega hõlmatud ala geograafiline piiritlus

Bakteriaalne neeruhaigus (BKD)

Taani

DK

Järgmised üksikud bioturvarühmikud, millest igaüks koosneb kindlaksmääratud heakskiidunumbriga vesiviljelusettevõttest:

92158 Hørup Mølle Dambrug

108516 Hulsig Dambrug

118738 Øster Højgård Avlsdambrug

122491 Tarp dambrug

129695 Ravning Avlsstation

Rootsi

SE

Territooriumi mandriosa

Nakkuslik pankrease nekroos (IPN)

Taani

DK

Järgmised üksikud bioturvarühmikud, millest igaüks koosneb kindlaksmääratud heakskiidunumbriga vesiviljelusettevõttest:

92158 Hørup Mølle Dambrug

103606 Lundby Dambrug

108516 Hulsig Dambrug

122491 Tarp dambrug

Rootsi

SE

Territooriumi rannikuosa

(1)   

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriikidele Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.“

▼B
III LISA

Veeloomaliigid, mis on vastuvõtlikud taudidele, mille suhtes teatavad liikmesriigid ( 4 ) on vastu võtnud riiklikud meetmed kooskõlas määruse (EL) 2016/429 artikli 226 lõikega 3Taud

Taudile vastuvõtlikud liigid

Karpkalade herpesviroos (KHV)

Rakendusmääruse (EL) 2018/1882 lisa tabeli 3. veerus loetletud liigid

Karpkalade kevadvireemia (SVC)

Jämepea (Aristichthys nobilis), kuldkala (Carassius auratus), harilik koger (Carassius carassius), valgeamuur (Ctenopharyngodon idella), karpkala ja koi (Cyprinus carpio), pakslaup (Hypophthalmichthys molitrix), harilik säga (Silurus glanis), linask (Tinca tinca) ja säinas (Leuciscus idus)

Bakteriaalne neeruhaigus (BKD)

Kõik lõhelaste liigid

Nakkuslik pankrease nekroos (IPN)

Ameerika paalia (Salvelinus fontinalis), meriforell (Salmo trutta), lõhe (Salmo salar), idalõhe (Oncorhynchus spp.) ja siig (Coregonus lavaretus)

Gyrodactylus salaris’e nakkus (GS)

Lõhe (Salmo salar), vikerforell (Oncorhynchus mykiss), arktika paalia (Salvelinus alpinus), ameerika paalia (Salvelinus fontinalis), harjus (Thymallus thymallus), järvepaalia (Salvelinus namaycush), meriforell (Salmo trutta) ja kõik nende liikidega kokku puutunud liigid

Austrite herpesviirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Suur hiidauster (Crassostrea gigas)

Lõhelaste alfaviiruse nakkus (SAV)

Lõhe (Salmo salar), vikerforell (Oncorhynchus mykiss), meriforell (Salmo trutta)( 1 ) Komisjoni 16. detsembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/2236, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) 2016/429 ja (EL) 2017/625 rakenduseeskirjad seoses selliste loomatervise sertifikaatide näidistega, mida kasutatakse veeloomade ja neilt saadud teatavate loomsete saaduste saadetiste liitu toomiseks ja liidusiseseks liikumiseks, selliste sertifikaatide ametliku sertifitseerimisega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1251/2008 (ELT L 442, 30.12.2020, lk 410).

( 2 ) Komisjoni 30. jaanuari 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/691, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses vesiviljelusettevõtteid ja veeloomade vedajaid käsitlevate eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 345).

( 3 ) OIE veeloomade tervise koodeks, 2021, 23. väljaanne.

( 4 ) Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriikidele Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.

Top