EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 476f7758-af17-11ee-b164-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/46, 14. jaanuar 2015, milles käsitletakse diklasuriili lubamist broilerkanade, broilerkalkunite ning nuumamiseks ja tõuaretuseks ettenähtud pärlkanade sööda lisandina (loa omanik Huvepharma NV.) (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst

02015R0046 — ET — 28.12.2023 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/46,

14. jaanuar 2015,

milles käsitletakse diklasuriili lubamist broilerkanade, broilerkalkunite ning nuumamiseks ja tõuaretuseks ettenähtud pärlkanade sööda lisandina (loa omanik Huvepharma NV.)

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 009 15.1.2015, lk 5)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/2733,  7. detsember 2023,

  L 

1

8.12.2023
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/46,

14. jaanuar 2015,

milles käsitletakse diklasuriili lubamist broilerkanade, broilerkalkunite ning nuumamiseks ja tõuaretuseks ettenähtud pärlkanade sööda lisandina (loa omanik Huvepharma NV.)

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Loa andmine

Diklasuriili (CASi nr 101831-37–2), mis kuulub söödalisandite kategooriasse „koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISASöödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Jääkide piirnormid asjaomases loomses toidus

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid

51775

Huvepharma NV.

Diklasuriil: 0,5 g/100 g (Coxiril)

Söödalisandi koostis:

Diklasuriil: 5 g/kg

Tärklis: 15 g/kg.

Nisujahu: 700 g/kg

Kaltsiumkarbonaat: 280 g/kg

Toimeaine kirjeldus:

diklasuriil, C17H9Cl3N4O2, (±)-4-klorofenüül[2,6-dikloro-4- (2,3,4,5-tetrahüdro-3,5-diokso-1,2,4-triasiin-2-üül)fenüül]atsetonitriil,

CASi number: 101831-37–2.

Lisand D: (1) ≤ 0,1 %.

Kõik muud üksiklisandid: ≤ 0,5 %.

Kokku lisandeid: ≤ 1,5 %.

Analüüsimeetod(2)

Diklasuriili sisalduse määramiseks söödas: pöördfaasiline kõrgefektiivne vedelikkromatograafia (HPLC), kasutades ultraviolett-detektsiooni lainepikkusel 280 nm (määrus (EÜ) nr 152/2009) (3).

Broilerkanad

Broilerkalkunid

Nuumamiseks ja tõuaretuseks ettenähtud pärlkanad

0,8

1,2

1.  Söödalisand tuleb lisada segasööta eelseguna.

2.  Diklasuriili ei tohi segada muude koktsidiostaatikumidega.

3.  Kasutajate ohutus: käitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

4.  Loa omanik peab teostama turustusjärgset järelevalvet, et kontrollida bakterite ja Eimeria spp. resistentseks muutumist.

4. veebruar 2025

►M1

 Määrus (EL) nr 37/2010 

(4)  ◄

— 1 500  μg diklasuriili märja maksa kilogrammi kohta;

— 1 000  μg diklasuriili märja neeru kilogrammi kohta;

— 500 μg diklasuriili märja lihaskoe kilogrammi kohta;

— 500 μg diklasuriili märja naha ja rasvkoe kilogrammi kohta.

(1)   

Euroopa farmakopöa monograafia 1718 (diklasuriil veterinaarravimina).

(2)   

Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(3)   

Komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009, 27. jaanuar 2009, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrolliks (ELT L 54, 26.2.2009, lk 1).

(4)   

Komisjoni määrus (EL) nr 37/2010, 22. detsember 2009, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi (ELT L 15, 20.1.2010, lk 1).

Top