EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 115cf44c-e671-11ec-a534-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1202, 12. juuli 2019, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/34/EL toetuseks koostatud plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete ja kaitsesüsteemide harmoneeritud standardite kohta

02019D1202 — ET — 19.05.2022 — 005.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1202,

12. juuli 2019,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/34/EL toetuseks koostatud plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete ja kaitsesüsteemide harmoneeritud standardite kohta

(ELT L 189 15.7.2019, lk 71)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/260, 25. veebruar 2020,

  L 54

31

26.2.2020

►M2

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/845, 26. mai 2021,

  L 186

28

27.5.2021

►M3

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1403, 25. august 2021,

  L 302

17

26.8.2021

►M4

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2022/406, 3. märts 2022,

  L 83

55

10.3.2022

►M5

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2022/784, 17. mai 2022,

  L 140

8

19.5.2022
▼B

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1202,

12. juuli 2019,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/34/EL toetuseks koostatud plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete ja kaitsesüsteemide harmoneeritud standardite kohta▼M1

Artikkel 1

Direktiivi 2014/34/EL toetuseks koostatud plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate harmoneeritud standardite viited, mis on esitatud käesoleva otsuse I lisas, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 2

Direktiivi 2014/34/EL toetuseks koostatud plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate harmoneeritud standardite viited, mis on esitatud käesoleva otsuse II lisas, kustutatakse Euroopa Liidu Teatajast alates nimetatud lisas märgitud kuupäevadest.

▼B

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

▼M1
I LISANr

Viide standardile

1.

EN IEC 60079-0:2018, Plahvatusohtlik keskkond. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded (IEC 60079-0:2017)

2.

EN 1127-1:2019, Plahvatuste vältimine ja kaitse. Osa 1: Põhimõisted ja metoodika

▼M2

3.

EN 15188:2020

Ladestunud tolmu iseenesliku süttimiskäitumise määramine

▼M3

4.

EN 13852-3:2021

Ujuvkraanad. Osa 3: Kergujuvkraanad“

Märkus 1: harmoneeritud standardi EN IEC 60079-0:2018 punktis 2 osutatud normatiivseid viiteid loetakse sellisel kujul, nagu need on esitatud standardis EN IEC 60079-0:2018, nagu seda on parandatud standardiga EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02

Märkus 2: harmoneeritud standardi EN ISO 80079-36:2016 punktis 2 osutatud normatiivseid viiteid loetakse sellisel kujul, nagu need on esitatud standardis EN ISO 80079-36:2016, nagu seda on parandatud standardiga EN ISO 80079-36:2016/AC:2019

Piirang: käesolev viite avaldamine ei hõlma standardi järgmist osa:

tabeli ZB.1 veerg „Remarks/Notes” (märkused).

▼M4

5.

EN 13012:2021

Mootorikütuse tanklad. Nõuded tankuri isesulguvate püstolite koostule ja käitusele

6.

EN 13617-1:2021

Mootorikütuse tanklad. Osa 1: Ohutusnõuded tankurite, annustite ja kaugjuhitavate pumpade koostule ja käitusele

7.

EN 13617-2:2021

Mootorikütuse tanklad. Osa 2: Ohutusnõuded tankurite ja annustite kaitsesidurite koostule ja käitusele

8.

EN 13617-3:2021

Mootorikütuse tanklad. Osa 3: Ohutusnõuded tankurite ja annustite kaitseventiili koostule ja käitusele

9.

EN 13617-4:2021

Mootorikütuse tanklad. Osa 4: Ohutusnõuded tankurite ja annustite vurrnäituri koostule ja käitusele

▼M5

10.

EN 13760:2021

Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Kerg- ja raskeveokite automaatsed vedelgaasi tankimissüsteemid. Tankimispüstol, katsenõuded ja mõõtmed

11.

EN 14373:2021

Plahvatuse summutamise süsteemid

▼M1
II LISANr

Viide standardile

Kustutamise kuupäev

1.

EN 60079-0:2012 + A11:2013, Plahvatusohtlik keskkond. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded (IEC 60079-0:2011, muudetud + IS1:2013)

6. juuli 2021

2.

EN 1127-1:2011, Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 1: Põhimõisted ja metoodika

1. veebruar 2022

▼M2

3.

EN 15188:2007

Ladestunud tolmu iseenesliku süttimiskäitumise määramine

27. november 2022

▼M4

4.

EN 13012:2012

Bensiinijaamad. Kütusetankurites kasutatavate automaatpihustite valmistamine ja jõudlus

3. september 2023

5.

EN 13617-1:2012

Bensiinijaamad. Osa 1: Ohutusnõuded mõõtepumpade, tankurite ja kaugjuhtimisega pumpade valmistamisele ja jõudlusele

3. september 2023

6.

EN 13617-2:2012

Bensiinijaamad. Osa 2: Ohutusnõuded mõõtepumpadel ja tankuritel kasutamiseks mõeldud kaitselülitite valmistamisele ja jõudlusele

3. september 2023

7.

EN 13617-3:2012

Bensiinijaamad. Osa 3: Ohutusnõuded sulgurventiilide valmistamisele ja jõudlusele

3. september 2023

8.

EN 13617-4:2012

Bensiinijaamad. Osa 4: Ohutus- ja keskkonnanõuded mõõtepumpadel ja tankuritel kasutamiseks mõeldud pöördpumpade valmistamisele ja jõudlusele

3. september 2023

▼M5

9.

EN 13760:2003

Kerg- ja raskeveokite automaatsed LPG tankimissüsteemid. Otsik, katsenõuded ja mõõtmed

19. november 2023

10.

EN 14373:2005

Plahvatuse summutamise süsteemid

19. november 2023

Top