EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 110e53a8-5a23-11ed-92ed-01aa75ed71a1

Consolidated text: Nõukogu määrus (EL) nr 359/2011, 12. aprill 2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis

02011R0359 — ET — 17.10.2022 — 016.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 359/2011,

12. aprill 2011,

mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis

(ELT L 100 14.4.2011, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1002/2011, 10. oktoober 2011,

  L 267

1

12.10.2011

►M2

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 264/2012, 23. märts 2012,

  L 87

26

24.3.2012

►M3

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1245/2012, 20. detsember 2012,

  L 352

15

21.12.2012

►M4

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 206/2013, 11. märts 2013,

  L 68

9

12.3.2013

 M5

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013,

  L 158

1

10.6.2013

 M6

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 371/2014, 10. aprill 2014,

  L 109

9

12.4.2014

►M7

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/548, 7. aprill 2015,

  L 92

1

8.4.2015

►M8

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/556, 11. aprill 2016,

  L 96

3

12.4.2016

 M9

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/685, 11. aprill 2017,

  L 99

10

12.4.2017

 M10

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/565, 12. aprill 2018,

  L 95

1

13.4.2018

 M11

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/560, 8. aprill 2019,

  L 98

1

9.4.2019

 M12

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1163, 5. juuli 2019,

  L 182

33

8.7.2019

►M13

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/510, 7. aprill 2020,

  L 113

1

8.4.2020

►M14

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/584, 12. aprill 2021,

  L 124I

1

12.4.2021

►M15

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/587, 12. aprill 2021,

  L 125

1

13.4.2021

►M16

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/592, 11. aprill 2022,

  L 114

37

12.4.2022

►M17

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/595, 11. aprill 2022,

  L 114

60

12.4.2022

►M18

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1955, 17. oktoober 2022,

  L 269I

1

17.10.2022


Parandatud:

 C1

Parandus, ELT L 294, 10.10.2014, lk  49 (359/2011)
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 359/2011,

12. aprill 2011,

mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga IraanisArtikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„rahalised vahendid” –

igasugused finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

i) 

sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid;

ii) 

hoiused finantseerimis- või muudes asutustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

iii) 

avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, optsioonitunnistused, võlaväärtpaberid ja tuletisväärtpaberite lepingud;

iv) 

intressid, dividendid või muu varadelt saadud või neist kogunenud tulu;

v) 

krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;

vi) 

akreditiivid, veokirjad, ostukirjad;

vii) 

rahalistest vahenditest või finantsallikatest saadavaid intresse tõendavad dokumendid;

b)

„rahaliste vahendite külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

c)

„majandusressursid” – igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasasi, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

d)

„majandusressursside külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

e)

„liidu territoorium” – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaks määratud tingimuste alusel.

▼M2

Artikkel 1a

►M3  1. ◄   

Keelatud on:

a) 

müüa, tarnida, üle anda või eksportida siserepressioonideks kasutada võidavat III lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärinevat varustust otse või kaudselt Iraani isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Iraanis;

b) 

osutada Iraani isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Iraanis otseselt või kaudselt tehnilist abi ning vahendusteenuseid seoses siserepressioonideks kasutada võidava III lisas loetletud varustusega;

c) 

otseselt või kaudselt rahastada Iraani isikut, üksust või asutust ning anda talle või kasutamiseks Iraanis otseselt või kaudselt finantsabi, sealhulgas eelkõige toetusi, laenusid ja ekspordikrediidikindlustust, siserepressioonideks kasutada võidava III lisas loetletud varustuse müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks ning sellega kaasneva tehnilise abi osutamiseks;

d) 

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a, b ja c nimetatud keeldudest.

▼M3

2.  
Erandina lõikest 1 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, III lisas loetletud siserepressioonideks kasutada võidava varustuse müüki, tarnimist, üleandmist või eksportimist, tingimusel et see on mõeldud üksnes liidu ja selle liikmesriikide töötajate kaitseks Iraanis, või sellise varustusega seotud tehnilist abi või vahendusteenuseid või rahastamist või finantsabi, millele on osutatud lõike 1 punktides b ja c.

▼M2

Artikkel 1b

1.  
Keelatud on IV lisas kindlaksmääratud, liidust või väljastpoolt liitu pärinevate seadmete, tehnoloogia või tarkvara müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt Iraani isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Iraanis, välja arvatud juhul, kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus, mis on nimetatud II lisas osutatud veebisaitidel, on andnud selleks eelneva loa.
2.  
II lisas osutatud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused ei anna lõikes 1 nimetatud luba, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et Iraani valitsus, avalik-õiguslikud asutused, korporatsioonid ja ametid või nende nimel või nende juhiste alusel tegutsev isik või üksus võiksid kasutada kõnealuseid seadmeid, tehnoloogiat või tarkvara interneti- või telefoniside jälgimiseks või infopüügiks Iraanis.
3.  
IV lisa hõlmab seadmeid, tehnoloogiat ja tarkvara, mida võib kasutada interneti- või telefoniside jälgimiseks või infopüügiks.
4.  
Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul pärast loa andmist teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

Artikkel 1c

1.  

Keelatud on:

a) 

anda otse või kaudselt mis tahes Iraani isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Iraanis tehnilist abi või osutada neile vahendusteenuseid, mis on seotud IV lisas kindlaksmääratud seadmete, tehnoloogia ja tarkvaraga või IV lisas kindlaksmääratud seadmete ja tehnoloogia tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamisega või IV lisas kindlaksmääratud tarkvara tarnimise, paigaldamise, käitamise või ajakohastamisega;

b) 

otseselt või kaudselt rahastada IV lisas kindlaksmääratud varustuse, tehnoloogia ja tarkvaraga seotud tegevusi või anda sellega seotud rahalist toetust ühelegi Iraani isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Iraanis;

c) 

osutada mis tahes telekommunikatsiooni või interneti jälgimise või infopüügi teenuseid, millest saab otseselt või kaudselt kasu Iraani valitsus, avalik-õiguslikud asutused, korporatsioonid ja ametid või nende nimel või nende juhiste alusel tegutsev isik või üksus; ning

d) 

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a, b või c osutatud keeldudest;

välja arvatud juhul, kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus, mis on nimetatud II lisas osutatud veebisaitidel, on andnud selleks eelneva loa artikli 1b lõike 2 kohaselt.

2.  
Lõike 1 punkti c kohaldamisel tähendavad „telekommunikatsiooni või interneti jälgimise või infopüügi teenused” selliseid teenuseid, mille kaudu antakse eelkõige IV lisas kindlaksmääratud seadmeid, tehnoloogiat või tarkvara kasutades juurdepääs isiku sissetulevale ja väljaminevale kaugsidele ja kõnega seotud andmetele ning antakse selliseid andmeid üle nende andmete kogumiseks, dekodeerimiseks, salvestamiseks, töötlemiseks, analüüsiks ja arhiveerimiseks või muudeks nende tegevustega seotud tegevusteks.

▼B

Artikkel 2

1.  
Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele või mis on nende valduses või kontrolli all.
2.  
Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetuseks.
3.  
Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille eesmärgiks või tulemuseks on otsene või kaudne kõrvalehoidmine lõigete 1 ja 2 sätete täitmisest.

Artikkel 3

1.  
I lisas on esitatud nimekiri isikutest, kes vastavalt otsuse 2011/235/ÜVJP artikli 2 lõikele 1 on nõukogu poolt kindlaks tehtud kui Iraanis inimõiguste tõsise rikkumise eest vastutavad isikud või nendega seotud isikud, üksused või asutused.
2.  
I lisa sisaldab asjaomaste isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid.
3.  
I lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet (selle olemasolul). Füüsiliste isikute osas võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste osas võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 4

1.  

Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused vahendid või majandusressursid on:

a) 

vajalikud I lisas loetletud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) 

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) 

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

d) 

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kõikidele teistele liikmesriikidele ja komisjonile vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teatavaks teinud põhjused, miks selline eriluba oleks nende arvates vaja anda.

2.  
Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 5

1.  

Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) 

kohus, haldusorgan või vahekohus on kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud isik, üksus või asutus kanti I lisasse, või teinud nende kohta enne nimetatud kuupäeva otsuse;

b) 

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks kõnealuste nõuete omanike õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) 

kinnipidamisõigus või otsus ei ole tehtud I lisas loetletud isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d) 

kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

2.  
Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 6

1.  

Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) 

nende kontodega seotud tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

b) 

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisasse,

tingimusel et kõnealused intressid, muud tulud ja maksed on samuti külmutatud vastavalt artikli 2 lõikele 1.

2.  
Artikli 2 lõige 2 ei takista liidu finantseerimis- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetelus nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et kõik neile kontodele lisatavad summad samuti külmutatakse. Finantseerimis- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest ülekannetest viivitamata.

Artikkel 7

Erandina artiklist 2 ja tingimusel, et I lisas loetletud isik, üksus või asutus teeb makse vastavalt lepingule, kokkuleppele või kohustusele, mis sõlmiti või mis tekkis asjaomasele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil kõnealune isik, üksus või asutus kanti loetellu, võivad II lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) 

asjaomane pädev asutus on kindlaks teinud, et:

i) 

rahalisi vahendeid ja majandusressursse asub kasutama I lisas loetletud isik, üksus või asutus makseteks ning

ii) 

makse ei ole vastuolus artikli 2 lõikega 2 ning

b) 

asjaomane liikmesriik on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teisi liikmesriike ja komisjoni kõnealusest otsusest ja kavatsusest anda luba.

Artikkel 8

1.  
Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.
2.  
Artikli 2 lõikes 2 sätestatud keelust ei tulene mingit vastutust füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele, kes tegid rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks, juhul kui nad ei teadnud ega omanud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevus rikub nimetatud keeldu.

Artikkel 9

1.  

Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a) 

esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 2 kohaselt külmutatud arvete ja rahasummade kohta, II lisas loetletud veebisaitidel nimetatud pädevale asutusele, mis asub nende elu- või asukohaliikmesriigis, ja edastama nimetatud teabe kas otse või liikmesriikide kaudu komisjonile, ning

b) 

tegema koostööd kõnealuse pädevate asutusega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2.  
Kogu käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see esitati või saadi.

Artikkel 10

Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud mis tahes muu asjakohase teabe, eelkõige teabe määruse rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning riiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 11

Komisjonil on õigus liikmesriikide antud teabe alusel II lisa muuta.

Artikkel 12

1.  
Kui nõukogu otsustab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes kohaldada artikli 2 lõikes 1 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt I lisa.
2.  
Nõukogu edastab oma otsuse ja loetelusse kandmise põhjused füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.
3.  
Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt nimetatud isikut, üksust või asutust.
4.  
I lisas sisalduv loetelu vaadatakse vähemalt iga 12 kuu järel korrapäraselt läbi.

Artikkel 13

1.  
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavate sanktsioonide kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud meetmed ja karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
2.  
Liikmesriigid teatavad kõnealustest eeskirjadest komisjonile viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni nende igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 14

Kui käesolev määrus sisaldab nõuet teavitada komisjoni või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada II lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 15

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) 

liidu territooriumil, kaasa arvatud tema õhuruumis;

b) 

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite või laevade pardal;

c) 

liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d) 

juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e) 

juriidiliste isikute, üksuste või asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 16

Käeolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Artikli 2 lõikes 1 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loeteluIsikud

 

Lühend

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

▼M16

1.

AHMADI-MOQADDAM, Esmail

Sünnikoht: Teheran (Iraan)

Sünniaeg: 1961

Sugu: mees

Alates 20. septembrist 2021 ülikooli ja kõrgema riikliku kaitseuuringute instituudi rektor. Endine relvajõudude peastaabi ülema vanemnõunik julgeolekuküsimustes. Iraani riikliku politsei ülem 2005. aastast kuni 2015. aasta alguseni. Samuti Iraani küberpolitsei (ELi loetellu kantud) juht 2011. aasta jaanuarist kuni 2015. aasta alguseni. Temale alluvad jõud ründasid julmalt rahumeelseid meeleavaldusi ning sooritasid 15. juunil 2009 vägivaldse öise rünnaku Teherani Ülikooli ühiselamutes. Endine Jeemeni rahvale toetust osutava Iraani peakorteri juht.

12.4.2011

▼M13

2.

ALLAHKARAM, Hossein

Sünnikoht: Najafabad (Iraan)

Sünniaeg: 1945

Sugu: mees

Ansar-e Hezbollahi koordineerimisnõukogu juht ning endine Iraani revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) kindral. Ta oli Ansar-e Hezbollahi üks asutajatest. See poolsõjaväeline üksus vastutas äärmusliku vägivalla kasutamise eest üliõpilaste ja ülikoolide mahasurumisel aastatel 1999, 2002 ja 2009.

Ta on jätkuvalt juhtival kohal selles organisatsioonis, mis on valmis panema toime inimõiguste rikkumisi avalikkuse vastu, sealhulgas õhutama agressiooni naiste vastu tulenevalt nende riietusevalikust.

12.4.2011

3.

ARAGHI (ERAGHI), Abdollah

Sugu: mees

Auaste: brigaadikindral

IRGC brigaadikindral. Relvajõudude peastaabi julgeolekuosakonna juht.. Endine IRGC maavägede asejuht. Ta vastutas otse ja isiklikult meeleavalduste mahasurumise eest 2009. aasta suvel.

12.4.2011

▼M15

4.

FAZLI, Ali

Sugu: mees

Auaste: brigaadikindral

Imaam Hosseini nimelise kadetikolledži endine juhataja (2018. aastast kuni 2020. aasta juunini). Endine Basij asekomandör (2009–2018), Iraani revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) Seyyed al-Shohada (Teherani provints) vägede juht (2010. aasta veebruarini). Seyyed al-Shohada väed vastutavad julgeoleku eest Teherani provintsis ning neil oli oluline roll meeleavaldajate julmal mahasurumisel 2009. aastal.

12.4.2011

▼M8 —————

▼M13

6.

JAFARI, Mohammad-Ali (teise nimega „Aziz Jafari“)

Sünnikoht: Yazd (Iraan)

Sünniaeg: 1.9.1957

Sugu: mees

Hazrat-e Baqiatollahi seltsi- ja kultuurimaja direktor. Endine IRGC komandör (2007. aasta september kuni 2019. aasta aprill). Kindral Mohammad-Ali (Aziz) Jafari alluvuses olnud IRGC-l ja Sarollahi baasil oli oluline roll 2009. aasta presidendivalimistesse ebaseaduslikul sekkumisel, poliitiliste aktivistide vahistamisel ja kinnipidamisel ning tänavatel toimunud kokkupõrgetes meeleavaldajatega.

12.4.2011

7.

KHALILI, Ali

Sugu: mees

IRGC kindral, juhtival ametikohal Sarollahi baasis. Allkirjastas 26. juunil 2009 terviseministeeriumile saadetud kirja, millega keelati dokumentide või tervisekaartide väljastamine isikutele, kes olid saanud viga või sattunud haiglasse valimisjärgsete sündmuste käigus.

12.4.2011

▼M15

8.

MOTLAGH, Bahram Hosseini

Sugu: mees

Imaam Hosseini nimelise ülikooli (revolutsiooniline kaardivägi) õppejõud. Relvajõudude juhatuse ja peastaabi kolledži (DAFOOS) endine juht. IRGC Seyyed al-Shohada vägede (Teherani provints) endine ülem. Seyyed al-Shohada vägedel oli 2009. aastal peamine roll meeleavalduste mahasurumise korraldamisel.

12.4.2011

▼M13

9.

NAQDI, Mohammad-Reza

Sünnikoht: Najaf (Iraak)

Sünniaeg: umbes 1952.

Sugu: mees

Auaste: brigaadikindral

Iraani revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) asekoordinaator. Endine kultuuri- ja sotsiaalküsimuste eest vastutav IRGC ülema asetäitja. Endine Basij komandör (2009–2016). IRGC Basij vägede komandörina vastutas Naqdi 2009. aasta lõpus toimunud väärkohtlemiste eest või osales nendes, sh vägivaldne reageerimine 2009. aasta detsembris toimunud Ashura päeva meeleavaldustele, mille tagajärjel hukkus kuni 15 inimest ja sadu meeleavaldajaid vahistati. Enne Basij komandöriks määramist 2009. aasta oktoobris oli ta Basij luureüksuse ülem ja vastutas valimisjärgsete mahasurumiste käigus vahistatute ülekuulamise eest.

12.4.2011

10.

RADAN, Ahmad-Reza

Sünnikoht: Isfahan (Iraan)

Sünniaeg: 1963

Sugu: mees

Iraani õiguskaitsejõudude strateegiauuringute keskuse (riikliku politseiga seotud organ) juht. Iraani riikliku politsei ülema asetäitja kuni 2014. aasta juunini. Riikliku politsei ülema asetäitjana alates 2008. aastast vastutas Radan meeleavaldajate peksmise, mõrvamise ning meelevaldse vahistamise ja kinnipidamise eest politseijõudude poolt. Praegu IRGC komandör, kes vastutab Iraagi „terrorismivastaste“ vägede väljaõppe eest.

12.4.2011

▼M15

11.

RAJABZADEH, Azizollah

Sugu: mees

Linna korrakaitseteenistuse komandör alates 2014. aastast. Teherani katastroofide tagajärgede leevendamise organisatsiooni endine juht (2010–2013). Teherani politseiülemana (kuni 2010. aasta jaanuarini) vastutas politsei poolt meeleavaldajate ja üliõpilaste vastu toimepandud vägivaldsete rünnakute eest. Teherani piirkonna õiguskaitsejõudude komandörina oli kõige kõrgem ametnik, keda süüdistati Kahrizaki kinnipidamiskeskuses 2009. aasta detsembris toimepandud väärkohtlemistes.

12.4.2011

▼M13

12.

SAJEDI-NIA, Hossein

Sugu: mees

Politseioperatsioonide asekomandör. Endine Teherani politseiülem, endine Iraani riikliku politsei ülema asetäitja, vastutav politseioperatsioonide eest. Tema ülesanne on koordineerida siseministeeriumi jaoks Iraani pealinnas läbi viidavaid repressioone.

12.4.2011

13.

TAEB, Hossein

Sünnikoht: Teheran (Iraan)

Sünniaeg: 1963

Sugu: mees

IRGC luureorganisatsiooni juht alates 2009. aasta oktoobrist. Tema vastutusala laienes 2019. aasta mais, kui ühendati IRGC strateegilise luure asejuhi büroo ja IRGC luureorganisatsioon. Basij komandör kuni 2009. aasta oktoobrini. Tema alluvuses olevad väed osalesid rahumeelsete meeleavaldajate massilises peksmises, mõrvamises, kinnipidamises ja piinamises.

12.4.2011

14.

SHARIATI, Seyeed Hassan

Sugu: mees

Ülemkohtu 28. osakonna nõunik ja liige. Mashhadi kohtusüsteemi juht kuni septembrini 2014. Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest ning toetuti ülestunnistustele, mis saadi survestamise ja piinamise teel. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, ei järgitud surmaotsuste väljastamisel nõuetekohaselt õiglase ärakuulamise menetlust.

12.4.2011

▼M15

15.

DORRI-NADJAFABADI, Ghorban-Ali

Sünnikoht: Najafabad (Iraan)

Sünniaeg: 3.12.1950

Sugu: mees

Asjatundjate kogu liige, samuti Iraani kõrgeima juhi esindaja Markazi provintsis (keskprovints) ning kõrgeima halduskohtu juht. Iraani peaprokurör kuni 2009. aasta septembrini, samuti endine luureminister (president Khatami ajal). Iraani peaprokurörina korraldas ja juhtis pärast esimesi valimisjärgseid meeleavaldusi näidisprotsesse, kus süüdistatavad jäeti ilma omaõigustest ja õigusest advokaadile.

12.4.2011

▼M15 —————

▼M13

17.

SOLTANI, Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Sugu: mees

Islamipropaganda organisatsiooni juht Khorāsān-e Razavī provintsis. Kuni 2013. aastani kohtunik Mashhadi revolutsioonilises kohtus. Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, ei järgitud surmaotsuste väljastamisel nõuetekohaselt õiglase ärakuulamise menetlust.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR, Ali-Akbar

Sugu: mees

Endine kohtunik, Teherani revolutsiooniline kohus. Osales meeleavaldajate kohtuprotsessides. Kohus küsitles teda seoses Kahrizakis toimepandud väärkohtlemistega. Ta mängis 2009. aastal tähtsat rolli kinnipidamismääruste väljastamisel, millega saadeti kinnipeetavad Kahrizaki kinnipidamiskeskusesse. 2014. aasta novembris tunnistasid Iraani ametivõimud ametlikult tema osalust kinnipeetavate surmajuhtumites.

12.4.2011

▼M15

19.

JAFARI-DOLATABADI, Abbas

Sünnikoht: Yazd (Iraan)

Sünniaeg: 1953

Sugu: mees

Alates 29. aprillist 2019 kõrgeima kohtunike distsiplinaarkohtu nõunik. Endine Teherani peaprokurör (2009. aasta augustist 2019. aasta aprillini). Dolatabadi juhitav amet mõistis süüdi hulga meeleavaldajaid, sh isikuid, kes osalesid 2009. aasta detsembris Ashura päeva meeleavaldustel. Andis 2009. aasta septembris korralduse Karroubi büroo sulgemiseks ning mitmete reformimeelsete poliitikute vahistamiseks, keelustas 2010. aasta juunis kaks reformimeelset erakonda. Tema juhitav prokuratuur süüdistas meeleavaldajaid moharebeh’is ehk jumalavaenulikkuses, mille eest karistatakse surmanuhtlusega, ning ei võimaldanud surmamõistetutele nõuetekohast kohtumenetlust. Samuti ründas ja vahistas tema juhitav prokuratuur reformimeelseid isikuid, inimõiguslasi ning meediaga seotud isikuid, mis oli osa poliitilise opositsiooni ulatuslikust mahasurumisest.

2018. aasta oktoobris teatas ajakirjandusele, et nelja vahistatud Iraani keskkonnaaktivisti süüdistatakse korruptsiooni külvamises, mille eest karistatakse surmanuhtlusega.

12.4.2011

▼M16

20.

MOGHISSEH, Mohammad (teise nimega NASSERIAN)

Sugu: mees

Alates 2020. aasta novembrist ülemkohtu kohtunik. Endine Teherani revolutsioonilise kohtu 28. filiaali juht. Samuti peetakse teda vastutavaks bahai kogukonna liikmete süüdimõistmise eest. Tegeles valimisjärgsete kohtuasjadega. Määras ebaõiglastel kohtuprotsessidel ühiskondlikele ja poliitilistele aktivistidele ning ajakirjanikele pikaaegsed vangistused ja mõistis mitu meeleavaldajat ning ühiskondlikku ja poliitilist aktivisti surma.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI, Gholam-Hossein

Sünnikoht: Ejiyeh (Iraan)

Sünniaeg: umbes 1956

Sugu: mees

Alates 2021. aasta juulist ülemkohtunik. Lepitusnõukogu liige. Iraani peaprokurör 2009. aasta septembrist kuni 2014. aastani. Endine kohtusüsteemi juhi asetäitja (2014. aastast kuni 2021. aasta juulini) ja kohtusüsteemi kõneisik (2010–2019). Oli aastatel 2005–2009 luureminister. 2009. aasta valimiste ajal, kui ta oli luureminister, vastutasid tema alluvuses olevad luuretöötajad sadade aktivistide, ajakirjanike, dissidentide ja reformimeelsete poliitikute kinnipidamise ja piinamise ning neilt surve all valetunnistuste väljapressimise eest. Lisaks sunniti poliitikuid andma valetunnistusi väljakannatamatul ülekuulamisel, kus kasutati piinamist, väärkohtlemist, väljapressimist ning pereliikmete ähvardamist.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI, Said (teise nimega MORTAZAVI, Saeed)

Sünnikoht: Meybod, Yazd (Iraan)

Sünniaeg: 1967

Sugu: mees

Sotsiaalhoolekande süsteemi ülem 2011. aastast kuni 2013. aastani. Teherani peaprokurör kuni 2009. aasta augustini. Teherani peaprokurörina andis välja üldise korralduse sadade aktivistide, ajakirjanike ja üliõpilaste kinnipidamiseks. 2010. aasta jaanuaris leiti parlamentaarse juurdluse käigus, et ta vastutab otseselt kolme vangi kinnipidamise eest, kes hiljem vahi all olles surid. Tema töösuhe lõpetati 2010. aasta augustis pärast seda, kui Iraani kohus uuris tema rolli nende kolme mehe surmas, kes peeti tema korraldusel pärast valimisi kinni.

2014. aasta novembris tunnistasid Iraani ametivõimud ametlikult tema osalust kinnipeetavate surmajuhtumites. Iraani kohus mõistis ta 19. augustil 2015 õigeks süüdistustes kolme noore mehe piinamise ja surma eest Kahrizaki kinnipidamiskeskuses 2009. aastal. Talle mõisteti 2017. aastal vanglakaristus ning ta vabastati 2019. aasta septembris. 2021. aasta augustis tegi Iraani ülemkohus otsuse, millega anti Said Mortazavile täielik toetus ja tühistati talle varasemalt mõistetud kaheaastane vanglakaristus.

12.4.2011

▼M13

23.

PIR-ABASSI, Abbas

Sugu: mees

Kriminaalkolleegiumi kohtunik. Endine kohtunik, Teherani revolutsiooniline kohus, 26. filiaal. Vastutas valimisjärgsete kohtuasjade eest. Määras ebaõiglastel kohtuprotsessidel inimõiguste aktivistidele pikaaegsed vangistused ning mõistis mitu meeleavaldajat surma.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI, Amir

Sugu: mees

Khorāsān-e Razavī provintsi kohtusüsteemi sotsiaalküsimuste ja kriminaalpreventsiooni osakonna juhi asetäitja. Mashhadi aseprokurör vähemalt 2015. aastani. Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, ei järgitud surmaotsuste väljastamisel nõuetekohaselt õiglase ärakuulamise menetlust.

12.4.2011

▼M16

25.

SALAVATI, Abdolghassem

Sugu: mees

Alates 2019. aastast finantskuritegude erikohtu 4. filiaali kohtunik. Endine Teherani revolutsioonilise kohtu 15. filiaali juht. Teherani kohtu vastutav kohtunik. Vastutas valimisjärgsete juhtumite eest, oli juhtiv kohtunik 2009. aasta suve nn näidisprotsessidel, mõistis surma kaks näidisprotsessidel osalenud monarhisti. Määras rohkem kui sajale poliitilisele vangile, inimõiguslasele ja meeleavaldajale pikaajalise vangistuse.

2018. aastal esitatud aruannete kohaselt jätkas ta sarnaste karistuste määramist, ilma et oleks nõuetekohaselt järgitud õiglase ärakuulamise menetlust.

12.4.2011

▼M13

26.

SHARIFI, Malek Adjar (teise nimega SHARIFI, Malek Ajdar)

Sugu: mees

Ülemkohtu kohtunik, 43. osakonna juht. Ida-Aserbaidžaani kohtusüsteemi endine juhataja. Vastutas Sakineh Mohammadi-Ashtiani kohtuprotsessi eest.

12.4.2011

▼M16 —————

▼M16

28.

YASAGHI, Ali-Akbar

Sugu: mees

Ülemkohtu kohtunik, 13. osakonna juht. Fondi Setad-e Dieh tegevjuhi asetäitja. Mashhadi revolutsioonilise kohtu esimees (2001–2011). Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt (ajavahemikul 2009. aasta suvest kuni 2011. aasta suveni kuni 550 hukkamisotsust), ei järgitud surmaotsuste tegemisel nõuetekohaselt õiglase ärakuulamise menetlust.

12.4.2011

▼M13

29.

BOZORGNIA, Mostafa

Sugu: mees

Evini vangla 350. osakonna ülem. Kasutas mitmel korral vangide suhtes ebaproportsionaalset vägivalda.

12.4.2011

▼M16

30.

ESMAILI, Gholam-Hossein (teise nimega ESMAILI, Gholam Hossein)

Sugu: mees

Alates 2021. aasta augustist Iraani presidendi Ebrahim Raisi personaliülem. Alates 2019. aasta aprillist kuni 2021. aasta juulini kohtusüsteemi kõneisik. Endine Teherani kohtusüsteemi juht. Endine Iraani Vanglate Organisatsiooni juht. Oma ametis osales poliitiliste meeleavaldajate massilises kinnipidamises ning vanglasüsteemis toimunud väärkohtlemise varjamises.

12.4.2011

▼M13

31.

SEDAQAT (teise nimega Sedaghat), Farajollah

Sugu: mees

Teherani vangla keskjuhatuse abisekretär. Teherani Evini vangla ülem kuni oktoobrini 2010, perioodil, mil toimusid piinamised. Oli vangivalvur ning ähvardas sageli vange ja avaldas neile survet.

12.4.2011

32.

ZANJIREI, Mohammad-Ali

Sugu: mees

Iraani Vanglate Organisatsiooni juhi vanemnõuniku ja ülema asetäitjana vastutav vangide vastu toimepandud tõsiste inimõiguste rikkumiste eest. Juhtis süsteemi, kus vangid pidid taluma väärkohtlemist, piinamist ja ebainimlikku või inimväärikust alandavat kohtlemist ning elasid väga halbades tingimustes.

12.4.2011

▼M16

33.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

Sugu: mees

Parlamendi liige (alates 2020. aasta veebruarist) ning riigi julgeoleku ja välisasjade eest vastutava parlamendikomisjoni esimees. Endine Iraani kõrgema inimõiguste nõukogu nõunik (kuni 2019. aastani). Endine kõrgema inimõiguste nõukogu sekretär. Endine Ilami provintsi kuberner. Endine siseministeeriumi poliitikadirektor. Erakondade ja poliitiliste rühmituste tegevust käsitleva seaduse artikli 10 komitee esimehena vastutas meeleavalduste ja muude avalike ürituste korraldamiseks loa andmise ning erakondade registreerimise eest.

2010. aastal peatas ta Mousaviga seotud kahe reformimeelse erakonna – Iraani Islamistliku Osalusrinde (Islamic Iran Participation Front) ja Mudžahiidide Islamirevolutsiooni Organisatsiooni (Islamic Revolution Mujahedeen Organization) – tegevuse. Alates 2009. aastast on järjekindlalt ja pidevalt keelanud igasugused valitsusvälised kogunemised, piirates sellega põhiseaduslikku õigust meelt avaldada. Selle tagajärjel on vahistatud palju rahumeelseid meeleavaldajaid ning selline tegevus on vastuolus kogunemisvabadusega.

Lisaks keeldus ta 2009. aastal andmast opositsioonile luba korraldada mälestustseremooniat inimeste auks, kes tapeti presidendivalimiste üle toimunud meeleavalduste käigus.

10.10.2011

▼M15

34.

AKBARSHAHI, Ali-Reza

Sugu: mees

Iraani uimastikontrolli keskuse (teise nimega: narkootikumidevastane keskus) endine peadirektor. Teherani politsei endine komandör. Tema juhitav politseiüksus vastutas kahtlusaluste kohtuvälise vägivaldse kohtlemise eest vahistamise ja eelvangistuse ajal. Teherani politsei oli samuti seotud 2009. aasta juunis Teherani Ülikooli ühiselamutesse korraldatud reididega, mille käigus tekitasid politsei ja Basij Iraani parlamendi (Majlis) komisjoni teatel vigastusi rohkem kui sajale tudengile. Kuni 2018. aastani raudteepolitsei ülem.

10.10.2011

▼M16

35.

AKHARIAN, Hassan

Sugu: mees

Alates 2015. aastast ELi loetellu kantud Rajaee Shahri vangla 5. osakonna ülem ja vastutab üksikvangistusse määramise eest. Endine Karajis asuva Rajaee Shahri vangla 1. osakonna ülem (kuni 2010. aasta juulini). Mitmed endised kinnipeetavad on teada andnud, et ta on kasutanud piinamist ning andnud korraldusi takistada kinnipeetavatele arstiabi andmist. Ühe Rajaee Shahri vangla kinnipeetava tunnistuse kohaselt peksid kõik vangivalvurid teda jõhkralt Akhariani täielikul teadmisel. Samuti on Akhariani ametiajal registreeritud vähemalt ühe kinnipeetava – Mohsen Beikvandi – väärkohtlemine ja surm. Beikvand suri 2010. aasta septembris. Teised vangid on andnud usutavaid ütlusi, et ta tapeti Hassan Akhariani antud korraldusel.

10.10.2011

36.

AVAEE, Seyyed Ali-Reza (teise nimega AVAEE, Seyyed Alireza; AVAIE, Alireza)

Sünnikoht: Dezful (Iraan)

Sünniaeg: 20.5.1956

Sugu: mees

Kuni 25. augustini 2021 justiitsminister. Endine eriuurimiste ameti direktor. Kuni 2016. aasta juulini siseministri asetäitja ja avaliku registri juhataja. Oli 2014. aasta aprillis kohtunike distsiplinaarkohtu nõunik. Endine Teherani kohtusüsteemi juht. Teherani kohtusüsteemi juhina vastutas inimõiguste rikkumiste, meelevaldsete vahistamiste, kinnipeetavate õiguste rikkumiste ning arvukate hukkamiste eest.

10.10.2011

▼M13

37.

BANESHI, Jaber

Sugu: mees

Shirazi apellatsioonikohtu 22. filiaali juht alates 2011. aasta novembrist. Shirazi prokurör kuni 2011. aasta oktoobrini. Prokurör 2008. aasta Shirazi pommijuhtumiga seotud kohtuasjas, mida režiim kasutas selleks, et mõista surma teisi juhtumiga mitteseotud isikuid. Ta on vähemuste suhtes taotlenud surmanuhtlust ja teisi rangeid karistusi, mistõttu on muu hulgas rikutud vähemuste inimõigusi seoses õiglase kohtumenetluse ja meelevaldsest kinnipidamisest hoidumisega.

10.10.2011

▼M16 —————

▼M15

39.

GANJI, Mostafa Barzegar

Sugu: mees

Kohtute järelevalve ja tulemuslikkuse inspektsiooni peadirektor alates 2020. aasta juunist. Endine Qomi peaprokurör (ajavahemikus 2008–2017) ja vanglate peadirektoraadi endine juht. Vastutas kümnete õigusrikkujate meelevaldse kinnipidamise ja väärkohtlemise eest Qomis. Osales nõuetekohase menetluse õiguse rängas rikkumises, aidates kaasa surmanuhtluse ülemäärasele ja üha sagedasemale kasutamisele ning hukkamiste arvu järsule kasvule aastatel 2009–2010.

10.10.2011

40.

HABIBI, Mohammad Reza

Sugu: mees

Isfahani ülemkohtunik. Endine Isfahani peaprokurör. Justiitsministeeriumi Yazdi büroo endine juhataja. Isfahani endine aseprokurör. Osales kohtumenetlustes, kus ei tagatud kostjatele õiglast kohtumenetlust – näiteks Abdollah Fathi juhtum, kes hukati 2011. aasta mais pärast seda, kui Habibi eiras 2010. aasta märtsis toimunud kohtuistungil tema õigust ärakuulamisele ning tema vaimse tervisega seotud probleeme. Seetõttu oli kaassüüdlane nõuetekohase menetluse õiguse rängas rikkumises, mille tulemusel kasvas 2011. aastal hukkamiste arv järsult.

10.10.2011

▼M16 —————

▼M7 —————

▼M13

43.

JAVANI, Yadollah

Sugu: mees

IRGC poliitiliste küsimuste asekomandör. Ta on teinud arvukaid katseid suruda maha sõna- ja aruteluvabadust, kasutades sel eesmärgil oma avalikke avaldusi, millega toetas meeleavaldajate ja teisitimõtlejate vahistamist ja karistamist. Oli üks esimesi kõrgemaid ametnikke, kes nõudsid 2009 aastal Moussavi, Karroubi ja Khatami vahistamist. Ta on toetanud selliste meetodite kasutamist, millega rikutakse õigusi õiglasele kohtumenetlusele, sealhulgas hõlmavad need avalikke ülestunnistusi, ning ta on avaldanud ülekuulamiste tulemusi enne kohtumõistmist. Samuti näitavad tõendid, et ta on toetanud vägivalla kasutamist meeleavaldajate vastu ning IRGC kauaaegse liikmena on ta väga tõenäoliselt olnud teadlik, et ülestunnistuste saavutamiseks on kasutatud karme ülekuulamismeetodeid.

10.10.2011

▼M15

44.

JAZAYERI, Massoud

Sugu: mees

Auaste: brigaadikindral

Iraani relvajõudude ühendstaabi ülema kultuurinõunik alates 2018. aasta aprillist. Brigaadikindral Massoud Jazayeri oli Iraani relvajõudude ühendstaabis (riigikaitse avalike suhete peakorter) kultuuri- ja meediaküsimuste eest vastutav ülema asetäitja. Osales ülema asetäitjana aktiivselt 2009. aasta meeleavalduste mahasurumisel. Jazayeri hoiatas ajalehele „Kayhan“ antud intervjuus, et Iraanis ja väljaspool Iraani on kindlaks tehtud paljud isikud, kes osalesid meeleavaldustes, ning nendega tegeletakse siis, kui selleks saabub õige aeg.

Kutsus avalikult üles välisriikide massiteabevahendite ja Iraani opositsiooni represseerimisele. Nõudis 2010. aastal, et valitsus võtaks välisriikide meediakanalitega koostööd tegevate iraanlaste suhtes vastu rangemad seadused.

10.10.2011

45.

JOKAR, Mohammad Saleh

Sünnikoht: Yazd (Iraan)

Sünniaeg: 1957

Sugu: mees

Yazdi provintsi esindav parlamendiliige. Revolutsioonilise kaardiväe parlamentaarsete küsimuste juhataja endine asetäitja. Yazdi provintsi parlamendisaadik ajavahemikus 2011–2016 ning riigi julgeoleku ja välispoliitika eest vastutava parlamendikomisjoni liige. Basij vägede tudengite üksuse endine komandör. Selles ametis osales aktiivselt meeleavalduste mahasurumises ning laste ja noorte mõjutamises, mille eesmärgiks oli jätkata sõnavabaduse ja eriarvamuste mahasurumist. Riigi julgeoleku ja välispoliitika eest vastutava parlamendikomisjoni liikmena toetas avalikult opositsiooni mahasurumist.

10.10.2011

▼M16

46.

KAMALIAN, Behrouz (teise nimega Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Sünnikoht: Teheran (Iraan)

Sünniaeg: 1983

Sugu: mees

Iraani režiimiga seotud küberrühma Ashiyaneh juht. Behrouz Kamaliani asutatud rühm Ashiyaneh Digital Security vastutab nii riigisisese opositsiooni esindajate ja reformimeelsete isikute kui ka välisriikide institutsioonide vastu toime pandud intensiivsete küberrünnakute eest. Kamaliani organisatsiooni Ashiyaneh tegevus aitas režiimil opositsiooni maha suruda ning selle raames pandi 2009. aastal mitmel korral toime inimõiguste raskeid rikkumisi. Nii Kamalian kui ka küberrühm Ashiyaneh tegutsesid vähemalt 2021. aasta detsembrini.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI, Moussa (teise nimega KHALILOLLAHI, Mousa; ELAHI, Mousa Khalil)

Sünnikoht: Tabriz (Iraan)

Sünniaeg: 1963

Sugu: mees

Ida-Aserbaidžaani provintsi ülemkohtunik. Aastatel 2010–2019 Tabrisi (Tabrīz) prokurör. Oli seotud Sakineh Mohammadi-Ashtiani kohtuasjaga ja osales nõuetekohase menetluse õiguse rängas rikkumises.

10.10.2011

▼M15

48.

MAHSOULI, Sadeq (teise nimega MAHSULI, Sadeq)

Sünnikoht: Oroumieh (Iraan)

Sünniaeg: 1959/1960

Sugu: mees

Paydari Rinde (Islami Stabiilsuse Rinne) asepeasekretär. Endise presidendi Mahmoud Ahmadinejadi endine nõunik, lepitusnõukogu endine liige ja Kestvusrinde juhi endine asetäitja. Sotsiaalhoolekande- ja sotsiaalkaitseminister aastatel 2009–2011. Siseminister kuni 2009. aasta augustini. Siseministrina kontrollis Mahsouli kõigi politseijõudude, siseministeeriumi turvatöötajate ja erariides agentide tegevust. Tema juhtimisel ründasid nimetatud jõud 14. juunil 2009 Teherani Ülikooli ühiselamuid ning piinasid tudengeid ministeeriumi keldris (kurikuulus keldri 4. korrus). Politsei väärkohtles Mahsouli kontrolli all olevas Kahrizaki kinnipidamiskeskuses rängalt veel teisigi meeleavaldajaid.

10.10.2011

▼M13

49.

MALEKI, Mojtaba

Sugu: mees

Justiitsministeeriumi asejuht Khorāsān-e Razavī provintsis. Endine Kermanshahi prokurör. Tal oli roll selles, et Iraanis oli surmamõistvate otsuste arv suur, oli muu hulgas prokurör kohtuasjas, kus seitse vangi mõisteti süüdi uimastikaubanduses ning kes poodi üles samal päeval, 3. jaanuaril 2010 Kermanshahi keskvanglas.

10.10.2011

50.

OMIDI, Mehrdad (teise nimega Reza; OMIDI, Reza)

Sugu: mees

Politsei uurimisosakonna VI jaoskonna juhataja. Endine Iraani politsei luureteenistuse juht. Endine Iraani politsei arvutikuritegude üksuse juht. Vastutas internetti kasutavate reformistide ja poliitiliste vastaste osas läbi viidud tuhandete uurimiste ja nende suhtes esitatud süüdistuste eest. Vastutas seega inimõiguste raskete rikkumiste eest, represseerides 2009. aasta nn rohelise liikumise ajal ja pärast seda isikuid, kes võtsid sõna oma seaduslike õiguste, sealhulgas sõnavabaduse kaitseks.

10.10.2011

51.

SALARKIA, Mahmoud

Sugu: mees

Endine Teherani jalgpalliklubi „Persepolis“ direktor.

Endine Teherani linna bensiini- ja transpordikomisjoni juht. Teherani vanglaküsimuste peaprokuröri asetäitja 2009. aasta meeleavalduste mahasurumise ajal. Teherani vanglaküsimuste peaprokuröri asetäitjana vastutas ta otseselt süütute ja rahumeelsete meeleavaldajate ning aktivistide suhtes välja antud paljude vahistamismääruste eest. Mitmetest inimõiguste kaitsjate aruannetest ilmneb, et peaaegu kõiki vahistatud isikuid peeti tema korraldusel erineva ajavahemiku jooksul kinni isoleeritult, võimaldamata neile juurdepääsu oma advokaadile või perele, ning ilma süüdistust esitamata, sageli sellistes tingimustes, mis võrduvad sunniviisilise kadumisega. Sageli ei teavitatud nende perekondi vahistamisest. Praegu töötab advokaadina.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI, Hojatollah

Sünnikoht: Selseleh (Iraan)

Sünniaeg: 1964

Sugu: mees

Riikliku julgeoleku ja välispoliitika komitee liige. Lorestani provintsi parlamendisaadik. Parlamendi välis- ja julgeolekupoliitika komisjoni liige. Evini vangla ülem kuni 2012. aastani. Sellal, kui Souri oli Evini vangla ülem, oli piinamine seal tavapärane. 209. osakonnas hoiti mitmeid aktiviste kinni nende rahumeelse valitsusevastase tegevuse eest.

10.10.2011

▼M16

53.

TALA, Hossein (teise nimega TALA, Hosseyn)

Sünnikoht: Teheran (Iraan)

Sünniaeg: 1969

Sugu: mees

Kuni 2020. aastani Eslamshahri linnapea. Endine Iraani parlamendi liige. Kuni 2010. aasta septembrini Teherani provintsi kindralkuberner (farmandar), kes vastutas politseijõudude sekkumise ning seega meeleavalduste mahasurumise eest. Pälvis 2010. aasta detsembris autasu valimisjärgsetes repressioonides osalemise eest.

10.10.2011

▼M15

54.

TAMADDON, Morteza (teise nimega TAMADON, Morteza)

Sünnikoht: Shahr Kord-Isfahan (Iraan)

Sünniaeg: 1959

Sugu: mees

Teherani provintsi riikliku julgeolekunõukogu endine juht. Teherani provintsi IRGC endine kuberner. Oma ametikohal kuberneri ja Teherani provintsi riikliku julgeolekunõukogu juhina vastutas kõikide repressioonide eest, mida IRGC Teherani provintsis korraldas, sealhulgas poliitiliste meeleavalduste mahasurumise eest alates 2009. aasta juunist. Praegu Khajeh Nasireddin Tusi Tehnoloogiaülikooli juhatuse liige.

10.10.2011

▼M16

55.

ZEBHI, Hossein

Sugu: mees

Kohtusüsteemi esimene asenõunik ja ülemkohtu kohtunik (eeskätt julgeolekuvastaste süütegude ja narkokuritegudega tegeleva ülemkohtu 41. filiaali juht). Iraani peaprokuröri asetäitja (2007–2015). Vastutas selles ametis kohtuasjade eest, mis algatati pärast 2009. aasta valimiste järgselt puhkenud meeleavaldusi ning mida lahendati inimõigusi rikkudes. Samuti toetas selles ametis liigrangeid karistusi narkokuritegude eest.

10.10.2011

56.

BAHRAMI, Mohammad- Kazem

Sugu: mees

Kuni 2021. aasta aprillini halduskohtu juht. Osales 2009. aastal relvajõudude kohtusüsteemi juhina rahumeelsete meeleavaldajate represseerimises.

10.10.2011

▼M13

57.

HAJMOHAM- MADI, Aziz (teise nimega Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Sünnikoht: Teheran (Iraan)

Sünniaeg: 1948

Sugu: mees

Teherani provintsi kriminaalkohtu kohtunik. Töötab kohtusüsteemis juba alates 1971. aastast ning osales mitmes kohtuprotsessis meeleavaldajate vastu, eelkõige 2010. aasta jaanuaris kinni peetud õpetaja Abdol-Reza Ghanbari vastu, kellele määrati tema poliitilise tegevuse eest surmanuhtlus.

10.10.2011

58.

BAGHERI, Mohammad- Bagher

Sugu: mees

Alates 2015. aasta detsembrist ülemkohtu kohtunik. Endine Lõuna-Khorāsāni provintsi kohtuadministratsiooni aseesimees, vastutas kriminaalpreventsiooni eest. Lisaks sellele, et ta tunnistas 2011. aasta juunis 140 surmanuhtluse täideviimist ajavahemikus 2010. aasta märtsist kuni 2011. aasta märtsini, viidi samal ajavahemikul salaja täide veel ligikaudu 100 hukkamist samas Lõuna-Khorāsāni provintsis, ilma et sellest oleks teavitatud perekondi või advokaate. Seetõttu oli ta kaassüüdlane nõuetekohase menetluse õiguse rängas rikkumises, aidates kaasa surmanuhtluse arvukale kasutamisele.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI, Seyyed Morteza

Sünnikoht: Mashhad (Iraan)

Sünniaeg: 1952

Sugu: mees

Imaam Homeini nimelise päästefondi esimees (alates 2019. aasta juulist). Endine imaam Reza pühamu asehaldur. Endine vaimulike eritribunali ametnik. Justiitsminister aastatel 2009–2013. Ajal, mil ta oli justiitsminister, halvenesid tingimused Iraani vanglates alla üldtunnustatud rahvusvahelisi standardeid ning vangide väärkohtlemine oli laialt levinud. Lisaks oli tal võtmeroll Iraani diasporaa ähvardamisel ja tagakiusamisel, kuulutades välja sellise erikohtu loomise, mis tegeleb konkreetselt riigist väljaspool elavate iraanlastega. Samuti suurenes tema ministriks olemise ajal Iraanis järsult hukkamiste arv, sealhulgas salajased hukkamised, mida valitsus välja ei kuulutanud, ja narkokuritegudega seotud hukkamised.

10.10.2011

▼M16

60.

Dr HOSSEINI, Mohammad (teise nimega dr HOSSEYNI, Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ja Sayyid)

Sünnikoht: Rafsanjan, Kerman (Iraan)

Sünniaeg: 23.7.1961

Sugu: mees

Alates 2021. aasta augustist president Raisile alluv parlamentaarsete küsimuste eest vastutav asepresident. Endine president Mahmoud Ahmadinejadi nõunik ja fundamentalistliku poliitilise rühmituse YEKTA kõneisik. Kultuuri- ja islamijuhtimise minister (2009–2013). Iraani revolutsioonilise kaardiväe endise liikmena osales ajakirjanike represseerimises.

10.10.2011

▼M13

61.

MOSLEHI, Heydar (teise nimega MOSLEHI, Heidar; MOSLEHI, Haidar)

Sünnikoht: Isfahan (Iraan)

Sünniaeg: 1956

Sugu: mees

Iraani relvajõudude ülemjuhataja ideoloogia- ja poliitbüroo esindaja (alates 2018. aastast). Endine IRGC kõrgeima kohtusüsteemi nõunik. Juhib organisatsiooni, mis avaldab materjale vaimulikkonna rolli kohta sõjas. Endine luureminister (2009–2013). Tema juhtimisel jätkas luureministeerium meeleavaldajate ja dissidentide ulatuslikku meelevaldset kinnipidamist ja tagakiusamist. Luureministeerium juhib Evini vangla 209. osakonda, kus on kinni hoitud suurel arvul aktiviste nende rahumeelse valitsusvastase tegevuse eest. Luureministeeriumi ülekuulajad on 209. osakonna kinnipeetavaid peksnud ning neid vaimselt väärkohelnud ja seksuaalselt kuritarvitanud.

10.10.2011

▼M16

62.

ZARGHAMI, Ezzatollah

Sünnikoht: Dezful (Iraan)

Sünniaeg: 22.7.1959

Sugu: mees

Alates 25. augustist 2021 kultuuri-, käsitööndus- ja turismiminister. Alates 2014. aastast küberruumi ülemnõukogu ja kultuurirevolutsiooni nõukogu liige. Iraani Islamivabariigi ringhäälingu (IRIB) juht kuni 2014. aasta novembrini. IRIBi juhina vastutas ta kogu programmivaliku eest. IRIB on kandnud üle kinnipeetutelt vägivallaga saadud ülestunnistusi ja mitmeid näidisprotsesse 2009. aasta augustis ja 2011. aasta detsembris. Nendega rikuti selgelt rahvusvahelisi norme õiglase kohtumenetluse ja nõuetekohase menetluse õiguse kohta.

23.3.2012

▼M15

63.

TAGHIPOUR, Reza

Sünnikoht: Maragheh (Iraan)

Sünniaeg: 1957

Sugu: mees

Iraani parlamendi 11. koosseisu liige (Teherani valimisringkond). Küberruumi ülemnõukogu liige. Teherani linnavolikogu endine liige. Endine info- ja kommunikatsiooniminister (2009–2012).

Infoministrina oli üks juhtivaid ametnikke, kes vastutas tsensuuri ja kontrolli eest internetis toimuva tegevuse ning igat liiki kommunikatsiooni (eelkõige mobiilside) üle. Poliitvangide ülekuulamise ajal kasutasid ülekuulajad nende isikuandmeid, e-kirju ja kõnesid. Pärast 2009. aasta presidendivalimisi ning tänavatel toimunud meeleavalduste ajal katkestati korduvalt mobiililevi ja võimalus saata tekstsõnumeid, tõkestati satelliittelekanalite ülekandeid ja katkestati või aeglustati kohapealset internetiühendust.

23.3.2012

▼M16

64.

KAZEMI, Toraj

Sugu: mees

ELi loetellu kantud küberpolitsei Teherani piirkonna üksuse ülem kuni 2020. aasta juunini. Oma ametis kuulutas välja valitsusse häkkerite töölevärbamise kampaania, et paremini kontrollida internetis liikuvat teavet ja rünnata „ohtlikke” saite.

23.3.2012

65.

LARIJANI, Sadeq

Sünnikoht: Najaf (Iraak)

Sünniaeg: 1960 või 1961. aasta august

Sugu: mees

Alates 29. detsembrist 2018 lepitusnõukogu juht. Endine kaitsenõukogu liige (kuni 2021. aasta septembrini). Endine kohtusüsteemi juht (aastatel 2009–2019). Kohtusüsteemi juhi ülesanne on anda nõusolek ja kinnitus karistustele, mis määratakse iga qesa (kättemaks), hodoud’i (jumalavastane kuritegu) ja ta’zirat’i (riigivastane kuritegu) eest. Nende karistuste hulka kuuluvad ka surmanuhtlus, piitsutamine ja amputeerimine. Seoses sellega on ta isiklikult kinnitanud arvukaid surmanuhtluseid (sealhulgas kividega surnuks loopimine, poomine, alaealiste hukkamine ja avalikud hukkamised, kus vangid puuakse tuhandete inimeste silme all sildade külge), rikkudes rahvusvahelisi standardeid. Nii on ta kaasa aidanud paljude inimeste hukkamisele. Samuti on ta andnud loa kehaliseks karistamiseks, näiteks süüdimõistetu jäsemete amputeerimiseks ja tema silmadesse happe tilgutamiseks. Pärast Sadeq Larijani ametisse astumist on poliitvangide, inimõiguste kaitsjate ja vähemuste meelevaldne vahistamine märkimisväärselt sagenenud. Samuti on Sadeq Larijani vastutav Iraani kohtumenetluste puhul õiglase kohtumenetluse õiguse süstemaatilise rikkumise eest.

23.3.2012

▼M15

66.

MIRHEJAZI, Ali

Sugu: mees

Kuulub Iraani kõrgeima juhi ringkonda ning nende hulka, kes vastutavad alates 2009. aastast toimunud meeleavalduste mahasurumise kavandamise eest. On seotud isikutega, kes neid meeleavaldusi maha surusid.

Vastutab samuti avalike meeleavalduste mahasurumise eest 2017. aasta detsembris ja 2018. aastal ning 2019. aasta novembris.

23.3.2012

67.

SAEEDI, Ali

Sugu: mees

Iraani kõrgeima juhi ideoloogia- ja poliitbüroo ülem. Kõrgeima juhi endine esindaja IRGC juures (ajavahemikus 1995–2020). Sellele eelnes pikk karjäär sõjaväeasutuses, täpsemalt IRGC luureteenistuses. Sellel ametikohal oli ta peamine vahendaja, kes edastas kõrgema juhi büroost antud käske IRGC repressiooniaparaadile.

23.3.2012

▼M13

68.

RAMIN, Mohammad-Ali

Sünnikoht: Dezful (Iraan)

Sünniaeg: 1954

Sugu: mees

Ülemaailmse holokausti sihtasutuse peasekretär. Sihtasutus asutati 2006. aasta holokausti üldise suhtumise läbivaatamise rahvusvahelisel konverentsil, mille Ramin Iraani valitsuse nimel korraldas. Kuni 2013. aasta detsembrini pressiministri asetäitjana peamine tsensuuri eest vastutav ametnik; vastutas otseselt paljude reformimeelsete pressiorganite (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh jt) ja pressi sõltumatu ametiühingu sulgemise eest ning ajakirjanike hirmutamise või vahistamise eest.

23.3.2012

▼M16

69.

MORTAZAVI, Seyyed Solat

Sünnikoht: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (lõunaosa) (Iraan)

Sünniaeg: 1967

Sugu: mees

Alates 5. septembrist 2021 Iraani täitevasjade valdkonna asepresident ja presidendi kantselei juhataja. Alates 16. septembrist 2019 kuni 2021. aasta septembrini juhtis Mostazafan Foundationi kinnisvaraharu, mis kuulus Iraani kõrgeima juhi Khāmene’ī otsesesse alluvusse. Kuni 2019. aasta novembrini Astan Qods Razavi sihtasutuse Teherani filiaali direktor. Suuruselt teise Iraani linna Mashhadi (kus viiakse regulaarselt täide avalikke hukkamisi) endine linnapea. Endine poliitiliste küsimuste eest vastutav siseministri asetäitja, kes nimetati ametisse 2009. aastal. Selles ametis vastutas nende isikute represseerimise juhtimise eest, kes võtsid sõna oma seaduslike õiguste, sealhulgas väljendusvabaduse kaitseks. Hiljem määrati Iraani 2012. aasta parlamendivalimiste ja 2013. aasta presidendivalimiste ajal valimiskomisjoni juhiks.

23.3.2012

▼M7 —————

▼M8 —————

▼M7 —————

▼M15

73.

FARHADI, Ali

Sugu: mees

Teherani justiitsministeeriumi õigusasjade ja riikliku järelevalve inspektsiooni juhi asetäitja. Endine Karaji prokurör. Vastutab inimõiguste raskete rikkumiste eest, sealhulgas selliste kohtuasjade menetlemise eest, mille tulemusel määrati surmanuhtlus. Kui ta oli Karaji piirkonna prokurör, viidi nimetatud piirkonnas täide arvukaid hukkamisi.

23.3.2012

▼M16

74.

REZVANMA-NESH, Ali

Sugu: mees

Ajavahemikul 2010–2016 Alborzi piirkonna Karaji provintsi aseprokurör. Vastutav inimõiguste ränkade rikkumiste eest, muu hulgas oli osaline alaealise hukkamises.

23.3.2012

▼M13

75.

RAMEZANI, Gholamhossein

Sugu: mees

Alates 2011. aastast kaitseministeeriumi luureülem; november 2009 – märts 2011: IRGC luurekomandör; märts 2008 – november 2009: IRGC luurekomandöri asetäitja; aprill 2006 – märts 2008: IRGC kaitse- ja luureülem. On seotud väljendusvabaduse allasurumisega, sealhulgas on seotud nende isikutega, kes vastutavad blogijate ja ajakirjanike vahistamise eest 2004. aastal, ning väidetavalt oli tal oma osa valimisjärgsete meeleavalduste allasurumisel 2009. aastal.

23.3.2012

76.

SADEGHI, Mohamed

Sugu: mees

IRGC kolonel ning tehnilise ja küberluure asejuht ning juhib IRGCs analüüsi- ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse keskust. Vastutab blogijate ja ajakirjanike vahistamise ja piinamise eest.

23.3.2012

77.

JAFARI, Reza

Sünniaeg: 1967

Sugu: mees

Alates 2012. aastast kohtunike distsiplinaarkohtu nõunik. Kriminaalse olemusega veebisisu kindlakstegemise komisjoni liige, nimetatud komisjon vastutab veebisaitide ja sotsiaalmeedia tsensuuri eest. Küberkuritegevuse eriprokuratuuri juhataja aastatel 2007–2012. Vastutas väljendusvabaduse allasurumise eest, sealhulgas blogijate ja ajakirjanike vahistamise, kinnipidamise ja neile süüdistuste esitamise eest. Isikuid, kes vahistati kahtlustatuna küberkuritegudes, koheldi halvasti ning nendevastased kohtuprotsessid olid ebaõiglased.

23.3.2012

78.

RESHTE-AHMADI, Bahram

Sugu: mees

Teherani põhjapiirkonna kohtu kohtunik. Endine Teherani prokuratuuri inspektor. Teherani provintsi vanglate ameti juhataja asetäitja. Teherani aseprokurör kuni 2013. aastani. Juhtis Evini prokuratuuri. Vastutas inimõiguste kaitsjatele ja poliitilistele vangidele õiguste, sealhulgas külastusõiguse ja muude vangi õiguste keelamise eest.

23.3.2012

▼M16

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

Sugu: mees

Teherani vanglasüsteemi (Tehran Prisons) tervise-, parandus- ja kasvatusküsimuste asedirektor. Endine Evini vangla ülem (2012–2015). Tema ametisoleku ajal halvenesid vanglatingimused ja teadete kohaselt vangide väärkohtlemine suurenes. 2012. aasta oktoobris alustas üheksa naisvangi näljastreiki, et protesteerida oma õiguste rikkumise ja vägivaldse kohtlemise vastu vangivalvurite poolt.

12.3.2013

80.

KIASATI, Morteza

Sugu: mees

Teherani revolutsioonilise kohtu 54. filiaali ja Ahvāzi revolutsioonilise kohtu 4. filiaali kohtunik, kes mõistis surma neli araabia poliitvangi, kelleks olid kolm venda Taha Heidarian, Abbas Heidarian ja Abd al-Rahman Heidarian ning Ali Sharif. Nad vahistati, neid piinati ja nad poodi üles ilma nõuetekohase menetluseta. Nendele juhtumitele ja nõuetekohase menetluse puudumisele osutati 13. septembri 2012. aasta aruandes, mille oli koostanud ÜRO eriraportöör inimõiguste küsimustes Iraanis, ÜRO peasekretäri 22. augusti 2012. aasta aruandes Iraani kohta.

12.3.2013

▼M13

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

Sugu: mees

Ahwazi revolutsioonilise kohtu 2. filiaali kohtunik, mõistis 17. märtsil 2012 riigi julgeoleku vastase tegevuse ja jumalavaenulikkuse eest surma viis Ahwazi araablast: Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha’bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka ja Sayed Mokhtar Alboshoka. Iraani ülemkohus jättis 9. jaanuaril 2013 karistused jõusse. Neid viit peeti ilma süüdistuseta kinni rohkem kui aasta, neid piinati ja nad mõisteti surma ilma nõuetekohase menetluseta.

12.3.2013

▼M15

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr) (teise nimega: Haj-agha Sarafraz)

Sünnikoht: Teheran (Iraan)

Sünniaeg: umbes 1963

Elukoht: Teheran

Sugu: mees

Küberruumi ülemnõukogu endine liige. Iraani Islamivabariigi ringhäälingu (IRIB) endine juht (aastatel 2014–2016). Ettevõtte IRIB World Service ja telekanali Press TV endine juhataja, vastutav kõigi teleprogrammi koostamisega seotud otsuste eest. Tihedalt seotud riigi julgeolekuaparaadiga. Tema juhtimisel tegid Press TV ja IRIB koostööd Iraani julgeolekuteenistuse ja prokuröridega, et lasta eetrisse kinnipeetavate sunniviisilisi ülestunnistusi, nende hulka kuulus Iraani-Kanada päritolu ajakirjaniku ja filmirežissööri Maziar Bahari sunniviisiline ülestunnistus, mis kanti üle iganädalases telesaates Iran Today. Ringhäälingu sõltumatu reguleeriv asutus OFCOM määras telekanalile Press TV Ühendkuningriigis 100 000 naelsterlingi suuruse trahvi, kuna kanal lasi 2011. aastal eetrisse Bahari ülestunnistuse, mis oli filmitud vanglas surve all. Sarafrazi seostatakse seetõttu nõuetekohase menetluse õiguse ja õiglase kohtumenetluse õiguse rikkumisega.

12.3.2013

▼M16

83.

JAFARI, Asadollah

Sugu: mees

Isfahani (Eșfahān) peaprokurör. Sellel ametikohal andis korralduse kasutada vägivalda meeleavaldajate vastu, kes tulid tänavale 2021. aasta novembris, et avaldada meelt veepuuduse vastu. Mõne tunnistuse kohaselt andis Jafari teada eraldi ameti loomisest, mis hakkab tegelema uurimiste läbiviimisega arreteeritud meeleavaldajate suhtes.

Olles Mazandarani provintsi prokurör, soovitas Jafari määrata tema menetluses olevate juhtumite puhul surmanuhtluse, mis tõi kaasa arvukalt hukkamisi, sealhulgas avalikke hukkamisi, ning seda asjaoludel, mil surmanuhtluse määramine oli vastuolus rahvusvaheliste inimõigustega, sealhulgas seetõttu, et tegemist oli ebaproportsionaalse ja liigrange karistusega. Jafari vastutas ka ebaseaduslike vahistamiste ja bahai usku kinnipeetavate õiguste rikkumise eest alates nende vahistamisest kuni luureteenistuse kinnipidamiskeskuses üksikvangistuses hoidmiseni.

12.3.2013

▼M15

84.

EMADI, Hamid Reza (teise nimega Hamidreza Emadi)

Sünnikoht: Hamedan (Iraan)

Sünniaeg: umbes 1973

Elukoht: Teheran

Töökoht: Press TV peakontor, Teheran

Sugu: mees

Telekanali Press TV uudisteosakonna juhataja. Press TV endine vanemprodutsent.

Vastutav kinnipeetavate, sealhulgas ajakirjanike, poliitiliste aktivistide ja kurdi ja araabia vähemusse kuuluvate isikute sunniviisilisi ülestunnistusi sisaldava materjali ettevalmistamise ja eetrisselaskmise eest, rikkudes rahvusvaheliselt tunnustatud õigust õiglasele ja nõuetekohasele kohtumenetlusele. Ringhäälingu sõltumatu reguleeriv asutus OFCOM määras telekanalile Press TV Ühendkuningriigis 100 000 naelsterlingi suuruse trahvi, kuna kanal lasi 2011. aastal eetrisse Bahari sunniviisilise ülestunnistuse, mis oli filmitud vanglas surve all. Valitsusvälised organisatsioonid on teatanud ka teistest juhtudest, mil Press TV lasi eetrisse sunniviisilisi ülestunnistusi. Emadit seostatakse seetõttu nõuetekohase menetluse ja õiglase kohtumenetluse õiguse rikkumisega.

12.3.2013

▼M13

85.

HAMLBAR, Rahim

Sugu: mees

Tabrizi revolutsioonilise kohtu 1. filiaali kohtunik. Vastutav aseri etnilise vähemuse ja töötajate õiguste aktivistidele karmide karistuste määramise eest, süüdistades neid spioneerimises, riigi julgeoleku vastases tegevuses, Iraani režiimi vastases propagandas ja Iraani juhi solvamises. Ühes olulises kohtuasjas mõistis ta 20-le vabatahtlikule maavärina tagajärgede likvideerijale vanglakaristuse nende püüete eest abistada maavärinaohvreid (maavärin Iraanis 2012. aasta augustis). Kohus leidis, et töölised on süüdi „kogunemises osalemises ja kokkumängus, et sooritada riigi julgeoleku vastaseid kuritegusid“.

12.3.2013

▼M15

86.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

Sünnikoht: Jahrom (Iraan)

Sünniaeg: 1964

Sugu: mees

Shirazi revolutsioonilise prokuratuuri endine juht. Vastutav poliitiliste aktivistide, ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate, bahaide ja meelsusvangide ebaseadusliku vahistamise ning väärkohtlemise eest, keda ahistati, piinati, kuulati üle ja kellel ei võimaldatud kasutada õigust advokaadile ega nõuetekohasele menetlusele. Allkirjastas kohtuotsuseid kurikuulsas kinnipidamiskeskuses nr 100 (meestevangla), sealhulgas otsuse hoida bahaist naisvangi Raha Sabetit kolm aastat üksikvangistuses.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Sugu: mees

Kohtute järelevalve eest vastutava asutuse direktori asetäitja (alates 13. oktoobrist 2018). Nn Kriminaalse veebisisu kindlakstegemise komisjoni (valitsusorganisatsioon, mis vastutab internetitsensuuri ja küberkuritegevusega seotud küsimuste eest) endine juht. Komisjon määratles tema juhtimisel küberkuritegevuse mitme ähmase kategooria abil, millega tunnistati kuriteoks sellise infosisu loomine ja avaldamine, mida režiim peab ebasobivaks. Vastutab arvukate opositsiooni veebisaitide, elektrooniliste ajalehtede, blogide, inimõiguste kaitsmisega tegelevate valitsusväliste organisatsioonide veebisaitide ning Google’i ja Gmaili veebisaidi piiramise ja blokeerimise eest alates 2012. aasta septembrist. Khoramabadi ja kõnealune komisjon mängisid olulist rolli blogija Sattar Beheshti surmas. Beheshti suri 2012. aasta novembris vahi all olles. Seega on Khoramabadi juhitud komisjon otseselt vastutav inimõiguste süstemaatilise rikkumise eest, eelkõige kuna see keelas ja filtreeris üldsusele mõeldud veebisaite ning takistas aeg-ajalt juurdepääsu internetile täielikult.

12.3.2013

▼M14

88.

SOLEIMANI Gholamreza

Sünnikoht: Farsan (Iraan)

Sünniaeg: 1343 (Iraani Hijri kalender), 1964 või 1965 (Gregoriuse kalender)

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Ametikoht: Iraani revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) Basij organisatsiooni juht

Gholamreza Soleimani on Basij organisatsiooni juht. Basij organisatsioon kasutas surmavat jõudu 2019. aasta novembris Iraanis toimunud meeleavalduste mahasurumiseks, põhjustades surmajuhtumeid ja vigastusi relvastamata meeleavaldajatele ja teistele tsiviilisikutele paljudes riigi linnades. Basij organisatsiooni juhina vastutab Gholamreza Soleimani meeleavalduste vägivaldse mahasurumise ja raskete inimõiguste rikkumiste eest Iraanis.

12.4.2021

89.

SALAMI Hossein (teise nimega SALAMI Hussain)

Sünnikoht: Vaneshan, Golpayegan (Iraan)

Sünniaeg: 1339 (Iraani Hijri kalender), 1960 või 1961 (Gregoriuse kalender)

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Ametikoht: Iraani revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) ülemjuhataja

Auaste: kindralmajor

Hossein Salami on alates 2019. aasta aprillist olnud IRGC, sealhulgas Basij relvarühmituse ülemjuhataja, ja riikliku julgeolekunõukogu liige. Iraani revolutsioonilise kaardiväe regulaarväed ja Basij relvarühmitus kasutasid surmavat jõudu 2019. aasta novembris Iraanis toimunud meeleavalduste mahasurumiseks, põhjustades surmajuhtumeid ja vigastusi relvastamata meeleavaldajatele ja teistele tsiviilisikutele paljudes riigi linnades. Riikliku julgeolekunõukogu liikmena osales Hossein Salami nõupidamistel, mille tulemusel anti korraldus kasutada 2019. aasta novembri meeleavalduste mahasurumiseks surmavat jõudu. Seetõttu vastutab Hossein Salami raskete inimõiguste rikkumiste eest Iraanis.

12.4.2021

90.

KARAMI Hassan

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Ametikoht: Iraani politseijõudude eriüksuste ülem

Hassan Karami on Iraani politseijõudude eriüksuste ülem. Nimetatud eriüksused kasutasid surmavat jõudu 2019. aasta novembris Iraanis toimunud meeleavalduste mahasurumiseks, põhjustades surmajuhtumeid ja vigastusi relvastamata meeleavaldajatele ja teistele tsiviilisikutele paljudes riigi linnades. Relvastamata meeleavaldajaid ja teisi tsiviilisikuid tapnud ja vigastanud eriüksuste ülemana kannab Hassan Karami vastutust inimõiguste raskete rikkumiste eest Iraanis.

12.4.2021

91.

PAKPOUR Mohammad (teise nimega PAKPUR Mohammad)

Sünnikoht: Arak (Iraan)

Sünniaeg: 1340 (Iraani Hijri kalender), 1961(Gregoriuse kalender)

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Ametikoht: Iraani revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) maavägede ülemjuhataja

Auaste: brigaadikindral

Mohammad Pakpour on olnud IRGC maavägede ülemjuhataja alates 2010. aasta märtsist. IRGC maaväed kasutasid surmavat jõudu 2019. aasta novembris Iraanis toimunud meeleavalduste mahasurumiseks, põhjustades surmajuhtumeid ja vigastusi relvastamata meeleavaldajatele ja teistele tsiviilisikutele paljudes riigi linnades. Relvastamata meeleavaldajate ja teiste tsiviilisikute vastu surmavat jõudu kasutanud IRGC maavägede ülemjuhatajana kannab Mohammad Pakpour vastutust raskete inimõiguste rikkumiste eest Iraanis.

12.4.2021

92.

ASHTARI Hossein

Sünnikoht: Isfahan (teiste nimedega Esfahan, Ispahan)

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Ametikoht: Iraani politseijõudude ülemjuhataja

Alates 2015. aasta märtsist on Hossein Ashtari olnud Iraani politseijõudude ülem ja riikliku julgeolekunõukogu liige. Politseijõudude hulka kuuluvad Emdadi üksused ja eriüksused. Iraani politseijõud, Emdadi üksused ja eriüksused kasutasid surmavat jõudu 2019. aasta novembris Iraanis toimunud meeleavalduste mahasurumiseks, põhjustades surmajuhtumeid ja vigastusi relvastamata meeleavaldajatele ja teistele tsiviilisikutele paljudes riigi linnades. Riikliku julgeolekunõukogu liikmena osales Hossein Ashtari nõupidamistel, mille tulemusel anti korraldus kasutada 2019. aasta novembri meeleavalduste mahasurumiseks surmavat jõudu. Seetõttu vastutab Hossein Ashtari raskete inimõiguste rikkumiste eest Iraanis.

12.4.2021

93.

ZIAEI Gholamreza

Sugu: mees

Ametikoht: Evini vangla endine direktor; muude kinnipidamiskeskuste endine direktor

Gholamreza Ziaei oli Evini vangla direktor 2019. aasta juulist kuni 2020. aasta juunini; tema ametiajal halvenesid kinnipeetavate juba niigi karmid tingimused veelgi. Naisvangidele keelduti võimaldamast telefoniühendust oma lastega. Poliitvangidele keelati sugulaste iganädalased külastused, mis oli lubatud üksnes iga kahe kuu tagant. Ziaei vastutas 2009. aasta meeleavalduste ajal Kahrizaki kinnipidamiskeskuse eest, kus pärast piinamist hukkus vähemalt viis kinnipeetavat, kes olid vahistatud seoses Teherani 2009. aasta massimeeleavaldustega. Ziaei oli aastatel 2017–2019 enne Evini vangla etteotsa asumist Teheranis Rajaee Shahri vangla direktor Karajis, Teherani lääneosas, kus poliitvangid on korduvalt meelt avaldanud väärkohtlemise ja ebainimlike elutingimuste vastu.

12.4.2021

94.

SHAHVARPOUR Hassan

Sünnikoht: Safi Abad, south of Dezful, Khuzestan (Iraan)

Sugu: mees

Passi nr. 2001624001 (isikutunnistuse number)

Ametikoht: Iraani revolutsioonilise kaardiväe Khuzestani provintsi Vali Asri vägede ülem

Auaste: brigaadikindral

Alates 2009. aastast Khuzestanis IRGC komandörina on Hassan Shahvarpour vastutav jõudude juhtimise eest, mis kasutasid 2019. aasta novembris toimunud meeleavaldustel Mahshahri linna meeleavaldajate ja teiste tsiviilisikute vastu kuulipildujaid. Tema juhtimise all tappis IRGC soomussõidukitelt pärit raskekuulipildujatulega 148 inimest, lähedal asuvates soodes varjunud põgenenud meeleavaldajad ümber piirates.

12.4.2021

▼M16

95.

VASEGHI, Leyla (teise nimega VASEQI, Layla, VASEGHI, Leila, VASEGHI, Layla)

Sünnikoht: Sari, Mazandaran Province (Iraan)

Sünniaeg: 1352 (Iraani Hijri kalender), 1972 või 1973 (Gregoriuse kalender)

Sugu: naine

Amet: endine Shahr-e Qodsi kuberner ja linna julgeolekunõukogu ülem

Shahr-e Qodsi kuberneri ja linna julgeolekunõukogu ülemana alates 2019. aasta septembrist kuni 2021. aasta novembrini andis Leyla Vaseghi politseile ja teistele relvajõududele korralduse kasutada 2019. aasta novembri meeleavaldustel surmavaid vahendeid, põhjustades relvastamata meeleavaldajate ja teiste tsiviilisikute surma või vigastusi. Shahr-e Qodsi kuberneri ja linna julgeolekunõukogu ülemana vastutab Leyla Vaseghi inimõiguste raskete rikkumiste eest Iraanis.

12.4.2021

▼M18

96.

ROSTAMI CHESHMEH GACHI Mohammed (a.k.a. ROSTAMI Mohammad)

محمد گچی چشمه رستمی

(teise nimega محمد رستمی)

Sünnikoht: Kermanshah, Iraan

Sünniaeg: 1976 või 1977

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Isikutunnistuse nr: 111936 (Iraan)

Identifitseerimisnumber: 13821 (Iraan)

Ametikoht: Iraani moraalipolitsei juht

Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi on Iraani moraalipolitsei juht. Ta oli Kermanshah’ riikliku julgeolekupolitsei juht 2014. aasta algusest kuni 2019. aasta alguseni ning töötas Iraani luurepolitseis juhtivatel ametikohtadel.

Moraalipolitsei on Iraani õiguskaitsejõudude osa ja politsei eriüksus, kes vastutab naiste riietumisreeglite, sealhulgas kohustusliku pearäti kandmise täitmise tagamise eest. Moraalipolitsei on kasutanud Iraani hidžaabiseadust mitte täitnud naiste vastu ebaseaduslikku jõudu, seksuaalset ja soolist vägivalda, meelevaldseid vahistamisi ja kinnipidamisi, ülemäärast vägivalda ja piinamist.

13. septembril 2022 vahistas moraalipolitsei Teheranis meelevaldselt 22aastase Mahsa Amini, sest väidetavalt ei kandnud ta oma hidžaabi õigesti. Seejärel viidi ta moraalipolitsei peakorterisse „harimise ja suuniste andmise tundi“. Usaldusväärsete teadete ja tunnistajate kohaselt peksti teda vahi all oleku ajal jõhkralt ja väärkoheldi, mille tulemusel tuli ta viia haiglasse, kus ta 16. septembril 2022 suri. Moraalipolitsei kuritarvitav käitumine ei piirdu selle juhtumiga ja on laialdaselt dokumenteeritud.

Iraani moraalipolitsei juhina on Rostami moraalipolitsei tegevuse eest vastutav. Seetõttu vastutab ta raskete inimõiguste rikkumiste eest Iraanis.

17.10.2022

97.

RAHIMI Hossein

حسین رحیمی

Sünnikoht: Dodhaki küla, Mahalat, keskprovints (Iraan)

Sünniaeg: 1964

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Auaste: brigaadikindral

Ametikoht: Teherani õiguskaitsejõudude ülem

Brigaadikindral Hossein Rahimi on olnud Iraani õiguskaitsejõudude ülem Teheranis alates 7. augustist 2017.

Õiguskaitsejõudude reageering 2022. aasta septembris Teheranis toimunud meeleavaldustele oli eriti julm. Õiguskaitsejõudude poolt ülemäärase vägivalla kasutamine meeleavalduste mahasurumisel põhjustas mitme inimese surma.

Teherani õiguskaitsejõudude ülemana vastutab Rahimi seetõttu inimõiguste tõsiste rikkumiste eest Iraanis.

17.10.2022

98.

ABDI Abbas

عبدى عباس

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Auaste: kolonel

Ametikoht: Divandarreh’ provintsi õiguskaitsejõudude ülem

Kolonel Abbas Abdi on Divandarreh’ provintsi õiguskaitsejõudude ülem.

Õiguskaitsejõudude reageering 2022. aasta septembris Divandarreh’ provintsis toimunud meeleavaldustele oli eriti julm. Õiguskaitsejõudude poolt ülemäärase vägivalla kasutamine meeleavalduste mahasurumisel põhjustas mitme inimese surma.

Divandarreh’ õiguskaitsejõudude ülemana vastutab Abdi seetõttu inimõiguste tõsiste rikkumiste eest Iraanis.

17.10.2022

99.

MIRZAEI Haj Ahmad (teise nimega MIRZAEI, Hajahmad; MIRZAYI, Hajj Ahmad)

حاج احمد میرزایی

Sünnikoht: Teheran (Iraan)

Sünniaeg: 9. veebruar 1957

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Identifitseerimisnumber: 4268935215 (Iraan)

Auaste: kolonel

Ametikoht: Iraani moraalipolitsei juht Teheranis

Kolonel Haj Ahmed Mirzaei on Iraani moraalipolitsei Teherani haru juht alates 2018. aastast.

Moraalipolitsei on Iraani õiguskaitsejõudude osa ja politsei eriüksus, kes vastutab naiste riietumisreeglite, sealhulgas kohustusliku pearäti kandmise täitmise tagamise eest. Moraalipolitsei on kasutanud Iraani hidžaabiseadust mitte täitnud naiste vastu ebaseaduslikku jõudu, seksuaalset ja soolist vägivalda, meelevaldseid vahistamisi ja kinnipidamisi, ülemäärast vägivalda ja piinamist.

13. septembril 2022 vahistas moraalipolitsei Teheranis meelevaldselt 22aastase Mahsa Amini, sest väidetavalt ei kandnud ta oma hidžaabi õigesti. Seejärel viidi ta moraalipolitsei peakorterisse „harimise ja suuniste andmise tundi“. Usaldusväärsetele teadete ja tunnistajate kohaselt peksti teda vahi all oleku ajal jõhkralt ja väärkoheldi, mille tulemusel tuli ta viia haiglasse, kus ta 16. septembril 2022 suri. Moraalipolitsei kuritarvitav käitumine ei piirdu selle juhtumiga ja on laialdaselt dokumenteeritud.

Moraalipolitsei juhina Teheranis vastutab Mirzaei moraalipolitsei tegevuse eest Teheranis, sealhulgas selle peakorteris, kus Aminit peksti ja väärkoheldi. Seetõttu vastutab ta raskete inimõiguste rikkumiste eest Iraanis.

17.10.2022

100.

ZAREPOUR Issa

عیسی زارع پور

Sünnikoht: Eslamabad-e Gharb, Kermanshah’ provints (Iraan)

Sünniaeg: 1980

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Ametikoht: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia minister

Issa Zarepour on Iraani info- ja kommunikatsioonitehnoloogia minister alates 25. augustist 2021.

Oma ametikohal oli tal keskne roll Iraani valitsuse otsuses rikkuda süstemaatiliselt Iraani rahva arvamus- ja väljendusvabadust, kehtestades piirangud interneti kasutamiseks meeleavalduste ajal, mis järgnesid 22aastase Mahsa Amini surmale 16. septembril 2022.

See tegevus vähendas veelgi Iraani kodanikuühiskonna osalejate, sealhulgas inimõiguste kaitsjate juba niigi väga piiratud tegutsemisruumi, et saada objektiivset teavet ja suhelda nii omavahel kui ka välismaailmaga.

Internetikatkestusel olid otsesed negatiivsed tagajärjed inimõiguste kasutamisele Iraanis (nimelt mõju arvamus- ja väljendusvabadusele ning objektiivse teabe kättesaadavusele) kui ka kaudsed (nimelt suurem võimalus, et inimõiguste rikkumisi ei dokumenteeritud, mõjutas seeläbi negatiivselt vastutust inimõiguste rikkumiste eest).

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ministrina vastutab Zarepour seetõttuinimõiguste tõsiste rikkumiste eest Iraanis.

17.10.2022

101.

SEPEHR Mohammad-Hossein

محمدحسین سپهر

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Ametikoht: Iraani relvajõudude peastaabi keskväljaõppebaasi komandör

Mohammad-Hossein Sepehr on Teherani relvajõudude peastaabi keskväljaõppebaasi komandör. Ta on islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) ja Basij vastupanuliikumise (IRGC juhtimise all tegutsev vabatahtlikest koosnev poolsõjaväeline organisatsioon, millel on harud kogu Iraanis) liige.

Sepheri juhtimise all korraldatakse Iraani julgeolekujõududele meeleavalduste mahasurumise õppusi ja ta toetab meeleavaldajate suhtes repressioonide rakendamist.

Seetõttu vastutab ta inimõiguste tõsiste rikkumiste eest Iraanis.

17.10.2022

102.

SAFARI Sayd Ali

صفرى سید علی

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Auaste: kolonel

Ametikoht: Saqqezi õiguskaitsejõudude ülem

Kolonel Sayd Ali Safari on Saqqezi Iraani õiguskaitsejõudude ülem.

Õiguskaitsejõudude reageering 2022. aasta septembris Saqquezis toimunud meeleavaldustele oli eriti julm. Õiguskaitsejõudude poolt ülemäärase vägivalla kasutamine meeleavalduste mahasurumisel põhjustas mitme inimese surma.

Saqqezi õiguskaitsejõudude ülemana vastutab ta seetõttu inimõiguste tõsiste rikkumiste eest Iraanis.

17.10.2022

103.

ADYANI Seyed Alireza (teise nimega ADIANI Hojjat al-Islam Seyyed Alireza)

ادیانی سید علیرضا

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Ametikoht: Iraani õiguskaitsejõudude ideoloogia- ja poliitbüroo juht

Seyed Alireza Adyani on Iraani õiguskaitsejõudude ideoloogia- ja poliitbüroo juht.

Adyani vastutab politseijõudude jõukasutusreeglite kindlaksmääramise ja rakendamise eest. Ta teatas, et õiguskaitsejõud peavad vastastega ümberkäimisel olema „praktilised“ ja „tulemuslikud“ ning tunnustas moraalipolitseid „intensiivse“ töö eest.

Õiguskaitsejõud käisid meeleavaldajate, sealhulgas pärast Mahsa Amini surma meelt avaldama tulnutega ümber äärmiselt jõhkralt.

Seetõttu vastutab ta inimõiguste tõsiste rikkumiste eest Iraanis.

17.10.2022

104.

AZADI Ali

آزادى علی

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Auaste: teine brigaadikindral

Ametikoht: Kurdistani provintsi Iraani õiguskaitsejõudude ülem

Teine brigaadikindral Ali Azadi on olnud Kurdistani provintsi Iraani õiguskaitsejõudude ülem alates 2019. aastast.

2022. aasta septembris toimunud meelavalduste mahasurumisel tulistasid, tapsid ja vigastasid temale alluvad jõud Kurdistanis mitmeid meeleavaldajaid.

Seetõttu vastutab ta inimõiguste tõsiste rikkumiste eest Iraanis.

17.10.2022

105.

SHALIKAR Mohammed Zaman

شالیکار محمد زمان

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Auaste: kolonel

Ametikoht: Mazandarani provintsi Baboli linna õiguskaitsejõudude juht

Mohammed Zaman Shalikar on olnud Mazandarani provintsi Baboli linna Iraani õiguskaitsejõudude juht alates 2021. aastast.

Pärast Mahsa Amini surma 2022. aasta septembris toimunud meeleavaldustel tulistasid, vigastasid ja tapsid temale alluvad jõud Mazandaranis Babolis meeleavaldajaid.

Seetõttu vastutab ta inimõiguste tõsiste rikkumiste eest Iraanis.

17.10.2022

106.

HEIDARI Salman

حیدرى سلمان

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Auaste: kolonel

Ametikoht: Bukani õiguskaitsejõudude ülem

Kolonel Salman Heidari on Bukani Iraani õiguskaitsejõudude ülem.

Õiguskaitsejõudude reageering 2022. aasta septembris Bukanis toimunud meeleavaldustele oli eriti julm. Õiguskaitsejõudude poolt ülemäärase vägivalla kasutamise tõttu meeleavalduste mahasurumisel sai vähemalt üks laps surma ja mitu inimest vigastada.

Bukani õiguskaitsejõudude ülemana vastutab Heidari seetõttu inimõiguste tõsiste rikkumiste eest Iraanis.

17.10.2022

▼M4Üksused

 

Nimi

Tuvastamis-andmed

Põhjendus

Nimekirja kandmise kuupäev

▼M15

1.

Cyber Police (küberpolitsei)

Asukoht: Teheran (Iraan)

Veebisait: http://www.cyberpolice.ir

Iraani küberpolitsei, mis loodi 2011. aasta jaanuaris, on Iraani Islamivabariigi politsei üksus, mille juht on Vahid Majid. Alates selle asutamisest kuni 2015. aasta alguseni oli üksuse juht Esmail Ahmadi-Moqaddam (loetellu kantud). Ahmadi-Moqaddam rõhutas, et küberpolitsei võtab sihikule revolutsioonivastased ja dissidentlikud rühmitused, kes kasutasid 2009. aastal internetipõhiseid suhtlusvõrgustikke selleks, et algatada proteste president Mahmoud Ahmadinejadi tagasivalimise vastu. 2012. aasta jaanuaris andis küberpolitsei internetikohvikute jaoks välja uued juhised, milles nõutakse, et nende kasutajad peavad esitama oma isikuandmed, mida kohvikupidajad peavad säilitama kuus kuud; samuti peavad kohvikupidajad säilitama andmed külastatud veebisaitide kohta. Juhistes nõutakse ka seda, et kohvikupidajad paigaldaksid valvekaamerad ja säilitaksid nende lindistusi kuus kuud. Nende uute reeglite abil võib luua logiraamatu, mida ametivõimud saavad kasutada selleks, et jõuda jälile aktivistidele või teistele isikutele, keda peetakse ohuks riigi julgeolekule.

2012. aasta juunis teatas Iraani meedia, et küberpolitsei käivitab virtuaalsete privaatvõrkude mahasurumise aktsiooni. 30. oktoobril 2012 vahistas küberpolitsei ilma kohtuotsuseta blogija Sattar Beheshti riigi julgeoleku vastase tegevuse eest sotsiaalvõrgustikes ja Facebookis. Beheshti oli oma blogis kritiseerinud Iraani valitsust. Beheshti leiti oma vangikongist surnult 3. novembril 2012 ja arvatakse, et küberpolitsei töötajad piinasid ta surnuks. Küberpolitsei on vastutav paljude Telegram Groupi administraatorite vahistamise eest seoses 2019. aasta novembris toimunud üleriigiliste protestidega.

12.3.2013

▼M14

2.

Evin Prison

Aadress: Tehran Province, Tehran, District 2, Dasht-e Behesht (Iraan)

Evini vangla on kinnipidamiskeskus, kus on kinni peetud poliitvange ning kus viimastel aastatel ja aastakümnetel on korduvalt toimunud inimõiguste raskeid rikkumisi, sealhulgas piinamisi. 2019. aasta novembri meeleavaldajaid peeti Evini vanglas poliitvangidena kinni ja vähemalt mõningaid nendest peetakse seal endiselt kinni. Evini vanglas viibivad kinnipeetavad jäetakse ilma põhilistest menetlusõigustest ning vahel hoitakse neid üksikvangistuses või ülerahvastatud kongides, kus on halvad hügieenitingimused. On olemas üksikasjalikud aruanded füüsilise ja psühholoogilise piinamise kohta. Kinnipeetavatele ei võimaldata kontakte perekonna ja advokaatidega ega piisavat ravi.

12.4.2021

3.

Fashafouyeh Prison (teiste nimedega Greater Tehran Central Penitentiary, Hasanabad-e Qom Prison, Greater Tehran Prison)

Aadress: Tehran Province, Hasanabad, Bijin Industrial Zone, Tehran, Qom Old Road (Iraan)

Telefon: +98 2156258050

Fashafouyehi vangla on kinnipidamiskeskus, mis oli algselt määratud kinni pidama uimastitega seotud kuritegude toimepanijaid. Hiljuti peeti siin kinni ka poliitvange ja mõnel juhul sunniti neid konge jagama uimastisõltlastega. Elu- ja hügieenitingimused on väga halvad ning katmata on sellised põhivajadused nagu puhas joogivesi. 2019. aasta novembris toimunud meeleavalduste ajal peeti Fashafouyehi vanglas kinni mitmeid meeleavaldajaid, sealhulgas alaealisi. Aruannetest nähtub, et Fashafouyehi vanglas piinati 2019. aasta novembris meeleavaldajaid ja neid koheldi ebainimlikult, näiteks tekitades neile keeva veega tahtlikult haavu ja keeldudes arstiabi andmast. Amnesty Internationali aruandest 2019. aasta novembris toimunud meeleavalduste mahasurumise kohta selgub, et Fashafouyehi vanglas peeti täiskasvanute kõrval kinni ka 15-aastaseid lapsi. Kolmele 2019. aasta novembris toimunud meeleavaldustel osalenule, kes on praegu Fashafouyehi vanglas, mõistis Teherani kohus surmanuhtluse.

12.4.2021

4.

Rajaee Shahr Prison (teiste nimedega Rajai Shahr Prison, Rajaishahr, Raja’i Shahr, Reja’i Shahr, Rajayi Shahr, Gorhardasht Prison, Gohar Dasht Prison)

Aadress: Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Moazzen Blvd (Iraan)

Telefon: +98 2634489826

Rajaee Shahri vangla on tuntud juba alates 1979. aasta islamirevolutsioonist inimõiguste rikkumise poolest, sealhulgas poliit- ja meelsusvangide tõsine füüsiline ja psühholoogiline piinamine ning massihukkamised ilma õiglase kohtumõistmiseta. Pärast 2019. aasta novembris toimunud meeleavaldusi väärkoheldi Rajaee Shahri vanglas rängalt sadu kinnipeetavaid, sealhulgas lapsi. On usaldusväärseid teateid arvukate piinamiste ja muude julmade karistuste, sealhulgas alaealistega seotud juhtumite kohta.

12.4.2021.

▼M18

5.

Iraani moraalipolitsei (teise nimega

Gasht-e-Ershad/islamijuhiste patrull/juhiste patrull)

غشتى إرشاد

Aadress: Vozara Street, corner of 25th Street, District 6, Teheran (Iraan)

Moraalipolitsei on Iraani õiguskaitsejõudude osa ja politsei eriüksus, kes vastutab naiste riietumisreeglite, sealhulgas kohustusliku pearäti kandmise täitmise tagamise eest. Moraalipolitsei on kasutanud Iraani hidžaabi kandmise seadust mitte täitnud naiste vastu ebaseaduslikku jõudu, seksuaalset ja soolist vägivalda, meelevaldseid vahistamisi ja kinnipidamisi, ülemäärast vägivalda ja piinamist.

13. septembril 2022 vahistas moraalipolitsei Teheranis meelevaldselt 22aastase Mahsa Amini, sest väidetavalt ei kandnud ta oma hidžaabi õigesti. Seejärel viidi ta moraalipolitsei peakorterisse „harimise ja suunamistundi“. Usaldusväärsetele teadete ja tunnistajate kohaselt peksti teda vahi all oleku ajal jõhkralt ja väärkoheldi, mille tulemusel tuli ta viia haiglasse, kus ta 16. septembril 2022 suri. Moraalipolitsei kuritarvitav käitumine ei piirdu selle juhtumiga ja on laialdaselt dokumenteeritud.

Seetõttu vastutab moraalipolitsei inimõiguste tõsiste rikkumiste eest Iraanis.

17.10.2022

6.

Basij vastupanuliikumine

(teise nimega Basij-e Mostazafan)

بسیج مستضعفین

 

Basij vastupanuliikumine on islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) juhtimise all tegutsev vabatahtlikest koosnev poolsõjaväeline organisatsioon, millel on harud kogu Iraanis.

Julgeolekujõudude reageering 2022. aasta septembris toimunud meeleavaldustele oli eriti julm ja põhjustas mitme inimese surma. Basij vastupanuliikumine on üks jõududest, kellele valitsus on andnud korralduse meeleavalduste summutamiseks. Organisatsioon vigastas ja tappis mitmeid inimesi.

Seetõttu vastutab Basij vastupanuliikumine inimõiguste tõsiste rikkumiste eest Iraanis.

17.10.2022

7.

Islami revolutsioonilise kaardiväe küberkaitsekeskus

قرارگاه دفاع سایبرى

Aadress: Teheran (Iraan)

Telefon: +98 26 3448 9826

Islami revolutsioonilise kaardiväe küberkaitsekeskus jälgib poliitilisteks vastasteks peetavate isikute veebisaite, e-kirjavahetust ja internetitegevust.

2022. aasta septembris Iraanis toimunud meeleavalduste ajal oli küberkaitsekeskusel aktiivne roll Iraani valitsuse repressioonides, sealhulgas meeleavaldajate identifitseerimises ja vahistamises.

Seetõttu vastutab küberkaitsekeskus inimõiguste tõsiste rikkumiste eest Iraanis.

17.10.2022

8.

Iraani Islamivabariigi õiguskaitsejõud (teise nimega NAJA; FARAJA)

فرماندهی انتظامی جمهورى اسلامی ایران

Aadress: Teheran (Iraan)

Iraani Islamivabariigi õiguskaitsejõud on vormirõivastusega politseijõud.

Iraani Islamivabariigi õiguskaitsejõudude jämedad ja tõsised inimõiguste rikkumised, nagu rahumeelsete meeleavaldajate, sealhulgas laste valimatu tulistamine lahinglaskemoonaga, on alates 2022. aasta septembri keskpaigast, kui Mahsa Amini surmaga seotud meeleavaldused algasid, laialdaselt dokumenteeritud. Üle 70 meeleavaldaja sai surma ja sajad tõsiselt vigastada, sealhulgas lapsed. Meeleavalduste algusest peale on politseijõud pidanud meelevaldselt kinni paljusid inimõiguste kaitsjaid ja ajakirjanikke.

Seetõttu vastutavad Iraani Islamivabariigi õiguskaitsejõud inimõiguste tõsiste rikkumiste eest Iraanis.

17.10.2022

▼M2
II LISA

Veebisaidid, milles antakse teavet pädevate asutuste kohta ning aadress Euroopa Komisjonile teadete saatmiseks

▼M17

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGAARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TŠEHHI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TAANI

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSAMAA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

EESTI

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IIRIMAA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVAATIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITAALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KÜPROS

https://mfa.gov.cy/themes/

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGARI

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

MADALMAAD

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POOLA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

https://um.fi/pakotteet

ROOTSI

https://www.regeringen.se/sanktioner

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M2
III LISA

Artiklis 1a osutatud, siserepressioonideks kasutada võidava varustuse loetelu

1. 

Järgmised tulirelvad, laskemoon ja asjaomased tarvikud:

1.1 

sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriatega ML 1 ja ML 2 reguleerimata tulirelvad;

1.2 

punktis 1.1 nimetatud tulirelvadele ette nähtud laskemoon ja nende komponendid;

1.3 

relvade sihikud, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.

2. 

Pommid ja granaadid, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.

3. 

Järgmised sõidukid:

3.1 

veekahuriga varustatud sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud massirahutuste ohjeldamiseks;

3.2 

sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud selleks või kohandatud nii, et neid saab elektrifitseerida lähenejate tõrjumiseks;

3.3 

sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud kaitsetõkete kõrvaldamiseks, sealhulgas kuulikindlad ehitusseadmed;

3.4 

sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud vangide ja/või kinnipeetavate veoks või ümberpaigutamiseks;

3.5 

sõidukid, mis on ette nähtud liikuvtõkete kasutamiseks;

3.6 

punktides 3.1–3.5 nimetatud, massirahutuste ohjeldamiseks ette nähtud sõidukite komponendid.

Märkus 1   Käesolev punkt ei reguleeri sõidukeid, mis on ette nähtud tulekustutuseks.

Märkus 2   Punkti 3.5 kohaldamisel hõlmab mõiste „sõidukid” ka treilereid.

4. 

Järgmised lõhkeained ja nendega seotud varustus:

4.1 

vahendid ja seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud plahvatuste tekitamiseks elektrilisel või mitteelektrilisel viisil, sealhulgas laskekomplektid, detonaatorid, süütajad, süütevõimendid ja süütenöörid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad; välja arvatud need, mis on ette nähtud teatavaks kaubanduslikuks otstarbeks, mis hõlmab muude vahendite või seadmete käivitamist või kasutamist plahvatuse teel, ilma et nende vahendite või seadmete eesmärgiks oleks plahvatuste korraldamine (näiteks auto turvapatjade täispuhujad, sprinkleri starterite ülepingepiirikud);

4.2 

otselõikega lõhkelaengud, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga;

4.3 

muud lõhkeained, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga, ja nendega seotud ained:

a. 

amatool;

b. 

nitrotselluloos (mis sisaldab rohkem kui 12,5 % nitrogeeni);

c. 

nitroglükool;

d. 

pentaerütrotritooltetranitraat (PETN);

e. 

pikrüülkloriid;

f. 

2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

5. 

Kaitsevarustus, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriaga ML 13:

5.1 

kuuli- ja/või torkekindlad vestid;

5.2 

kuuli- ja/või killukindlad kiivrid, politseikiivrid, politseikilbid ja kuulikindlad kilbid.

Märkus: käesolev punkt ei hõlma järgmist:

— 
spetsiaalselt sporditegevuseks ette nähtud vahendid;
— 
spetsiaalselt tööohutusnõuete täitmiseks ette nähtud vahendid.
6. 

Simulaatorid tulirelvade käsitsemise harjutamiseks, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriaga ML 14, ja spetsiaalselt nende jaoks loodud tarkvara.

7. 

Öönägemis- ja infravalguskuvaseadmed ning kujutisevõimendustorud, välja arvatud need, mis on hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.

8. 

Okastraat.

9. 

Sõjaväe- ja võitlusnoad ning täägid, mille tera on pikem kui 10 cm.

10. 

Tootmisvahendid, mis on spetsiaalselt ette nähtud käesolevas nimekirjas määratletud toodete valmistamiseks.

11. 

Konkreetne tehnoloogia käesolevas nimekirjas määratletud toodete väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks.
IV LISA

Artiklites 1b ja 1c nimetatud seadmed, tehnoloogia ja tarkvara

Üldmärkus

Olenemata käesolevas lisas loetletust ei kohaldata seda lisa järgneva suhtes:

a) 

seadmed, tehnoloogia või tarkvara, mis on loetletud nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 ( 1 ) I lisas või sõjaliste kaupade ühises nimekirjas; või

b) 

tarkvara, mis on ette nähtud paigaldamiseks kasutaja poolt ilma tarnija olulise abita ja mis on üldiselt üldsusele kättesaadav, kuna seda müüakse varudest jaemüügikohtades piiramatult järgmisel viisil:

i) 

käsimüügi teel;

ii) 

postimüügi teel;

iii) 

elektrooniliste tehingute alusel või

iv) 

telefonimüügi teel või

c) 

tarkvara, mis on üldkasutatav.

Kategooriad A, B, C, D ja E on määruses (EÜ) nr 428/2009 osutatud kategooriad.

Artiklis 1b osutatud seadmed, tehnoloogia ja tarkvara on järgmine:

A. 

Seadmete loetelu

— 
Pakettide süvaseire seadmed
— 
Võrgu kaudu toimuva side infopüügi seadmed, sealhulgas infopüügi juhtimisseadmed ja andmete arhiveerimise linkide jälitusseadmed
— 
Raadiosagedusel töötavad jälgimisseadmed
— 
Võrgu- ja satelliitsüsteemide segamise seadmed
— 
Kaugjuhitavad nakatamisseadmed
— 
Kõnetuvastus- ja kõnetöötluse seadmed
— 
IMSI, ( 2 ) MSISDNi, ( 3 ) IMEI, ( 4 ) TMSI ( 5 ) põhised infopüügi ja jälgimise seadmed
— 
Taktikalised SMSi, ( 6 ) GSMi, ( 7 ) GPSi, ( 8 ) GPRSi, ( 9 ) UMTSi, ( 10 ) CDMA ( 11 ) ja PSTNi ( 12 ) põhise side infopüügi ja jälgimise seadmed
— 
DHCP, ( 13 ) SMTP ( 14 ) ja GTP ( 15 ) põhise side infopüügi ja jälgimise seadmed
— 
Mustrite äratundmise ja mustrite profiili loomise seadmed
— 
Kaugjuhitavad kriminalistika seadmed
— 
Semantilise andmetöötluse mootoreid rakendavad seadmed
— 
WEP ja WPA krüpteeringu koodimurdmisseadmed
— 
Tootjapõhiste ja standardsete VoIP-protokollide infopüügi seadmed.
B. 

Ei kasutata

C. 

Ei kasutata

D. 

„Tarkvara”, mis on ette nähtud eespool nimetatud A-kategooria seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

E. 

„Tehnoloogia”, mis on ette nähtud eespool nimetatud A-kategooria seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

Nimetatud kategooriatega hõlmatud seadmed, tehnoloogia ja tarkvara kuuluvad käesoleva lisa reguleerimisalasse üksnes selles ulatuses, nagu need vastavad järgmisele üldisele kirjeldusele: „interneti-, telefoni- ja satelliitside infopüügi ja jälgimise süsteemid”.

Käesoleva lisa kohaldamisel tähendab „jälgimine” kõne sisu või võrguandmete omandamist, kogumist, dekodeerimist, salvestamist, töötlemist, analüüsi ja arhiveerimist.( 1 ) Nõukogu määrus (EÜ) nr 428/2009, 5. mai 2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (ELT L 134, 29.5.2009, lk 1).

( 2 ) IMSI – rahvusvaheline mobiiliabonendi identifitseerimiskood. See on SIM-kaardil asuv iga mobiilseadme unikaalne identifitseerimiskood, mis võimaldab tuvastada vastava SIM-kaardi GSM ja UMTS võrgus.

( 3 ) MSISDN – mobiilijaama integreeritud teenusega digitaalvõrgu number. See on number, millega on üheselt võimalik kindlaks teha GSM või UMTS mobiilivõrgu abonent. Lihtsamalt öeldes on see mobiiltelefoni SIM-kaardi telefoninumber ning seetõttu saab selle abil kindlaks teha mobiilsideteenuse abonendi ning samuti IMSI, kuid mitte kõnesid tema kaudu suunata.

( 4 ) IMEI – rahvusvaheline mobiilseadmestiku identifitseerimiskood. See on harilikult unikaalne number GSM, WCDMA ja IDEN võrku kasutavate mobiiltelefonide ja mõnede satelliittelefonide tuvastamiseks. See on harilikult trükitud telefoni akulahtri siseküljele. Infopüügi (telefoniliini pealtkuulamise) saab määratleda IMEI numbri alusel ning samuti IMSI ja MSISDNi alusel.

( 5 ) TMSI – mobiilside abonendi ajutine identifitseerimiskood. See on identifitseerimistunnus, mida kõige sagedamini saadetakse mobiilseadme ja võrgu vahel.

( 6 ) SMS – lühisõnumisüsteem.

( 7 ) GSM – globaalne mobiilsidesüsteem.

( 8 ) GPS – globaalne positsioneerimissüsteem.

( 9 ) GPRS – raadiosidel põhinev pakettandmeteenus.

( 10 ) UMTS – universaalne mobiilsidesüsteem.

( 11 ) CDMA – koodjaotusega hulgipöördus.

( 12 ) PSTN – üldkasutatav telefonivõrk.

( 13 ) DHCP – dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll.

( 14 ) SMTP – lihtne meiliedastusprotokoll.

( 15 ) GTP – GPRSi tunneldamise protokoll.

Top